Detall de Procediment

Sol·licitud de renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials impartits a la Comunitat Valenciana (Programa Reacredita).

Codi SIA: 212095
Codi GUC: 18128
Organisme: AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP)
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-09-2019
31-12-2020)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Este procés d'avaluació té com a principal objectiu comprovar si els resultats del títol són adequats i permeten garantir-ne l'adequada continuïtat de la impartició fins a la següent renovació de l'acreditació. Aquests resultats se centraran, entre altres, en la comprovació de l'adquisició de competències per part dels estudiants i en els mecanismes de valoració de l'adquisició d'aquestes que la universitat ha desenvolupat per a cada títol, així com en l'anàlisi de l'evolució dels resultats. El procediment i terminis que s'estableixen en aquesta resolució seran aplicables als títols universitaris oficials de grau, màster i doctor de les universitats de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el termini de renovació d'acreditació dels quals, d'acord amb el que es preveu en l'article 24.2 i en la disposició transitòria sisena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, es trobe entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

Observacions

* PER A MÉS INFORMACIÓ: Telèfon de l'AVAP: 963 108 010

Qui pot sol·licitar-ho?

Les universitats de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

 • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30/10/2007).
 • Resolució de 28 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen, per a l'any 2020, els terminis per a sol·licitar la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials impartits a la Comunitat Valenciana, programa Reacredita, d'acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (DOGV núm. 8574, de 19/06/2019)

Termini

Els terminis que disposaran les universitats per a la presentació de les seues sol·licituds de renovació de l'acreditació dels seus títols seran els següents (DOGV núm. 8574, de 19/06/2019): 1. Del 2 de setembre al 13 de setembre de 2019, per a aquells títols l'acreditació dels quals haja de ser renovada entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de març de 2020. 2. Del 4 de novembre al 15 de novembre de 2019, per a aquells títols l'acreditació dels quals haja de ser renovada entre l'1 d'abril i el 30 de juny de 2020. 3. Del 6 de gener de 2020 al 17 de gener de 2020, per a aquells títols l'acreditació dels quals haja de ser renovada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. 4. Del 6 d'abril de 2020 al 17 d'abril de 2020, per a aquells títols l'acreditació dels quals haja de ser renovada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2020.

Documentació

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: a) Document acreditatiu d'haver abonat a l'AVAP la corresponent taxa d'avaluació i emissió de l'informe, prevista en la Llei de taxes de la Generalitat, per a la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials previstos en l'article 27 bis del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el model normalitzat dels quals estarà disponible en la següent adreça d'Internet: http://www.avap.es. Si la documentació aportada durant el període de presentació de sol·licituds és incompleta o conté errors esmenables, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene la falta, o acompanye els documents preceptius, amb l'advertència que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seua sol·licitud d'acord amb el que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Presentació

Telemàtica

Enllaços

Procés de tramitació

La renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials als quals és aplicable la present resolució es tramitarà d'acord amb el que disposa l'article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i que comprén les fases següents: a) El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació de l'oportuna sol·licitud per les universitats interessades en la forma i els terminis que s'estableixen en aquesta resolució. b) Una vegada instruït l'expedient, l'òrgan instructor, que serà la direcció general competent en matèria d'educació superior de la Generalitat, el remetrà a l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) a l'efecte de la seua avaluació. c) L'AVAP elaborarà una proposta d'informe que s'expressarà, en forma motivada, en termes favorables a la renovació de l'acreditació o, si és el cas, indicarà els aspectes que necessàriament han de ser modificats a fi d'obtindre un informe favorable. L'AVAP enviarà aquest informe a la universitat sol·licitant perquè puga presentar al·legacions en el termini de vint dies naturals. d) Una vegada conclòs l'esmentat termini i valorades, si és el cas, les al·legacions, l'AVAP elaborarà l'informe d'avaluació, que podrà ser favorable o desfavorable, i el remetrà a la universitat sol·licitant, al Consell d'Universitats, al Ministeri d'Educació Cultura i Esport i a la conselleria competent en matèria d'educació superior de la Generalitat. e) Rebut l'anterior informe, i de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre esmentat, el Consell d'Universitats dictarà en el termini d'un mes i, en tot cas, abans de sis mesos des de la sol·licitud de la universitat, la corresponent resolució que comunicarà al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, a la conselleria competent en matèria d'educació superior de la Generalitat i a la universitat. L'apartat 6 de l'article 27 bis del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, estableix que la falta de resolució expressa en l'esmentat termini permetrà considerar estimada la sol·licitud. f) Els apartats 7, 8 i 9 de l'article 27 bis del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, estableixen que: -Contra la resolució a què es refereix l'apartat anterior, la universitat podrà recórrer davant de la presidència del Consell d'Universitats en el termini d'un mes. El recurs se substanciarà d'acord amb el procediment previst en els apartats 9 i següents de l'article 25 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableixen els ensenyaments universitaris oficials. -Una vegada dictada la resolució, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport la comunicarà al Registre d'Universitats, Centres i Títols que, en cas de ser estimatòria, procedirà inscriure la corresponent renovació de l'acreditació. En cas de ser desestimatòria, el títol causarà baixa en el registre mencionat i perdrà el seu caràcter oficial i la validesa en tot el territori nacional. En aquest últim supòsit, la resolució corresponent declararà extingit el pla d'estudis i haurà de preveure les mesures adequades que garantisquen els drets acadèmics dels estudiants que es troben cursant els dits estudis. -El termini màxim per a la resolució d'aquest procediment serà de sis mesos, comptadors des de l'endemà de presentació de la sol·licitud.

òrgans de tramitació

 • AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP)
 • PL. AJUNTAMENT, 6

  46002 - València/Valencia

Termini màxim

-El termini màxim per a la resolució d'aquest procediment serà de sis mesos, comptadors des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud.

Òrgans resolució

El Consell d'Universitats
 • AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP)
 • PL. AJUNTAMENT, 6

  46002 - València/Valencia