Detall de Procediments

Calendari i procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Calendari i procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021.

  Objecte del tràmit

  Calendari i procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones interessades a cursar els estudis d'un Cicle Formatiu de grau mitjà o superior en règim presencial, semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa, el curs 2020-2021., en centres públics i privats concertats.

  Requeriments

  I. GRAU MITJÀ
  1. Accés directe:
  - Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estar en possessió del títol professional bàsic.
  - Algun d'aquests supòsits:
  a) Que tinguen el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria sempre que l'alumne o l'alumna haja superat l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria per l'opció d'ensenyaments aplicats, que serà requisit necessari quan s'implante aquesta avaluació final, excepte per a l'alumne o l'alumna que haja obtingut el títol amb anterioritat
  a la implantació de l'avaluació final.
  b) Que tinguen el títol de tècnic/a auxiliar.
  c) Que tinguen el títol de tècnic/a indicats en l'apartat 1.1.2 de l'article 5 de l'Ordre 18/2016 (DOCV 7797 de 03/06/2016)
  d) Que hagen superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent o acrediten un nombre de dues assignatures pendents com a màxim en els dos primers cursos.
  e) Que hagen superat el segon curs del primer cicle experimental de la Reforma dels Ensenyaments Mitjans.
  f) Que hagen superat el tercer curs del Pla d'Estudis de 1963, o el segon curs de comuns experimental dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics.
  g) Que hagen superat el Batxillerat.
  h) Que tinguen el títol de tècnic/a superior o tècnic/a especialista.
  i) Que tinguen una titulació universitària o equivalent.
  j) Que tinguen alguna de les titulacions equivalents per a l'accés als cicles formatius de grau superior.
  k) Que hagen superat uns altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

  2. Accés per mitjà d'un programa de qualificació professional inicial establit en el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol.

  3. Accés per mitjà de curs o prova: Algun d'aquests supòsits:
  a) Que hagen superat el curs de formació específic per a l'accés directe a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa, previst en el punt 2.c de l'article 41 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.
  b) Que hagen aprovat en qualsevol convocatòria la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà prevista en el punt 2.d de l'article 41 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.
  En els dos supòsits es requerirà tindre dèsset anys com a mínim, complits l'any de superació del curs i realització de la prova, respectivament.

  Queden exempts de fer la prova:
  a) Els qui hagen superat el curs de formació específic d'accés directe a cicles de grau mitjà.
  b) Els qui hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  c) Els qui hagen superat la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior en qualsevol de les opcions.
  d) Els qui hagen superat el primer nivell d'un programa de qualificació professional inicial.

  II. GRAU SUPERIOR
  1. Accés directe:
  - Títol de batxiller o el títol de tècnic/a de Formació Professional.
  - Algun d'aquests supòsits:
  a) Que tinguen el títol de Batxillerat establit en la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.
  b) Que hagen superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.
  c) Que hagen superat el curs d'orientació universitària o preuniversitària.
  d) Que tinguen el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent, a efectes acadèmics.
  e) Que tinguen una titulació universitària o equivalent.
  - S'accepta com a títol de Batxillerat al qual es refereix l'article 41.3.a de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, el títol de Batxillerat expedit després de cursar l'antic Batxillerat Unificat i Polivalent.

  2. Accés per mitjà de prova i altres vies d'accés:
  - Els sol·licitants que hagen aprovat en qualsevol convocatòria la prova d'accés als cicles formatius de grau superior prevista en l'article 41 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. En qualsevol cas, l'opció de la prova
  superada ha de permetre l'accés al cicle formatiu per al qual se sol·licita l'admissió. Per a accedir per aquesta via es requereix tindre 19 anys complits l'any natural de realització de la prova.
  - Els qui hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  - Els sol·licitants que estiguen en possessió del títol de tècnic de Formació Professional i tinguen superada la prova d'accés o opten per fer-la i la superen, en aquest cas es requereix tindre els 18 anys complits l'any de realització
  de la prova.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a fer la sol·licitud d'admissió telemàtica, comprén del 17 de juny al 25 de juny de 2020 (DOGV nº 8828, de 05/06/2020).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  De manera telemàtica en el centre educatiu corresponent a la primera opció de la sol·licitud, a través de l'assistent telemàtic per a tal efecte.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a la identificació del participant serà necessari algun dels següents documents:

  1. Fotocòpia del DNI / el NIE / la targeta d'estudiant / el passaport / el visat d'estudis o un document equivalent / la targeta d'identitat d'estranger / el certificat d'empadronament (només estrangers menors de 18 anys).

  2. Per a l'acreditació del requisit acadèmic en els contingents d'accés directe als cicles formatius:
  2.1 Grau mitjà. Certificació acadèmica en què consten les qualificacions obtingudes en l'Educació Secundària Obligatòria, o equivalent, i la nota mitjana de l'expedient acadèmic o del cicle de Formació Professional Bàsica, segons els casos. S'ha d'acompanyar una fotocòpia compulsada del títol corresponent o de la sol·licitud d'aquest.

  2.2 Grau superior. S'ha de presentar la certificació acadèmica en què consten les qualificacions obtingudes en cada matèria del títol de Batxillerat, o equivalent, i la nota mitjana de l'expedient acadèmic o del cicle de grau mitjà de Formació Professional, segons els casos.
  S'ha d'acompanyar una fotocòpia compulsada del títol corresponent o de la sol·licitud d'aquest.

  3. Per a l'acreditació del requisit en els contingents d'accés per prova d'accés i altres vies d'accés es tindrà en compte el següent:

  3.1 Grau mitjà:
  En el cas d'accés per mitjà de curs de formació específic o prova, es presentarà algun dels documents següents en els quals conste la nota final, segons corresponga:
  a) El certificat de superació del curs de formació específic.
  b) El certificat de superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
  c) El certificat de superació de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

  3.2 Grau superior:
  En el cas d'accés per mitjà de prova, es presentarà algun dels documents següents en els quals conste la nota final, segons corresponga:
  a) El certificat de superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.
  b) El certificat de superació de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, amb l'expressió de la puntuació obtinguda.

  4. En el supòsit d'accedir per la reserva de discapacitats:
  4.1 Certificació del dictamen emés per l'òrgan competent.
  4.2 Declaració responsable que manifeste el coneixement que té dels resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació dels cicles o els mòduls que sol·licita cursar.

  5. Acreditació de la discapacitat del familiar de primer grau del sol·licitant: s'ha d'acreditar per mitjà de la certificació del dictamen emés per l'òrgan competent.

  6. Acreditació de la condició d'esportista d'elit: s'ha d'acreditar per mitjà de la certificació del dictamen emés per l'òrgan públic competent.

  7. Acreditació de la condició de treballador: s'ha d'acreditar per mitjà del contracte de treball, la certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral en què s'estiga afiliat. En el cas de treballadors per compte propi, el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, i en cas de desocupació, la certificació de l'organisme competent de la condició de treballador aturat.

  8. Acreditació de superació d'algun mòdul d'un cicle formatiu: s'ha d'acreditar per mitjà de la certificació acadèmica emesa pel centre educatiu públic en la qual conste la qualificació obtinguda i el curs acadèmic en què es va superar, amb indicació expressa dels mòduls cursats i el nombre d'hores superades.

  9. Acreditació d'estar cursant un altre cicle formatiu o altres ensenyaments reglats: s'ha d'acreditar per mitjà d'un certificat expedit pel centre docent corresponent.

  10. Acreditació de tindre unitats de competències acreditades: s'ha d'acreditar per mitjà de la presentació del certificat justificatiu segons l'annex III-a de el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències adquirides per experiència laboral.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU MITJÀ EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D'OFERTA COMPLETA

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU SUPERIOR EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D'OFERTA COMPLETA

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU MITJÀ I/O SUPERIOR EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL/DISTÀNCIA EN LA MODALITAT D'OFERTA COMPLETA

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER A CURSAR ENSENYAMENTS EN LA MODALITAT D'OFERTA PARCIAL DE CICLES FORMATIUS D'FP DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL DISTÀNCIA O PRESENCIAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.