Detall de Procediment

Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2023.

Codi SIA: 212117
Codi GUC: 18186
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(28-12-2022
25-01-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Desenvolupar programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que consistiran en la realització d'actuacions per a visibilitzar a la dona en aquells àmbits de la societat ocupats tradicionalment per homes i/o programes per a fomentar l'associacionisme de dones, amb la finalitat de potenciar i enfortir el teixit associatiu de dones com a llit per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries en tots els àmbits de la societat. Els programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes hauran d'expressar amb claredat l'àmbit de la societat sobre el qual volen incidir i justificar la necessitat de visibilitzar a la dona per considerar-los àmbits ocupats tradicionalment per homes. En els programes de foment de l'associacionisme serà necessari especificar com l'execució del programa serveix per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries. Els programes podran tindre com a finalitat millorar la situació psicosocial, la formació integral o la integració social i laboral de les dones amb l'objectiu de visibilitzar-les o de promoure la seua participació en condicions igualitàries. Queden exclosos d'aquesta convocatòria els programes consistents en la realització de jornades o tallers amb finalitat lúdica o d'esbarjo.

Observacions

Observacions

- Les subvencions aniran destinades a finançar les despeses corrents i de personal derivats del desenvolupament dels programes, sense que puguen entendre's com a subvencionables les despeses relatives al funcionament ordinari de l'entitat, ni l'adquisició de material inventariable. Tampoc es consideraran subvencionables les despeses derivades de viatges d'esbarjo i/o màrqueting, quilometratge, menjars i similars, ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. - Cada entitat podrà presentar una única sol·licitud per programa. - En cap cas l'import de la subvenció podrà superar el cost total del programa a desenvolupar per l'entitat beneficiària que es compromet a dur a terme la totalitat del programa, assumint el seu finançament, tot i que la quantia de les ajudes concedides per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i/o per altres organismes siga inferior a la sol·licitada. - La participació en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les bases que la regulen.

Requisits

Requisits

Podran sol·licitar aquestes ajudes: - Les entitats sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la promoció i el foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. - En els programes de foment de l'associacionisme femení, a més, qualsevol associació que acredite que almenys el 90 % de les persones associades són dones. - Totes aquestes han d'estar inscrites en el registre corresponent (associacions, fundacions, etc.) en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • RESOLUCIÓ de 14 de desembre 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes o l'associacionisme de dones en la Comunitat Valenciana. DOGV núm. 9498 de 27.12.2022

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV núm. 9498, de 27.12.2022

Formularis i documentació

La sol·licitud d'ajuda es formularà segons model de Sol·licitud de Subvenció General que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat i haurà d'anar acompanyada de la següent documentació: a) Programa sol·licitat per a l'exercici 2023, segons model que s'adjunta com a annex I. b) Memòria de l'entitat sol·licitant, segons el model que s'adjunta com a annex II. c) Fitxa descriptiva del programa (dades essencials) per al qual se sol·licita la subvenció, segons model que s'acompanya com a Annex III, en el qual haurà de constar: - Objectius generals i específics del programa. - Àmbit territorial del programa i població a la qual es dirigeix. - Metodologia que s'utilitzarà en el desenvolupament del programa. - Mitjans tècnics i personals necessaris per a la seua realització. - Resultats esperats del programa. - Indicadors per a avaluar l'impacte de gènere del programa. - Pressupost de despeses derivades de l'execució del programa, desglossat per conceptes i les seues fonts de finançament. d) Còpia compulsada dels Estatuts de l'entitat sol·licitant degudament aprovats i registrats. e) Document que acredite, en funció dels estatuts, a la persona que ostente la capacitat de representar a l'entitat i d'actuar en el seu nom, incloent-hi la capacitat de realitzar les operacions bancàries necessàries per a percebre les ajudes que es reben, en el seu cas, per compte de l'entitat. f) Número de compte bancària la titularitat del qual es corresponga amb l'entitat sol·licitant, que haurà d'indicar-se en la Sol·licitud de Subvenció General. En el cas que el compte bancari designat siga nova (no estiga donada d'alta prèviament en la Generalitat), s'haurà de donar d'alta a través de *PROPER en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648. g) Autorització o no oposició a l'òrgan convocant, que es farà constar en la Sol·licitud General de Subvenció, perquè aquest, de manera directa i per mitjans telemàtics: Comprove les dades fiscals identificatives de l'entitat sol·licitant obrants en l'Agència Estatal d'Administració Tributària i les dades d'identitat de la persona representant legal, mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de les comprovacions efectuades resultara alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud, la persona que instruïsca el procediment queda facultada per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la Obtinga l'acreditació que l'entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en els articles 18, 19 i 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'aquesta llei. Si l'entitat sol·licitant no autoritza o s'oposa, segons el que s'estableix en la Sol·licitud General de Subvenció, haurà d'aportar: còpia compulsada o autenticada del NIF de l'entitat sol·licitant; còpia compulsada o autenticada del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identificació d'estranger de la persona representant legal, segons siga procedent; i els certificats que acrediten el compliment de les esmentades obligacions o, si no està obligat a presentar les declaracions o documents a què aquelles es refereixen, acreditarà el seu compliment mitjançant declaració responsable. h) Declaració responsable que l'entitat no està incursa en cap de les circumstàncies previstes en l'article de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiària de les subvencions públiques, i que es troba al corrent del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, en el seu cas, se li hagueren exigit, inclosa en l'Annex I. i) Declaració responsable de la persona que ostente la representació legal de l'entitat que el 90% de les persones associades són dones, quan siga necessari. j) Declaració responsable de la persona que ostente la representació legal de l'entitat on conste la relació de persones que integren l'òrgan de govern de l'entitat i el càrrec que ocupen. k) Aquella una altra documentació addicional que la persona sol·licitant considere precisa per a l'oportuna valoració de la seua sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració establits.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Exclusivament per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat "https://sede.gva.es".

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en els casos que aquestes no reuniren els requisits i documents que s'assenyalen en aquestes bases, es requerirà a l'entitat perquè, en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - Transcorregut el termini d'esmena, una Comissió examinarà i valorarà les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració determinats en l'ordre i elevarà proposta motivada. - La resolució correspondrà a la Directora General de l'Institut Valencià de les Dones. - La documentació a esmenar, així com la justificació haurà d'aportar-se en el següent link, seleccionant el codi de l'expedient al qual es vol aportar la documentació: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19028&version=amp

Criteris de valoració

Criteris de valoració

La subvenció dels programes presentats per les entitats sol·licitants estarà condicionada a l'aplicació dels criteris de valoració que s'exposen a continuació: 1. Criteris de valoració respecte a l'entitat sol·licitant: màxim 35 punts a) Antiguitat: es valorarà que l'entitat s'haja constituït, almenys, un any abans de la data de publicació de la corresponent convocatòria fins a 5 punts. - 1 any d'antiguitat: 1 punt - 2 anys d'antiguitat: 2 punts - 3 anys d'antiguitat: 3 punts - 4 anys d'antiguitat: 4 punts - 5 o més anys d'antiguitat: 5 punts b) Especialització: es valorarà que l'entitat haja realitzat activitats relacionades amb l'àrea del programa presentat durant l'any anterior a la data de publicació de la corresponent convocatòria fins a 15 punts, de manera que s'atorgarà un punt per cada 5 hores de durada de l'activitat. c) Presència equilibrada en els òrgans de govern: es valorarà la participació de dones en els òrgans de govern de l'entitat fins a 5 punts: - 50 % o més dones:5 punts - 45 % de dones: 3 punts - 40 % de dones: 2 punts - menys del 40 %: 0 punts d) Es valorarà que l'entitat tinga contractada alguna dona procedent dels col·lectius següents: víctimes de violència de gènere, amb discapacitat igual o superior al 33 % o en risc d'exclusió social amb 5 punts. El contracte ha de tindre una durada mínima de 6 mesos i estar vigent durant el termini de presentació de sol·licituds i amb una jornada mínima de 20 hores setmanals. e) Es valorarà que l'entitat dispose d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, o qualsevol altre anàleg de caràcter oficial, o que tinga entre les seues finalitats la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes amb 5 punts. 2. Criteris de valoració respecte al projecte o l'activitat que es realitzarà: màxim 65 punts. a) Qualitat: fins a 40 punts. - Objectius generals adequats a les àrees definides en l'article 1 de les presents bases: fins a 10 punts. - Adequació dels recursos de l'entitat sol·licitant a les activitats previstes: fins a 10 punts. - Concreció dels resultats previstos amb el desenvolupament del programa: fins a 10 punts. - Establiment d'indicadors per a l'avaluació de l'impacte de gènere del programa: fins a 10 punts. b) Recursos humans: es valorarà la idoneïtat del personal assignat a l'execució del projecte: fins a 5 punts. c) Originalitat del projecte: es valoraran els projectes nous i innovadors fins a 10 punts. d) Viabilitat del projecte: es valorarà fins a 10 punts. - Proporcionalitat entre el pressupost i l'objecte del projecte fins a 5 punts. - Cofinançament del projecte fins a 5 punts, i s'atorgarà 1 punt per cada 5 % de pressupost cofinançat.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Unitat de Dona de les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant, Castelló i València.

Obligacions

Obligacions

Les entitats beneficiàries estaran obligades a: 1. Realitzar el programa que fonamenta la concessió de la subvenció abans del 15 de novembre de 2023, llevat que la llei de pressupostos permeta un pagament anticipat, i en aquest cas podrà realitzar-se fins al 31 de desembre de 2023. 2. Acreditar la realització del programa així com justificar la subvenció concedida, d'acord amb els termes i terminis establits en la convocatòria. 3. Comunicar l'obtenció d'ajudes per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol Administració o ens públic o privat, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 4. Fer constar en les publicacions i material de difusió del programa subvencionat la col·laboració de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la seua realització en el marc de les Polítiques d'Igualtat dutes a terme pel Consell. 5. Sotmetre's al control financer que correspon a la Intervenció General.

Observacions

Observacions

La resolució de la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o bé s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

- La dotació pressupostària de la convocatòria es distribuirà entre les entitats sol·licitants atenent la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració, sempre que reunisquen els requisits fixats en la convocatòria i que aconseguisquen la puntuació mínima establida en la convocatòria. - Llevat que la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023 permeta un règim d'entrega de transferències corrents diferent, el pagament de les ajudes previstes en aquesta convocatòria s'efectuarà ajustant-se al règim següent: 1. El 30 % d'aquesta s'entregarà immediatament una vegada concedida. 2. La resta s'entregarà després de la justificació per l'entitat de la realització de la totalitat del programa subvencionat.

Termini màxim

Termini màxim

El termini de resolució de l'expedient serà de sis mesos, comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de convocatòria. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, als efectes previstos en l'article 25.1a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa