Detall de Procediments

Autorització de nous projectes. (Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva (PIP) en Municipis de la Comunitat Valenciana).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització de nous projectes.
  (Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva (PIP) en Municipis de la Comunitat Valenciana).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els ajuntaments que hagen sol·licitat l'autorització de projectes amb càrrec al Pla Especial i hagen obtingut resolució que autoritza la substitució d'un projecte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini de dos mesos des de la recepció de la resolució que autoritza la substitució d'un projecte, l'ajuntament presentarà per via telemàtica, a través de l'alcaldia o de la secretaria dels ajuntaments, el nou o els nous projectes, l'import del qual no podrà superar, en cap cas, l'import assenyalat en la resolució d'autorització de substitució d'un projecte.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds electròniques es dirigiran a través de l'aplicació informàtica que gestiona el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, seu electrònica hisenda.gva.es, a la Subsecretària de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

  Per a la presentació de nous projectes, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels documents següents:

  1. Memòria explicativa del projecte d'inversió, omplida a través del model de sol·licitud electrònica en la qual s'especifique:
  a) Denominació del projecte.
  b) Àrea d'actuació de l'obra finançable, en la qual a més de les definides en l'article 3 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, podran vindre referides a la reedificació o rehabilitació de vivendes de titularitat municipal.
  c) Pressupost total del projecte, desglossant, si és el cas, el cost de l'obra, el cost de redacció del projecte, el cost de direcció tècnica del projecte i el cost d'adquisició del sòl.
  d) Duració de l'execució del projecte, tenint en compte que, en cap cas, la realització de la inversió en totes les seues fases, inclosa la remissió de la documentació que justifique la inversió, podrà sobrepassar el límit assenyalat en l'article 2, per a la justificació de la inversió.
  e) Import de cada una de les anualitats.
  f) Naturalesa de l'obra, als efectes assenyalats en l'article 4.3 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell.
  g) Si es tracta d'un projecte cofinançat s'especificarà l'import del cofinançament i l'origen.

  2. Certificació expedida pel secretari o la secretària de l'ajuntament de l'acord del Ple de la corporació municipal, en el qual es decidisca sol·licitar l'autorització per al finançament de tots i cada un dels projectes.

  3. Projecte bàsic, si és el cas.
  Els documents ressenyats en els apartats 2 i 3 s'incorporaran a l'expedient, a través de l'aplicació informàtica, per mitjà de còpies digitalitzades dels documents originals.
  - Necessàriament haurà de presentar-se una sol·licitud per cada un dels projectes d'inversió. La presentació es realitzarà a través de l'aplicació informàtica disponible en la seu electrònica de la conselleria competent en matèria d'hisenda, en la qual estarà, així mateix, disponible el formulari de sol·licitud.
  En tot cas, per a accedir a l'aplicació informàtica es requerirà estar en possessió del certificat digital expedit per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, o bé acreditar-se per mitjà de l'usuari i la contrasenya autoritzat per la Generalitat

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentada la sol·licitud d'autorització de projectes, la subsecretaria de la conselleria competent en matèria d'hisenda verificarà que les obres projectades complixen les condicions i requisits establits per a la inclusió en el Pla. Així mateix verificarà que els sol·licitants es corresponen amb els determinats en l'article 4 del present decret llei. A este efecte serà la subsecretaria de la conselleria competent en matèria d'hisenda la que haurà de realitzar, si és el cas, els requeriments necessaris per a completar la sol·licitud i la documentació que l'acompanya.

  2. Verificats els extrems assenyalats en l'apartat anterior la subsecretaria de la conselleria competent en matèria d'hisenda, comunicarà en el termini de cinc dies, via telemàtica a través de la plataforma informàtica que gestiona el pla, a les conselleries competents per raó de la matèria cada un dels projectes que li corresponguen.

  3. Rebuts els projectes que li corresponga, la subsecretaria de la conselleria competent per raó de la matèria, en el termini de 20 dies, emetrà i comunicarà, via telemàtica, a la subsecretaria de la conselleria competent en matèria d'hisenda un informe preceptiu en què, verificant la normativa vigent d'aplicació a cada projecte, concloguen si és el cas, sobre la viabilitat o inviabilitat del projecte. En l'informe s'haurà d'assenyalar, així mateix, l'aplicació pressupostària amb càrrec a la qual es finançarà el projecte.
  Les conselleries competents per raó de la matèria no informaran favorablement la viabilitat d'un projecte quan, l'execució puga sobrepassar la data d'acreditació de la inversió assenyalada en l'article 2 del present decret llei.

  4. En el termini màxim de 30 dies, a comptar de la recepció de l'informe de la conselleria competent per raó de la matèria, la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda dictarà la resolució d'autorització o denegació per al finançament de cada projecte i ordenarà la seua publicació en la seu electrònica de la conselleria.
  En el mateix termini la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda dictarà la resolució de denegació en els supòsits d'aquells projectes que no complisquen els requisits exigits o quan la conselleria competent per raó de la matèria haguera informat sobre la no viabilitat.

  5. La resolució d'autorització de cada un dels projectes contindrà els extrems següents:
  a) Entitat local autoritzada.
  b) Denominació del projecte.
  c) Import finançable.
  d) Termini d'execució.
  e) Import de cada una de les anualitats.
  f) Conselleria competent per raó de la matèria i responsable de la gestió del projecte.
  g) Crèdit que donarà cobertura a l'efectiva execució del projecte.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  La presentació de nous projectes es realitzarà a través de l'aplicació informàtica que gestiona el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, seu electrònica hisenda.gva.es, a la Subsecretària de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

  Necessàriament haurà de presentar-se una sol·licitud per cada un dels projectes d'inversió. La dita presentació es realitzarà a través de l'aplicació informàtica disponible en la seu electrònica de la conselleria competent en matèria d'hisenda, en la qual estarà, així mateix, disponible el formulari de sol·licitud.

  En tot cas, per a accedir a l'aplicació informàtica es requerirà estar en possessió del certificat digital expedit per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, o bé acreditar-se per mitjà de l'usuari i la contrasenya autoritzat per la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament (DOCV 5961, de 24/02/09).
  - Orde de 26 de febrer de 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locals i es fixa el procediment i terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell, en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
  - Correcció d'errors de l'Orde de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locals i es fixa el procediment i terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell, en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
  - Orde de 6 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determinen aspectes relatius al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  - Acord de Consell, de 19 de juny de 2009, de delegació de competències entre la Generalitat i Ajuntaments de més de deu mil habitants de la CV en el marc del PIP.
  - Orde 1/2010, de 29 de gener, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, pel qual s'establixen aspectes relatius al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. (ART. 104)
  - Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. (ART. 117)
  - Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. (ART. 162)
  - Decret 110/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual es desplega l'article 162.2 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
  - Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. (Disposició addicional 10a)
  - Decret Llei 3/2016, de 27 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de liquidació del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7794, de 31/05/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer

  Vegeu el Decret Llei 3/2016, de 27 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.