Detall de Procediments

TECG - Comunicació prèvia d'establiment d'una plataforma logística en l'àmbit de la distribució d'aparells elèctrics i electrònics (AEE)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Comunicació prèvia d'establiment d'una plataforma logística en l'àmbit de la distribució d'aparells elèctrics i electrònics (AEE)

  Objecte del tràmit

  Notificar a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana l'establiment d'una plataforma logística en l'àmbit de la distribució d'aparells elèctrics i electrònics (AEE), de conformitat amb el que s'estableix en l'article 37.2 del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques titulars de les plataformes logístiques en l'àmbit de la distribució d'AEE que s'ubiquen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Als efectes del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, s'entén per:

  - «plataforma logística»: instal·lació de recollida i emmagatzematge de RAEE en l'àmbit de la distribució d'AEE.

  - «distribuïdor»: qualsevol persona física o jurídica de la cadena de subministrament que, amb independència de la tècnica de venda utilitzada, comercialitze un AEE.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat de la plataforma logística.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'estableix reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18072

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Comunicació prèvia d'una plataforma logística en l'àmbit de la distribució d'AEE, segons el model normalitzat.

  Projecte de la instal·lació de recollida de RAEE, en suport electrònic (CD), subscrit per personal tècnic competent, amb la descripció detallada d'aquesta, de les seues característiques tècniques i de qualsevol altre tipus aplicable que se li puga aplicar, de conformitat amb els annexos VIII.1 i X del Reial decret 110/2015, que incloga almenys la informació següent:

  - Ubicació de la instal·lació on es durà a terme la recollida dels RAEE, identificada mitjançant coordenades geogràfiques (UTM en sistema de referència ETRS89).

  - Descripció dels RAEE que cal emmagatzemar segons fraccions de recollida o grups de tractament i codis LER-RAEE, d'acord amb la taula 1 de l'annex VIII.

  - Dades d'identificació de les empreses distribuïdores d'AEE a les quals presta servei d'emmagatzematge de RAEE: nom o raó social, NIF i domicili del centre distribuïdor.

  - Capacitat d'emmagatzematge i quantitat estimada de RAEE que es té previst emmagatzemar anualment.

  - Les condicions d'emmagatzematge dels RAEE (gàbies o contenidors, o altres sistemes equivalents que permeten depositar separadament els RAEE; superfícies impermeables amb instal·lacions per a la recollida de vessaments; prestatgeries, palets i contenidors de grandària adequats que permeten la separació dels RAEE destinats a la preparació per a la reutilització dels restants; característiques tècniques de la bàscula per a pesar els RAEE a l'eixida de la instal·lació; etc).

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ PREVIA D'ESTABLIMENT D'UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA EN L'ÀMBIT DE LA DISTRIBUCIÓ D'APARELLS ELÈCTRIC I ELECTRÒNIC (AEE)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.