Detall de Procediment

Ajudes per paralització temporal de l'activitat pesquera-armadors

Codi SIA: 212113
Codi GUC: 18180
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-04-2023
02-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Ajudes als armadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Observacions

Tenint en compte que ja s'han realitzat les parades temporals a què fa referència aquesta convocatòria, s'han de presentar simultàniament la sol·licitud d'ajuda i la de pagament.

Requisits

1. Seran beneficiaris els armadors de vaixells pesquers amb port base localitzat a la Comunitat Valenciana i que estiguen registrats com a actius en el Registre General de la Flota Pesquera i que hagen dut a terme una activitat pesquera d'almenys 120 dies en el mar, durant els dos anys civils anteriors a l'any en el qual es presenta la sol·licitud d'ajuda. Aquests dies mínims d'activitat pesquera han d'haver-se realitzat en la modalitat i el calador que s'especifique en la convocatòria d'ajudes. 2. Els vaixells afectats s'inclouran en la llista certificada a aquest efecte per la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 3. El vaixell ha de pertànyer a la tercera llista del Registre de Bucs i Empreses Navilieres. 4. El vaixell ha d'estar en situació d'alta en el Registre General de Flota Pesquera i ha d'estar en possessió de la llicència de pesca i de les autoritzacions per a les modalitats i els caladors assenyalats en cada convocatòria. 5. A l'efecte d'aquestes ajudes, la modalitat censal del vaixell serà la que figure en el Registre General de la Flota Pesquera en la data de sol·licitud de l'ajuda, que ha de ser la mateixa que la que figurava en el Registre General de la Flota Pesquera a l'entrada en vigor del Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca. 6. Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 7. En el cas que s'haja iniciat la paralització temporal abans de la sol·licitud d'ajuda: justificació del fet que l'armador del vaixell ha presentat davant de les autoritats laborals la corresponent comunicació d'inici del procediment de suspensió de contracte o reducció de jornada, regulat en l'article 47 de l'Estatut dels treballadors, de tots els tripulants enrolats en l'embarcació, en la data de l'última arribada a port per a començar la parada, a l'efecte de poder adoptar la decisió de suspendre els contractes de treball o reduir la jornada. S'eximirà l'armador d'aquest requisit quan justifique documentalment que els contractes de treball dels tripulants enrolats en la data d'arribada a port per a començar la parada, per la seua naturalesa, se suspenen en aquest moment. 8. Acreditar el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, mitjançant la presentació d'una declaració responsable, d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat. 9. Quan es tracte d'entitats sense personalitat jurídica, ha de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'entitat, així com la quota de participació en l'entitat de cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'entitat amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. No podrà dissoldre's l'entitat fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 10. Totes les activitats de pesca realitzades pel vaixell pesquer han de suspendre's de fet. 11. Durant el període de paralització, la inactivitat pesquera ha de ser total i el vaixell ha de romandre en port durant tot el període computable de la parada, sense que puga ser despatxat per a cap activitat i sense que siga necessari que aquest port coincidisca amb el seu port base. Aquesta circumstància ha de quedar recollida en el rol de despatx, en el qual s'ha d'indicar expressament que el vaixell entra a port per a iniciar una parada temporal de l'activitat pesquera i, igualment, el dia d'eixida s'ha d'indicar que el vaixell finalitza la parada temporal. 12. Se'n poden exceptuar els moviments del vaixell motivats per raons de seguretat exigides per l'autoritat competent, que hauran de ser acreditats i certificats per aquesta autoritat. 13. Tots els vaixells que disposen de dispositius de localització de vaixells via satèl·lit han de mantindre'l encés durant el període de durada de la parada objecte de l'ajuda. 14. La suspensió de l'activitat pesquera ha d'acreditar-se a través del lliurament del rol en la Capitania Marítima del port en el moment de la seua arribada, sense perjudici de la seua verificació posterior a través dels mitjans indicats en l'apartat anterior. 15. La no-realització de tot el període de paralització temporal aprovat donarà lloc a la pèrdua del dret de cobrament de l'ajuda concedida.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que siguen armadores d'un vaixell pesquer amb port base a la Comunitat Valenciana. Es considera armador, a l'efecte d'aquestes ajudes, la persona física, persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, que es troba d'alta en el règim especial de seguretat social dels treballadors del mar com a empresa que explota comercialment un vaixell pesquer.

Termini

El termini serà de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV. Núm.. 9570 / 06.04.2023).

Documentació

1. Persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica: documentació acreditativa de la vàlida constitució i inscripció registral, si és el cas. 2. Acreditació de la representació. 3. En cas d'entitats sense personalitat jurídica, documentació acreditativa del nomenament d'un representant amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'entitat. 4. En cas d'entitats sense personalitat jurídica: compromisos d'execució assumits per cada membre de l'entitat i la quota de participació en l'entitat de cada un d'ells. 5. Informe de vida laboral del codi de compte de cotització associat al vaixell que incloga els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda, expedit per l'ISM. 6. Resolució de despatx del vaixell, vigent en el moment de presentació de la sol·licitud d'ajuda. 7. Si la parada s'ha iniciat però no ha finalitzat, en el moment de presentació de la sol·licitud d'ajuda, resolució de despatx vigent a l'inici del període de paralització temporal. 8. Si la parada s'ha realitzat completament abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda, s'haurà d'aportar la resolució de despatx vigent a l'inici de la parada i la nova resolució de despatx corresponent al reinici de l'activitat després de la parada. Així mateix, s'haurà d'aportar la certificació de la Capitania Marítima de depòsit del rol del vaixell durant el període de parada, amb la indicació expressa del dia de lliurament i de recollida. 9. Certificat de Capitania Marítima justificatiu del desplaçament del vaixell, durant el període de paralització, per raons de seguretat, si escau. 10. En el cas que s'haja iniciat la paralització temporal abans de la sol·licitud d'ajuda: acreditació del fet que d'haver presentat davant de les autoritats laborals la corresponent comunicació d'inici del procediment de suspensió de contracte o reducció de jornada, regulat en l'article 47 de l'Estatut dels treballadors, de tots els tripulants enrolats en l'embarcació, en la data de l'última arribada a port per a començar la parada o justificació del fet que que els contractes de treball dels tripulants enrolats en la data d'arribada a port per a començar la parada, per la seua naturalesa, se suspenen en aquest moment. 11. Únicament s'ha d'aportar la següent documentació en cas que no s'autoritze l'òrgan gestor per a l'obtenció de: Copia NIF de la persona sol·licitant o representant, quan el beneficiari siga una entitat sense personalitat jurídica, també de cada un dels membres. Acreditació del compliment de les obligacions fiscals, quan el beneficiari siga una entitat sense personalitat jurídica, també de cada un dels membres. Acreditació de les obligacions amb la Seguretat Social, quan el beneficiari siga una entitat sense personalitat jurídica, també de cada un dels membres.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. La instrucció del procediment correspon a la Secció de Pesca Marítima de la Direcció Territorial de la conselleria competent en pesca marítima, en l'àmbit territorial de la qual es trobe el port base del vaixell afectat per la parada temporal, que podrà realitzar d'ofici totes les actuacions que considere necessàries amb vista a determinar, conéixer i comprovar les dades en virtut de les quals haja de formular la proposta de resolució. 2. Si, una vegada analitzada la documentació presentada, s'observara que hi ha defectes formals o omissió d'algun dels documents exigits, es requerirà l'interessat perquè esmene o aporte la documentació preceptiva, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú vigent. 3. En el cas que no s'accepte la sol·licitud de l'interessat o hi haja un incompliment d'algun requisit, la Secció de Pesca Marítima, abans d'elevar la seua proposta, donarà tràmit d'audiència a l'interessat, i li concedirà un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere convenient, d'acord amb el que estableix la legislació de procediment administratiu comú vigent. 4. El director territorial de la conselleria competent en pesca marítima, vist l'informe de la Secció de Pesca Marítima, remetrà l'expedient complet juntament amb la proposta corresponent a la direcció general competent en pesca marítima, a l'efecte d'emetre la resolució que siga procedent. 5. Quan el crèdit disponible en cada convocatòria no siga suficient per a concedir l'ajuda al conjunt de sol·licituds estimades, es procedirà al prorrateig de totes les propostes d'aprovació de manera que no se sobrepasse el crèdit disponible. 6. El prorrateig es calcularà de manera proporcional als imports individuals que podrien correspondre a cada sol·licitud individual en el cas que hi haguera crèdit suficient per a fer-ho. 7. Les sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits seran avaluades per una comissió d'avaluació. 8. Finalitzada l'avaluació de totes les sol·licituds presentades, d'acord amb el crèdit disponible establit en la corresponent convocatòria, la comissió elevarà una proposta al director general competent en pesca marítima, amb la llista de sol·licituds estimades per a la concessió d'ajudes (amb indicació del beneficiari i la quantitat de l'ajuda proposada, així com el coeficient de prorrateig aplicat quan siga procedent) i les desestimades. 9. El director general competent en matèria de pesca marítima resoldrà el procediment. PAGAMENT: 1. La secció de pesca marítima de la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima analitzarà i verificarà la documentació presentada amb la sol·licitud de cobrament. 2. Si la documentació presentada estiguera incompleta o continguera errors esmenables, es requeriran les persones sol·licitants perquè, en el termini de 10 dies hàbils, i d'acord amb la legislació de procediment administratiu comú vigent, n'esmenen la falta o presenten els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fan, es considerarà que han desistit de la seua sol·licitud de cobrament d'acord amb l'esmentada legislació de procediment administratiu comú vigent i els efectes previstos en aquesta. 3. En el cas que no s'accepte la sol·licitud de cobrament de la persona interessada o hi haja un incompliment d' requisit, la Secció de Pesca Marítima, abans d'elevar la seua proposta, donarà tràmit d'audiència a l'interessat, i li concedirà un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere convenient, d'acord amb el que estableix la legislació de procediment administratiu comú vigent. 4. El director territorial de la conselleria competent en pesca marítima, una vegada vist l'informe de la secció de pesca marítima, remetrà la sol·licitud de cobrament i la documentació corresponent, juntament amb la proposta de resolució , a la direcció general competent en pesca marítima, als efectes d'emetre la resolució que siga procedent. 5. El director general competent en matèria de pesca marítima resoldrà el procediment.

òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 11-04-2023

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

- Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la seua concessió en els termes i terminis establits. - Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i les condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. - Assumir les responsabilitats que puguen derivar-se de la realització de l'activitat. - Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment que efectue l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres actuacions de comprovació o control financer que efectuen els òrgans de control competents, tant autonòmics, com nacionals o comunitaris. - Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional. - Comunicar a l'òrgan concedent -i, si és el cas, sol·licitar i obtindre una autorització prèvia- qualsevol modificació de circumstàncies tant objectives com subjectives que afecten algun dels requisits o les condicions de l'ajuda. - Disposar d'un sistema de comptabilitat específic per a les transaccions relacionades amb l'operació subvencionada, o si és el cas, assignar un codi comptable adequat per a aquestes. - Disposar i conservar els llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits en la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics que siguen exigits per la normativa reguladora de les ajudes, mentre puguen ser objecte de comprovació i control, a fi de garantir l'adequat exercici de les dites facultats. - Conservar els documents justificatius relacionats amb les despeses subvencionades per l'FEMP durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguen incloses les despeses de l'operació, d'acord amb el que estableix l'article 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. - Reintegrar les quantitats percebudes, així com, si és el cas, l'interés de demora corresponent, en els termes que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes quan es tracte de resolució expressa o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsca la desestimació, per silenci administratiu. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar directament en el termini de dos mesos quan es tracte de resolució expressa o de sis mesos quan es tracte de desestimació per silenci administratiu.

Quantia i cobrament

1. Els beneficiaris estan obligats a presentar, dins del termini fixat en la resolució de concessió, la sol·licitud de cobrament de l'ajuda segons el model que s'indique en la convocatòria, acompanyada de la documentació corresponent, en la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima, en l'àmbit territorial de la qual es trobe el port base del vaixell afectat per la parada temporal, o en qualsevol de les formes que establisca la legislació de procediment administratiu comú vigent. 2. El termini de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix l'ajuda, serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la data límit de finalització de l'acció. 3. La data límit de finalització de l'acció serà l'últim dia del període o conjunt de períodes de parada temporal aprovats. No obstant això, quan l'últim dia de paralització siga anterior a la data de notificació de la resolució d'aprovació, la data límit de finalització de l'acció serà el dia de la seua notificació. 4. Totes les activitats de pesca realitzades pel vaixell perques hauran d'haver-se suspés de fet durant la parada. 5. Durant el període de paralització, la inactivitat pesquera ha de ser total i el vaixell ha de romandre en port durant tot el període computable de la parada, sense que puga ser despatxat per a cap activitat i sense que siga necessari que aquest port coincidisca amb el seu port base. Aquesta circumstància ha de quedar recollida en el rol de despatx, en el qual s'ha d'indicar expressament que el vaixell entra a port per a iniciar una parada temporal de l'activitat pesquera i, igualment, el dia d'eixida s'ha d'indicar que el vaixell finalitza la parada temporal. 6. Se'n poden exceptuar els moviments del vaixell motivats per raons de seguretat exigides per l'autoritat competent, que hauran de ser acreditats i certificats per aquesta autoritat. 7. Tots els vaixells que disposen de dispositius de localització de vaixells via satèl·lit han de mantindre'l encés durant el període de durada de la parada objecte de l'ajuda. 8. La suspensió de l'activitat pesquera ha d'acreditar-se a través del lliurament del rol en la Capitania Marítima del port en el moment de la seua arribada, sense perjudici de la seua verificació posterior a través dels mitjans indicats en l'apartat anterior. 9. La no-realització de tot el període de paralització temporal aprovat donarà lloc a la pèrdua del dret de cobrament de l'ajuda concedida. 10. Aquestes ajudes són incompatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la UE o d'organismes internacionals. 11. Estar al corrent en les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. Documentació per al pagament de l'ajuda: 1. Acreditació del fet que d'haver presentat davant de les autoritats laborals la corresponent comunicació d'inici del procediment de suspensió de contracte o reducció de jornada, regulat en l'article 47 de l'Estatut dels treballadors, de tots els tripulants enrolats en l'embarcació, en la data de l'última arribada a port per a començar la parada o justificació del fet que els contractes de treball dels tripulants enrolats en la data d'arribada a port per a començar la parada, per la seua naturalesa, se suspenen en aquest moment. 2. Certificació emesa per la Capitania Marítima corresponent al port en el qual ha romàs amarrat el vaixell, en la qual s'indique el període en el qual ha estat depositat el rol del vaixell, en què s'ha d'esmentar expressament el dia de lliurament i el de recollida d'aquest. 3. Certificat de Capitania Marítima justificatiu del desplaçament del vaixell, durant el període de paralització, per raons de seguretat, si escau. 4. Resolució de despatx del vaixell, corresponent al reinici de l'activitat pesquera després de la finalització de la parada temporal. 5. Només s'ha d'aportar la següent documentació en cas que no s'autoritze l'òrgan gestor per a l'obtenció de: 6. Acreditació del compliment de les obligacions fiscals, quan el beneficiari siga una entitat sense personalitat jurídica, també de cada un dels membres. 7. Acreditació de les obligacions amb la Seguretat Social, quan el beneficiari siga una entitat sense personalitat jurídica, també de cada un dels membres. Quantia de l'ajuda L'import màxim de l'ajuda als armadors dels vaixells objecte de paralització temporal es calcularà multiplicant el barem següent pel nombre de GT que figuren en el full d'assentament del vaixell pels dies de parada susceptibles de finançament: Barem per a armadors Quanties màximes de la indemnització Categoria de vaixell per classe de tonatge (GT) / Import màxim de la prima per vaixell i dia (en euros) < 25 5,16xGT+36(1) 25 i < 50 3,84xGT+66 50 i < 100 3,00xGT+108 100 i < 250 2,40xGT+168 250 i < 500 1,80xGT+318 500 i < 1.500 1,32xGT+558 1.500 i < 2.500 1,08xGT+918 2.500 0,80xGT+1.608 (1) Es garanteixen un mínim de 100 euros diaris 2.-L'ajuda als armadors dels vaixells de la modalitat d'Arrossegament de Fons, objecte de paralització temporal, es calcularà multiplicant l'import de la prima diària que li correspon al vaixell, d'acord amb el barem certificat per la Direcció General d'Ordenació Pesquera i Aqüicultura, de data 13 d'octubre de 2022, pel nombre total de dies subvencionables de parada.

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de 6 mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, de la Generalitat Valenciana.