• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana, les seues federacions i confederacions, per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Fomentar activitats que tinguen per objecte el coneixement i manteniment de les arrels culturals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar aquesta subvenció les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana, les seues federacions i confederacions.

  Requeriments

  a) Estar inscrites en el Registre Nacional d'Associacions o en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana o en els registres especials establits per la normativa vigent.

  b) No estar incurses en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiaris de subvencions, estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant, LGS).

  c) Estar adaptades, en el cas d'associacions, federacions i confederacions, a l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

  ** No poden beneficiar-se d'aquestes subvencions:

  a) Les cases regionals i federacions integrades en una federació o confederació, que hagen sol·licitat una subvenció en la corresponent convocatòria per al mateix projecte presentat per la seua federació o confederació.

  b) Les cases regionals que hagen integrat els seus projectes específics en el projecte general d'una federació, que no podran rebre una subvenció indirecta a través del projecte subvencionat de la federació a la qual pertanyen.

  c) No poden obtindre la condició de beneficiari les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats segon i tercer de l'article 13 de l'LGS. A aquest efecte, l'entitat sol·licitant ha d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19 de l'RLGS, circumstància que comprovarà d'ofici l'òrgan instructor del procediment, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant, LPACAP), llevat que conste expressament en el formulari de sol·licitud l'oposició expressa de l'interessat. En aquest últim cas, s'ha d'acreditar presentant els corresponents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acrediten que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  La declaració de les entitats de no estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, contingudes en els apartats segon i tercer de l'article 13 de l'LGS, s'ha de realitzar mitjançant una declaració responsable.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA:

  Per a determinar la quantia subvencionada, es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en la convocatòria.

  - La subvenció màxima per projecte serà:

  a) Per a confederacions i federacions de cases regionals se subvencionaran, com a màxim, 15.000 euros per projecte.

  b) Per a cases regionals considerades individualment se subvencionaran, com a màxim, 2.500 euros per projecte.

  - Els projectes que hagen superat la puntuació de 50 punts, se subvencionaran d'acord amb el límit anterior. Les subvencions es concediran per ordre de puntuació, de més alta a més baixa, fins que s'esgoten els fons previstos en la convocatòria corresponent.

  - Quan es produïsca la renúncia d'algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se, sense necessitat d'una nova convocatòria, a l'entitat sol·licitant següent per ordre de puntuació que haja superat la puntuació mínima i no n'haja resultat beneficiària, sempre que aquesta renúncia es produïsca en el termini d'un mes des de la publicació de la resolució de concessió.

  - L'import global màxim establit en la convocatòria per a finançar aquestes subvencions es distribuirà destinant el 70 % a les confederacions i federacions i el 30 % a les cases regionals considerades individualment. En el cas que la quantia econòmica destinada a cada un dels dos grups d'entitats esmentades anteriorment no s'esgotara íntegrament, el sobrant es podrà aplicar a les sol·licituds de l'altre grup.

  PAGAMENT:

  - El pagament de les subvencions es realitzarà en pagament únic, després de la justificació de la despesa realitzada, mitjançant una transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.

  - El termini màxim per a presentar la justificació de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8503, d'11.03.2019). L'incompliment d'aquest termini suposarà l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud (annex, document número 1) formalitzada en tots els seus apartats i signada pel representant legal degudament autoritzat, ha d'anar acompanyada dels documents electrònics següents:
  a) Projecte presentat segons el model normalitzat (annex, document número 2). Les dades no omplides en aquest formulari no es tindran en compte a l'efecte de la valoració.
  b) Memòria descriptiva de les activitats i els projectes duts a terme, si és el cas, per l'entitat durant els exercicis 2017 i 2018.
  c) Només en els casos dels projectes en què estiga previst el treball en xarxa, s'ha d'aportar una declaració responsable subscrita pels representants de l'entitat sol·licitant, i les entitats participants, en què es manifeste la col·laboració en el disseny i/o l'execució del projecte per mitjà de la metodologia de treball en xarxa (annex, document número 3).
  d) En el supòsit d'entitats que presenten la sol·licitud de subvencions a la Generalitat per primera vegada, en cas que les entitats beneficiàries hagen modificat les seues dades bancàries respecte a exercicis anteriors, o bé a requeriment de l'òrgan gestor, han d'aportar, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 17 de juny, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 6548, de 21.06.2011), la documentació següent:

  1. Model de domiciliació bancària (annex, document número 5), signat pel representant de l'entitat beneficiària juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació.
  2. b) Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com de l'IBAN, que s'indique en el model de domiciliació bancària.
  e) En el cas de federacions i confederacions, han de presentar una llista actualitzada de les associacions federades i/o confederades.
  f) Qualsevol altre document justificatiu de mèrits al·legats per a la valoració.

  Si l'entitat sol·licitant no està inscrita en el Registre de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, haurà d'aportar, a més, la documentació següent:
  a) Document públic acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana. En cas de no estar inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, còpia del document públic acreditatiu de la inscripció en el registre corresponent.
  b) Còpia de l'acta fundacional, en la qual conste l'acord adoptat en la data de constitució de l'entitat sol·licitant.
  c) Còpia dels estatuts de l'entitat, adaptats a la normativa vigent, en què conste la inscripció en el registre competent.
  d) Certificació acreditativa de l'actual composició de la junta directiva, amb la indicació del nom, els cognoms, el DNI dels integrants, i el càrrec que ocupen.

  Impresos associats

  [DOC. 1] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A CASES REGIONALS D'ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES EN LA COMUNITAT VALENCIANA, LES SEUES FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

  [DOC. 2] FORMULARI DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE. Subvencions destinades a Cases Regionals d'altres Comunitats Autònomes en la Comunitat Valenciana, les seues federacions i confederacions

  [DOC. 3] FORMULARI DE COMPROMÍS DE TREBALL EN XARXA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [DOC. 5] CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESES

  [DOC. 6] CERTIFICAT DE COMPLIMENT DEL PRESSUPOST APROVAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Cada entitat només podrà presentar una sol·licitud a la present convocatòria de subvenció (annex, document número 1). El projecte que, en cada cas, presenten les federacions i/o confederacions ha d'estar necessàriament relacionat amb les activitats específiques de la federació, i no pot incloure projectes o activitats concretes de les seues cases regionals federades.

  1. Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida. (Les entitats sol·licitants, com que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de l'LPACAP, han de presentar les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat).

  2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits i documents que s'assenyalen en les bases, es requerirà a l'interessat que, en un termini de deu dies hàbils esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició.

  3. Les entitats locals sol·licitants han d'obtindre en la valoració un mínim de 50 punts per a rebre una subvenció, tenint en compte els criteris objectius de valoració establits en l'article 28 de l'Ordre 4/2016 i en la present convocatòria.

  4. L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment serà la direcció general competent en matèria de transparència i participació que, en qualsevol moment del procediment, podrà acordar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.

  5. L'examen i la valoració dels expedients presentats, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les ajudes, correspondran a una comissió composta per:

  a) Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de transparència i participació o la persona que la substituïsca.

  b) Vocals:

  1r. La persona titular de la subdirecció general competent en matèria de transparència i participació o la persona que la substituïsca.

  2n. La persona titular del servei competent en matèria de transparència o la persona que la substituïsca.

  3r. La persona titular del servei competent en matèria de participació ciutadana o la persona que la substituïsca.

  4t. Un/a funcionari/ària tècnic/a designat/ada pel titular de la direcció general competent en matèria de transparència i participació ciutadana o la persona que el/la substituïsca, que exercirà les funcions de secretaria.

  6. La Direcció General de Transparència i Participació, com a òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà una proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria, sense que aquesta origine cap dret a favor dels beneficiaris proposats, fins que es dicte i es publique la resolució de concessió, d'acord amb el que preveu l'article 25.4 de l'LGS.


  7. La resolució de concessió o denegació de les subvencions correspondrà dictar-la al conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb una proposta prèvia de la comissió avaluadora, prevista en l'article 9 de l'Ordre 4/2016, després de la valoració de les sol·licituds admeses.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució d'adjudicació, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de l'LPACAP, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18098

  Tramitació

  Per a poder dur a terme la tramitació telemàtica, el sol·licitant ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Informació adicional

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&idioma=es&idProcGuc=18098&idCatGuc=PR&login=c

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  1. Se subvencionaran les actuacions destinades a:

  a) Activitats que tinguen per objecte el coneixement i manteniment de les arrels culturals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

  b) Activitats d'informació, orientació i assessorament a la població originària d'altres comunitats autònomes residents a la Comunitat Valenciana en els àmbits legal, sociolaboral, educatiu, cultural, de participació ciutadana, amb la finalitat de millorar les seues condicions d'integració a la Comunitat.

  c) Activitats dirigides a facilitar a la població originària d'altres comunitats autònomes residents a la Comunitat Valenciana el contacte amb la realitat social i territorial mitjançant la promoció de l'associacionisme i el desenvolupament d'activitats d'animació sociocultural.

  d) Activitats dirigides al foment de la participació ciutadana, la transparència, la integració en la cultura valenciana i la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

  2. A aquest efecte seran subvencionables les despeses corrents i de personal que duga a terme l'entitat, necessàries per a la realització del projecte presentat. Entre aquestes despeses, es poden incloure:

  a) Despeses de funcionament:

  a.1) Despeses indirectes de funcionament: S'entén per tals les despeses que afecten tota l'activitat del beneficiari amb caràcter general. S'inclouen en aquest concepte les despeses de funcionament estrictament necessàries per a la consecució de l'objecte de la subvenció (lloguer, llum, aigua, telèfon, neteja i anàlegs). Únicament, es podran imputar a aquest concepte de despesa un màxim del 40 % de la subvenció concedida a les cases regionals, que es limitarà a un màxim del 10 % per a les federacions i confederacions.


  a.2) Despeses directes de funcionament: Seran subvencionables les despeses que resulten necessàries per a la realització del projecte, sempre que estiguen directament relacionades amb l'activitat subvencionada i resulten indispensables per a l'adequada preparació o execució d'aquesta. (material fungible d'oficina, despeses de difusió, despeses de transport, serveis professionals i externs, i altres despeses).

  b) Costos de personal intern: Entre aquestes despeses, es poden incloure les nòmines del personal de la mateixa entitat, imputables a la realització del projecte, fins a un 40 % de la quantitat subvencionada, tant per a cases regionals com per a federacions i confederacions.

  c) Subcontractació: S'entén per subcontractació quan el beneficiari concerta amb tercers l'execució total o parcial de les activitats que constitueixen l'objecte de la subvenció. L'entitat beneficiària podrà subcontractar, totalment o parcialment, l'activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 75 % de l'import de les activitats subvencionades, amb els requisits i les prohibicions establits en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en avant, LGS).

  El pressupost presentat ha de tindre relació directa amb les activitats previstes en el projecte; de la mateixa manera, ha de ser coherent i equilibrat íntegrament.

  No seran subvencionables les despeses per a l'adquisició de béns inventariables (equips informàtics, impressores, mobiliari ni altres anàlegs…) ni els premis, les donacions o ajudes de cap mena. Quan un projecte continga activitats recreatives com a complement a la seua realització, les despeses corresponents a serveis de servei d'àpats, restauració, comestibles o avituallament imputables a la subvenció no podran superar en cap cas el 10 % de la quantitat subvencionada quan l'entitat beneficiària siga una casa regional, i es limitarà a un 5 % per a les federacions i confederacions.

  En qualsevol cas haurà d'atendre's al que estableix l'article 31 de la LGS.

  3. Les activitats que se subvencionen podran executar-se a partir de l'1 de gener de 2019 i fins a la data límit de justificació de la subvenció, sense esperar que la concessió de les subvencions es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte.

  4. Les activitats subvencionades s'han d'executar al territori de la Comunitat Valenciana.

  ** JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

  1. - Per a efectuar el pagament, les entitats beneficiàries de la subvenció s'han d'ajustar als requisits i les formes d'acreditació establits en els articles 30 i 31 de l'LGS, així com en l'article 169 de l'LHPG, per a la qual cosa s'ha de presentar un compte justificatiu simplificat, de conformitat amb l'article 75 de l'RLGS, que ha de contindre la documentació següent:

  a) Certificat de justificació de despeses (annex, document número 4).

  b) Llista detallada de les despeses ocasionades pel projecte objecte de subvenció, amb identificació del creditor i del concepte de despesa, l'import, la data d'emissió de la factura, la data de pagament d'aquesta, i una llista amb les activitats i els objectius del projecte. Per a les despeses de personal intern, s'ha d'aportar la indicació, si escau, dels criteris imputables utilitzats. A més, ha d'indicar-se l'import de cada factura imputat a la subvenció concedida. En aquest sentit, es considera despesa realitzada la que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.


  L'esmentada relació de despeses l'ha de subscriure el representant de l'entitat.

  c) Memòria tècnica detallada de les activitats que s'han dut a terme efectivament i materialment i que han sigut subvencionades. Aquest document ha de contindre, com a mínim, els epígrafs següents:

  1r. Dades de l'entitat sol·licitant: nom i NIF.
  2n. Títol del projecte.
  3r. Treball en xarxa: entitats participants, àrees de responsabilitat, pressupost assignat.
  4t. Activitats realitzades amb el detall de: nom, dates de realització, lloc, horari, nombre d'hores, nombre de participants, materials utilitzats, persona responsable i descripció de com s'ha dut a terme.
  5é. Difusió del projecte: descripció del pla de difusió amb el detall de les dates de realització i les accions emprades.
  6é: Avaluació del projecte:
  1. Descripció dels resultats obtinguts.
  2. Descripció de la relació entre els resultats obtinguts i les necessitats prèvies.
  3. Anàlisi del grau de compliment dels objectius plantejats.
  4. Descripció de la incidència dels resultats sobre el foment de la participació ciutadana.
  5. Aplicació dels resultats per a la posada en marxa de futurs projectes o la millora en la gestió d'aquests.

  7é: Aportació del material gràfic (fullets, cartells, tríptics), fotografies de les activitats o material utilitzat en l'avaluació (qüestionaris, informes de resultats), llista d'assistents i altres que es consideren oportuns.

  d) Certificat de compliment del pressupost aprovat. (annex, document 6). S'ha d'adjuntar amb la justificació final un certificat del compliment del pressupost aprovat amb la sol·licitud. Les despeses justificades s'han d'adaptar als conceptes de despesa autoritzats. Únicament s'admetrà una desviació en la imputació de quantitats als diferents conceptes de despeses en una quantia de fins a un trenta per cent (30 %), aproximadament, de l'import assignat a cada un d'aquests conceptes. No podrà modificar-se la quantia total subvencionada ni la desviació podrà aplicar-se a conceptes de despesa no autoritzats.


  2. La documentació justificativa s'ha de presentar a través del tràmit "Aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació", accedint a la seu electrònica de la Generalitat: (http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19273&version=amp). Per a poder dur a terme aquesta tramitació electrònica, el sol·licitant ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Criteris de valoració

  Les cases regionals sol·licitants han d'obtindre en la valoració un mínim de 50 punts per a rebre una subvenció en la present convocatòria, tenint en compte els criteris objectius de valoració establits en l'article 28 de l'Ordre 4/2016 i la ponderació d'aquests que a continuació s'estableix:

  a) Entitat sol·licitant (fins a 30 punts):

  a.1) Nombre de socis (fins a 6 punts).
  a.2) Antiguitat del centre (fins a 6 punts).
  a.3) Foment de les TIC (fins a 6 punts).
  a.4) Creació i treball en xarxes (fins a 6 punts).
  a.5) Relleu generacional i paritat en els òrgans directius dels centres (fins a 6 punts).
  b) Projecte i activitats que es desenvoluparan (fins a 70 punts):
  b.1) Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i viabilitat del projecte, així com la coherència i adequació d'aquest als objectius que s'han d'aconseguir (fins a 30 punts).
  b.1.1) Identificació de les necessitats que justifiquen el projecte. Es valorarà la realització per part de la mateixa entitat, d'estudis o anàlisis prèvies de les necessitats que motiven la realització del projecte. Si es realitza l'estudi, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud (fins a 10 punts).
  b.1.2) Adequada definició i desenvolupament dels objectius concrets, reals, efectius i quantificables, i de les activitats per a la seua consecució (fins a 10 punts).
  b.1.3) Existència de coherència entre els objectius i les activitats que es desenvoluparan (fins a 10 punts).

  b.2) Activitats previstes. Es valoraran la planificació i gestió de les activitats previstes, tenint en compte el seu àmbit d'actuació i la difusió i els impactes previstos (fins a 30 punts).
  b.2.1) Planificació i gestió de les activitats previstes (fins a 15 punts).
  b.2.2) Àmbit d'actuació (fins a 10 punts).
  b.2.3) Activitats de difusió (fins a 5 punts).
  b.3) Beneficiaris del projecte. Es valoraran especialment les activitats destinades als col·lectius més desfavorits, a la infància, la joventut, les persones majors, així com la convivència intergeneracional, les dones i la igualtat d'oportunitats entre homes i dones (fins a 5 punts).
  b.4) Experiència. Es valoraran les activitats desenvolupades per l'entitat en els últims dos anys. (Fins a 5 punts).

  Obligacions

  Vegeu l'article 5. Obligacions dels beneficiaris, de l'Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV núm. 7798, de 06/06/2016).
  - RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 4 de març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 2/2015, de 2 de abril.

  Vegeu l'Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016 (bases reguladores).

  RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

  Extracte de la Resolució de 4 de març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

  Llistat de seguiment

  Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

  RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2019, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.