Detall de Procediments

Calendari i procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2022-2023.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Calendari i procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2022-2023.

  Objecte del tràmit

  Calendari i procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2022-2023.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones interessades a cursar els estudis d'un Cicle Formatiu de grau mitjà o superior en règim presencial, semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa, el curs 2022-2023, en centres públics i privats concertats.

  Requeriments

  I. GRAU MITJÀ
  1. Accés sense prova:
  - Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estar en possessió del títol professional bàsic.
  - Algun d'aquests supòsits:
  a) Que tinguen el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria sempre que l'alumne o l'alumna haja superat l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria per l'opció d'ensenyaments aplicats, que serà requisit necessari quan s'implante aquesta avaluació final, excepte per a l'alumne o l'alumna que haja obtingut el títol amb anterioritat
  a la implantació de l'avaluació final.
  b) Que tinguen el títol de tècnic/a auxiliar.
  c) Que tinguen el títol de tècnic/a indicats en l'apartat 1.1.2 de l'article 5 de l'Ordre 18/2016 (DOCV 7797 de 03/06/2016)
  d) Que hagen superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent o acrediten un nombre de dues assignatures pendents com a màxim en els dos primers cursos.
  e) Que hagen superat el segon curs del primer cicle experimental de la Reforma dels Ensenyaments Mitjans.
  f) Que hagen superat el tercer curs del Pla d'Estudis de 1963, o el segon curs de comuns experimental dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics.
  g) Que hagen superat el Batxillerat.
  h) Que tinguen el títol de tècnic/a superior o tècnic/a especialista.
  i) Que tinguen una titulació universitària o equivalent.
  j) Que tinguen alguna de les titulacions equivalents per a l'accés als cicles formatius de grau superior.
  k) Que hagen superat uns altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

  2. Accés per mitjà d'un programa de qualificació professional inicial establit en el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol.

  3. Accés per mitjà de curs o prova: Algun d'aquests supòsits:
  a) Que hagen superat el curs de formació específic per a l'accés directe a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa, previst en el punt 2.c de l'article 41 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.
  b) Que hagen aprovat en qualsevol convocatòria la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà prevista en el punt 2.d de l'article 41 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.
  En els dos supòsits es requerirà tindre dèsset anys com a mínim, complits l'any de superació del curs i realització de la prova, respectivament.

  Queden exempts de fer la prova:
  a) Els qui hagen superat el curs de formació específic d'accés directe a cicles de grau mitjà.
  b) Els qui hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  c) Els qui hagen superat la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior en qualsevol de les opcions.
  d) Els qui hagen superat el primer nivell d'un programa de qualificació professional inicial.

  II. GRAU SUPERIOR
  1. Accés directe:
  - Títol de batxiller o el títol de tècnic/a de Formació Professional.
  - Algun d'aquests supòsits:
  a) Títol de Batxiller.
  b) Títol de Batxiller, LOGSE.
  c) Haver superat el segon curs d'una modalitat de Batxillerat Experimental.
  d) Curs d'Orientació Universitària (COU)
  e) Certificació acreditativa d'haver superat el curs Preuniversitari establit en la Llei de 26 de febrer de 1953.
  f) Títol oficial de Maestro o Mestra d'Ensenyament Primari.
  g) S'acceptarà com a títol de Batxiller al qual es refereix l'article 41.3.a de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, el títol de Batxiller expedit després de cursar l'antic Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP)
  h) Posseïsquen una titulació universitària o equivalent.

  2. Accés per mitjà de prova i altres vies d'accés:
  - Els sol·licitants que hagen aprovat en qualsevol convocatòria la prova d'accés als cicles formatius de grau superior prevista en l'article 41 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. En qualsevol cas, l'opció de la prova
  superada ha de permetre l'accés al cicle formatiu per al qual se sol·licita l'admissió. Per a accedir per aquesta via es requereix tindre 19 anys complits l'any natural de realització de la prova.
  - Els qui hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  - Els sol·licitants que estiguen en possessió del títol de tècnic de Formació Professional i tinguen superada la prova d'accés o opten per fer-la i la superen, en aquest cas es requereix tindre els 18 anys complits l'any de realització
  de la prova.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a fer la sol·licitud d'admissió telemàtica, comprén del 19 al 29 de maig del 2022

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a la identificació del participant serà necessari algun dels següents documents:

  1. Fotocòpia del DNI / el NIE / la targeta d'estudiant / el passaport / el visat d'estudis o un document equivalent / la targeta d'identitat d'estranger / el certificat d'empadronament (només estrangers menors de 18 anys).

  2. Per a l'acreditació del requisit acadèmic en els contingents d'accés directe als cicles formatius:
  2.1 Grau mitjà. Certificació acadèmica en què consten les qualificacions obtingudes en l'Educació Secundària Obligatòria, o equivalent, i la nota mitjana de l'expedient acadèmic o del cicle de Formació Professional Bàsica, segons els casos. S'ha d'acompanyar una fotocòpia compulsada del títol corresponent o de la sol·licitud d'aquest.

  2.2 Grau superior. S'ha de presentar la certificació acadèmica en què consten les qualificacions obtingudes en cada matèria del títol de Batxillerat, o equivalent, i la nota mitjana de l'expedient acadèmic o del cicle de grau mitjà de Formació Professional, segons els casos.
  S'ha d'acompanyar una fotocòpia compulsada del títol corresponent o de la sol·licitud d'aquest.

  3. Per a l'acreditació del requisit en els contingents d'accés per prova d'accés i altres vies d'accés es tindrà en compte el següent:

  3.1 Grau mitjà:
  En el cas d'accés per mitjà de curs de formació específic o prova, es presentarà algun dels documents següents en els quals conste la nota final, segons corresponga:
  a) El certificat de superació del curs de formació específic.
  b) El certificat de superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
  c) El certificat de superació de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

  3.2 Grau superior:
  En el cas d'accés per mitjà de prova, es presentarà algun dels documents següents en els quals conste la nota final, segons corresponga:
  a) El certificat de superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.
  b) El certificat de superació de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, amb l'expressió de la puntuació obtinguda.

  4. En el supòsit d'accedir per la reserva de discapacitats:
  4.1 Certificació del dictamen emés per l'òrgan competent.
  4.2 Declaració responsable que manifeste el coneixement que té dels resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació dels cicles o els mòduls que sol·licita cursar.

  5. Acreditació de la discapacitat del familiar de primer grau del sol·licitant: s'ha d'acreditar per mitjà de la certificació del dictamen emés per l'òrgan competent.

  6. Acreditació de la condició d'esportista d'elit: s'ha d'acreditar per mitjà de la certificació del dictamen emés per l'òrgan públic competent.

  7. Acreditació de la condició de treballador: s'ha d'acreditar per mitjà del contracte de treball, la certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral en què s'estiga afiliat. En el cas de treballadors per compte propi, el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, i en cas de desocupació, la certificació de l'organisme competent de la condició de treballador aturat.

  8. Acreditació de superació d'algun mòdul d'un cicle formatiu: s'ha d'acreditar per mitjà de la certificació acadèmica emesa pel centre educatiu públic en la qual conste la qualificació obtinguda i el curs acadèmic en què es va superar, amb indicació expressa dels mòduls cursats i el nombre d'hores superades.

  9. Acreditació d'estar cursant un altre cicle formatiu o altres ensenyaments reglats: s'ha d'acreditar per mitjà d'un certificat expedit pel centre docent corresponent.

  10. Acreditació de tindre unitats de competències acreditades: s'ha d'acreditar per mitjà de la presentació del certificat justificatiu segons l'annex III-a de el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències adquirides per experiència laboral.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  De manera telemàtica, en el centre educatiu corresponent a la primera opció de la sol·licitud, a través de l'assistent telemàtic per a tal efecte.

  Únic procés d'admissió que s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació:
  1. Publicació ofereix formativa: 6 de maig.
  2. Presentació de sol·licituds d'admissió (generades via l'assistent telemàtic), i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 19 al 29 de maig tots dos inclusivament.
  4. Comprovació de duplicitats: del 10 al 15 de juny.
  5. Expedició, per part dels centres, als alumnes sol·licitants de plaça, del certificat de requisit acadèmic marcat per la normativa vigent:
  a) Per a l'alumnat que al juny reunisca els requisits acadèmics, els centres expediran la certificació corresponent, en el termini de dos dies hàbils, excepte els dissabtes, a comptar a partir de la finalització de les activitats lectives del corresponent curs escolar i sempre abans del 30 de juny
  b) Per a l'alumnat de prova d'accés, els centres expediran la certificació de complir el requisit acadèmic per haver aprovat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior: el 4 de juliol.

  6. Presentació del requisit acadèmic:
  a) Sol·licitants que, al juny, reunisquen els requisits acadèmics marcats per la normativa vigent, i hagen de presentar-los en el centre sol·licitat de primera opció segons consta en l'apartat onzé, fins al 4 de juliol.
  7. Publicació en els centres de les llistes provisionals d'admesos: l'11 de juliol.
  8. Presentació de reclamacions: de l'11 al 13 de juliol.
  9. Llistes definitives d'admesos: el 21 de juliol.
  10.Presentació d'al·legacions de manera telemàtica davant la comissió sectorial, mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte disponible en l'adreça https://ceice.gva.es/web/admision-alumnado: del 21 al 25 de juliol.
  11. Resolució de les al·legacions: fins al 10 d'agost.
  12. Termini de formalització de matrícula per a l'alumnat admés en el procés d'admissió: del 22 al 29 de juliol.
  13. Període per a assignar les places vacants sobrants, així com les que es generen per renúncia. Es desenvoluparà en dues fases en les quals es tindran en compte les llistes d'espera.
  Una vegada finalitzada la llista d'espera, en la primera fase podran accedir solament les persones que hagen participat en el procés d'admissió, l'adjudicació es podrà realitzar bé en acte públic, o bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que el centre considere. Es prioritzarà per la nota mitjana de l'expedient acadèmic o prova, sense tindre en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, i en cas d'empat es dirimiran per l'ordre alfabètic dels cognoms i el nom dels sol·licitants.
  En la segona fase podrà accedir qualsevol persona interessada sempre que complisca els requisits d'accés, per ordre d'arribada
  Fase 1: des del 6 fins al 15 de setembre (només podran accedir les persones interessades que hagen participat en el procediment d'admissió).
  a) Els centres hauran de gestionar els cicles amb llistes d'espera, o bé en acte públic, o bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que el centre educatiu considere, conforme al que s'estableix en l'Ordre 18/2016.
  b) El 8 de setembre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial publicarà el llistat de vacants de cicles sense llista d'espera en l'adreça https://ceice.gva.es/web/admision-alumnado. El nombre de vacants serà la diferència entre el nombre de llocs escolars i el nombre d'alumnes matriculats.
  c) Durant els dies del 9 al 13 de setembre els centres convocaran actes públics d'adjudicació de vacants per a les persones que hagen participat en el procés d'admissió i que desitgen accedir a aquestes places. Les vacants seran assignades a les persones que ho sol·liciten per la nota mitjana de l'expedient acadèmic o prova, sense tindre en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, i en cas d'empat es dirimiran per l'ordre alfabètic dels cognoms i el nom dels sol·licitants.

  Fase 2 (Resta de vacants): des del 14 de setembre fins al 8 d'octubre (podrà accedir qualsevol persona interessada que complisca els requisits d'accés).
  a) Els centres hauran de gestionar els cicles amb llistes d'espera, o bé en acte públic, o bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que el centre educatiu considere, conforme al que s'estableix en l'Ordre 18/2016.
  b) El 16 de setembre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial publicarà el llistat de vacants de cicles sense llista d'espera en l'adreça https://ceice.gva.es/web/admision-alumnado. El nombre de vacants serà la diferència entre el nombre de llocs escolars i el número d'alumnat matriculat. Aquestes vacants s'oferiran a qualsevol persona interessada i les adjudicaran per ordre de recepció de les sol·licituds fins al 8 d'octubre.
  c) Fins al 8 d'octubre, els centres amb llistes d'espera hauran de continuar gestionant-les. En cas d'esgotar alguna llista d'espera, les places vacants s'hauran d'oferir a qualsevol persona interessada, per ordre d'arribada, sempre que complisca els requisits d'accés.
  14. El 8 d'octubre serà últim dia per a gestionar les llistes d'espera i per a matricular alumnes en cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i grau superior.
  15. Aquells centres en els quals, després de la gestió de les llistes d'espera i/o l'adjudicació de les places sobrants, encara quedaren vacants en mòduls professionals associats a unitats de competència, podran oferir aquestes places a aquelles persones interessades que desitgen matricular-se en la modalitat d'oferta parcial, segons l'indicat en l'apartat catorzé.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Accés a l'Assistent d'Admissió per grau:
  https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicia-proceso-de-admision/

  Inici
 • Informació complementària

  En cada contingent s'ordenaran de major a menor nota.

  * RESERVES I CONTINGENTS
  - Reserves i contingents de places en l'accés a cicles formatius de grau mitjà:
  . Reserva del 5 % per a persones amb discapacitat
  . Reserva del 5 % per a esportistes d'elit.
  . Contingent del 60 % per a l'accés directe de graduats en Educació Secundària Obligatòria i la titulació equivalent.
  . Contingent del 20 % de les places per a l'accés directe de titulats de Formació Professional Bàsica.
  . Contingent del 20 % de les places per a l'accés per mitjà del curs específic de formació d'accés directe, la prova d'accés i altres vies d'accés.

  - Reserves i contingents de places en l'accés a cicles formatius de grau superior:
  . Reserva del 5 % per a persones amb discapacitat.
  . Reserva del 5 % per a esportistes d'elit.
  . Contingent del 60 % per a l'accés directe de titulats de Batxillerat i la titulació equivalent.
  . Contingent del 20 % de les places per a l'accés directe de titulats de tècnic de Formació Professional.
  . Contingent del 20 % de les places per a l'accés per mitjà de prova d'accés i altres vies d'accés.

  * PRIORITATS D'ACCÉS
  - Vegeu els articles de l'Ordre 18/2016: "Article 7. Criteris de prioritat" per a l'accés a cicles formatius presencials, i l'Article 23. Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula" per a l'accés a cicles semipresencials o a distància.

  Enllaços

  Accés a la web d'admissió d'alumnes

  Consulta Resultat individual GM i GS (Presencial i Semipresencial)

  Més informació:

  Enllaç als assistents d'admissió

  Enllaç Preguntes Freqüents

  Preguntes Freqüents Admissió Formació Professional

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7797, de 03/06/16).
  - Resolució de 23 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV de 03.04.2018).
  - Resolució de 15 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 24 de març de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023.
  - Preguntes Freqüents Admissió Formació Professional

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 18/2016, d'1 de juny

  Vegeu la Resolució de 23 de març de 2018 (formularis)

  Vegeu Resolució de 15 de maig de 2018

  Vegeu la Resolució de 24 de març de 2022 (calendari d'admissió)

  Llistat de seguiment

  Llistes provisionals d'admesos

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.