• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMCOLD 2019. Programa d'iniciativa social destinat a la contractació de persones desocupades en col·laboració amb corporacions locals.

  Objecte del tràmit

  Concessió de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades per a la realització d'obres o serveis d'interés general en els municipis de la Comunitat Valenciana afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden ser beneficiaris els ajuntaments o les entitats dependents o vinculades a aquests que exercisquen competències en matèria d'ocupació, dels municipis indicats en l'ANNEX I i en l'ANNEX II.

  ANNEX I. Ajuntaments afectats
  http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/Anexo_I_EMCOLD.pdf

  ANNEX II. Ajuntaments molt afectats
  http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/Anexo_II_EMCOLD.pdf

  Requeriments

  No poden ser-ne beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària d'acord amb els criteris següents:
  En el pla d'ocupació per als municipis inclosos en l'annex I, es proposarà per a tots els sol·licitants un import de 60.000 euros.
  En el pla d'ocupació per als municipis inclosos en l'annex II, es proposarà per a tots els sol·licitants un import de 150.000 euros.
  En el cas que la dotació de cada pla d'ocupació no s'haja esgotat després de procedir segons el que disposen els apartats anteriors, el sobrant es distribuirà entre els sol·licitants de cada pla d'ocupació, fins a esgotar el crèdit disponible, en proporció a la desocupació registrada.
  Si la dotació de cada pla d'ocupació resultara insuficient per a procedir segons el que s'estableix en els apartats anteriors, es prioritzaran els municipis, dins de cada pla d'ocupació, segons el la desocupació registrada més alta.
  A l'efecte del que disposen els apartats anteriors, es tindran en compte les estadístiques de desocupació registrada corresponents al mes anterior al de la data de la resolució de convocatòria.
  Dins de cada pla d'ocupació, la resolució de possibles empats s'efectuarà en funció de la pitjor evolució de la desocupació registrada en cada municipi. A aquest efecte, la comparativa es remuntarà als mesos precedents al que s'indica en l'apartat anterior que resulte necessari fins a desfer l'empat.
  Sense que en cap cas l'import assignat puga superar la quantia de l'ajuda sol·licitada, es fixen, en aplicació de l'article 10.4 de l'Ordre 8/2016 (en la redacció donada per l'Ordre 10/2017), els següents imports màxims de subvenció:
  a) Pla d'ocupació per als municipis inclosos en l'annex I: 100.000 euros.
  b) Pla d'ocupació per als municipis inclosos en l'annex II: 250.000 euros.
  No obstant això, aquests imports màxims podran quedar sense efecte si després de l'aplicació dels apartats precedents la dotació no arribara a esgotar-se.


  Una vegada concedida, podrà anticipar-se el pagament de fins al 70 % de la subvenció, amb justificació prèvia de l'inici del projecte.

  El pagament de la subvenció, tant l'anticipat com el derivat de la comprovació del compte justificatiu, requerirà que el beneficiari complisca els requisits següents:
  a) que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que no siga deutor per resolució de procedència de reintegrament.
  b) que es trobe al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.
  A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, el beneficiari ha d'aportar una declaració responsable relativa a l'article 34.5 de la Llei general de subvencions, i l'òrgan gestor obtindrà de la Sindicatura de Comptes el certificat sobre el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 7 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV núm. 8658, de 17/10/2019.

  El termini comença el dia 18 d'octubre i finalitza el 28 d'octubre de 2019, els dos inclosos.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent, segons els models normalitzats:
  a) Formulari annex a la sol·licitud
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. En cas que no haja variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per l'entitat sol·licitant, s'ha d'identificar la versió corresponent.
  c) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant del fet que aquesta no incorre en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

  ANNEX A LA SOL·LICITUD. OCUPACIÓ PÚBLICA PROGRAMA INICIATIVA SOCIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Informació sobre la tramitació

  La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
  La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  L'òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessàries per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.
  Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.
  En la subdirecció general competent en la matèria es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular d'aquesta subdirecció o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals, i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. La designació de les persones que ocupen les vocalies i la secretaria l'efectuarà la persona titular de la direcció general competent en matèria d'ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà un informe en què es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.
  A la vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.
  La competència per a resoldre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18178

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  La sol·licitud (comprensiva, així mateix, de la documentació exigida en el resolc nové de la resolució de convocatòria) s'ha de presentar telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat 'EMCOLD 2019. Programa d'iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades, per a l'atenció a persones en situació de desocupació de llarga durada'. En la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, (http://www.labora.gva.es/va/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre aquesta convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat. No s'admetran les sol·licituds que no es presenten segons el procediment GUC que s'hi ha descrit.

  Inici
 • Informació complementària

  Poden ser beneficiaris els ajuntaments o les entitats dependents o vinculades a aquests que exercisquen competències en matèria d'ocupació, dels municipis indicats en l'annex I i en l'annex II de la resolució de convocatòria.

  Les persones destinatàries finals d'aquest programa són les persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en els espais Labora de la Generalitat.

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes i de foment d'ocupació del web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.gva.es).

  Obligacions

  A més de les establides en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions dels beneficiaris:
  a) facilitar totes les dades i la informació relacionats amb la subvenció concedida que els siguen requerits per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  b) utilitzar el sistema de registre i d'emmagatzematge de dades que puga habilitar LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  c) comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
  d) adoptar les mesures necessàries per a publicitar adequadament el caràcter públic del finançament del programa.
  e) mantindre un registre comptable de la despesa en un sistema de comptabilitat separada o amb un codi comptable adequat i identificat, a l'efecte del control financer.
  f) complir les instruccions que LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació puga dictar en relació amb l'execució de les obres o els serveis d'interés general o social.
  g) conservar tota la documentació associada a la selecció final de les persones treballadores.

  Sancions

  Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com a l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos establits en l'article 37 de la Llei general de subvencions. En particular, serà procedent el reintegrament total de la subvenció corresponent als contractes que no s'hagen iniciat durant l'any natural de la concessió o respecte dels quals s'haja incomplit el procés de selecció establit.
  En el cas d'incompliments parcials, la quantitat que s'ha de reintegrar respondrà al principi de proporcionalitat en funció dels costos justificats i les actuacions acreditades, de conformitat amb el que disposa l'article 37.2 de la Llei general de subvencions, en relació amb la lletra n de l'article 17.3 d'aquesta llei.
  Si l'entitat beneficiària presentara la justificació fora del termini establit en l'article 15 de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, serà procedent el reintegrament o la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció concedida llevat que el retard responga a força major. Per a determinar l'import del reintegrament, s'aplicarà el principi de proporcionalitat en funció del nombre de dies de retard. L'import del reintegrament per cada dia natural de retard es calcula dividint l'import total justificat (amb el límit de l'import concedit) pel nombre de dies de durada real de l'obra o el servei.
  El que disposen els apartats anteriors serà aplicable, sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  ANNEX I. Ayuntaments afectats

  ANNEX II. Ajuntaments molt afectats

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7825, 11.7.2016).
  - Ordre 10/2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de 8 de maig, per la qual es modifica l'Ordre 8/2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de 7 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar plans extraordinaris d'ocupació en els municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, en aplicació de l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell, i de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol.

  Vegeu l'Ordre 10/2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de 8 de maig, per la qual es modifica l'Ordre 8/2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de 7 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

  Instruccions per a la tramitació electrònica

  VEGEU LA RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar plans extraordinaris d'ocupació en els municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, en aplicació de l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell, i de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  VEGEU l'extracte de la Resolució de 14 d'octubre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar plans extraordinaris d'ocupació en els municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, en aplicació de l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.