Detall de Procediments

Calendari i procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2021-2022.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Calendari i procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2021-2022.

  Objecte del tràmit

  S'estableix el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat de Formació Professional Bàsica.
  Els cicles de Formació Professional Bàsica constitueixen una oferta obligatòria i de caràcter gratuït que contribuiran al fet que l'alumnat adquirisca o complete les competències de l'aprenentatge permanent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podrà accedir als cicles de Formació Professional Bàsica l'alumnat que complisca simultàniament els següents requisits:
  a) Tindre complits els quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.
  b) Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.
  c) Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

  2. Els sol·licitants als quals es refereix l'apartat anterior han d'aportar el consell orientador per mitjà del certificat que acredite haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica. Aquest consell orientador l'ha d'expedir el director o la directora i el tutor o la tutora de l'alumne o l'alumna, i s'ha d'incloure en l'expedient de l'alumne o l'alumna juntament amb el document de consentiment dels pares, mares o tutors legals, perquè curse aquests ensenyaments.

  3. Poden accedir, així mateix, als cicles de Formació Professional Bàsica les persones que superen els 17 anys i que no tinguen un títol de Formació Professional o qualsevol altre títol que acredite l'acabament d'estudis secundaris complets, sempre que hi haja disponibilitat de places.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Presentació de sol·licituds d'admissió telemàticament,amb l'assistent telemàtic, en el centre de primera opció: del 21 de maig al 1 de juny. (DOGV nº 9057, de 09/04/2021).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Únicamente de manera telemàtica en el centre educatiu corresponent a la primera opció de la sol·licitud, a través de l'assistent telemàtic per a tal efecte.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Fotocòpia del DNI / el NIE / la targeta d'estudiant / el passaport / el visat d'estudis o un document equivalent / la targeta d'identitat d'estranger / el certificat d'empadronament (només estrangers menors de 18 anys).
  - Proposta per a la incorporació a la Formació Professional Bàsica

  En el supòsit d'accedir per la reserva de discapacitats:
  - Certificació del dictamen emés per l'òrgan competent.
  - Declaració responsable que manifeste el coneixement que té dels resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació dels cicles o els mòduls que sol·licita cursar.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU MITJÀ EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D'OFERTA COMPLETA

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU SUPERIOR EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D'OFERTA COMPLETA

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU MITJÀ I/O SUPERIOR EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL/DISTÀNCIA EN LA MODALITAT D'OFERTA COMPLETA

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER A CURSAR ENSENYAMENTS EN LA MODALITAT D'OFERTA PARCIAL DE CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL DISTÀNCIA O PRESENCIAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.