Detall de Procediments

Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'entitats d'acreditació, laboratoris i altres agents en matèria de seguretat i qualitat industrial i la seua inscripció en el Registre integrat industrial - Divisió C (excepte secció c). Indústria
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'entitats d'acreditació, laboratoris i altres agents en matèria de seguretat i qualitat industrial i la seua inscripció en el Registre integrat industrial - Divisió C (excepte secció c). Indústria

  Objecte del tràmit

  1. El procediment per a l'INICI DE L'ACTIVITAT I LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL de les entitats d'acreditació, laboratoris i altres agents en matèria de seguretat i qualitat industrial inclosos en la DIVISIÓ C (excepte els de la seua secció c) d'aquest registre.

  * NOTA: Els organismes de control (és a dir, la secció c de la divisió C) tenen un procediment específic, la informació del qual pot consultar-se en el corresponent tràmit també específic de la Guia PROP denominat "Declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'organismes de control en matèria de la seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana", que està disponible en l'adreça següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1920&version=amp

  2. I el procediment per a la VARIACIÓ SIGNIFICATIVA O LA BAIXA (per cessament d'activitat) d'aquests agents i entitats de la DIVISIÓ C (excepte els de la seua secció c) en el Registre integrat industrial esmentat.

  Tindran la consideració de variacions significatives de les dades d'entitats i agents de la divisió C, a l'efecte de comunicació per a la l'anotació en el Registre integrat industrial, les següents: el trasllat, el canvi de titularitat i el canvi de l'àmbit material o sectorial d'actuació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El/la titular d'una entitat o un agent en matèria de seguretat i qualitat industrial inclosos en la divisió C (excepte els de la seua secció c) del Registre integrat industrial, o el seu representant legal.

  Requeriments

  La DIVISIÓ C del Registre integrat industrial, corresponent a les entitats d'acreditació, organismes de control, laboratoris i altres agents en matèria de seguretat i qualitat industrial, s'organitza en les seccions següents:
  a) Entitats d'acreditació.
  b) Organismes de normalització.
  c) Organismes de control.*
  d) Laboratoris d'assaig.
  e) Laboratoris de calibratge.
  f) Entitats de certificació.
  g) Entitats auditores i d'inspecció.
  h) Verificadors ambientals.
  i) Verificadors d'informes d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
  j) Altres agents col·laboradors.

  (* Com s'ha indicat, la inscripció en el Registre integrat industrial de la secció c de la divisió C no s'efectuarà mitjançant aquest procediment, sinó a través d'un procediment específic per a fer-ho).

  Aquestes entitats i agents són tant les establides a Espanya, com les legalment establides per a l'exercici de la seua activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europa, que exercisquen la seua activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  L'Atenció presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a persones físiques) serà únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulteu la informació en l'enllaç següent: https://cindi.gva.es/es/cita-previa

  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulteu la informació en l'enllaç següent: https://cindi.gva.es/es/cita-previa

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_INDUSTRIA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18492

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Per al procediment d'ALTA D'ACTIVITAT, ha de presentar-se:

  - La DECLARACIÓ RESPONSABLE d'entitats i agents de la divisió C (excepte secció c) del Registre integrat industrial (segons el model que figura com a imprés associat denominat DATTECN C), i marcar-hi la casella "Alta d'activitat".

  - Còpia compulsada de l'acreditació de l'entitat per l'ENAC.

  - La documentació tècnica requerida, d'acord amb els reglaments de seguretat industrial que resulten aplicables: ---------------------------

  - I, si és el cas, la documentació corresponent a la posada en funcionament de la instal·lació de baixa tensió.


  2. Per al procediment de VARIACIÓ SIGNIFICATIVA (inclou el trasllat, el canvi de titularitat i el canvi de l'àmbit material o sectorial d'actuació), ha de presentar-se:

  - La DECLARACIÓ RESPONSABLE d'entitats i agents de la divisió C (excepte secció c) del Registre Integrat Industrial (segons el model que figura com a imprés associat denominat DATTECN C), i marcar en aquesta la casella "Variació significativa" i després la modalitat que corresponga (trasllat, canvi de titularitat, canvi de l'àmbit material o sectorial d'actuació).

  - I la documentació requerida, si és el cas, segons la classe de variació produïda.

  3. Per al procediment de BAIXA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT, ha de presentar-se:

  - La DECLARACIÓ RESPONSABLE d'entitats i agents de la divisió C (excepte secció c) del Registre integrat industrial (segons el model que figura com a imprés associat denominat DATTECN C), i marcar en aquesta la casella "Cessament d'activitat".

  Impresos associats

  [DATTECN C] FULL DE COMUNICACIÓ DE DADES AL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL D'ENTITATS DE LA DIVISIÓ C

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PROCEDIMENT GENERAL PER A L'ALTA D'ACTIVITAT:

  1.1 Presentació de la DECLARACIÓ RESPONSABLE d'entitats i agents de la divisió C (excepte secció c) del Registre integrat industrial (DATTECN C), de la còpia compulsada de l'acreditació de l'entitat per l'ENAC, i de la resta de la documentació que es requereix per a l'alta, de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA

  1.2. Registre i revisió de la documentació presentada, la qual cosa pot originar una de les situacions següents:

  a) Que la documentació siga correcta. En aquest cas, es procedeix a la inscripció de l'alta en el Registre integrat industrial i a la notificació telemàtica.
  Si també s'ha comunicat la posada en funcionament de la instal·lació de baixa tensió, es procedeix a remissió a la persona interessada del certificat de posada en servei d'aquesta instal·lació.

  b) Que la documentació no siga correcta. En aquest cas, es remet telemàticament a la persona interessada un requeriment en què s'indica la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar.
  Si la persona interessada aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 1.2.a.
  Si la persona interessada NO aporta la documentació correcta, es resol declarant que hi ha desistit i s'arxiva l'expedient.

  1.3. Si és el cas, es farà una visita d'inspecció posterior.


  2. PROCEDIMENT GENERAL DE VARIACIÓ SIGNIFICATIVA (inclou canvi titular, ampliació, trasllat i canvi d'activitat):

  2.1. Presentació de la DECLARACIÓ RESPONSABLE d'entitats i agents de la divisió C (excepte secció c) del Registre integrat industrial (DATTECN C), juntament amb la documentació requerida en cada cas, de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA.

  2.2. A continuació, es procedeix de la mateixa manera descrita en els punts 1.2 i següents del procediment d'alta.


  3. PROCEDIMENT GENERAL DE BAIXA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT:

  3.1. Presentació de la DECLARACIÓ RESPONSABLE d'entitats i agents de la divisió C (excepte secció c) del Registre integrat industrial (DATTECN C) de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA.

  3.2. Registre i revisió de la declaració presentada.

  3.3. Es procedeix a la inscripció de la baixa en el Registre integrat industrial i a la notificació telemàtica a la persona interessada.

  * NOTA: La baixa d'una entitat o un agent en matèria de seguretat i qualitat industrial també es pot produir si el servei territorial d'indústria competent té coneixement de la seua inactivitat per altres mitjans:

  - Per comunicació d'un altre organisme (generalment l'ajuntament).
  - O per una visita d'inspecció.

  En el primer cas, es notifica a l'interessat la cancel·lació de la inscripció i, en el segon cas, s'avisa prèviament que no s'ha trobat el local o no estava obert, i se li notifica la cancel·lació de la inscripció.

  La presentació de documentació per part de la persona interessada (esmena....) s'ha de fer a través del tràmit "Aportació de documentació" (vegeu l'apartat d'enllaços.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_INDUSTRIA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18492

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'enviar-se
  en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga o subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots els documents o alguns d'aquests, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1. EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL

  1. Té caràcter informatiu, és d'àmbit estatal, està adscrit al ministeri competent en matèria d'indústria i desenvolupa les seues actuacions sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes per a establir registres industrials en els seus respectius territoris.

  2. Té les finalitats següents:
  a) Integrar la informació sobre l'activitat industrial en tot el territori espanyol que siga necessària per a l'exercici de les competències atribuïdes en matèria de supervisió i control a les administracions públiques en matèria industrial, en particular sobre les activitats sotmeses a un règim de comunicació o de declaració responsable.
  b) Constituir l'instrument d'informació sobre l'activitat industrial en tot el territori espanyol com un servei a les administracions públiques, els ciutadans i, particularment, al sector empresarial.
  c) Subministrar als serveis competents de les administracions públiques les dades necessàries per a l'elaboració dels directoris de les estadístiques industrials.

  3. S'estructura en les tres divisions següents:

  - DIVISIÓ A: les empreses i els establiments industrials inclosos en aquesta divisió són els que realitzen aquestes activitats o instal·lacions:
  a) Les activitats dirigides a l'obtenció, reparació, manteniment, transformació o reutilització de productes industrials; l'envasament i embalatge, i l'aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, siga quina siga la naturalesa dels recursos o processos tècnics utilitzats i, si escau, les instal·lacions que aquestes requereixen.
  b) Les activitats de generació, distribució i subministrament de l'energia i els productes energètics.
  c) Les activitats d'investigació, aprofitament i benefici dels jaciments minerals i altres recursos geològics, siga quin siga el seu origen i estat físic.
  d) Les instal·lacions nuclears i radioactives.
  e) Les indústries de fabricació d'armes, explosius i articles de pirotècnia i cartutxeria, i les que es declaren d'interés per a la defensa nacional.
  f) Les indústries alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i pesqueres.
  g) Les activitats industrials relacionades amb el transport i les telecomunicacions.
  h) Les activitats industrials relatives al medicament i a la sanitat.
  i) Les activitats industrials relatives al foment de la cultura.

  - DIVISIÓ B: relativa a les empreses i les entitats de serveis (amb personalitat física o jurídica) d'enginyeria, disseny, consultoria tecnològica i assistència tècnica de caràcter industrial, directament relacionades amb les indústries, activitats i instal·lacions de la divisió A.

  La divisió B s'organitza en les seccions següents:
  a) Empreses consultores.
  b) Empreses d'enginyeria.
  c) Empreses projectistes i dissenyadores.
  d) Empreses instal·ladores.
  e) Empreses reparadores, conservadores i mantenidores.

  - DIVISIÓ C (a la qual es refereix aquest tràmit).

  4. La informació sobre els procediments de comunicació d'alta, variació significativa o baixa i la inscripció d'aquests en el Registre integrat industrial corresponents a les divisions A i C es pot consultar en el respectiu tràmit de la Guia PROP:

  - DIVISIÓ A:

  * Amb caràcter general.
  La informació corresponent a aquesta divisió està disponible en el tràmit de la Guia PROP anomenat "Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'empreses i establiments industrials i inscripció en el Registre integrat industrial - divisió A", que pot consultar-se en l'adreça següent:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=383&version=amp

  * Excepcions.
  + En el cas de les empreses i establiments industrials de la Divisió A que sí que requereixen autorització administrativa prèvia a la seua posada en funcionament, aquesta autorització l'han de comunicar els òrgans competents per a l'atorgament als òrgans competents en matèria d'indústria, a fi de procedir d'ofici a la inscripció immediata de les dades corresponents en el Registre integrat industrial.
  Els tallers de reparació d'automòbils que realitzen les activitats d'instal·lació de limitadors de velocitat i/o d'instal·lació i revisió de tacògrafs, així com les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics i els centres d'emmagatzematge de gas liquat de petroli (GLP) de 1a categoria (ITC-2), disposen d'un procediment específic per a la seua autorització i inscripció en la divisió A del Registre integrat industrial, la informació del qual es pot consultar en els corresponents tràmits també específics de la Guia PROP, disponibles, respectivament, en les adreces següents:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=730&version=amp
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=731&version=amp
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=715&version=amp
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3186&version=amp

  - DIVISIÓ B:

  * Seccions a, b i c
  La informació corresponent a aquestes seccions està disponible en el tràmit de la Guia PROP denominat 'Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'empreses i entitats consultores, d'enginyeria i projectistes i dissenyadores relatives a l'activitat industrial i la seua inscripció en el Registre Integrat Industrial - Divisió B, seccions a, b i c.', que pot consultar-se en l'adreça següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18083&version=amp

  * Seccions d i e
  Els diferents tipus d'empreses i entitats de serveis de les seccions d i e de la divisió B tenen un procediment específic, la informació del qual pot consultar-se en el corresponent tràmit també específic de la Guia PROP (així, per exemple: empreses instal·ladores de gas, empreses instal·ladores i reparadores de productes petrolífers líquids, empreses conservadores d'ascensors, empreses mantenidores d'aparells elevadors, etc.).

  Sancions

  Les que estableixen la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i els reglaments corresponents.

  En el cas d'infraccions mediambientals, les que estableix el capítol III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Inscripció en el Registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Registre electrònic d'apoderaments (REA).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 2135/1980, de 26 de setembre, del Ministeri d'Indústria i Energia, sobre liberalització industrial (BOE núm. 247, de 14/10/1980).
  - Ordre de 19 de desembre de 1980, sobre normes de procediment i desenvolupament del Reial decret 2135/1980, de 26 de setembre, de liberalització industrial (BOE núm. 308, de 24/12/1980).
  - Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
  - Decret 173/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols per a la prevenció de la legionel·losi (DOGV núm. 3893, de 7/12/2000).
  - Decret 201/2002, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen mesures especials davant de l'aparició de brots comunitaris de legionel·losis d'origen ambiental (DOGV 4399, de 16/12/2002).
  - Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (BOE núm. 303, de 17/12/2004).
  - Legislació específica (contaminació, constructores, estacions de servei, baixa tensió, impacte ambiental, abocaments, artesania, etc.).
  - Decret 127/2006*, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental (DOCV núm. 5350, de 20/09/2006).
  - NOTA: DECRET DEROGAT PER LA LLEI 6/2014, de 25 de juliol, DE LA GENERALITAT, amb excepció dels articles següents que continuaran vigents mentre no es desplegue reglamentàriament tal com preveu la disposició final tercera d'aquesta llei:
  - Del títol I. Capítol II. La Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrada, els articles 12 (composició de la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrada) i 13 (règim de suplències).


  - Del títol I. Capítol III. Comissions territorials d'anàlisi ambiental integrada, els articles 16 (Composició) i 18 (Règim de suplències).


  - Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE 23/12/2009).
  - Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial (BOE 22/05/2010).


  - Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i petites i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6800, de 20/06/2012).
  - Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials (DOCV 01/10/2012).
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat (DOCV 7329, de 31/07/2014).

  Llista de normativa

  Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat.

  Decret 141/2012, de 28 de setembre.

  Llei 2/2012, de 14 de juny.

  Reial Decret 559/2010, de 7 de maig.

  Llei 25/2009, de 22 de desembre.

  Decret 201/2002, de 10 de desembre.

  Llei 21/1992, de 16 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.