Detall de Procediment

Autorització de centres formatius per a impartir certs programes formatius referents a gasos fluorats. Modificació, cessament (baixa), comunicació d'inici i de fi de cursos, memòria anual. Indústria.

Codi SIA: 212088
Codi GUC: 18110
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Possibilitar: 1. La presentació de la sol·licitud necessària per a l'OBTENCIÓ, PER CENTRES FORMATIUS, DE L'AUTORITZACIÓ PER A IMPARTIR ELS SEGÜENTS CURSOS DE FORMACIÓ REFERENTS A GASOS FLUORATS, amb destinació a l'obtenció de les respectives certificacions personals especificades en l'annex I del Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen: - Programa formatiu 4. Curs sobre manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3 kg de refrigerants fluorats. - Programa formatiu 6. Curs sobre manipulació d'equips de protecció contra incendis que empren gasos fluorats com a agent extintor. - Programa formatiu 7. Curs sobre manipulació de dissolvents que continguen gasos fluorats i equips que els empren. - Programa formatiu 8. Curs sobre recuperació d'SF6 d'equips de commutació d'alta tensió. 2. I, posteriorment: a) La presentació, si és el cas, de la sol·licitud de MODIFICACIÓ* de les dades prèviament declarades, o bé de CESSAMENT (baixa) de l'activitat del centre formatiu. * Nota: si la modificació sol·licitada altera substancialment els requisits i les condicions de l'autorització del centre de formació i les seues activitats, no es considera una modificació, sinó una nova autorització, que s'ha de tramitar com a tal. b) La presentació de la COMUNICACIÓ D'INICI I DE FI DE CURSOS DE FORMACIÓ corresponents a certs programes formatius referents a gasos fluorats objecte d'aquest tràmit. c) La presentació de la MEMÒRIA ANUAL de les activitats formatives d'aquests centres realitzades a la província de la Comunitat Valenciana on radiquen les instal·lacions del centre.

Observacions

Observacions

A) Per a INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT consulte l'apartat d'Informació i Registre de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit). B) VALIDESA DE LES AUTORITZACIONS Les autoritzacions emeses per la Direcció General competent en matèria d'indústria seran vàlides fins que l'Administració laboral aprove la impartició d'especialitats formatives equivalents als programes formatius establits en l'annex II del Reial decret 115/2017. C) REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS DELS CURSOS DE FORMACIÓ INDICATS EN L'OBJECTE D'ESTE TRÀMIT, IMPARTITS PER CENTRES AUTORITZATS PER A AIXÒ. Estes persones hauran d'actuar i complir els requisits determinats en l'article 4 de l'Ordre 10/2016, de 13 de juliol. D) Veure NOTA INFORMATIVA sobre certificat professional de gasos fluorats, en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

Requisits

Requisits

- Els centres per als quals se sol·licite autorització per a impartir els cursos indicats en l'objecte d'aquest tràmit han de complir els requisits establits en l'article 2 de l'Ordre 10/2016, de 13 de juliol. - Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones (físiques o jurídiques), o els seus representants, titulars de centres de formació en els quals vulguen impartir els cursos indicats en l'objecte d'aquest tràmit i complisquen els requisits que s'assenyalen a continuació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb el que s'indica a continuació: A) Per a l'AUTORITZACIÓ: la sol·licitud s'ha de presentar AMB CARÀCTER PREVI a l'inici de l'activitat del centre formatiu. B) En cas de MODIFICACIÓ o CESSAMENT (baixa): en el TERMINI MÀXIM de 15 DIES des que es produïsca la modificació no substancial o el cessament de l'activitat. C) La comunicació d'INICI d'un curs: amb DOS MESOS D'ANTELACIÓ al començament del curs de formació. D) La comunicació de FI d'un curs, amb la llista d'alumnes que l'han superat: després de la finalització del curs de formació. E) MEMÒRIA de les activitats formatives realitzades a la província de la Comunitat Valenciana on radiquen les instal·lacions del centre de formació: ANUALMENT.

Formularis i documentació

S'ha de presentar (telemàticament ) la documentació següent: * Nota: tots els documents que formen part de l'expedient han de ser originals o còpies compulsades. A) Per a l'AUTORITZACIÓ: 1. SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ (s'hi ha de marcar l'opció corresponent), segons model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat SOLCFGF. 2. Justificant de l'abonament de la taxa. 3. Document que acredite l'obertura de l'activitat com a centre de formació a nom del titular sol·licitant de l'autorització. 4. Justificació de la personalitat jurídica de l'entitat (escriptura de constitució inscrita en el Registre Mercantil o document equivalent) i de la titularitat del centre o centres de formació situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 5. Justificació documental del poder de representació de la persona o persones actuants davant de l'Administració i identificació d'aquests representants legals (indicació del seu nom, cognoms i DNI/NIE, i aportació de la fotocòpia del DNI/NIE si no ha subscrit l'autorització a l'Administració per a la consulta telemàtica de les seues dades d'identitat, que es facilita en el mateix imprés de sol·licitud). 6. Adreça en què està situat el centre o centres de formació per a la impartició i avaluació dels cursos específics teoricopràctics en aquesta matèria en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (Aquesta informació s'ha d'indicar en el corresponent apartat de l'imprés de sol·licitud d'autorització). En el cas que els centres de formació siguen diversos, els requisits del personal docent i mitjans tècnics i materials han de quedar ben diferenciats per a cada un dels centres. 7. Identificació dels telèfons de l'entitat, fixos, mòbils i altres mitjans de comunicació (correu electrònic, fax, etc.). Aquesta informació s'ha de facilitar en el corresponent apartat de l'imprés de sol·licitud d'autorització. 8. Taula de preus i previsió d'actualització per als 10 anys següents, si és el cas. 9. Memòria en la qual consten els punts següents: a) Duració total dels cursos relatius als programes formatius aplicables a la sol·licitud presentada, assenyalats en l'annex II del Reial decret 115/2017, amb desglossament dels continguts teòrics, pràctics i les hores d'avaluació, que compliran, en tot cas, amb el que estableix el reial decret esmentat. b) Programa de cada curs relatiu als programes formatius impartits. c) Nombre màxim d'alumnes per curs. d) Metodologia de l'ensenyament amb indicació de l'organització d'aquesta i sistemes d'avaluació previstos. Han de detallar les pràctiques que es realitzaran per cada tipus de curs, amb indicació del professor responsable, el material que s'emprarà, la duració i el sistema previst d'avaluació i superació dels cursos. e) Procediments de notificació i conservació de registres que asseguren la documentació dels resultats individuals i globals de l'avaluació dels programes formatius impartits. f) Informació proporcionada als alumnes que es matriculen en el curs corresponent sobre els requisits reglamentaris exigits en l'annex I del Reial decret 115/2017, per a l'accés al curs de què es tracte; tot això, a fi de facilitar la posterior obtenció pels interessats, prèvia sol·licitud presentada davant dels serveis territorials competents en matèria d'Indústria per raó de la província, del certificat personal que estableix l'annex III del Reial decret 115/2017. g) Experiència anterior de l'entitat en la impartició de cursos per a Formació Professional o similars, amb especial referència dels relacionats amb la seguretat industrial i amb la protecció del medi ambient. h) Mitjans relatius als recursos humans: - Relació nominal (nom, cognoms i DNI), subscrita pel o pels representants legals de l'entitat davant de l'Administració, de les persones que impartiran els cursos en el centre de què es tracte, amb la indicació per a cada un, de la seua comesa en el centre de formació i justificació de tindre els coneixements teòrics i pràctics suficients en les matèries objecte d'autorització. - Currículum de cada professor/a, que haurà d'estar subscrit per ell/a. - Justificació de la titulació i la vinculació laboral del personal docent a l'entitat, amb l'especificació del director tècnic del curs. - Les variacions en el personal dedicat a la formació s'han de comunicar, així mateix, pel representant o representants de l'entitat, d'acord amb el procediment assenyalat al final d'aquest apartat. i) Mitjans tècnics i materials: - Plans a escala adequada que reflectisquen les aules i els tallers dedicats a aquests cursos específics en els quals consten degudament localitzades les zones destinades per a les classes teòriques i per a les pràctiques. - Acreditació de la disponibilitat física i temporal dels locals previstos per a impartir els cursos teòrics i pràctics sol·licitats (mitjançant títol de propietat, contracte de lloguer o qualsevol altre títol vàlid en dret). - Material didàctic utilitzat pels professors i els alumnes. - Descripció detallada dels equips i maquinària, eines i accessoris i, en general, mitjans materials de què disposa cada centre per a la impartició dels cursos. 10. Compromís formal de complir les obligacions derivades de l'autorització i de la normativa vigent que siga aplicable. (Aquest compromís a subscriure està inclòs en l'imprés de sol·licitud d'autorització). B) En cas de MODIFICACIÓ o CESSAMENT (baixa): - SOL·LICITUD ( s'hi ha de marcar l'opció corresponent), segons model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat SOLCFGF). - Si és el cas, qualsevol altra documentació necessària relativa a la modificació o al cessament sol·licitat. C) INICI d'un CURS: - COMUNICACIÓ d'INICI del curs de formació, amb el detall de les dates i els horaris d'aquest i la llista d'alumnes, per a la qual cosa cal utilitzar el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic, denominat NOTICGF. D) FINALITZAT un CURS: - COMUNICACIÓ de FI del curs amb la llista d'alumnes que l'han superat (amb la indicació del seu nom, cognoms i DNI/NIE), incloent-hi, si és el cas, comentaris en relació amb els alumnes inscrits que no hagen superat el curs i qualsevol altra incidència destacable. Per a això, s'ha d'utilitzar el model normalitzat de comunicació, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat NOTFCGF. E) MEMÒRIA ANUAL Anualment s'ha de presentar (telemàticament o presencialment, segons siga procedent) una MEMÒRIA de les activitats formatives realitzades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. * Nota: NO hi ha un model normalitzat de memòria.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: 4.6 - Registres especials: 38,31 euros per inscripció (corresponent a l'autorització de centre). * Nota: 1) En l'"Enllaç relacionat amb el pagament de taxes" que figura a continuació: - Ha de dirigir-se a l'apartat "9800 - Taxa per activitats industrials", polsar sobre "Confecció en línia i descàrrega del model" i, en la pantalla següent, seleccionar el tipus de taxa i la taxa que corresponguen en cada cas. - Disposa d'informació sobre la generació de l'autoliquidació (model 046) i el pagament (telemàtic o presencial) de les taxes de la Generalitat Valenciana. Li recomanem que consulte, en concret, la informació relativa als "Passos per a la correcta obtenció dels models 046 FAQs" (veure-la en la part superior dreta de la pàgina web). 2) Pot accedir a eixe mateix enllaç des del pas "Pagar" del tràmit telemàtic, o bé simplement annexar en eixe pas el justificant del pagament de la taxa realitzat prèviament.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Presentar la seua sol·licitud telemàtica i la documentació annexa requerida MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe al qual s';acaba d';indicar. 2. Per a la presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) ha de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació CV). - El sistema clave signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), aquesta s';ha d';inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';Estat, la respectiva informació dels qual està disponible en l';apartat ";Enllaços";. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (que figura de color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud (i, si és el cas, la resta de documentació) omplida i signada digitalment, i presentar-ho tot telemàticament, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d';expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu ';Enllaços';). 5. Respecte de la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d';annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d';enviar-se en format PDF i hauran d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga/guen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat ";Quina documentació s';ha de presentar?";, hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ";Impresos associats"; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d';annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Si continueu necessitant ajuda, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

A) En cas d'AUTORITZACIÓ 1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de la documentació requerida davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació. 2. A continuació: a) Si la sol·licitud i la resta de documentació estan completes, són correctes i es compleixen els requisits per a l'autorització, el servei territorial competent emet la proposta de resolució d'autorització. Elevada aquesta proposta, la direcció general competent en matèria d'indústria emet la resolució d'autorització, després de la qual cosa el servei territorial competent inscriu el centre de formació en el Registre d'entitats acreditades i notifica a la persona sol·licitant la resolució i també el número d'inscripció del centre. b) En cas contrari: b.1. Si falta la documentació o no és correcta, el servei territorial requereix la seua esmena a la persona sol·licitant. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena o l'aportació d'algun document addicional s'ha de fer utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.) - Si s'esmena correctament, s'actua segons el que s'indica en el punt 2.a. - Si NO s'esmena, s'arxiva la sol·licitud per desistiment. b.2. Si NO es compleixen els requisits per a l'autorització, el servei territorial competent emet una proposta de resolució denegatòria. Elevada aquesta proposta, la direcció general competent en matèria d'indústria emet una resolució de denegació de l'autorització i el servei territorial competent la notifica a la persona sol·licitant. 3. Després d'això, es remet la informació del centre autoritzat al Registre* unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats, que està adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambient i té la condició de registre oficial de caràcter administratiu, declaratiu, informatiu i públic. * Accés a la versió de consulta pública d'aquest registre en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. B) En cas de MODIFICACIÓ*, de CESSAMENT (baixa), de COMUNICACIÓ d'INICI I de FI DE CURSOS DE FORMACIÓ, o de presentació de la MEMÒRIA ANUAL. * Nota: si la modificació sol·licitada altera substancialment els requisits i les condicions de l'autorització del centre de formació i les seues activitats, no es considera una modificació, sinó una nova autorització, que s'ha de tramitar com a tal. 1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA (modalitat obligatòria per a les persones compreses en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions), o bé presencialment (modalitat vàlida només per a persones físiques), de la sol·licitud, o comunicació d'inici/fi de curs, o memòria anual (segons siga procedent) i de la documentació que, si és el cas, corresponga, davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació. 2. A continuació: a) Si la sol·licitud o comunicació o memòria (segons siga procedent), i, si és el cas, la resta de documentació estan completes i són correctes, el servei territorial competent actualitza amb el que s'hi ha indicat el registre especial de centres. b) Si no està completa o no és correcta, el servei territorial requereix la seua esmena a la persona sol·licitant. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena o l'aportació d'algun document addicional s'ha de fer utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.) - Si s'esmena correctament, s'actua segons el que s'indica en el punt 2.a. - Si NO s'esmena, s'arxiva la sol·licitud per desistiment.

Obligacions

Obligacions

OBLIGACIONS DELS CENTRES DE FORMACIÓ QUE S'AUTORITZEN PER A IMPARTIR ELS CURSOS DE GASOS FLUORATS INDICATS EN L'OBJECTE D'AQUEST TRÀMIT: 1 - Complir en tot moment el que estipula l'Ordre 10/2016, de 13 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula l'autorització de centres formatius per a impartir els programes formatius 4, 6, 7 i 8, del Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen. 2 - Complir en tot moment el que especifica la resolució d'autorització de centre de formació per a impartir els cursos de gasos fluorats corresponents a aquests programes formatius. 3 - PRESENTAR ANUALMENT en el servei territorial amb competències en matèria d'indústria, per raó del lloc on radiquen les instal·lacions del centre de formació, UNA MEMÒRIA de les activitats formatives realitzades en aquesta província. 4 - Subjectar-se a la facultat d'inspecció de la direcció general i del servei territorial competents en matèria d'indústria. 5 - Amb dos mesos d'antelació al començament dels cursos corresponents, l'entitat titular del centre formatiu haurà de COMUNICAR al servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació L'INICI DE CADA CURS DE FORMACIÓ. 6 - Així mateix, FINALITZAT EL CURS, l'entitat titular del centre formatiu haurà de COMUNICAR al servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació la llista dels alumnes que han superat el curs (amb la indicació del seu nom, cognoms i DNI/NIE), incloent-hi, si és el cas, comentaris en relació amb els alumnes inscrits que no hagen superat el curs i qualsevol altra incidència destacable. 7 - En tots els casos en què s'hagen superat els cursos sobre els programes formatius indicats en l'objecte d'aquest tràmit i a fi d'agilitar el procediment, el centre de formació ha de FACILITAR als seus alumnes LA PRESENTACIÓ en el servei territorial competent en matèria d'indústria de la província, per raó del domicili de l'interessat, DE LES SOL·LICITUDS PER A l'EXPEDICIÓ per part d'aquest servei DELS CERTIFICATS PERSONALS assenyalats en l'annex III del Reial decret 115/2017. Per a més informació sobre la sol·licitud d'expedició d'aquests certificats, es pot consultar el correlatiu tràmit de la Guia PROP denominat "Sol·licitud de certificat (o duplicat) PROFESSIONAL acreditatiu per a la manipulació de gasos fluorats. Indústria." (vegeu l'enllaç directe en el apartat "Enllaços").

Observacions

Observacions

La resolució de la DG competent en matèria d'indústria no és definitiva en via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la secretària autonòmica amb competències en aquesta matèria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que estableix la legislació en matèria de procediment administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'incompliment de les obligacions previstes en l'Ordre 10/2016, de 13 de juliol (que s'esmenten en l'apartat "Observacions" d'aquest tràmit), o de les altres imposades per la normativa vigent, serà causa de pèrdua de l'autorització, prèvia audiència a l'entitat titular del centre formatiu.