Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis, entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la memòria i la retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil i al final de la dictadura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis, entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la memòria i la retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil i al final de la dictadura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2021.

  Objecte del tràmit

  Convocar en l'exercici 2021, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions destinades a ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre per a la realització en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2021, de projectes dirigits a la recuperació de la memòria històrica i democràtica valenciana, que incloguen la realització d'una o diverses de les actuacions següents:
  a) La posada en valor dels llocs de la memòria mitjançant la instal·lació d'elements testimonials en reconeixement d'edificis, llocs i espais geogràfics vinculats a la memòria històrica, per haver ocorregut en aquests algun tipus d'actuació o esdeveniment en el període comprés entre l'esclat de la guerra civil i el final de la dictadura.
  b) La retirada dels símbols als quals fa referència l'article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, o elements contraris a la memòria democràtica valenciana, segons el que disposa l'article 39 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, així com la substitució del nomenclàtor dels carrers que incomplisquen el que estableixen els preceptes esmentats.
  c) La realització d'actuacions, com ara informes, estudis i projectes que impulsen la identificació, localització i recuperació d'edificis, llocs, monuments o vestigis de la memòria democràtica o la difusió i revaloració d'aquests.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1) Els ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.
  2) Les entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes i inscrites, a la data de la publicació de la corresponent convocatòria, en el registre administratiu que corresponga en funció de la seua naturalesa jurídica, que tinguen entre les seues finalitats la memòria democràtica valenciana.

  Requeriments

  - Cada ajuntament, mancomunitat, entitat o associació sense ànim de lucre només podrà presentar una única sol·licitud a aquesta convocatòria de subvencions, tant de manera individual com conjuntament amb altres entitats o associacions.
  - La sol·licitud podrà incloure un o diversos projectes o actuacions que es valoraran conjuntament.
  - Quedaran excloses, en el marc de la present convocatòria, els ajuntaments, les mancomunitats, les entitats i associacions sense ànim de lucre sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com aquelles sobre les quals haja recaigut una resolució administrativa ferma, per incompliment de les obligacions que estableix la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana; tot això, en compliment del que disposa l'article 41 de la llei esmentada.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  1. Es podrà subvencionar fins a un import màxim de 20.000 € (vint mil euros) per sol·licitud sense que en cap cas les subvencions que es concedisquen puguen superar la quantitat sol·licitada.
  2. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.
  3. Les subvencions seran de quantia variable, determinada proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda en virtut dels criteris de valoració i distribució que estableix la base reguladora setena, i que reprodueix el resolc nové d'aquesta convocatòria.
  4. Si l'import total de les subvencions calculades de conformitat amb el que disposa el paràgraf anterior fora superior a l'import global màxim destinat a finançar aquesta convocatòria, la subvenció que es concedirà a cada entitat sol·licitant es determinarà d'acord amb el procediment que estableix el resolc desé, punt 4 d'aquesta convocatòria.

  PAGAMENT

  1. El pagament de les subvencions es realitzarà en pagament únic, després de la justificació i comprovació de la despesa realitzada, mitjançant la transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària de la subvenció.
  2. El termini màxim per a presentar la justificació de la subvenció finalitzarà el 16 de novembre de 2020.
  3. La justificació per part de les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions s'ha de fer de manera telemàtica, segons el que estableix l'article 13 de l'Ordre de bases 1/2020, de 2 de juny.
  4. Es reduirà proporcionalment la subvenció en el cas que la justificació de les despeses realitzades no arribe a la quantia atorgada així com quan s'haja subvencionat una part del cost total de l'activitat, però no es justifique l'import total de la despesa que suposa el desenvolupament d'aquesta activitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9037, de 09.03.2021).
  Inici termini: 10.03.2021.
  Fi termini: 09.04.2021.
  L'incompliment d'aquest termini determinarà, automàticament, la inadmissió de la sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud de subvenció, que s'ha de presentar en el model normalitzat -annex I-, en què s'han de marcar amb una X tant les declaracions responsables com la documentació que s'aporta, s'ha de presentar la documentació següent:
  1. Un programa detallat del pla del projecte o les actuacions que es realitzaran, tal com s'estableix en l'annex II. El programa serà únic per sol·licitud i ha d'estar subscrit per la persona que represente legalment l'entitat o associació sense ànim de lucre, per la persona titular de la presidència de la mancomunitat de municipis o de l'alcaldia presidència de l'ajuntament, i s'hi han de detallar, com a mínim (independentment que els sol·licitants vulguen aportar altres documents relacionats amb el programa que milloren la seua sol·licitud), els aspectes següents:
  a) Totes i cada una de les actuacions proposades, amb una descripció precisa del seu contingut.
  b) Els objectius que es volen aconseguir amb el desenvolupament de cada una de les actuacions incloses en el programa, en què es vincule la transcendència i la repercussió social que tenen amb el tipus de beneficiaris a què estiguen destinades.
  c) Una explicació raonada i detallada de la vinculació que, segons el parer de l'entitat sol·licitant, hi haja entre el programa d'activitats presentat i l'objecte d'aquesta convocatòria.
  d) El calendari precís de compliment i els terminis d'execució previstos, tant per al programa d'activitats en el seu conjunt com per a cada una de les activitats proposades en particular.
  e) El pressupost en què figure una descripció desglossada i detallada per partides dels costos corresponents tant al pla d'actuacions en el seu conjunt, com a cada una de les actuacions en particular, degudament signat per la persona que representa legalment l'entitat o associació sense ànim de lucre sol·licitant, o per la persona titular de la presidència de la mancomunitat de municipis o de l'alcaldia presidència de l'ajuntament.
  En els supòsits en què, des de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, es considere un pressupost com a excessiu, podrà requerir-se (sobre la base de l'article 31.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions) als ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre que aporten un nou pressupost de l'actuació o les actuacions que es realitzaran més ajustat als preus de mercat.
  2. Si el sol·licitant és una entitat o associació sense ànim de lucre, la sol·licitud ha d'estar signada per la persona que represente legalment l'entitat i s'ha d'aportar un certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat, amb la conformitat per a sol·licitar la subvenció i acceptar els compromisos corresponents, així com la còpia actualitzada de l'escriptura de constitució o dels estatuts de l'entitat o associació sense ànim de lucre, amb càrrecs actualitzats d'aquesta o poders de representació, si escau, en què s'acredite la capacitat del representant legal de l'entitat o associació per a sol·licitar aquesta concreta subvenció. Així mateix, s'ha d'aportar la certificació de la inscripció en el registre corresponent, en funció de l'entitat o associació sense ànim de lucre de què es tracte.
  3. Declaració responsable del representant legal de l'entitat o l'associació sense ànim de lucre sol·licitant en la qual s'assumisca el compromís que aquesta entitat aportarà la quantitat necessària per a sufragar la part del cost del pla d'actuació o actuacions que no quede coberta ni amb la subvenció que puga atorgar-se en virtut de la convocatòria ni amb altres ajudes públiques o privades que es puguen obtindre.
  4. Els ajuntaments i les mancomunitats de municipis han d'acreditar la resolució o l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local per a formular la sol·licitud de la subvenció, per a la qual cosa han de fer constar que, en el pressupost de l'entitat local, està consignada la totalitat de l'import de les actuacions per a les quals se sol·licita aquesta subvenció, signada pel secretari de la corporació local, per a això han d'aportar degudament omplit i signat l'annex III.
  5. En el cas de ser de nou perceptor o canvi de compte bancari, s'ha d'omplir l'imprés de domiciliació bancària, que serà subscrit per la persona que represente legalment l'entitat o associació sense ànim de lucre, o per la persona que ocupe la presidència de la mancomunitat de municipis o de l'alcaldia presidència de l'ajuntament sol·licitant de la subvenció.
  6. Declaració responsable del representant legal de l'entitat o associació o organització sense ànim de lucre, o de la persona que ocupe la presidència de la mancomunitat de municipis o de l'alcaldia presidència de l'ajuntament, en la qual s'assumisca el compromís de donar l'adequada publicitat al finançament que puga obtindre's en l'àmbit de la convocatòria, en qualsevol promoció que s'efectue de l'actuació o les actuacions subvencionables.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SUBVENCIONS DESTINADES A ACTUACIONS RELACIONADES AMB LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA VALENCIANA

  [ANNEX II] PROGRAMA DEL PROJECTE O ACTUACIÓ, CALENDARI I PRESSUPOST

  [ANNEX III] CERTIFICAT (NOMÉS PER A MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Una vegada presentada la sol·licitud de subvenció, si aquesta no reuneix els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, o no s'acompanya de la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà l'entitat interessada perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

  No obstant això i segons estableix l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), els interessats podran aportar al procediment "qualsevol altre document que estimen convenient".

  En l'apartat "Aportació documental" d'aquest tràmit, s'indica l'URL a través del qual es pot fer qualsevol aportació documental relacionada amb aquest procediment.

  2. Els requeriments, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se, tindran lloc mitjançant una notificació electrònica. La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics per resultar aquesta via obligatòria per a l'interessat.

  3. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment és la direcció general competent en matèria de memòria democràtica, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

  4. Les sol·licituds admeses a tràmit seran avaluades per una comissió de valoració, que elevarà proposta motivada de resolució a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de memòria democràtica.

  5. El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions serà de sis mesos com a màxim, a comptar de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Conclòs aquest termini, sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, les entitats interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions, expresses o presumptes, del procediment de concessió de les subvencions adoptades sobre les sol·licituds d'aquestes subvencions posen fi a la via administrativa, i contra aquestes es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la LPACP, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18172

  Tramitació

  La presentació de sol·licituds i la documentació annexa s'ha de fer únicament de manera telemàtica fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Els impresos associats a la sol·licitud de subvenció són models autocompletables.

  Tant la sol·licitud com la resta de documents que s'han de presentar s'han de signar electrònicament.

  Per a això, l'entitat sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat el conveni oportú: poden consultar-se en la pàgina web: https://sede.gva.es/va/sede_certificados

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La valoració dels projectes presentats arribarà com a màxim a 25 punts i s'efectuarà segons els criteris objectius que estableix l'article 7 de l'Ordre de bases 1/2020, de 2 de juny, i el resolc nové d'aquesta convocatòria.

  Obligacions

  Les obligacions de les entitats beneficiàries seran les que estableix la base reguladora tercera de l'Ordre 1/2020, de 2 de juny.
  L'incompliment de les anteriors obligacions produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció atorgada, així com el reintegrament de les quantitats percebudes, la deixarà sense efecte i comportarà, si és el cas, l'exigència de les responsabilitats que corresponguen d'acord amb la legislació vigent i, de manera especial, atenent el que disposa la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, tal com recull l'article 14 d'aquesta ordre, que regula el procediment de reintegrament de la subvenció.

  Sancions

  El règim sancionador aplicable serà el que preveuen els articles 173 a 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la seua normativa de desplegament.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 1/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a projectes i iniciatives en matèria de memòria historica i democràtica valenciana (DOGV núm. 8829, de 08.06.2020).
  - RESOLUCIÓ de 3 de març de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana i a entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la Memòria i retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil i la fi de la dictadura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021 (DOGV núm. 9037, de 09.03.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 1/2020, de 2 de juny (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 3 de març de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (convocatòria).

  Llistat de seguiment

  APORTACIÓ DOCUMENTAL RELACIONADA AMB EL TRÀMIT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.