• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de subvencions per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació d'alumnat, realitzades per les federacions d'associacions de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació d'alumnat, realitzades per les federacions d'associacions de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

  Objecte del tràmit

  Finançar despeses de funcionament i el foment d'activitats de participació, associació i formació realitzades per federacions d'associacions de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

  Queden compreses les activitats realitzades des de setembre de 2018 fins al termini concedit per a la justificació de les despeses. Per a justificar les subvencions, els beneficiaris tenen un termini mínim de 15 dies des de la notificació o publicació de la resolució de concessió de subvenció, excepte quan, per raons d'interés públic, s'acorde l'aplicació del procediment de tramitació d'urgència, pel qual es redueix el termini a la meitat, segons la Llei de procediment administratiu comú.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquesta subvenció les federacions d'associacions d'alumnat que reunisquen els requisits següents:

  Requeriments

  1. Tindre establida la seu i l'àmbit d'activitat a la Comunitat Valenciana.

  2. Estar inscrites, en la data en què es publique la convocatòria en el DOGV, en el corresponent cens de federacions d'associacions d'alumnat, d'acord amb l'Ordre de 2 d'agost de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega l'article 10 del Decret 127/1986, de 20 d'octubre, del Consell.

  3. Les federacions han de tindre establit el seu àmbit territorial de nivell provincial o superior.

  4. Complir els requisits de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - La quantitat destinada a aquestes subvencions és de 46.400 euros.

  PAGAMENT
  - Una vegada publicada la resolució expressa de concessió de les ajudes, l'import d'aquestes s'abonarà íntegrament a les entitats beneficiàries que hagen presentat correctament els documents justificatius de l'activitat subvencionada, d'acord amb l'apartat tretze de la resolució de convocatòria.
  - Si dels justificants de despeses presentades resulta un import inferior a l'ajuda concedida, es procedirà a la reducció automàtica de la subvenció en la quantia necessària perquè l'ajuda no excedisca la despesa justificada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8543, de 08/05/2019). Data d'inici : 9 de maig de 2019. Data de finalització : 28 de maig de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Projecte d'activitats de l'entitat sol·licitant, curs acadèmic 2018-2019.

  2. Pressupost desglossat del projecte d'activitats.

  3. Domiciliació bancària, d'acord amb l'apartat cinqué, punt 3 de la convocatòria.

  4. Certificat del secretari o secretària de l'associació en què conste el nom, els cognoms, el DNI i el càrrec de la persona que representa a l'associació, i de les persones que signen la domiciliació bancària. Aquest certificat es pot substituir per la còpia de l'acta de l'última assemblea en què consten els noms amb DNI de les persones de la junta directiva amb el càrrec que ocupen.

  Per a les federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, la presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització a l'òrgan gestor perquè sol·licite a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la conselleria competent en matèria d'hisenda els certificats que acrediten que l'entitat sol·licitant compleix les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els termes establits en l'article 22.4 del Reglament de la Llei general de subvencions. Els que no atorguen aquesta autorització hauran d'aportar la documentació que acredite que es troben al corrent d'aquestes obligacions.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Publicació resolució de convocatòria en el DOGV.

  2. Cal omplir la sol·licitud a través de mitjans telemàtics. No s'admetran les sol·licituds presentades per altres mitjans.

  3. Una vegada acabe el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan instructor del procediment publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una llista de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la sol·licitud o adjuntar els documents preceptius que s'especifiquen, amb la indicació que si, en el termini de 10 dies, no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució. L'accés a la llista s'ha de fer a través de la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o a través de la pàgina: http://www.ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/subvenciones. La resolució es notificarà a les persones interessades, per mitjà de la publicació en aquesta pàgina web. Aquesta publicació substituirà la notificació.

  4. Estudi, valoració de les sol·licituds i emissió d'informe per la comissió avaluadora, segons els criteris establits en l'apartat nové de la convocatòria.

  5. Proposta de resolució de la Subdirecció General d'Innovació i Qualitat Educativa.

  6. Resolució de la Direcció General de Política Educativa amb l'especificació dels noms de les entitats beneficiàries i les dotacions econòmiques que els corresponguen, així com, si escau, les sol·licituds desestimades, que es notificaran a les persones interessades per mitjà de la publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquesta publicació substituirà la notificació de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu. L'accés a la resolució s'ha de fer a través de la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o a través de la pàgina: http://www.ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/subvenciones

  7. Justificació de les ajudes d'acord amb el que estableix l'apartat tretze de la convocatòria.

  8. La documentació de les sol·licituds desestimades o denegades podran retirar-la les entitats interessades en el termini de tres mesos a partir de la publicació de la resolució de concessió d'ajudes en la pàgina web; una vegada acabe aquest termini, les sol·licituds que no hagen sigut recollides podran ser destruïdes d'acord amb la regulació de conservació i eliminació de patrimoni documental.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o un recurs potestatiu de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que les persones interessades hi puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18108

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds d'ajudes es valoraran conforme als criteris que s'estableixen en l'apartat deu de la convocatòria d'ajudes.

  Obligacions

  Els beneficiaris de les ajudes estaran subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre subvencions públiques que s'indiquen en l'apartat catorze de la resolució de convocatòria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, i les federacions i confederacions d'aquestes (DOGV núm. 7809, de 20/06/2016)
  - Resolució de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de l'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes i alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 29/2016, de 17 de juny (bases).

  Resolució de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

  Llistat de seguiment

  Aportació de documentació a un expedient

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.