Detall de Procediments

Tràmit per a l'esmena de documentació de les sis línies corresponents a la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tràmit per a l'esmena de documentació de les sis línies corresponents a la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022

  Objecte del tràmit

  Possibilitar l'aportació de documentació que haja sigut requerida a les entitats durant la instrucció del procediment perquè ha resultat necessària per a la tramitació de la seua sol·licitud.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquelles entitats que han presentat sol·licitud de subvenció en els programes que a continuació es relacionen, i que hagen sigut requerides per a completar la documentació:
  - Programa per a la igualtat i la inclusió de persones migrants.
  -Programa per a la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.
  - Programa per a la igualtat i la inclusió del Poble Gitano.
  - Programes d'igualtat de tracte i no discriminació.
  - Programes de promoció de la diversitat familiar.
  - Programes d'escoles de famílies
  - Programes acolliment per a la inclusió de persones migrants.

  Requeriments

  Figurar en el requeriment d'esmena publicat en la web de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Deu dies hàbils comptats des de l'endemà al de la publicació en la Web de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat. El termini és del 9 al 23 de març de 2022.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'entitat ha d'aportar la documentació indicada en el requeriment d'esmena publicat.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La instància telemàtica d'esmena ofereix un desplegable en què apareixen les línies de subvenció sol·licitades per l'entitat als efectes de seleccionar la que es vulga esmenar i adjuntar a aquesta la documentació dels projectes sol·licitada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18150

  Informació adicional

  EXCLUSIVAMENT per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gva.es.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Web Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, de la Direcció de l'Estat, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de 02.10.2015).
  - Ordre 6/2020, de 9 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat (DOGV núm. 8973 d'11.12.2020)

  - Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2022. (DOGV núm. 9256 de 14.01.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu l'ordre 6/2020, de 9 de desembre de 2020, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat.

  Ver la Resolució de 30 de desembre de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.