Detall de Procediments

Calendari i procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Calendari i procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021.

  Objecte del tràmit

  S'estableix el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat de Formació Professional Bàsica.
  Els cicles de Formació Professional Bàsica constitueixen una oferta obligatòria i de caràcter gratuït que contribuiran al fet que l'alumnat adquirisca o complete les competències de l'aprenentatge permanent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podrà accedir als cicles de Formació Professional Bàsica l'alumnat que complisca simultàniament els següents requisits:
  a) Tindre complits els quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.
  b) Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.
  c) Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

  2. Els sol·licitants als quals es refereix l'apartat anterior han d'aportar el consell orientador per mitjà del certificat que acredite haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica. Aquest consell orientador l'ha d'expedir el director o la directora i el tutor o la tutora de l'alumne o l'alumna, i s'ha d'incloure en l'expedient de l'alumne o l'alumna juntament amb el document de consentiment dels pares, mares o tutors legals, perquè curse aquests ensenyaments.

  3. Poden accedir, així mateix, als cicles de Formació Professional Bàsica les persones que superen els 17 anys i que no tinguen un títol de Formació Professional o qualsevol altre títol que acredite l'acabament d'estudis secundaris complets, sempre que hi haja disponibilitat de places.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Presentació de sol·licituds d'admissió telemàticament,amb l'assistent telemàtic, en el centre de primera opció: del 17 al 25 de juny. (DOGV nº 8828, de 05/06/2020).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Únicamente de manera telemàtica en el centre educatiu corresponent a la primera opció de la sol·licitud, a través de l'assistent telemàtic per a tal efecte.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Fotocòpia del DNI / el NIE / la targeta d'estudiant / el passaport / el visat d'estudis o un document equivalent / la targeta d'identitat d'estranger / el certificat d'empadronament (només estrangers menors de 18 anys).
  - Proposta per a la incorporació a la Formació Professional Bàsica

  En el supòsit d'accedir per la reserva de discapacitats:
  - Certificació del dictamen emés per l'òrgan competent.
  - Declaració responsable que manifeste el coneixement que té dels resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació dels cicles o els mòduls que sol·licita cursar.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU MITJÀ EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D'OFERTA COMPLETA

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU SUPERIOR EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D'OFERTA COMPLETA

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU MITJÀ I/O SUPERIOR EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL/DISTÀNCIA EN LA MODALITAT D'OFERTA COMPLETA

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER A CURSAR ENSENYAMENTS EN LA MODALITAT D'OFERTA PARCIAL DE CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL DISTÀNCIA O PRESENCIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula (és l'únic amb procediment ordinari i extraordinari):

  1. PROCÉS d'admissió:

  - Constitució de les comissions sectorials d'escolarització: fins al 15 de juny.
  - Publicació de vacants que hi ha en els centres educatius: el 16 de maig. El llistat complet estarà disponible en: http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

  - Presentació de sol·licituds d'admissió telemàticament, en el centre de primera opció: del 17 al 25 de juny, els dos inclosos.
  - Comprovació de duplicitats: del 7 al 8 de juliol.
  - Els centres expediran un consell orientador en el supòsit d'alumnes escolaritzats en centres educatius que sol·liciten plaça de cicles formatius de Formació Professional Bàsica: fins al 3 de juliol.
  - Elaboració i publicació de les LLISTES PROVISIONALS d'admesos: el 13 de juliol.
  - Presentació de reclamacions de forma telemàtica, davant de la direcció del centre i les persones titulars dels centres privats concertats: del 13 fins al 15 de juliol.
  - Publicació en els centres de les LLISTES DEFINITIVES de l'alumnat admés: el 21 de juliol.
  - Presentació d'al·legacions davant de la comissió sectorial: fins al 23 de juliol.
  - Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 27 de juliol. Contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent, en el termini d'un mes. L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats pot interposar, tenint en compte les llistes definitives d'admesos, una reclamació davant de la direcció territorial corresponent, segons el que preceptua l'article 12.2 del Decret 135/2014, de 8 d'agost, per a la Formació Professional Bàsica, per mitjà del procediment informàtic establit per a fer-ho, disponible en l'adreça http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio: fins al 28 de juny. La resolució d'aquestes reclamacions es pot remetre a l'adreça electrònica que la persona interessada indique en la sol·licitud fins al 3 juliol.
  - Termini de formalització de MATRÍCULA per a l'alumnat admés en el procés ordinari: del 22 al 28 de juliol.

  2 - Període per a assignar les places vacants sobrants, així com les que es generen por renuncia. Es desenvoluparà en dues fases en les quals es tindran en compte les llistes d'espera. En la primera fase podran accedir solament les persones que hagen participat en el procés d'admissió, l'adjudicació es podrà realitzar bé en acte públic, o bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que ho centre considere. Es prioritzarà por la nota mitjana de l'expediente acadèmic, sense tindre en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, i cas d'empate es dirimiran por ho ordre alfabètic dels cognoms i el número dels sol·licitants. En la segona fase podrà accedir qualsevol persona interessada sempre que complisca els requisits d'accés.
  Fase 1: des del 7 fins a l'11 de setembre (només podran accedir les persones interessades que hagen participat en el procediment d'admissió).
  a) Els centres hauran de gestionar els cicles con llestes d'espera, o bé en acte públic, o bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que ho centre educatiu considere, conforme al que s'estableix en l'Ordre 18/2016
  .b) El 8 de setembre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial publicarà el llistat de vacants de cicles sense llista d'espera en l'adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado. El nombre de vacants serà la diferència entre el nombre de llocs escolars i el nombre d'alumnes matriculats.
  c) Durant els dies del 8 a l'11 de setembre els centres convocaran actes públics d'adjudicació de vacants per a les persones que hagen participat en el procés d'admissió i que desitgen accedir a aquestes places. Les vacants seran assignades a les persones que ho sol·liciten por la nota mitjana de l'expediente acadèmic o prova, sense tindre en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, i cas d'empate es dirimiran por ho ordre alfabètic dels cognoms i el número dels sol·licitants.
  Fase 2 (Resta de vacants): des del 14 de setembre fins al 8 d'octubre (podrà accedir qualsevol persona interessada que complisca els requisits d'accés).
  a) Els centres hauran de gestionar els cicles con llestes d'espera, o bé en acte públic, o bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que ho centre educatiu considere, conforme al que s'estableix en l'Ordre 18/2016.
  b) El 15 de setembre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial publicarà el llistat de vacants de cicles sense llista d'espera en l'adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado. El nombre de vacants serà la diferència entre el nombre de llocs escolars i el número d'alumnat matriculat. Aquestes vacants s'oferiran a qualsevol persona interessada i les adjudicaran por ordre de recepció de les sol·licituds fins al 8 d'octubre.
  c) Fins al 8 d'octubre, els centres con llestes d'espera hauran de continuar gestionant-les. cas d'esgotar alguna llista d'espera, les places vacants s'hauran d'oferir a qualsevol persona interessada, por ordre de llegada, sempre que complisca els requisits d'accés.
  3. El 8 d'octubre serà últim dia per a gestionar les llistes d'espera i per a matricular alumnes en cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i grau superior.
  4. Aquells centres en els quals, després de la gestió de les llistes d'espera i/o l'adjudicació de les places sobrants, encara quedaran vacants en mòduls professionals associats a unitats de competència, podran oferir aquestes places a aquelles persones interessades que desitgen matricular-se en la modalitat d'oferta parcial.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Accés a l'Assistent d'Admissió FPB:
  https://portal.edu.gva.es/telematricula/inicia-proces-dadmissio/

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Accés a la web d'admissió de l'alumnat

  Consulta Resultat individual Formació Professional Bàsica

  Enllaç als assistents d'admissió

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els currículums bàsics d'aquests i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals que corresponen als ensenyaments establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55, de 05/03/14).
  - Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7336, d'11/08/14).
  - Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7797, de 03/06/16).
  - Resolució d'1 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, Formació Professional Bàsica dirigida a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil i programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics per al curs 2020-2021.
  - Resolució d'1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, adreçats a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2020-2021 (DOGV nº 8828, de 05/06/2020).
  - Correció d'errades de la Resolució d'1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2020/2021. (DOGV núm. 8858 de 16.07.2020)
  - Resolució de 7 de novembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre la realització de la formació en centres de treball dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, programes formatius de qualificació bàsica, així com ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius. (DOGV núm. 8949 de 11.11.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 127/2014, de 28 de febrer

  Vegeu el Decret 135/2014, de 8 d'agost

  Vegeu l'Ordre 18/2016, d'1 de juny

  Vegeu la Resolució d'1 de juny de 2020 (instruccions d'admissió)

  Vegeu la Resolució d'1 de juny de 2020 (calendari d'admissió)

  Més informació:

  Vegeu la Correció d'errades de la Resolució d'1 de juny de 2020

  Vegeu la Resolució de 7 de novembre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.