Instal·lacions de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW. Comunicació d'alta (posada en servei), modificació, canvi de titularitat i baixa i INSCRIPCIÓ de les persones CONSUMIDORES connectades en baixa tensió associades a aquestes instal·lacions en el REGISTRE administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica. EXCLUSIVAMENT de manera TELEMÀTICA per INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA. Energia.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 212109
|
Codi GVA: 18168
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Possibilitar que

- EXCLUSIVAMENT un/a INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA

- i de manera TELEMÀTICA

realitze les actuacions administratives que a continuació s'indiquen, respecte a les INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW, en alguna de les següents modalitats incloses en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric:

- Modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents.

- Modalitats de subministrament amb autoconsum amb excedents.

 

 

1) La presentació de la COMUNICACIÓ DE:

 

1.1. POSADA EN SERVEI d'una nova instal·lació (ALTA).

 

*IMPORTANT:

 

- El tràmit NO permet una segona alta en un CAU ja inscrit en el registre, llevat que siga de diferent persona titular o tecnologia.

 

- I per a la simple correcció d'alguna dada ha d'utilitzar-se el tràmit de "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)" (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços").

 

 

1.2. La MODIFICACIÓ de la instal·lació, que comprén també els casos d'ampliació* de la instal·lació i de canvi de modalitat d'autoconsum.

 

* IMPORTANT:

 

- En cas d'ampliació de la instal·lació, si quan aquesta es fa se superen els 10 kW de potència instal·lada, NO haurà de realitzar-se aquest tràmit de modificació, sinó el corresponent a l'alta d'instal·lacions d'aquesta potència.

 

- Per a la simple correcció d'alguna dada NO ha d'utilitzar-se l'opció de modificació, sinó comunicar-la a través del ja citat tràmit de "Aportació de documentació" (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços").

 

 

1.3. El CANVI DE TITULARITAT de la instal·lació de GENERACIÓ i/o dels punts de subministrament associats.

 

* IMPORTANT: de moment la presentació telemàtica d'aquest canvi de titularitat ha de realitzar-se utilitzant el tràmit general (tràmit Z) de la Conselleria competent en matèria d'Energia (vegeu l'enllaç directe en "Enllaços").

 

 

1.4. I la BAIXA de la instal·lació.

 

* IMPORTANT: de moment la presentació telemàtica d'aquesta baixa de la instal·lació ha de realitzar-se utilitzant el tràmit general (tràmit Z) de la Conselleria competent en matèria d'Energia (vegeu l'enllaç directe en "Enllaços").

 

 

2) Després d'això, respecte a les persones CONSUMIDORES connectades en BAIXA TENSIÓ associades a aquestes instal·lacions, la INSCRIPCIÓ D'OFICI* (d'alta, modificació o baixa, segons corresponga) d'aquestes en el REGISTRE ADMINISTRATIU D'AUTOCONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA, així com la COMUNICACIÓ d'ofici a l'empresa distribuïdora que s'acolliran a autoconsum o de la modificació o baixa realitzada.

 

* Nota: per contra, han de ser les persones titulars de les instal·lacions destinades a autoconsum en les quals el consumidor associat estiga connectat en alta tensió les que en sol·liciten la inscripció en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica i comuniquen a l'empresa distribuïdora que s'acolliran a autoconsum. De moment aquesta sol·licitud d'inscripció s'ha de fer utilitzant el tràmit general (tràmit Z) de la Conselleria competent en matèria d'Energia (vegeu l'enllaç directe en "Enllaços").

 

 

3) A més, en el cas de aquestes INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de baixa tensió destinades a autoconsum AMB EXCEDENTS, es procedirà també a la seua INSCRIPCIÓ D'OFICI* (d'alta, modificació, canvi de titularitat o baixa, segons corresponga) en el REGISTRE ADMINISTRATIU D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA de la Comunitat Valenciana i la seua COMUNICACIÓ al Registre estatal dependent del Ministeri amb competències en matèria d'energia.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Si per a una instal·lació d'autoconsum es vol COMPENSAR és necessari indicar-ho així en la comunicació que s'ha de presentar.

 

No és suficient haver indicat que és una instal·lació que té excedents, ja que en la modalitat d'autoconsum amb excedents la compensació ha d'indicar-se expressament.

 

 

3) CONSULTA DE COMUNICACIONS D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM A COMPANYIA DISTRIBUÏDORA

 

Pot consultar-se si s'ha comunicat una instal·lació d'autoconsum a la companyia distribuïdora a través de la següent consulta web (l'enllaç directe a la qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit):

 

Instal·lacions industrials: consulta per la persona TITULAR

 

Concretament en l'apartat "COMUNICACIONS REALITZADES" d'eixa consulta web es pot comprovar la data de remissió de la comunicació a la companyia distribuïdora de les dades de la instal·lació per a la modificació del contracte d'accés (segons l'indicat en el segon paràgraf de l'article.8.1 del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril).

 

En cas de comprovar que alguna dada és errònia, haurà de comunicar-lo a través del tràmit "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

 

4) CAU

 

El CODI D'AUTOCONSUM (CAU), és un codi de 26 dígits que identifica unívocament a cada instal·lació d'autoconsum.

 

Aquest CAU:

 

- S'assigna per part de la distribuïdora en el tràmit d'accés i connexió de la instal·lació. Per a les instal·lacions exemptes d'aquest tràmit, és necessari posar-se en contacte amb l'empresa distribuïdora perquè ho facilite.

 

- Es genera a partir del Codi Unificat de Punt de Subministrament (CUPS) del consum, afegint al final: "A000" per al cas de CUPS de 22 dígits, o bé "1FA000" o "0FA000" per al cas de CUPS de 20 dígits. Consulte amb la seua distribuïdora.

 

- L'estructura del CAU és la següent: LL DDDD CCCC CCCC CCCC EE NT A000

 

En eixa estructura:

 

LL són 2 caràcters alfabètics en majúscules, indicatius del país en el qual es troba el client o productor de règim especial, assignats segons la norma UNE-EN ISO 3166-1 amb la denominació d'alfa-2 (en el cas d'Espanya aquests caràcters són ES).

 

DDDD són 4 caràcters numèrics que identifiquen la distribuïdora a la qual està connectat el client o productor de règim especial en el moment de l'assignació del codi. Aquests quatre caràcters els assigna Red Eléctrica de España, S.A., a cada distribuïdora i estan disponibles en la seua pàgina web: https://www.ree.es/es

 

CCCC CCCC CCCC són 12 caràcters numèrics de lliure assignació a cada subministrament pel distribuïdor al qual està connectat, en el moment de l'assignació del codi.

 

EE són 2 caràcters alfabètics en majúscules de detecció d'errors (calculats segons s'indica en la normativa vigent en aquesta matèria), aplicat als 16 caràcters numèrics anteriors.

 

N és 1 caràcter numèric per a identificar els possibles diferents punts davantera, punts de mesura o registradors d'un mateix client o productor de règim especial.

 

T és un 1 caràcter alfabètic, concretament: F per a identificar punts davantera / P per a identificar punt de mesura principal / R per a identificar punt de mesura redundant / C per a identificar punt de mesura comprovant / X, I o Z per a identificar registradors.

 

A000 són 4 caràcters, indicatius d'autoconsum.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Aquest tràmit pot realitzarlo EXCLUSIVAMENT un/a INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA i de manera TELEMÀTICA.

 

 

* Nota:

 

Encara que la inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) com a empresa instal·ladora habilita per a actuar en tot el territori espanyol, en la Comunitat Valenciana és necessari que, addicionalment, les empreses instal·ladores d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió D'ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES comuniquen a la Conselleria competent en matèria d'Indústria i Energia de la Generalitat Valenciana les persones instal·ladores que treballen en elles, a l'efecte de que aquestes puguen utilitzar els tràmits telemàtics que, com aquest, exclusivament pot realitzar un/a instal·lador/a habilitat/ada.

 

Per a realitzar eixa comunicació d'instal·ladors/res ha d'utilitzar-se el tràmit telemàtic de "Comunicació d'instal·ladors/res que treballen en empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions ELÈCTRIQUES en BAIXA TENSIÓ i d'instal·lacions TÈRMIQUES, inscrites en el Registre Integrat Industrial (RII) i habilitades per a l'exercici d'eixes activitats EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES (diferents a la Comunitat Valenciana). Alta i baixa. Indústria." (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Com es tramita

Procés de tramitació
El PROCEDIMENT a seguir per a les INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW, en les modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents, o bé amb excedents, ÉS el següent: 1. Executada la nova...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Estes actuacions poden realitzar-se durant tot l'any.

 

No obstant això, en el cas de MODIFICACIÓ consistent en el CANVI DE MODALITAT D'AUTOCONSUM, haurà d'haver transcorregut un mínim d'un any des de la data d'alta o modificació del contracte d'accés del consumidor a la xarxa elèctrica.

Documentació
A) ALTA (nova instal·lació) En cas d'alta, la documentació que cal presentar és la següent: 1 - FORMULARI WEB de dades generals, a emplenar i signar digitalment en el tràmit telemàtic. 2 - CERTIFICAT d'instal·lació elèctrica en baixa tensió, emés per empresa instal·ladora habilitada en baixa...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. En aquest cas, la presentació de la comunicació, del certificat de la instal·lació i de la resta de documentació requerida s'ha de realitzar: - MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se [excepte els casos de canvi de titularitat i baixa, per als...
Saber més

Resolució

Observacions

La resolució d'aquest procediment no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'energia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a...

Saber més
Sancions
Les que disposa el títol X de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (referent al compliment del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica), o en el títol V de la Llei...
Saber més