Ajudes per paralització temporal de l'activitat pesquera-armadors

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 212113
|
Codi GVA: 18180
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Ajudes als armadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
11-04-2023
Observacions

Tenint en compte que ja s'han realitzat les parades temporals a què fa referència aquesta convocatòria, s'han de presentar simultàniament la sol·licitud d'ajuda i la de pagament.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que siguen armadores d'un vaixell pesquer amb port base a la Comunitat Valenciana. Es considera armador, a l'efecte d'aquestes ajudes, la persona física, persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, que es...

Saber més
Requisits

1. Seran beneficiaris els armadors de vaixells pesquers amb port base localitzat a la Comunitat Valenciana i que estiguen registrats com a actius en el Registre General de la Flota Pesquera i que hagen dut a terme una activitat pesquera d'almenys 120 dies en el mar, durant els dos anys civils...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La instrucció del procediment correspon a la Secció de Pesca Marítima de la Direcció Territorial de la conselleria competent en pesca marítima, en l'àmbit territorial de la qual es trobe el port base del vaixell afectat per la parada temporal, que podrà realitzar d'ofici totes les actuacions...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini serà de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV. Núm.. 9570 / 06.04.2023).

Documentació
1. Persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica: documentació acreditativa de la vàlida constitució i inscripció registral, si és el cas. 2. Acreditació de la representació. 3. En cas d'entitats sense personalitat jurídica, documentació acreditativa del nomenament d'un representant...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...

  Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 11-04-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...
  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de 6 mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  Quantia i cobrament
  1. Els beneficiaris estan obligats a presentar, dins del termini fixat en la resolució de concessió, la sol·licitud de cobrament de l'ajuda segons el model que s'indique en la convocatòria, acompanyada de la documentació corresponent, en la direcció territorial de la conselleria competent en...
  Saber més
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  - Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la seua concessió en els termes i terminis establits. - Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i les condicions, la realització de...
  Saber més
  Observacions

  Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes quan es tracte de resolució expressa o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsca la desestimació, per silenci administratiu. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar directament en el termini de...

  Saber més
  Sancions
  Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del...
  Saber més