Detall de Procediment

Instal·lacions de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW. Comunicació d'alta (posada en servei), modificació, canvi de titularitat i baixa i INSCRIPCIÓ de les persones CONSUMIDORES connectades en baixa tensió associades a aquestes instal·lacions en el REGISTRE administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica. EXCLUSIVAMENT de manera TELEMÀTICA per INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA. Energia.

Codi SIA: 212109
Codi GUC: 18168
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Possibilitar que - EXCLUSIVAMENT un/a INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA - i de manera TELEMÀTICA realitze les actuacions administratives que a continuació s'indiquen, respecte a les INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW, en alguna de les següents modalitats incloses en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric: - Modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents. - Modalitats de subministrament amb autoconsum amb excedents. 1) La presentació de la COMUNICACIÓ DE: 1.1. POSADA EN SERVEI d'una nova instal·lació (ALTA). *IMPORTANT: - El tràmit NO permet una segona alta en un CAU ja inscrit en el registre, llevat que siga de diferent persona titular o tecnologia. - I per a la simple correcció d'alguna dada ha d'utilitzar-se el tràmit de "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)" (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"). 1.2. La MODIFICACIÓ de la instal·lació, que comprén també els casos d'ampliació* de la instal·lació i de canvi de modalitat d'autoconsum. * IMPORTANT: - En cas d'ampliació de la instal·lació, si quan aquesta es fa se superen els 10 kW de potència instal·lada, NO haurà de realitzar-se aquest tràmit de modificació, sinó el corresponent a l'alta d'instal·lacions d'aquesta potència. - Per a la simple correcció d'alguna dada NO ha d'utilitzar-se l'opció de modificació, sinó comunicar-la a través del ja citat tràmit de "Aportació de documentació" (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"). 1.3. El CANVI DE TITULARITAT de la instal·lació de GENERACIÓ i/o dels punts de subministrament associats. * IMPORTANT: de moment la presentació telemàtica d'aquest canvi de titularitat ha de realitzar-se utilitzant el tràmit general (tràmit Z) de la Conselleria competent en matèria d'Energia (vegeu l'enllaç directe en "Enllaços"). 1.4. I la BAIXA de la instal·lació. * IMPORTANT: de moment la presentació telemàtica d'aquesta baixa de la instal·lació ha de realitzar-se utilitzant el tràmit general (tràmit Z) de la Conselleria competent en matèria d'Energia (vegeu l'enllaç directe en "Enllaços"). 2) Després d'això, respecte a les persones CONSUMIDORES connectades en BAIXA TENSIÓ associades a aquestes instal·lacions, la INSCRIPCIÓ D'OFICI* (d'alta, modificació o baixa, segons corresponga) d'aquestes en el REGISTRE ADMINISTRATIU D'AUTOCONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA, així com la COMUNICACIÓ d'ofici a l'empresa distribuïdora que s'acolliran a autoconsum o de la modificació o baixa realitzada. * Nota: per contra, han de ser les persones titulars de les instal·lacions destinades a autoconsum en les quals el consumidor associat estiga connectat en alta tensió les que en sol·liciten la inscripció en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica i comuniquen a l'empresa distribuïdora que s'acolliran a autoconsum. De moment aquesta sol·licitud d'inscripció s'ha de fer utilitzant el tràmit general (tràmit Z) de la Conselleria competent en matèria d'Energia (vegeu l'enllaç directe en "Enllaços"). 3) A més, en el cas de aquestes INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de baixa tensió destinades a autoconsum AMB EXCEDENTS, es procedirà també a la seua INSCRIPCIÓ D'OFICI* (d'alta, modificació, canvi de titularitat o baixa, segons corresponga) en el REGISTRE ADMINISTRATIU D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA de la Comunitat Valenciana i la seua COMUNICACIÓ al Registre estatal dependent del Ministeri amb competències en matèria d'energia.

Observacions

Si per a una instal·lació d'autoconsum es vol COMPENSAR és necessari indicar-ho així en la comunicació que s'ha de presentar. No és suficient haver indicat que és una instal·lació que té excedents, ja que en la modalitat d'autoconsum amb excedents la compensació ha d'indicar-se expressament. 3) CONSULTA DE COMUNICACIONS D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM A COMPANYIA DISTRIBUÏDORA Pot consultar-se si s'ha comunicat una instal·lació d'autoconsum a la companyia distribuïdora a través de la següent consulta web (l'enllaç directe a la qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit): Instal·lacions industrials: consulta per la persona TITULAR Concretament en l'apartat "COMUNICACIONS REALITZADES" d'eixa consulta web es pot comprovar la data de remissió de la comunicació a la companyia distribuïdora de les dades de la instal·lació per a la modificació del contracte d'accés (segons l'indicat en el segon paràgraf de l'article.8.1 del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril). En cas de comprovar que alguna dada és errònia, haurà de comunicar-lo a través del tràmit "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 4) CAU El CODI D'AUTOCONSUM (CAU), és un codi de 26 dígits que identifica unívocament a cada instal·lació d'autoconsum. Aquest CAU: - S'assigna per part de la distribuïdora en el tràmit d'accés i connexió de la instal·lació. Per a les instal·lacions exemptes d'aquest tràmit, és necessari posar-se en contacte amb l'empresa distribuïdora perquè ho facilite. - Es genera a partir del Codi Unificat de Punt de Subministrament (CUPS) del consum, afegint al final: "A000" per al cas de CUPS de 22 dígits, o bé "1FA000" o "0FA000" per al cas de CUPS de 20 dígits. Consulte amb la seua distribuïdora. - L'estructura del CAU és la següent: LL DDDD CCCC CCCC CCCC EE NT A000 En eixa estructura: LL són 2 caràcters alfabètics en majúscules, indicatius del país en el qual es troba el client o productor de règim especial, assignats segons la norma UNE-EN ISO 3166-1 amb la denominació d'alfa-2 (en el cas d'Espanya aquests caràcters són ES). DDDD són 4 caràcters numèrics que identifiquen la distribuïdora a la qual està connectat el client o productor de règim especial en el moment de l'assignació del codi. Aquests quatre caràcters els assigna Red Eléctrica de España, S.A., a cada distribuïdora i estan disponibles en la seua pàgina web: https://www.ree.es/es CCCC CCCC CCCC són 12 caràcters numèrics de lliure assignació a cada subministrament pel distribuïdor al qual està connectat, en el moment de l'assignació del codi. EE són 2 caràcters alfabètics en majúscules de detecció d'errors (calculats segons s'indica en la normativa vigent en aquesta matèria), aplicat als 16 caràcters numèrics anteriors. N és 1 caràcter numèric per a identificar els possibles diferents punts davantera, punts de mesura o registradors d'un mateix client o productor de règim especial. T és un 1 caràcter alfabètic, concretament: F per a identificar punts davantera / P per a identificar punt de mesura principal / R per a identificar punt de mesura redundant / C per a identificar punt de mesura comprovant / X, I o Z per a identificar registradors. A000 són 4 caràcters, indicatius d'autoconsum.

Qui pot sol·licitar-ho?

Aquest tràmit pot realitzarlo EXCLUSIVAMENT un/a INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA i de manera TELEMÀTICA. * Nota: Encara que la inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) com a empresa instal·ladora habilita per a actuar en tot el territori espanyol, en la Comunitat Valenciana és necessari que, addicionalment, les empreses instal·ladores d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió D'ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES comuniquen a la Conselleria competent en matèria d'Indústria i Energia de la Generalitat Valenciana les persones instal·ladores que treballen en elles, a l'efecte de que aquestes puguen utilitzar els tràmits telemàtics que, com aquest, exclusivament pot realitzar un/a instal·lador/a habilitat/ada. Per a realitzar eixa comunicació d'instal·ladors/res ha d'utilitzar-se el tràmit telemàtic de "Comunicació d'instal·ladors/res que treballen en empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions ELÈCTRIQUES en BAIXA TENSIÓ i d'instal·lacions TÈRMIQUES, inscrites en el Registre Integrat Industrial (RII) i habilitades per a l'exercici d'eixes activitats EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES (diferents a la Comunitat Valenciana). Alta i baixa. Indústria." (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Normativa del procediment

Termini

Estes actuacions poden realitzar-se durant tot l'any. No obstant això, en el cas de MODIFICACIÓ consistent en el CANVI DE MODALITAT D'AUTOCONSUM, haurà d'haver transcorregut un mínim d'un any des de la data d'alta o modificació del contracte d'accés del consumidor a la xarxa elèctrica.

Documentació

A) ALTA (nova instal·lació) En cas d'alta, la documentació que cal presentar és la següent: 1 - FORMULARI WEB de dades generals, a emplenar i signar digitalment en el tràmit telemàtic. 2 - CERTIFICAT d'instal·lació elèctrica en baixa tensió, emés per empresa instal·ladora habilitada en baixa tensió de categoria especialista (IBTE) i signat digitalment per instal·lador/a habilitat/da en baixa tensió (segons model normalitzat disponible com a FORMULARI WEB en el propi tràmit telemàtic). * Nota: per a omplir el camp CAU, tinga en compte la informació facilitada sobre aquest tema en l'apartat "Informació complementària" del present tràmit. 3 - COMUNICACIÓ de nova instal·lació (cal marcar l'opció d'alta), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMUBTAC). * Nota: si per a una instal·lació d'autoconsum es vol COMPENSAR és necessari indicar-ho així en esta comunicació. No és suficient haver indicat que és una instal·lació que té excedents, ja que en la modalitat d'autoconsum amb excedents la compensació ha d'indicar-se expressament. 4 - Documentació identificativa de la persona titular i, si és el cas, del seu/de la seua representant (aportació de la còpia del DNI/NIF/NIE), només si en l'apartat corresponent de la comunicació ha denegat l'autorització a l'Administració per a consultar telemàticament les seues dades d'identitat. 5 - Documentació tècnica de la instal·lació: MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY, degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat MTDAC). 6 - Permís d'accés i permís de connexió a la xarxa atorgats pel gestor de la xarxa i l'empresa distribuïdora o transportista, si és el cas. Aquests permisos s'han de presentar només en cas d'instal·lacions d'autoconsum amb excedents que se situen en sòl NO urbanitzat, o bé en sòl urbanitzat que NO dispose de les dotacions i els serveis requerits per la legislació urbanística. 7 - Certificat d'inspecció periòdica de les instal·lacions corresponents als subministraments associats, quan siga procedent. 8 - Documentació de l'avaluació de la conformitat del sistema antivessament instal·lat, segons l'annex I, apartat I.4 de l'ITC-BT-40, que s'ha de presentar només en el cas d'instal·lacions d'autoconsum sense excedents. 9 - En cas d'instal·lacions fotovoltaiques, per als inversors s'ha d'aportar un document del fabricant o un informe d'un laboratori acreditat, en espanyol, sobre el compliment de la reglamentació i les prescripcions tècniques aplicables (RD 1699/2011, RD 413/2014, etc.), incloent-hi la protecció davant del funcionament en illa. B) MODIFICACIÓ (inclosos els casos d'ampliació* de la instal·lació i de canvi de modalitat d'autoconsum). * Nota: recordeu que, en cas d'ampliar la instal·lació, si, quan es du a terme aquesta, se superen els 10 kW de potència instal·lada, NO s'ha de realitzar aquest tràmit, sinó el corresponent a l'alta d'instal·lacions d'aquesta potència. En cas de modificació, la documentació que cal presentar és la següent: 1 - FORMULARI WEB de dades generals, a emplenar i signar digitalment en el tràmit telemàtic. 2 - CERTIFICAT d'instal·lació elèctrica en baixa tensió, emés per empresa instal·ladora habilitada en baixa tensió de categoria especialista (IBTE) i signat digitalment per instal·lador/a habilitat/da en baixa tensió (segons model normalitzat disponible com a FORMULARI WEB en el propi tràmit telemàtic). * Nota: per a omplir el camp CAU, tinga en compte la informació facilitada sobre aquest tema en l'apartat "Informació complementària" del present tràmit. 3 - COMUNICACIÓ de modificació (cal marcar aquesta opció), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMUBTAC). * Nota: si per a una instal·lació d'autoconsum es vol COMPENSAR és necessari indicar-ho així en esta comunicació. No és suficient haver indicat que és una instal·lació que té excedents, ja que en la modalitat d'autoconsum amb excedents la compensació ha d'indicar-se expressament. 4 - Documentació identificativa de la persona titular i, si és el cas, del seu/de la seua representant (aportació de la còpia del DNI/NIF/NIE), només si en l'apartat corresponent de la comunicació ha denegat l'autorització a l'Administració per a consultar telemàticament les seues dades d'identitat. 5 - Documentació tècnica de la instal·lació: MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY, degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat MTDAC). 6 - Permís d'accés i permís de connexió a la xarxa atorgats pel gestor de la xarxa i l'empresa distribuïdora o transportista, si és el cas. Aquests permisos s'han de presentar només en cas d'instal·lacions d'autoconsum amb excedents que se situen en sòl NO urbanitzat, o bé en sòl urbanitzat que NO dispose de les dotacions i els serveis requerits per la legislació urbanística. 7 - Quan siga procedent, certificat d'inspecció periòdica en vigor: - De les instal·lacions corresponents als subministraments associats; - o de les instal·lacions de generació. 8 - Documentació de l'avaluació de la conformitat del sistema antivessament instal·lat, segons l'annex I, apartat I.4 de l'ITC-BT-40, que només s'ha de presentar en el cas de substitució d'aquest o de canvi de modalitat a autoconsum sense excedents. 9 - En cas d'instal·lacions fotovoltaiques, per a la substitució d'inversors existents, s'ha d'aportar un document del fabricant o un informe d'un laboratori acreditat, en espanyol, sobre el compliment de la reglamentació i les prescripcions tècniques aplicables (RD 1699/2011, RD 413/2014, etc.), incloent-hi la protecció davant del funcionament en illa. C) CANVI DE TITULARITAT de la instal·lació de generació i/o del punt de subministrament associat a aquesta * IMPORTANT: en cas d'instal·lacions INDIVIDUALS sense excedents han de realitzar-se obligatòriament tots dos canvis de titularitat conjuntament, ja que la titular de la instal·lació i la del punt de subministrament han de ser la mateixa persona. En cas de canvi de titularitat de la instal·lació de generació i/o del punt de subministrament associat a aquesta, la documentació que cal presentar és la següent: 1 - FORMULARI WEB de dades generals, a emplenar i signar digitalment en el tràmit telemàtic. 2 - COMUNICACIÓ de canvi de titularitat (cal marcar aquesta opció), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMUBTAC). * Nota: especialment, recorde emplenar els diferents camps de l'apartat relatiu al canvi de titularitat, inclòs marcar: . La casella de la declaració responsable de disposar de la documentació acreditativa d'aquest canvi. . I en cas d'instal·lacions COL·LECTIVES sense excedents, també la casella de la declaració responsable corresponent a elles. 3 - Documentació identificativa de la nova persona titular i, si és el cas, del seu/de la seua representant (aportació de la còpia del DNI/NIF/NIE), només si en l'apartat corresponent de la comunicació ha denegat l'autorització a l'Administració per a consultar telemàticament les seues dades d'identitat. 4 - Quan siga procedent, certificat d'inspecció periòdica en vigor: - De la instal·lació de generació ; - I de les instal·lacions corresponents als subministraments associats. D) BAIXA En cas de baixa de la instal·lació de generació, la documentació que cal presentar és la següent: 1 - FORMULARI WEB de dades generals, a emplenar i signar digitalment en el tràmit telemàtic. 2 - COMUNICACIÓ de canvi de titularitat (cal marcar aquesta opció), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMUBTAC). 3 - Documentació identificativa de la persona titular i, si és el cas, del seu/de la seua representant (aportació de la còpia del DNI/NIF/NIE), només si en l'apartat corresponent de la comunicació ha denegat l'autorització a l'Administració per a consultar telemàticament les seues dades d'identitat. 4 - Document tècnic emés per instal·lador elèctric habilitat certificant la DESCONNEXIÓ de la instal·lació i que aquesta ha quedat en les degudes condicions de seguretat.

Presentació

Telemàtica
1. En aquest cas, la presentació de la comunicació, del certificat de la instal·lació i de la resta de documentació requerida s'ha de realitzar: - MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se [excepte els casos de canvi de titularitat i baixa, per als quals, de moment, ha d'utilitzar-se el tràmit general (Z)]. - I ÚNICAMENT PER INSTAL·LADOR HABILITAT, el/la qual ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - El sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots aquells acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 2. Fent clic en l'enllaç directe que s'indica en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment els formularis web, annexar la documentació que s'haja d'aportar (omplida i signada digitalment) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu 'Enllaços'). 3. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir d'eixos documents. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona que realitza el tràmit telemàtic per a poder adjuntar-los a ell. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 4. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ en matèria de tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: sgem_se@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El PROCEDIMENT a seguir per a les INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW, en les modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents, o bé amb excedents, ÉS el següent: 1. Executada la nova instal·lació o la seua modificació i superades les proves reglamentàries, les dues per instal·lador elèctric habilitat, o bé en els casos de canvi de titularitat o de baixa, es presentarà TELEMÀTICAMENT PER INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA en el servei territorial competent en matèria d'energia corresponent a la província on estiga aquesta, la comunicació juntament amb la resta de documentació requerida. 2.- Si tot és vàlid i correcte, el servei territorial: 1º. En els casos de nova instal·lació (ALTA) o de MODIFICACIÓ, procedirà a diligenciar, mitjançant segellament, el CERTIFICAT de la instal·lació i el notificarà al/a la instal·lador/a (concretamente a la seua Carpeta Ciutadana). 2º. En tots els casos, respecte a les persones CONSUMIDORES connectades en BAIXA TENSIÓ associades a eixa instal·lació, realitzarà la seua inscripció d'ofici (d'alta, modificació o baixa, segons corresponga) en el REGISTRE ADMINISTRATIU D'AUTOCONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA, així com la COMUNICACIÓ d'ofici a l'empresa distribuïdora de que s'acolliran a autoconsum o de la modificació o baixa realitzada. (Vegeu més informació sobre aquesta comunicació en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit). * Nota: per contra, han de ser les persones titulars de les instal·lacions destinades a autoconsum en les quals el consumidor associat estiga connectat en alta tensió les que en sol·liciten la inscripció en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica i comuniquen a l'empresa distribuïdora que s'acolliran a autoconsum. De moment aquesta sol·licitud d'inscripció s'ha de fer utilitzant el tràmit general (tràmit Z) de la Conselleria competent en matèria d'Energia (vegeu l'enllaç directe en "Enllaços"). 3º. Addicionalment, en el cas de les INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de baixa tensió destinades a autoconsum AMB EXCEDENTS, es realitzarà la seua inscripció d'ofici (d'alta, modificació, canvi de titularitat o baixa, segons corresponga) en el REGISTRE ADMINISTRATIU D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA de la Comunitat Valenciana i la seua comunicació d'ofici al Registre estatal dependent del Ministeri amb competències en matèria d'energia. 3. Si escau, es realitzarà una visita d'inspecció posterior. * NOTA: tots aquests tràmits es realitzaran sense perjudici de la resta de permisos o autoritzacions de caràcter urbanístic, ambiental, municipal o altres que siguen aplicables en funció de les característiques de la instal·lació.

Observacions

La resolució d'aquest procediment no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'energia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

No

Sancions

Les que disposa el títol X de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (referent al compliment del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica), o en el títol V de la Llei 21/1992, d'indústria (referent al compliment del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió).