Ajudes per paralització temporal de l'activitat pesquera-armadors

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 212113
|
Codi GVA: 18180
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Ajudes als armadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
11-04-2023
Observacions

Tenint en compte que ja s'han realitzat les parades temporals a què fa referència aquesta convocatòria, s'han de presentar simultàniament la sol·licitud d'ajuda i la de pagament.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que siguen armadores d'un vaixell pesquer amb port base a la Comunitat Valenciana.

Es considera armador, a l'efecte d'aquestes ajudes, la persona física, persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, que es troba d'alta en el règim especial de seguretat social dels treballadors del mar com a empresa que explota comercialment un vaixell pesquer.

Requisits

1. Seran beneficiaris els armadors de vaixells pesquers amb port base localitzat a la Comunitat Valenciana i que estiguen registrats com a actius en el Registre General de la Flota Pesquera i que hagen dut a terme una activitat pesquera d'almenys 120 dies en el mar, durant els dos anys civils anteriors a l'any en el qual es presenta la sol·licitud d'ajuda.

Aquests dies mínims d'activitat pesquera han d'haver-se realitzat en la modalitat i el calador que s'especifique en la convocatòria d'ajudes.

2. Els vaixells afectats s'inclouran en la llista certificada a aquest efecte per la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

3. El vaixell ha de pertànyer a la tercera llista del Registre de Bucs i Empreses Navilieres.

4. El vaixell ha d'estar en situació d'alta en el Registre General de Flota Pesquera i ha d'estar en possessió de la llicència de pesca i de les autoritzacions per a les modalitats i els caladors assenyalats en cada convocatòria.

5. A l'efecte d'aquestes ajudes, la modalitat censal del vaixell serà la que figure en el Registre General de la Flota Pesquera en la data de sol·licitud de l'ajuda, que ha de ser la mateixa que la que figurava en el Registre General de la Flota Pesquera a l'entrada en vigor del Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca.

6. Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

7. En el cas que s'haja iniciat la paralització temporal abans de la sol·licitud d'ajuda: justificació del fet que l'armador del vaixell ha presentat davant de les autoritats laborals la corresponent comunicació d'inici del procediment de suspensió de contracte o reducció de jornada, regulat en l'article 47 de l'Estatut dels treballadors, de tots els tripulants enrolats en l'embarcació, en la data de l'última arribada a port per a començar la parada, a l'efecte de poder adoptar la decisió de suspendre els contractes de treball o reduir la jornada. S'eximirà l'armador d'aquest requisit quan justifique documentalment que els contractes de treball dels tripulants enrolats en la data d'arribada a port per a començar la parada, per la seua naturalesa, se suspenen en aquest moment.

8. Acreditar el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, mitjançant la presentació d'una declaració responsable, d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.

9. Quan es tracte d'entitats sense personalitat jurídica, ha de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'entitat, així com la quota de participació en l'entitat de cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'entitat amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. No podrà dissoldre's l'entitat fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10. Totes les activitats de pesca realitzades pel vaixell pesquer han de suspendre's de fet.

11. Durant el període de paralització, la inactivitat pesquera ha de ser total i el vaixell ha de romandre en port durant tot el període computable de la parada, sense que puga ser despatxat per a cap activitat i sense que siga necessari que aquest port coincidisca amb el seu port base. Aquesta circumstància ha de quedar recollida en el rol de despatx, en el qual s'ha d'indicar expressament que el vaixell entra a port per a iniciar una parada temporal de l'activitat pesquera i, igualment, el dia d'eixida s'ha d'indicar que el vaixell finalitza la parada temporal.

12. Se'n poden exceptuar els moviments del vaixell motivats per raons de seguretat exigides per l'autoritat competent, que hauran de ser acreditats i certificats per aquesta autoritat.

13. Tots els vaixells que disposen de dispositius de localització de vaixells via satèl·lit han de mantindre'l encés durant el període de durada de la parada objecte de l'ajuda.

14. La suspensió de l'activitat pesquera ha d'acreditar-se a través del lliurament del rol en la Capitania Marítima del port en el moment de la seua arribada, sense perjudici de la seua verificació posterior a través dels mitjans indicats en l'apartat anterior.

15. La no-realització de tot el període de paralització temporal aprovat donarà lloc a la pèrdua del dret de cobrament de l'ajuda concedida.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La instrucció del procediment correspon a la Secció de Pesca Marítima de la Direcció Territorial de la conselleria competent en pesca marítima, en l'àmbit territorial de la qual es trobe el port base del vaixell afectat per la parada temporal, que podrà realitzar d'ofici totes les actuacions...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini serà de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV. Núm.. 9570 / 06.04.2023).

 

Documentació
1. Persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica: documentació acreditativa de la vàlida constitució i inscripció registral, si és el cas. 2. Acreditació de la representació. 3. En cas d'entitats sense personalitat jurídica, documentació acreditativa del nomenament d'un representant...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

   

   

  Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 11-04-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...
  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de 6 mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  Quantia i cobrament
  1. Els beneficiaris estan obligats a presentar, dins del termini fixat en la resolució de concessió, la sol·licitud de cobrament de l'ajuda segons el model que s'indique en la convocatòria, acompanyada de la documentació corresponent, en la direcció territorial de la conselleria competent en...
  Saber més
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  - Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la seua concessió en els termes i terminis establits. - Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i les condicions, la realització de...
  Saber més
  Observacions

  Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes quan es tracte de resolució expressa o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsca la desestimació, per silenci administratiu. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar directament en el termini de...

  Saber més
  Sancions
  Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del...
  Saber més