• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa, en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2019-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa, en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2019-2020.

  Objecte del tràmit

  Impulsar propostes educatives que promoguen la innovació pedagògica, transformacions curriculars i d'organització dels centres educatius, la implicació de les comunitats educatives i l'impacte en l'entorn social.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

  Requeriments

  a) Ser un centre educatiu de titularitat pública o privada, sostingut amb fons públics, inscrit en el Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana.

  b) Els centres educatius privats concertats no podran incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiaris assenyalades en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Es preveuen dues modalitats de participació:
  A.- Participació individual. El centre presenta un projecte en solitari.
  B.- Participació agrupada. El centre participa en un projecte col·lectiu, integrat per un mínim de 2 i un màxim de 5 centres.

  Quan la sol·licitud siga presentada per una agrupació de centres, serà necessari que es facen constar expressament els compromisos d'execució assumits per cada centre de l'agrupació, així com el percentatge de l'import de l'assignació econòmica o la subvenció aplicable per cada un. Aquest percentatge ha de ser com a mínim de l'1 %. També ha d'indicar-se la persona que actuarà com a representant de l'agrupació.

  La sol·licitud individual i la sol·licitud agrupada de participació són compatibles en els termes següents:

  Els centres amb més de 600 alumnes matriculats en el curs acadèmic 2018-2019 poden presentar fins a dos projectes, això és, dos projectes individuals o un projecte individual i un projecte de modalitat agrupada o dos projectes de modalitat agrupada. Els centres amb 600 alumnes o menys, matriculats en el curs acadèmic 2018-2019, només podran presentar un projecte, en modalitat individual o agrupada.

  En el cas que un centre amb més de 600 alumnes matriculats en el curs acadèmic 2018-2019 presente en aquesta convocatòria més de dos projectes, únicament es tindran en compte les dues últimes sol·licituds presentades per ordre cronològic. Si les sol·licituds excloses són de modalitat agrupada, quedaran exclosos tots els centres associats als projectes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds variarà en funció de la tipologia del projecte:

  a) Centres públics i privats concertats que presenten un projecte nou: des de les 9 h del dia 14 de maig fins a les 14 h del dia 27 de maig de 2019.

  b) Centres públics i privats concertats que presenten un projecte de continuïtat: des de les 9 h del dia 4 de juny fins a les 14 h del dia 17 de juny de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds i la documentació que cal aportar s'han de presentar a través de l'Oficina Virtual de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (OVICE)

  La persona representant del centre ha d'aportar la informació i la documentació següent:

  a) Si es participa en la modalitat agrupada, s'ha de presentar l'autorització de representació de cada un dels centres participants al centre representant, que s'obtindrà del formulari disposat a l'OVICE, quan es participe en la modalitat agrupada.

  b) Projecte, amb els requisits, apartats, formats i especificacions indicats en el resolc huité i nové de la convocatòria.

  c) Vídeo de presentació del projecte amb les característiques que estableix el resolc nové lletra c.

  d) Pressupost detallat del projecte segons indica l'OVICE.

  e) Declaració responsable, per part del representant legal del centre de la data de la reunió del consell escolar en què es va informar de la presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria, del contingut d'aquesta resolució i del projecte que es desenvoluparà.

  f) Cessió dels drets de propietat intel·lectual del projecte a la Generalitat Valenciana, segons indica l'OVICE.

  g) Declaració responsable, per part del centre, d'haver obtingut i tindre sota custòdia els drets d'imatge i so de les persones (alumnat, professorat i membres de la comunitat educativa) que apareixen en els documents audiovisuals que formen part del projecte.

  h) Ompliment de la fitxa resum del projecte, amb els apartats següents:
  * Temàtica (etiquetes)
  * Descripció breu del projecte
  * Agents implicats: ONG, ajuntament, entitats sense ànim de lucre, etc.
  * Recursos destinats per al desenvolupament de la iniciativa: tècnics, humans, financers, etc.
  * Conclusions: impacte del projecte sobre la vida de les persones del centre i de l'entorn

  Els manuals per a omplir la sol·licitud a través de l'Oficina Virtual de Centres Educatius i per a recodificar i pujar el vídeo a la plataforma moodle estaran disponibles en l'adreça d'Internet següent: http://www.ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de concessió de subvencions i assignacions econòmiques es tramitarà en règim de concurrència competitiva d'acord amb els criteris de valoració fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, seguint els tràmits següents:
  1. Presentació de sol·licituds de participació i documentació complementària.
  2. Publicació en el web de la conselleria competent en matèria d'educació, en l'apartat d'innovació, de la relació d'interessats que hagen d'esmenar la falta o presentar els documents preceptius que s'hi especifiquen, amb la indicació que, si en un termini de deu dies no ho fan, es considerarà que han desistit de la seua sol·licitud.
  3. Publicació en el web de la conselleria competent en matèria d'educació, en l'apartat d'innovació, de la proposta de resolució provisional. Es concedirà un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la relació provisional en la pàgina web, per a presentar un escrit de desistiment i/o, si escau, al·legacions.
  4.- Publicació de la resolució de la convocatòria, amb la relació dels projectes seleccionats, l'especificació dels noms dels centres educatius i les dotacions econòmiques corresponents, en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'educació i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, la podran recórrer els centres privats concertats, potestativament en reposició, o hi podran plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació.
  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Les sol·licituds i la documentació complementària s'han de dirigir a la Direcció General de Política Educativa i s'han de presentar a través de l'Oficina Virtual de Centres Educatius (OVICE), a la qual s'accedirà mitjançant l'enllaç que es publique en la pàgina web:

  http://www.ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds d'ajudes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen en l'apartat desé de la convocatòria.

  Enllaços

  CONVOCATÒRIA D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 31/2016, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7823, de 07/07/2016).
  - Resolució de 30 d'abril de 2019, del director general de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs 2019-2020 (DOGV núm. 8542, de 07/05/2019).
  - Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2019-2020.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 31/2016, de 4 de juliol (bases reguladores)

  Resolució de 30 d'abril de 2019, del director general de Política Educativa

  Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació (DOGV núm 8667, de 30.10.2019).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.