• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Calendari i procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Calendari i procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020.

  Objecte del tràmit

  S'estableix el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat de Formació Professional Bàsica.
  Els cicles de Formació Professional Bàsica constitueixen una oferta obligatòria i de caràcter gratuït que contribuiran al fet que l'alumnat adquirisca o complete les competències de l'aprenentatge permanent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podrà accedir als cicles de Formació Professional Bàsica l'alumnat que complisca simultàniament els següents requisits:
  a) Tindre complits els quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.
  b) Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.
  c) Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

  2. Els sol·licitants als quals es refereix l'apartat anterior han d'aportar el consell orientador per mitjà del certificat que acredite haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica. Aquest consell orientador l'ha d'expedir el director o la directora i el tutor o la tutora de l'alumne o l'alumna, i s'ha d'incloure en l'expedient de l'alumne o l'alumna juntament amb el document de consentiment dels pares, mares o tutors legals, perquè curse aquests ensenyaments.

  3. Poden accedir, així mateix, als cicles de Formació Professional Bàsica les persones que superen els 17 anys i que no tinguen un títol de Formació Professional o qualsevol altre títol que acredite l'acabament d'estudis secundaris complets, sempre que hi haja disponibilitat de places.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 16 al 29 de maig, els dos inclosos (cal presentar-la PRÈVIAMENT amb l'assistent telemàtic). (DOGV núm. 8522, de 04/04/2019).

  PROCÉS EXTRAORDINARI d'admissió:
  - Introducció, per part dels centres educatius, de les dades requerides per a la determinació d'unitats i de vacants de llocs escolars: del 5 al 10 de juliol.
  - Publicació de vacants: el 12 de juliol.
  - Presentació de sol·licituds d'admissió amb requisit acadèmic: del 12 al 17 de juliol.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1. Les persones interessades formularan la seua sol·licitud de manera telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit per a fer-ho en l'aplicació corresponent per a l'admissió de l'alumnat en el portal institucional de la conselleria competent en matèria d'educació, i que nosaltres oferim com a "impresos associats".

  2. Posteriorment, han d'imprimir la sol·licitud omplida telemàticament i l'han de lliurar, juntament amb la documentació corresponent, en el centre educatiu triat en primera opció.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Resguard de la sol·licitud d'admissió generada telemàticament.
  - Fotocòpia del DNI / el NIE / la targeta d'estudiant / el passaport / el visat d'estudis o un document equivalent / la targeta d'identitat d'estranger / el certificat d'empadronament (només estrangers menors de 18 anys).
  - Proposta per a la incorporació a la Formació Professional Bàsica

  En el supòsit d'accedir per la reserva de discapacitats:
  - Certificació del dictamen emés per l'òrgan competent.
  - Declaració responsable que manifeste el coneixement que té dels resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació dels cicles o els mòduls que sol·licita cursar.

  Impresos associats

  Accés a l'Assistent d'Admissió 18-19 FP Bàsica (Fase Extraordinaria)

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU MITJÀ EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D'OFERTA COMPLETA

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU SUPERIOR EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D'OFERTA COMPLETA

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU MITJÀ I/O SUPERIOR EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL/DISTÀNCIA EN LA MODALITAT D'OFERTA COMPLETA

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER A CURSAR ENSENYAMENTS EN LA MODALITAT D'OFERTA PARCIAL DE CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL DISTÀNCIA O PRESENCIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula (és l'únic amb procediment ordinari i extraordinari):

  1. PROCÉS ORDINARI d'admissió:

  - Constitució de les comissions sectorials d'escolarització: fins al 17 d'abril.
  - Publicació de vacants que hi ha en els centres educatius: el 16 de maig. El llistat complet estarà disponible en: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

  - Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 16 al 29 de maig, els dos inclosos. (S'ha de presentar PRÈVIAMENT amb l'assistent telemàtic).
  - Comprovació de duplicitats: del 4 al 6 de juny.
  - Els centres expediran un consell orientador en el supòsit d'alumnes escolaritzats en centres educatius que sol·liciten plaça de cicles formatius de Formació Professional Bàsica: fins al 11 de juny.
  - Elaboració i publicació de les LLISTES PROVISIONALS d'admesos: el 13 de juny.
  - Presentació de reclamacions davant de la direcció del centre i les persones titulars dels centres privats concertats: del 13 fins al 17 de juny.
  - Publicació en els centres de les LLISTES DEFINITIVES de l'alumnat admés: el 26 de juny.
  - Presentació d'al·legacions davant de la comissió sectorial: fins al 28 de juny.
  - Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 4 de juliol. Contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent, en el termini d'un mes. L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats pot interposar, tenint en compte les llistes definitives d'admesos, una reclamació davant de la direcció territorial corresponent, segons el que preceptua l'article 12.2 del Decret 135/2014, de 8 d'agost, per a la Formació Professional Bàsica, per mitjà del procediment informàtic establit per a fer-ho, disponible en l'adreça http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio: fins al 28 de juny. La resolució d'aquestes reclamacions es pot remetre a l'adreça electrònica que la persona interessada indique en la sol·licitud fins al 3 juliol.
  - Termini de formalització de MATRÍCULA per a l'alumnat admés en el procés ordinari: del 28 de juny al 4 de juliol.
  - Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l'alumnat que ha participat en el procés ordinari d'admissió: 5 i 8 de juliol.

  2. PROCÉS EXTRAORDINARI d'admissió:

  - Introducció, per part dels centres educatius, de les dades requerides per a la determinació d'unitats i vacants de llocs escolars: del 5 al 10 de juliol.
  - Publicació de vacants: el 12 de juliol.
  - Presentació de sol·licituds d'admissió amb requisit acadèmic: del 12 al 17 de juliol.
  - Comprovació de duplicitats: 18 de juliol.
  - Elaboració i publicació de les LLISTES PROVISIONALS d'admesos: el 19 de juliol.
  - Presentació de reclamacions davant de la direcció del centre i les persones titulars dels centres privats concertats: fins al 23 de juliol.
  - Publicació de les LLISTES DEFINITIVES de l'alumnat admés: el 24 de juliol.
  - Presentació d'al·legacions de manera telemàtica davant de la comissió sectorial, per mitjà del procediment informàtic establit per a fer-ho, disponible en l'adreça http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio: fins al 27 de juliol.
  - Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 30 de juliol. Contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent, en el termini d'un mes. L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats pot interposar, tenint en compte les llistes definitives d'admesos, una reclamació davant de la direcció territorial corresponent, segons el que preceptua l'article 12.2 del Decret 135/2014, de 8 d'agost, per a la Formació Professional Bàsica, per mitjà del procediment informàtic establit per a fer-ho, disponible en l'adreça http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio: fins al 26 de juliol. La resolució d'aquestes reclamacions es pot remetre a l'adreça electrònica que la persona interessada indique en la sol·licitud fins al 30 juliol.
  - Termini de formalització de MATRÍCULA per a l'alumnat admés: del 25 al 30 de juliol.

  - Període per a assignar les places vacants sobrants, així com les que es generen per renúncia: des del 2 de setembre fins al 8 d'octubre (hi podrà accedir qualsevol persona interessada, sempre que complisca els requisits d'accés).

  a) Els centres han de gestionar els cicles amb llistes d'espera, bé en acte públic, bé a través dels mitjans objectius i registrats que el centre educatiu considere, d'acord amb el que estableix el Decret 135/2014.
  b) L'10 de setembre, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial publicarà el llistat de vacants de cicles de Formació Professional Bàsica sense llista d'espera en l'adreça http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio. El nombre de vacants serà la diferència entre el nombre de llocs escolars i el nombre d'alumnes matriculats. Aquestes vacants s'oferiran a qualsevol persona interessada i les adjudicaran per ordre de recepció de les sol·licituds, fins al 27 de setembre

  c) Fins al 8 d'octubre, els centres amb llistes d'espera les han de seguir gestionant. En cas d'esgotar alguna llista d'espera, les places vacants s'han d'oferir a qualsevol persona interessada, per ordre d'arribada, sempre que complisca els requisits d'accés.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Accés a l'Assistent d'Admissió FPB:
  https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?lang=va&conv=305

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Accés a la web d'admissió de l'alumnat

  Consulta Resultat individual Formació Professional Bàsica

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els currículums bàsics d'aquests i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals que corresponen als ensenyaments establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55, de 05/03/14).
  - Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7336, d'11/08/14).
  - Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7797, de 03/06/16).
  - Resolució de 2 d'abril de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2019-2020 (DOGV núm. 8522, de 04/04/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 127/2014, de 28 de febrer

  Vegeu el Decret 135/2014, de 8 d'agost

  Vegeu l'Ordre 18/2016, d'1 de juny

  Vegeu la Resolució de 2 d'abril de 2019 (calendari d'admissió)

  Més informació:

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.