• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Comunicació de posada en servei d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW i, si escau, la inscripció dels consumidors associats a aquestes instal·lacions en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica. Alta i modificació. Energia.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació de posada en servei d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW i, si escau, la inscripció dels consumidors associats a aquestes instal·lacions en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica. Alta i modificació. Energia.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar:

  1) La COMUNICACIÓ DE POSADA EN SERVEI d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW, en alguna de les següents modalitats incloses en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric:
  - Modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents.
  - Modalitats de subministrament amb autoconsum amb excedents.

  S'hi inclouen:
  - Tant els supòsits de nova instal·lació (alta);
  - com els de modificació, que comprén, al seu torn, els casos d'ampliació* de la instal·lació, de canvi de modalitat d'autoconsum i d'actualització de dades de contacte.
  * IMPORTANT: en cas d'ampliació de la instal·lació, si quan aquesta es fa se superen els 10 kW de potència instal·lada, NO haurà de realitzar-se aquest tràmit, sinó el corresponent a l'alta d'instal·lacions d'aquesta potència.


  2) I, després d'això, la INSCRIPCIÓ D'OFICI* dels consumidors associats a aquestes instal·lacions en el REGISTRE ADMINISTRATIU D'AUTOCONSUM d'energia elèctrica, així com la comunicació d'ofici a l'empresa distribuïdora que s'acolliran a l'autoconsum.

  * Nota: per contra, han de ser les persones titulars de les instal·lacions destinades a autoconsum en les quals el consumidor associat estiga connectat en alta tensió les que en sol·liciten la inscripció en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica i comuniquen a l'empresa distribuïdora que s'acolliran a autoconsum. Aquesta sol·licitud d'inscripció s'ha de fer utilitzant el tràmit corresponent de la Guia PROP, la informació de la qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona titular de la instal·lació o el seu representant* (que pot ser l'instal·lador habilitat que ha realitzat la instal·lació o la seua modificació).

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  IMPORTANT: opció vàlida únicament per a persones físiques (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i EL REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant una CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa
  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant una CITA amb el personal TÈCNIC i/o ADMINISTRATIU del SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, que es podrà sol·licitar a través dels telèfons següents: 963426161 - 963426175.

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18168

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) ALTA (nova instal·lació)

  En cas d'alta, la documentació que cal presentar és la següent:

  1 - Comunicació de nova instal·lació (cal marcar l'opció d'alta), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMUBTAC).

  2 - Documentació identificativa del titular i, si és el cas, del seu representant (aportació de la fotocòpia del DNI/NIF/NIE), només si en l'apartat corresponent de la comunicació ha denegat l'autorització a l'Administració per a consultar telemàticament les seues dades d'identitat.

  3 - Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió, emés per una empresa instal·ladora habilitada en baixa tensió de categoria especialista (IBTE) i signat digitalment per un instal·lador habilitat en baixa tensió (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat CERTACEN).

  4 - Documentació tècnica de la instal·lació: MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY, degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat MTDAC).

  5 - Permís d'accés i permís de connexió a la xarxa atorgats pel gestor de la xarxa i l'empresa distribuïdora o transportista, si és el cas. Aquests permisos s'han de presentar només en cas d'instal·lacions d'autoconsum amb excedents que se situen en sòl NO urbanitzat, o bé en sòl urbanitzat que NO dispose de les dotacions i els serveis requerits per la legislació urbanística.

  6 - Certificat d'inspecció periòdica de les instal·lacions corresponents als subministraments associats, quan siga procedent.

  7 - Documentació de l'avaluació de la conformitat del sistema antivessament instal·lat, segons l'annex I, apartat I.4 de l'ITC-BT-40, que s'ha de presentar només en el cas d'instal·lacions d'autoconsum sense excedents.

  8 - En cas d'instal·lacions fotovoltaiques, per als inversors s'ha d'aportar un document del fabricant o un informe d'un laboratori acreditat, en espanyol, sobre el compliment de la reglamentació i les prescripcions tècniques aplicables (RD 1699/2011, RD 413/2014, etc.), incloent-hi la protecció davant del funcionament en illa.  B) MODIFICACIÓ (inclou els casos d'ampliació* de la instal·lació, de canvi de modalitat d'autoconsum i d'actualització** de dades de contacte).

  Notes:
  * Cal recordar que, en cas d'ampliar la instal·lació, si, quan es du a terme aquesta, se superen els 10 kW de potència instal·lada, NO s'ha de realitzar aquest tràmit, sinó el corresponent a l'alta d'instal·lacions d'aquesta potència.
  ** Per a una actualització de les dades de contacte comunicades anteriorment, s'han de presentar només els documents núm. 1 i 2 dels que s'indiquen a continuació.

  En cas de modificació, la documentació que cal presentar és la següent:

  1 - Comunicació de modificació (cal marcar aquesta opció), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMUBTAC).

  2 - Documentació identificativa del titular i, si és el cas, del seu representant (aportació de la fotocòpia del DNI/NIF/NIE), només si en l'apartat corresponent de la comunicació ha denegat l'autorització a l'Administració per a consultar telemàticament les seues dades d'identitat.

  3 - Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió, emés per una empresa instal·ladora habilitada en baixa tensió de categoria especialista (IBTE) i signat digitalment per un instal·lador habilitat en baixa tensió (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat CERTACEN).

  4 - Documentació tècnica de la instal·lació: MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY, degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat MTDAC).

  5 - Permís d'accés i permís de connexió a la xarxa atorgats pel gestor de la xarxa i l'empresa distribuïdora o transportista, si és el cas. Aquests permisos s'han de presentar només en cas d'instal·lacions d'autoconsum amb excedents que se situen en sòl NO urbanitzat, o bé en sòl urbanitzat que NO dispose de les dotacions i els serveis requerits per la legislació urbanística.

  6 - Quan siga procedent, certificat d'inspecció periòdica:
  - De les instal·lacions corresponents als subministraments associats;
  - o de les instal·lacions de generació.

  7 - Documentació de l'avaluació de la conformitat del sistema antivessament instal·lat, segons l'annex I, apartat I.4 de l'ITC-BT-40, que només s'ha de presentar en el cas de substitució d'aquest o de canvi de modalitat a autoconsum sense excedents.

  8 - En cas d'instal·lacions fotovoltaiques, per a la substitució d'inversors existents, s'ha d'aportar un document del fabricant o un informe d'un laboratori acreditat, en espanyol, sobre el compliment de la reglamentació i les prescripcions tècniques aplicables (RD 1699/2011, RD 413/2014, etc.), incloent-hi la protecció davant del funcionament en illa.

  Impresos associats

  [COMUBTAC] COMUNICACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ ELÈCTRICA, CONNECTADES EN BAIXA TENSIÓ, DESTINADES A AUTOCONSUM

  [CERTACEN] CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ. INSTAL·LACIÓ DE GENERACIÓ ELÈCTRICA DESTINADA A AUTOCONSUM

  [MTDAC] MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY (MTDAC) INSTAL·LACIONS AUTOCONSUM

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tant si es tracta d'una NOVA INSTAL·LACIÓ, com d'una MODIFICACIÓ, el procediment que cal seguir és el següent:

  1. Executada la instal·lació i superades les proves reglamentàries, les dues per instal·lador elèctric habilitat, la persona titular de la instal·lació ha de presentar (presencialment o telemàticament, segons siga procedent), en el servei territorial competent en matèria d'energia corresponent a la província on estiga aquesta, la comunicació juntament amb la resta de documentació requerida.

  2. Revisió de la comunicació i de la documentació presentades, després de la qual cosa poden ocórrer dues coses:

  a) Comprovada la validesa de la comunicació i de la documentació presentades, el servei territorial:
  - Procedirà a diligenciar, mitjançant segellament, el certificat de la instal·lació i el notificarà a la persona comunicant.
  - I, a continuació, realitzarà la inscripció d'ofici dels consumidors associats a aquesta instal·lació en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica, així com la comunicació d'ofici a l'empresa distribuïdora que s'acolliran a autoconsum.

  b) Si la comunicació i/o la documentació NO són correctes, es realitza un requeriment a la persona interessada perquè l'esmene.
  * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també s'ha de realitzar per aquesta via utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.)

  Després d'això, si la persona interessada aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt a anterior.
  Si la persona interessada NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració de desistida i s'arxiva l'expedient.

  3. Si escau, es realitzarà una visita d'inspecció posterior.


  * NOTA: tots aquests tràmits es realitzaran sense perjudici de la resta de permisos o autoritzacions de caràcter urbanístic, ambiental, municipal o altres que siguen aplicables en funció de les característiques de la instal·lació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució d'aquest procediment no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'energia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18168

  Tramitació

  1. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com les que no hi estan obligades, però opten per aquesta via, han de presentar la seua comunicació i la documentació annexa requerida MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona comunicant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  4. Fent clic en l'enllaç directe que s'indica en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el/els formulari/s web, annexar la documentació que s'haja d'aportar (omplida i signada digitalment) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el justificant de registre corresponent.
  5. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR:
  - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha una model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els han de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los.
  6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les que disposa el títol X de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (referent al compliment del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica), o en el títol V de la Llei 21/1992, d'indústria (referent al compliment del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió).

  Enllaços

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Comunicació de posada en servei d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada SUPERIOR A 10 kW i, si és el cas, la inscripció dels consumidors associats a eixes instal·lacions en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica. Alta i modificació. Energia.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL
  - Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE núm. 310, de 27/12/2013).
  - Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
  - Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors (BOE núm. 242, de 06/10/2018).
  - Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica (BOE núm. 83, de 06/04/2019).
  - Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de xicoteta potència (BOE núm. 295, de 08/12/2011).
  - Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (BOE núm. 224, de 18/09/2002).
  - Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (BOE núm. 310, de 27/12/2000).
  - Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus (BOE núm. 140, de 10/06/2014).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - Decret 177/2005, de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a determinades instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (DOGV núm. 5141, de 23/11/2005).
  - Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'establix una declaració responsable normalitzada en els procediments administratius en què siga preceptiva la presentació de projectes tècniques i/o certificacions redactades i subscrites per tècnic titulat competent i no tinguen visat pel corresponent col·legi professional (DOCV núm. 6389, de 03/11/2010).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu Llei 24/2013, de 26 de desembre.

  Vegeu la Llei 21/1992, de 16 de juliol.

  Vegeu el Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril.

  Vegeu el Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost.

  Vegeu el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 413/2014, de 6 de juny.

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu el Decret 177/2005, de 18 de novembre.

  Vegeu la Resolució de 22 d'octubre de 2010.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.