Detall de Procediment

Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'entitats d'acreditació, laboratoris i altres agents en matèria de seguretat i qualitat industrial i la seua inscripció en el Registre integrat industrial - Divisió C (excepte secció c). Indústria

Codi SIA:: 2402537
Codi GVA:: 18084
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

1. El procediment per a l'INICI DE L'ACTIVITAT I LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL de les entitats d'acreditació, laboratoris i altres agents en matèria de seguretat i qualitat industrial inclosos en la DIVISIÓ C (excepte els de la seua secció c) d'aquest registre. * NOTA: Els organismes de control (és a dir, la secció c de la divisió C) tenen un procediment específic, la informació del qual pot consultar-se en el corresponent tràmit també específic de la Guia PROP denominat "Declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'organismes de control en matèria de la seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana", que està disponible en l'adreça següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1920&version=amp 2. I el procediment per a la VARIACIÓ SIGNIFICATIVA O LA BAIXA (per cessament d'activitat) d'aquests agents i entitats de la DIVISIÓ C (excepte els de la seua secció c) en el Registre integrat industrial esmentat. Tindran la consideració de variacions significatives de les dades d'entitats i agents de la divisió C, a l'efecte de comunicació per a la l'anotació en el Registre integrat industrial, les següents: el trasllat, el canvi de titularitat i el canvi de l'àmbit material o sectorial d'actuació.

Observacions

Observacions

1. EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL 1. Té caràcter informatiu, és d'àmbit estatal, està adscrit al ministeri competent en matèria d'indústria i desenvolupa les seues actuacions sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes per a establir registres industrials en els seus respectius territoris. 2. Té les finalitats següents: a) Integrar la informació sobre l'activitat industrial en tot el territori espanyol que siga necessària per a l'exercici de les competències atribuïdes en matèria de supervisió i control a les administracions públiques en matèria industrial, en particular sobre les activitats sotmeses a un règim de comunicació o de declaració responsable. b) Constituir l'instrument d'informació sobre l'activitat industrial en tot el territori espanyol com un servei a les administracions públiques, els ciutadans i, particularment, al sector empresarial. c) Subministrar als serveis competents de les administracions públiques les dades necessàries per a l'elaboració dels directoris de les estadístiques industrials. 3. S'estructura en les tres divisions següents: - DIVISIÓ A: les empreses i els establiments industrials inclosos en aquesta divisió són els que realitzen aquestes activitats o instal·lacions: a) Les activitats dirigides a l'obtenció, reparació, manteniment, transformació o reutilització de productes industrials; l'envasament i embalatge, i l'aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, siga quina siga la naturalesa dels recursos o processos tècnics utilitzats i, si escau, les instal·lacions que aquestes requereixen. b) Les activitats de generació, distribució i subministrament de l'energia i els productes energètics. c) Les activitats d'investigació, aprofitament i benefici dels jaciments minerals i altres recursos geològics, siga quin siga el seu origen i estat físic. d) Les instal·lacions nuclears i radioactives. e) Les indústries de fabricació d'armes, explosius i articles de pirotècnia i cartutxeria, i les que es declaren d'interés per a la defensa nacional. f) Les indústries alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i pesqueres. g) Les activitats industrials relacionades amb el transport i les telecomunicacions. h) Les activitats industrials relatives al medicament i a la sanitat. i) Les activitats industrials relatives al foment de la cultura. - DIVISIÓ B: relativa a les empreses i les entitats de serveis (amb personalitat física o jurídica) d'enginyeria, disseny, consultoria tecnològica i assistència tècnica de caràcter industrial, directament relacionades amb les indústries, activitats i instal·lacions de la divisió A. La divisió B s'organitza en les seccions següents: a) Empreses consultores. b) Empreses d'enginyeria. c) Empreses projectistes i dissenyadores. d) Empreses instal·ladores. e) Empreses reparadores, conservadores i mantenidores. - DIVISIÓ C (a la qual es refereix aquest tràmit). 4. La informació sobre els procediments de comunicació d'alta, variació significativa o baixa i la inscripció d'aquests en el Registre integrat industrial corresponents a les divisions A i C es pot consultar en el respectiu tràmit de la Guia PROP: - DIVISIÓ A: * Amb caràcter general. La informació corresponent a aquesta divisió està disponible en el tràmit de la Guia PROP anomenat "Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'empreses i establiments industrials i inscripció en el Registre integrat industrial - divisió A", que pot consultar-se en l'adreça següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=383&version=amp * Excepcions. + En el cas de les empreses i establiments industrials de la Divisió A que sí que requereixen autorització administrativa prèvia a la seua posada en funcionament, aquesta autorització l'han de comunicar els òrgans competents per a l'atorgament als òrgans competents en matèria d'indústria, a fi de procedir d'ofici a la inscripció immediata de les dades corresponents en el Registre integrat industrial. Els tallers de reparació d'automòbils que realitzen les activitats d'instal·lació de limitadors de velocitat i/o d'instal·lació i revisió de tacògrafs, així com les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics i els centres d'emmagatzematge de gas liquat de petroli (GLP) de 1a categoria (ITC-2), disposen d'un procediment específic per a la seua autorització i inscripció en la divisió A del Registre integrat industrial, la informació del qual es pot consultar en els corresponents tràmits també específics de la Guia PROP, disponibles, respectivament, en les adreces següents: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=730&version=amp http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=731&version=amp http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=715&version=amp http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3186&version=amp - DIVISIÓ B: * Seccions a, b i c La informació corresponent a aquestes seccions està disponible en el tràmit de la Guia PROP denominat 'Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'empreses i entitats consultores, d'enginyeria i projectistes i dissenyadores relatives a l'activitat industrial i la seua inscripció en el Registre Integrat Industrial - Divisió B, seccions a, b i c.', que pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18083&version=amp * Seccions d i e Els diferents tipus d'empreses i entitats de serveis de les seccions d i e de la divisió B tenen un procediment específic, la informació del qual pot consultar-se en el corresponent tràmit també específic de la Guia PROP (així, per exemple: empreses instal·ladores de gas, empreses instal·ladores i reparadores de productes petrolífers líquids, empreses conservadores d'ascensors, empreses mantenidores d'aparells elevadors, etc.).

Requisits

Requisits

La DIVISIÓ C del Registre integrat industrial, corresponent a les entitats d'acreditació, organismes de control, laboratoris i altres agents en matèria de seguretat i qualitat industrial, s'organitza en les seccions següents: a) Entitats d'acreditació. b) Organismes de normalització. c) Organismes de control.* d) Laboratoris d'assaig. e) Laboratoris de calibratge. f) Entitats de certificació. g) Entitats auditores i d'inspecció. h) Verificadors ambientals. i) Verificadors d'informes d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle. j) Altres agents col·laboradors. (* Com s'ha indicat, la inscripció en el Registre integrat industrial de la secció c de la divisió C no s'efectuarà mitjançant aquest procediment, sinó a través d'un procediment específic per a fer-ho). Aquestes entitats i agents són tant les establides a Espanya, com les legalment establides per a l'exercici de la seua activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europa, que exercisquen la seua activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El/la titular d'una entitat o un agent en matèria de seguretat i qualitat industrial inclosos en la divisió C (excepte els de la seua secció c) del Registre integrat industrial, o el seu representant legal.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

1. Per al procediment d'ALTA D'ACTIVITAT, ha de presentar-se: - La DECLARACIÓ RESPONSABLE d'entitats i agents de la divisió C (excepte secció c) del Registre integrat industrial (segons el model que figura com a imprés associat denominat DATTECN C), i marcar-hi la casella "Alta d'activitat". - Còpia compulsada de l'acreditació de l'entitat per l'ENAC. - La documentació tècnica requerida, d'acord amb els reglaments de seguretat industrial que resulten aplicables: --------------------------- - I, si és el cas, la documentació corresponent a la posada en funcionament de la instal·lació de baixa tensió. 2. Per al procediment de VARIACIÓ SIGNIFICATIVA (inclou el trasllat, el canvi de titularitat i el canvi de l'àmbit material o sectorial d'actuació), ha de presentar-se: - La DECLARACIÓ RESPONSABLE d'entitats i agents de la divisió C (excepte secció c) del Registre Integrat Industrial (segons el model que figura com a imprés associat denominat DATTECN C), i marcar en aquesta la casella "Variació significativa" i després la modalitat que corresponga (trasllat, canvi de titularitat, canvi de l'àmbit material o sectorial d'actuació). - I la documentació requerida, si és el cas, segons la classe de variació produïda. 3. Per al procediment de BAIXA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT, ha de presentar-se: - La DECLARACIÓ RESPONSABLE d'entitats i agents de la divisió C (excepte secció c) del Registre integrat industrial (segons el model que figura com a imprés associat denominat DATTECN C), i marcar en aquesta la casella "Cessament d'activitat".

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. Per a això hauran de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ...). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en els apartats "Enllaços i Procediments relacionats" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clicant en SOL·LICITUD_PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i firmada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PROCEDIMENT GENERAL PER A L'ALTA D'ACTIVITAT: 1.1 Presentació de la DECLARACIÓ RESPONSABLE d'entitats i agents de la divisió C (excepte secció c) del Registre integrat industrial (DATTECN C), de la còpia compulsada de l'acreditació de l'entitat per l'ENAC, i de la resta de la documentació que es requereix per a l'alta, de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA 1.2. Registre i revisió de la documentació presentada, la qual cosa pot originar una de les situacions següents: a) Que la documentació siga correcta. En aquest cas, es procedeix a la inscripció de l'alta en el Registre integrat industrial i a la notificació telemàtica. Si també s'ha comunicat la posada en funcionament de la instal·lació de baixa tensió, es procedeix a remissió a la persona interessada del certificat de posada en servei d'aquesta instal·lació. b) Que la documentació no siga correcta. En aquest cas, es remet telemàticament a la persona interessada un requeriment en què s'indica la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar. Si la persona interessada aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 1.2.a. Si la persona interessada NO aporta la documentació correcta, es resol declarant que hi ha desistit i s'arxiva l'expedient. 1.3. Si és el cas, es farà una visita d'inspecció posterior. 2. PROCEDIMENT GENERAL DE VARIACIÓ SIGNIFICATIVA (inclou canvi titular, ampliació, trasllat i canvi d'activitat): 2.1. Presentació de la DECLARACIÓ RESPONSABLE d'entitats i agents de la divisió C (excepte secció c) del Registre integrat industrial (DATTECN C), juntament amb la documentació requerida en cada cas, de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. 2.2. A continuació, es procedeix de la mateixa manera descrita en els punts 1.2 i següents del procediment d'alta. 3. PROCEDIMENT GENERAL DE BAIXA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT: 3.1. Presentació de la DECLARACIÓ RESPONSABLE d'entitats i agents de la divisió C (excepte secció c) del Registre integrat industrial (DATTECN C) de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. 3.2. Registre i revisió de la declaració presentada. 3.3. Es procedeix a la inscripció de la baixa en el Registre integrat industrial i a la notificació telemàtica a la persona interessada. * NOTA: La baixa d'una entitat o un agent en matèria de seguretat i qualitat industrial també es pot produir si el servei territorial d'indústria competent té coneixement de la seua inactivitat per altres mitjans: - Per comunicació d'un altre organisme (generalment l'ajuntament). - O per una visita d'inspecció. En el primer cas, es notifica a l'interessat la cancel·lació de la inscripció i, en el segon cas, s'avisa prèviament que no s'ha trobat el local o no estava obert, i se li notifica la cancel·lació de la inscripció. La presentació de documentació per part de la persona interessada (esmena....) s'ha de fer a través del tràmit "Aportació de documentació" (vegeu l'apartat de procediments relacionats).

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Com que està afectat aquest expedient pel decret de liberalització industrial, no hi ha resolució.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Les que estableixen la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i els reglaments corresponents. En el cas d'infraccions mediambientals, les que estableix el capítol III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.