Detall de Procediment

Sol·licitud de renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials impartits a la Comunitat Valenciana (Programa Reacredita).

Codi SIA: 212095
Codi GUC: 18128
Organisme: AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA AVAP
Termini de sol·licitud: TANCAT
(18-09-2023
29-09-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la present resolució és l'establiment del procediment i terminis per a la renovació de l'acreditació de títols universitaris oficials de grau, màster i doctor en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

La legislació estableix que l'acreditació inicial dels títols oficials ha de ser renovada periòdicament a partir de la data de la seua verificació o des de la data de la seua última acreditació. La renovació de l'acreditació dels títols oficials universitaris es realitzarà dins dels següents terminis: Els títols universitaris oficials de Grau de 240 crèdits hauran de renovar la seua acreditació en el termini màxim de sis anys. Els títols universitaris oficials de Grau de 300 o 360 crèdits, hauran de renovar la seua acreditació en el termini màxim de huit anys. Els títols universitaris oficials de Màster hauran de renovar la seua acreditació en el termini màxim de sis anys. Aquest termini es comptarà des de la data d'inici d'impartició del títol o de la renovació de l'acreditació anterior. Els títols universitaris oficials de doctorat hauran de renovar la seua acreditació en el termini màxim de sis anys. Aquest termini es comptarà des de la data d'inici del programa de Doctorat o de renovació de l'acreditació anterior.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les universitats de l'àmbit de la Comunitat Valenciana els qui hauran de presentar la corresponent sol·licitud de renovació de l'acreditació dels seus títols, d'acord amb el procediment establit en l'article 34 del Reial decret 822/2021 i els terminis establits en la resolució

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Els terminis de què disposaran les universitats per a la presentació de les seues sol·licituds de renovació de l'acreditació dels seus títols i per al pagament de les corresponents taxes seran els següents: (DOGV núm. 9639, de 14/07/2023) 1. Del 18 al 29 de setembre de 2023, per a aquells títols l'acreditació dels quals haja de ser renovada entre l'1 de gener i el 31 de març de 2024. 2. Del 20 al 30 de novembre de 2023, per a aquells títols l'acreditació dels quals haja de ser renovada entre l'1 d'abril i el 30 de juny de 2024. 3. Del 15 al 26 de gener de 2024, per a aquells títols l'acreditació dels quals haja de ser renovada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2024. 4. Del 15 al 25 d'abril de 2024, per a aquells títols l'acreditació dels quals haja de ser renovada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2024.

Formularis i documentació

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: a) Document acreditatiu d'haver abonat a l'AVAP la corresponent taxa d'avaluació i emissió de l'informe, prevista en la Llei de taxes de la Generalitat, per a la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials previstos en l'article 27 bis del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el model normalitzat dels quals estarà disponible en la següent adreça d'Internet: http://www.avap.es. Si la documentació aportada durant el període de presentació de sol·licituds és incompleta o conté errors esmenables, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene la falta, o acompanye els documents preceptius, amb l'advertència que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seua sol·licitud d'acord amb el que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Impresos associats

Taxa o pagament

Taxa o pagament

En els terminis establits en el resolc cinqué, les universitats hauran d'abonar a la AVAP la corresponent taxa d'avaluació i emissió de l'informe, prevista en la Llei de taxes de la Generalitat per a la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials. Aquest pagament haurà de realitzar-se mitjançant una transferència bancària al compte bancari de la AVAP: ÉS 68 2100 7596 1113 0003 2927. En el mateix termini, les universitats remetran a la AVAP el justificant bancari del pagament de la taxa, juntament amb la relació de títols pels quals se satisfà i el número de RUCT que els identifica, a través del tràmit electrònic «Z – sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, a utilitzar exclusivament quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat»

Procés de tramitació

Procés de tramitació

. La renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials als quals resulta d'aplicació la present resolució es tramitarà d'acord amb el que es disposa en l'article 34 del Reial decret i que comprén les següents fases: a) El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació de l'oportuna sol·licitud per les universitats interessades en la forma i terminis que s'estableixen en la present resolució. b) Una vegada rebuda la sol·licitud, el Consell d'Universitats, el remetrà a l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) a l'efecte de la seua avaluació, en el termini màxim de cinc dies hàbils. c) La AVAP elaborarà una proposta justificada d'informe sobre la renovació de l'acreditació que serà enviada a la universitat perquè puga presentar al·legacions en el termini de vint dies hàbils. d) Una vegada conclòs el citat termini i valorades, si escau, les al·legacions, la *AVAP elaborarà l'informe d'avaluació, que podrà ser favorable o desfavorable a la renovació de l'acreditació i ho remetrà a la universitat sol·licitant, al Consell d'Universitats, a la comunitat autònoma o comunitats autònomes corresponents i al Ministeri d'Universitats. e) Rebut l'anterior informe i de conformitat amb el que s'estableix en el citat Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, el Consell d'Universitats dictarà la corresponent resolució que comunicarà a la universitat sol·licitant del títol, a la Comunitat Autònoma o Comunitats Autònomes interessades, a l'agència d'avaluació i al Ministeri d'Universitats, sense que el procediment de renovació de l'acreditació d'un títol universitari oficial puga tindre una duració superior als sis mesos.

Observacions

Observacions

Una vegada dictada la resolució, el Ministeri d'Universitats la comunicarà al Registre d'Universitats, Centres i Títols, per a incorporar a l'expedient del títol la renovació favorable o la no renovació d'aquesta acreditació. – En el cas que el títol no renove la seua acreditació, el títol serà declarat «a extingir», practicant-se en el RUCT l'anotació a aquest efecte. La conselleria competent determinarà l'extinció progressiva del seu pla d'estudis, amb periodicitat anual, des de l'any acadèmic següent a aquell en què es produïsca la citada resolució, havent de declarar la seua extinció definitiva quan aquesta es produïsca a l'efecte de la seua inscripció en el RUCT

Criteris de valoració

Criteris de valoració

El procés d'avaluació per a la renovació de l'acreditació inclourà, en tot cas, una visita de persones expertes la AVAP, en virtut de la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva(AVAP), que atribueix a aquesta, entre les seues funcions, l'acreditació i l'avaluació de les institucions universitàries i del professorat i altres activitats afins que establisca la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

– Contra la resolució a , la universitat podrà presentar una reclamació davant la Presidència del Consell d'Universitats en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció de la resolució del Consell d'Universitats, que se substanciarà d'acord amb el procediment previst en l'apartat 10 de l'article 26 del mateix Reial decret

Termini màxim

Termini màxim

-El termini màxim per a la resolució d'aquest procediment serà de sis mesos, comptadors des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

El Consell d'Universitats

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Si la documentació aportada durant el període de presentació de sol·licituds fora incompleta o continguera errors corregibles, es requerirà al sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmene la falta, o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que si no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.