Detall de Procediments

Instal·lacions de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW. Comunicació d'alta (posada en servei), modificació, canvi de titularitat i baixa i INSCRIPCIÓ de les persones CONSUMIDORES connectades en baixa tensió associades a aquestes instal·lacions en el REGISTRE administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica. EXCLUSIVAMENT de manera TELEMÀTICA per INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA. Energia.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Instal·lacions de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW. Comunicació d'alta (posada en servei), modificació, canvi de titularitat i baixa i INSCRIPCIÓ de les persones CONSUMIDORES connectades en baixa tensió associades a aquestes instal·lacions en el REGISTRE administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica. EXCLUSIVAMENT de manera TELEMÀTICA per INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA. Energia.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar que
  - EXCLUSIVAMENT un/a INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA
  - i de manera TELEMÀTICA
  realitze les actuacions administratives que a continuació s'indiquen, respecte a les INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW, en alguna de les següents modalitats incloses en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric:
  - Modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents.
  - Modalitats de subministrament amb autoconsum amb excedents.


  1) La presentació de la COMUNICACIÓ DE:

  - POSADA EN SERVEI d'una nova instal·lació (alta) ;

  - La MODIFICACIÓ de la instal·lació, que comprén també els casos d'ampliació* de la instal·lació i de canvi de modalitat
  d'autoconsum ;
  * IMPORTANT: en cas d'ampliació de la instal·lació, si quan aquesta es fa se superen els 10 kW de potència instal·lada, NO haurà de realitzar-se aquest tràmit, sinó el corresponent a l'alta d'instal·lacions d'aquesta potència.

  - El CANVI DE TITULARITAT de la instal·lació de GENERACIÓ ;
  * Nota: per a comunicar el canvi de titular del punt de subministrament haurà d'utilitzar-se el tràmit corresponent de la Guia PROP, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" del present tràmit (.Encara no disponible).

  - I la BAIXA de la instal·lació.


  2) Després d'això, respecte a les persones CONSUMIDORES connectades en BAIXA TENSIÓ associades a aquestes instal·lacions, la INSCRIPCIÓ D'OFICI* (d'alta, modificació o baixa, segons corresponga) d'aquestes en el REGISTRE ADMINISTRATIU D'AUTOCONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA, així com la COMUNICACIÓ d'ofici a l'empresa distribuïdora que s'acolliran a autoconsum o de la modificació o baixa realitzada.

  * Nota: per contra, han de ser les persones titulars de les instal·lacions destinades a autoconsum en les quals el consumidor associat estiga connectat en alta tensió les que en sol·liciten la inscripció en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica i comuniquen a l'empresa distribuïdora que s'acolliran a autoconsum. Aquesta sol·licitud d'inscripció s'ha de fer utilitzant el tràmit corresponent de la Guia PROP, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit (.Encara no disponible).


  3) A més, en el cas de aquestes INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de baixa tensió destinades a
  autoconsum AMB EXCEDENTS, es procedirà també a la seua INSCRIPCIÓ D'OFICI* (d'alta, modificació, canvi de titularitat o baixa, segons corresponga) en el REGISTRE ADMINISTRATIU D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA de la Comunitat Valenciana i la seua COMUNICACIÓ al Registre estatal dependent del Ministeri amb competències en matèria d'energia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquest tràmit pot realitzarlo EXCLUSIVAMENT un/a INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA i de manera TELEMÀTICA.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Estes actuacions poden realitzar-se durant tot l'any.

  No obstant això, en el cas de MODIFICACIÓ consistent en el CANVI DE MODALITAT D'AUTOCONSUM, haurà d'haver transcorregut un mínim d'un any des de la data d'alta o modificació del contracte d'accés del consumidor a la xarxa elèctrica.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) ALTA (nova instal·lació)

  En cas d'alta, la documentació que cal presentar és la següent:

  1 - FORMULARI WEB de dades generals, a emplenar i signar digitalment en el tràmit telemàtic.

  2 - CERTIFICAT d'instal·lació elèctrica en baixa tensió, emés per empresa instal·ladora habilitada en baixa tensió de categoria especialista (IBTE) i signat digitalment per instal·lador/a habilitat/da en baixa tensió (segons model normalitzat disponible com a FORMULARI WEB en el propi tràmit telemàtic).

  * Nota 1: si per a una instal·lació d'autoconsum es vol COMPENSAR és necessari indicar-ho així en este formulari web. No és suficient haver indicat que és una instal·lació que té excedents, ja que en la modalitat d'autoconsum amb excedents la compensació ha d'indicar-se expressament.

  * Nota 2: per a omplir el camp CAU, tinga en compte la informació facilitada sobre aquest tema en l'apartat "Informació complementària" del present tràmit.

  3 - COMUNICACIÓ de nova instal·lació (cal marcar l'opció d'alta), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMUBTAC).

  * Nota 1: si per a una instal·lació d'autoconsum es vol COMPENSAR és necessari indicar-ho així en esta comunicació. No és suficient haver indicat que és una instal·lació que té excedents, ja que en la modalitat d'autoconsum amb excedents la compensació ha d'indicar-se expressament.

  * Nota 2: per a omplir el camp CAU, tinga en compte la informació facilitada sobre aquest tema en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit.

  4 - Documentació identificativa del titular i, si és el cas, del seu representant (aportació de la fotocòpia del DNI/NIF/NIE), només si en l'apartat corresponent de la comunicació ha denegat l'autorització a l'Administració per a consultar telemàticament les seues dades d'identitat.

  5 - Documentació tècnica de la instal·lació: MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY, degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat MTDAC).

  6 - Permís d'accés i permís de connexió a la xarxa atorgats pel gestor de la xarxa i l'empresa distribuïdora o transportista, si és el cas. Aquests permisos s'han de presentar només en cas d'instal·lacions d'autoconsum amb excedents que se situen en sòl NO urbanitzat, o bé en sòl urbanitzat que NO dispose de les dotacions i els serveis requerits per la legislació urbanística.

  7 - Certificat d'inspecció periòdica de les instal·lacions corresponents als subministraments associats, quan siga procedent.

  8 - Documentació de l'avaluació de la conformitat del sistema antivessament instal·lat, segons l'annex I, apartat I.4 de l'ITC-BT-40, que s'ha de presentar només en el cas d'instal·lacions d'autoconsum sense excedents.

  9 - En cas d'instal·lacions fotovoltaiques, per als inversors s'ha d'aportar un document del fabricant o un informe d'un laboratori acreditat, en espanyol, sobre el compliment de la reglamentació i les prescripcions tècniques aplicables (RD 1699/2011, RD 413/2014, etc.), incloent-hi la protecció davant del funcionament en illa.  B) MODIFICACIÓ (inclosos els casos d'ampliació* de la instal·lació i de canvi de modalitat d'autoconsum).

  * Nota: recordeu que, en cas d'ampliar la instal·lació, si, quan es du a terme aquesta, se superen els 10 kW de potència instal·lada, NO s'ha de realitzar aquest tràmit, sinó el corresponent a l'alta d'instal·lacions d'aquesta potència.

  En cas de modificació, la documentació que cal presentar és la següent:

  1 - FORMULARI WEB de dades generals, a emplenar i signar digitalment en el tràmit telemàtic.

  2 - CERTIFICAT d'instal·lació elèctrica en baixa tensió, emés per empresa instal·ladora habilitada en baixa tensió de categoria especialista (IBTE) i signat digitalment per instal·lador/a habilitat/da en baixa tensió (segons model normalitzat disponible com a FORMULARI WEB en el propi tràmit telemàtic).

  * Nota 1: si per a una instal·lació d'autoconsum es vol COMPENSAR és necessari indicar-ho així en este formulari web. No és suficient haver indicat que és una instal·lació que té excedents, ja que en la modalitat d'autoconsum amb excedents la compensació ha d'indicar-se expressament.

  * Nota 2: per a omplir el camp CAU, tinga en compte la informació facilitada sobre aquest tema en l'apartat "Informació complementària" del present tràmit.

  3 - COMUNICACIÓ de modificació (cal marcar aquesta opció), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMUBTAC).

  * Nota 1: si per a una instal·lació d'autoconsum es vol COMPENSAR és necessari indicar-ho així en esta comunicació. No és suficient haver indicat que és una instal·lació que té excedents, ja que en la modalitat d'autoconsum amb excedents la compensació ha d'indicar-se expressament.

  * Nota 2: per a omplir el camp CAU, tinga en compte la informació facilitada sobre aquest tema en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit.

  4 - Documentació identificativa del titular i, si és el cas, del seu representant (aportació de la fotocòpia del DNI/NIF/NIE), només si en l'apartat corresponent de la comunicació ha denegat l'autorització a l'Administració per a consultar telemàticament les seues dades d'identitat.

  5 - Documentació tècnica de la instal·lació: MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY, degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat MTDAC).

  6 - Permís d'accés i permís de connexió a la xarxa atorgats pel gestor de la xarxa i l'empresa distribuïdora o transportista, si és el cas. Aquests permisos s'han de presentar només en cas d'instal·lacions d'autoconsum amb excedents que se situen en sòl NO urbanitzat, o bé en sòl urbanitzat que NO dispose de les dotacions i els serveis requerits per la legislació urbanística.

  7 - Quan siga procedent, certificat d'inspecció periòdica en vigor:
  - De les instal·lacions corresponents als subministraments associats;
  - o de les instal·lacions de generació.

  8 - Documentació de l'avaluació de la conformitat del sistema antivessament instal·lat, segons l'annex I, apartat I.4 de l'ITC-BT-40, que només s'ha de presentar en el cas de substitució d'aquest o de canvi de modalitat a autoconsum sense excedents.

  9 - En cas d'instal·lacions fotovoltaiques, per a la substitució d'inversors existents, s'ha d'aportar un document del fabricant o un informe d'un laboratori acreditat, en espanyol, sobre el compliment de la reglamentació i les prescripcions tècniques aplicables (RD 1699/2011, RD 413/2014, etc.), incloent-hi la protecció davant del funcionament en illa.  C) CANVI DE TITULARITAT

  En cas de canvi de titularitat de la instal·lació de generació, la documentació que cal presentar és la següent:

  1 - FORMULARI WEB de dades generals, a emplenar i signar digitalment en el tràmit telemàtic.

  2 - COMUNICACIÓ de canvi de titularitat (cal marcar aquesta opció), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMUBTAC).

  3 - Documentació identificativa del titular i, si és el cas, del seu representant (aportació de la fotocòpia del DNI/NIF/NIE), només si en l'apartat corresponent de la comunicació ha denegat l'autorització a l'Administració per a consultar telemàticament les seues dades d'identitat.

  4 - Quan siga procedent, certificat d'inspecció periòdica en vigor:
  - De la instal·lació de generació ;
  - I de les instal·lacions corresponents als subministraments associats.  D) BAIXA

  En cas de baixa de la instal·lació de generació, la documentació que cal presentar és la següent:

  1 - FORMULARI WEB de dades generals, a emplenar i signar digitalment en el tràmit telemàtic.

  2 - COMUNICACIÓ de canvi de titularitat (cal marcar aquesta opció), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMUBTAC).

  3 - Documentació identificativa del titular i, si és el cas, del seu representant (aportació de la fotocòpia del DNI/NIF/NIE), només si en l'apartat corresponent de la comunicació ha denegat l'autorització a l'Administració per a consultar telemàticament les seues dades d'identitat.

  4 - Document tècnic emés per instal·lador elèctric habilitat certificant la DESCONNEXIÓ de la instal·lació i que aquesta ha quedat en les degudes condicions de seguretat.

  Impresos associats

  [COMUBTAC] COMUNICACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ ELÈCTRICA, CONNECTADES EN BAIXA TENSIÓ, DESTINADES A AUTOCONSUM

  [MTDAC] MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY (MTDAC) INSTAL·LACIONS AUTOCONSUM

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El PROCEDIMENT a seguir per a les INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW, en les modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents, o bé amb excedents, ÉS el següent:

  1. Executada la nova instal·lació o la seua modificació i superades les proves reglamentàries, les dues per instal·lador elèctric habilitat, o bé en els casos de canvi de titularitat o de baixa, es presentarà TELEMÀTICAMENT PER INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA en el servei territorial competent en matèria d'energia corresponent a la província on estiga aquesta, la comunicació juntament amb la resta de documentació requerida.

  2.- Si tot és vàlid i correcte, el servei territorial:

  1º. En els casos de nova instal·lació (ALTA) o de MODIFICACIÓ, procedirà a diligenciar, mitjançant segellament, el CERTIFICAT de la instal·lació i el notificarà al/a la instal·lador/a (concretamente a la seua Carpeta Ciutadana).

  2º. En tots els casos, respecte a les persones CONSUMIDORES connectades en BAIXA TENSIÓ associades a eixa instal·lació, realitzarà la seua inscripció d'ofici (d'alta, modificació o baixa, segons corresponga) en el REGISTRE ADMINISTRATIU D'AUTOCONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA, així com la comunicació d'ofici a l'empresa distribuïdora de que s'acolliran a autoconsum o de la modificació o baixa realitzada.

  3º. Addicionalment, en el cas de les INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de baixa tensió destinades a autoconsum AMB EXCEDENTS, es realitzarà la seua inscripció d'ofici (d'alta, modificació, canvi de titularitat o baixa, segons corresponga) en el REGISTRE ADMINISTRATIU D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA de la Comunitat Valenciana i la seua comunicació d'ofici al Registre estatal dependent del Ministeri amb competències en matèria d'energia.

  3. Si escau, es realitzarà una visita d'inspecció posterior.


  * NOTA: tots aquests tràmits es realitzaran sense perjudici de la resta de permisos o autoritzacions de caràcter urbanístic, ambiental, municipal o altres que siguen aplicables en funció de les característiques de la instal·lació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució d'aquest procediment no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'energia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND_AUTOCONSUMO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18168

  Tramitació

  1. En aquest cas, la presentació de la comunicació, del certificat de la instal·lació i de la resta de documentació requerida s'ha de realitzar:
  - MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se.
  - I ÚNICAMENT PER INSTAL·LADOR HABILITAT,
  el/la qual ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados

  2. Fent clic en l'enllaç directe que s'indica en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment els formularis web, annexar la documentació que s'haja d'aportar (omplida i signada digitalment) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el justificant de registre corresponent.

  3. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR:
  - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir d'eixos documents. Si n'hi ha una model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona que realitza el tràmit telemàtic per a poder adjuntar-los a ell.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los.

  4. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ en matèria de tramitació telemàtica:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1) Si per a una instal·lació d'autoconsum es vol COMPENSAR és necessari indicar-ho així en la comunicació que s'ha de presentar.
  No és suficient haver indicat que és una instal·lació que té excedents, ja que en la modalitat d'autoconsum amb excedents la compensació ha d'indicar-se expressament.


  2) CAU

  El CODI D'AUTOCONSUM (CAU), és un codi de 26 dígits que identifica unívocament a cada instal·lació d'autoconsum.

  Aquest CAU:

  - S'assigna per part de la distribuïdora en el tràmit d'accés i connexió de la instal·lació. Per a les instal·lacions exemptes d'aquest tràmit, és necessari posar-se en contacte amb l'empresa distribuïdora perquè ho facilite.

  - Es genera a partir del Codi Unificat de Punt de Subministrament (CUPS) del consum, afegint al final: "A000" per al cas de CUPS de 22 dígits, o bé "1FA000" o "0FA000" per al cas de CUPS de 20 dígits. Consulte amb la seua distribuïdora.
  * Nota: en el cas d'Iberdrola s'ha d'afegir "1FA000" per a CUPS de 20 dígits. Mes informació en la pàgina web d'Iberdrola: https://www.i-de.es/gestiones-online-soporte/conexion-productores/autoconsumidores

  - L'estructura del CAU és la següent: LL DDDD CCCC CCCC CCCC EE NT A000

  En eixa estructura:

  LL són 2 caràcters alfabètics en majúscules, indicatius del país en el qual es troba el client o productor de règim especial, assignats segons la norma UNE-EN ISO 3166-1 amb la denominació d'alfa-2 (en el cas d'Espanya aquests caràcters són ES).

  DDDD són 4 caràcters numèrics que identifiquen la distribuïdora a la qual està connectat el client o productor de règim especial en el moment de l'assignació del codi. Aquests quatre caràcters els assigna Red Eléctrica de España, S.A., a cada distribuïdora i estan disponibles en la seua pàgina web: https://www.ree.es/es

  CCCC CCCC CCCC són 12 caràcters numèrics de lliure assignació a cada subministrament pel distribuïdor al qual està connectat, en el moment de l'assignació del codi.

  EE són 2 caràcters alfabètics en majúscules de detecció d'errors (calculats segons s'indica en la normativa vigent en aquesta matèria), aplicat als 16 caràcters numèrics anteriors.

  N és 1 caràcter numèric per a identificar els possibles diferents punts davantera, punts de mesura o registradors d'un mateix client o productor de règim especial.

  T és un 1 caràcter alfabètic, concretament: F per a identificar punts davantera / P per a identificar punt de mesura principal / R per a identificar punt de mesura redundant / C per a identificar punt de mesura comprovant / X, I o Z per a identificar registradors.

  A000 són 4 caràcters, indicatius d'autoconsum.

  Sancions

  Les que disposa el títol X de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (referent al compliment del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica), o en el títol V de la Llei 21/1992, d'indústria (referent al compliment del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió).

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Instal·lacions de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada SUPERIOR A 10 kW. Comunicació d'alta (posada en servei), modificació, canvi de titularitat i baixa i, si escau, inscripció de les persones consumidores associades a aquestes instal·lacions en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica. EXCLUSIVAMENT de manera TELEMÀTICA per INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA. Energia.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL
  - Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE núm. 310, de 27/12/2013).
  - Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
  - Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors (BOE núm. 242, de 06/10/2018).
  - Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica (BOE núm. 83, de 06/04/2019).
  - Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de xicoteta potència (BOE núm. 295, de 08/12/2011).
  - Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (BOE núm. 224, de 18/09/2002).
  - Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (BOE núm. 310, de 27/12/2000).
  - Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus (BOE núm. 140, de 10/06/2014).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - Decret 177/2005, de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a determinades instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (DOGV núm. 5141, de 23/11/2005).
  - Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'establix una declaració responsable normalitzada en els procediments administratius en què siga preceptiva la presentació de projectes tècniques i/o certificacions redactades i subscrites per tècnic titulat competent i no tinguen visat pel corresponent col·legi professional (DOCV núm. 6389, de 03/11/2010).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu Llei 24/2013, de 26 de desembre.

  Vegeu la Llei 21/1992, de 16 de juliol.

  Vegeu el Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril.

  Vegeu el Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost.

  Vegeu el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 413/2014, de 6 de juny.

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu el Decret 177/2005, de 18 de novembre.

  Vegeu la Resolució de 22 d'octubre de 2010.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.