Sol·licitud de renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials impartits a la Comunitat Valenciana (Programa Reacredita).

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA AVAP

Codi SIA: 212095
|
Codi GVA: 18128
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de la present resolució és l'establiment del procediment i terminis per a la renovació de l'acreditació de títols universitaris oficials de grau, màster i doctor en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
EsmenaTermini obert
Observacions

La legislació estableix que l'acreditació inicial dels títols oficials ha de ser renovada periòdicament a partir de la data de la seua verificació o des de la data de la seua última acreditació.

 

La renovació de l'acreditació dels títols oficials universitaris es realitzarà dins dels següents terminis:

 

Els títols universitaris oficials de Grau de 240 crèdits hauran de renovar la seua acreditació en el termini màxim de sis anys.

Els títols universitaris oficials de Grau de 300 o 360 crèdits, hauran de renovar la seua acreditació en el termini màxim de huit anys.

Els títols universitaris oficials de Màster hauran de renovar la seua acreditació en el termini màxim de sis anys.

Aquest termini es comptarà des de la data d'inici d'impartició del títol o de la renovació de l'acreditació anterior.

 

Els títols universitaris oficials de doctorat hauran de renovar la seua acreditació en el termini màxim de sis anys. Aquest termini es comptarà des de la data d'inici del programa de Doctorat o de renovació de l'acreditació anterior.

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les universitats de l'àmbit de la Comunitat Valenciana els qui hauran de presentar la corresponent sol·licitud de renovació de l'acreditació dels seus títols, d'acord amb el procediment establit en l'article 34 del Reial decret 822/2021 i els terminis establits en la resolució

Com es tramita

Procés de tramitació
. La renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials als quals resulta d'aplicació la present resolució es tramitarà d'acord amb el que es disposa en l'article 34 del Reial decret i que comprén les següents fases: a) El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació de l'oportuna...
Saber més
Criteris de valoració
El procés d'avaluació per a la renovació de l'acreditació inclourà, en tot cas, una visita de persones expertes la AVAP, en virtut de la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva(AVAP), que atribueix a aquesta, entre les seues...
Saber més
Observacions

Una vegada dictada la resolució, el Ministeri d'Universitats la comunicarà al Registre d'Universitats, Centres i Títols, per a incorporar a l'expedient del títol la renovació favorable o la no renovació d'aquesta acreditació. – En el cas que el títol no renove la seua acreditació, el títol serà...

Saber més
Òrgans de tramitació

Formularis

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Els terminis de què disposaran les universitats per a la presentació de les seues sol·licituds de renovació de l'acreditació dels seus títols i per al pagament de les corresponents taxes seran els següents: (DOGV núm. 9639, de 14/07/2023)

1. Del 18 al 29 de setembre de 2023, per a aquells títols l'acreditació dels quals haja de ser renovada entre l'1 de gener i el 31 de març de 2024.

2. Del 20 al 30 de novembre de 2023, per a aquells títols l'acreditació dels quals haja de ser renovada entre l'1 d'abril i el 30 de juny de 2024.

3. Del 15 al 26 de gener de 2024, per a aquells títols l'acreditació dels quals haja de ser renovada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2024.

4. Del 15 al 25 d'abril de 2024, per a aquells títols l'acreditació dels quals haja de ser renovada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2024.

Documentació
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: a) Document acreditatiu d'haver abonat a l'AVAP la corresponent taxa d'avaluació i emissió de l'informe, prevista en la Llei de taxes de la Generalitat, per a la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials...
Saber més
Taxa o pagament

En els terminis establits en el resolc cinqué, les universitats hauran d'abonar a la AVAP la corresponent taxa d'avaluació i emissió de l'informe, prevista en la Llei de taxes de la Generalitat per a la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials.

Aquest pagament haurà de realitzar-se mitjançant una transferència bancària al compte bancari de la AVAP:

ÉS 68 2100 7596 1113 0003 2927.

 

En el mateix termini, les universitats remetran a la AVAP el justificant bancari del pagament de la taxa, juntament amb la relació de títols pels quals se satisfà i el número de RUCT que els identifica, a través del tràmit electrònic «Z – sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, a utilitzar exclusivament quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat»

Esmena

Termini
Termini obert
Descripció

Si la documentació aportada durant el període de presentació de sol·licituds fora incompleta o continguera errors corregibles, es requerirà al sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmene la falta, o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que si no ho fera, se li...

Saber més

Resolució

Termini màxim
-El termini màxim per a la resolució d'aquest procediment serà de sis mesos, comptadors des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud.
Observacions

– Contra la resolució a , la universitat podrà presentar una reclamació davant la Presidència del Consell d'Universitats en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció de la resolució del Consell d'Universitats, que se substanciarà d'acord amb el procediment previst en l'apartat 10 de...

Saber més
Òrgans resolució
El Consell d'Universitats