Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2023.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 212117
|
Codi GVA: 18186
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 28-12-2022

Fins 25-01-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Desenvolupar programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que consistiran en la realització d'actuacions per a visibilitzar a la dona en aquells àmbits de la societat ocupats tradicionalment per homes i/o programes per a fomentar l'associacionisme de dones, amb la finalitat de potenciar i enfortir el teixit associatiu de dones com a llit per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries en tots els àmbits de la societat.

 

Els programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes hauran d'expressar amb claredat l'àmbit de la societat sobre el qual volen incidir i justificar la necessitat de visibilitzar a la dona per considerar-los àmbits ocupats tradicionalment per homes.

 

En els programes de foment de l'associacionisme serà necessari especificar com l'execució del programa serveix per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries.

 

Els programes podran tindre com a finalitat millorar la situació psicosocial, la formació integral o la integració social i laboral de les dones amb l'objectiu de visibilitzar-les o de promoure la seua participació en condicions igualitàries.

 

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els programes consistents en la realització de jornades o tallers amb finalitat lúdica o d'esbarjo.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
28-12-2022 al 25-01-2023
Observacions

- Les subvencions aniran destinades a finançar les despeses corrents i de personal derivats del desenvolupament dels programes, sense que puguen entendre's com a subvencionables les despeses relatives al funcionament ordinari de l'entitat, ni l'adquisició de material inventariable. Tampoc es consideraran subvencionables les despeses derivades de viatges d'esbarjo i/o màrqueting, quilometratge, menjars i similars, ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

- Cada entitat podrà presentar una única sol·licitud per programa.

- En cap cas l'import de la subvenció podrà superar el cost total del programa a desenvolupar per l'entitat beneficiària que es compromet a dur a terme la totalitat del programa, assumint el seu finançament, tot i que la quantia de les ajudes concedides per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i/o per altres organismes siga inferior a la sol·licitada.

- La participació en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les bases que la regulen.

Normativa
 • RESOLUCIÓ de 14 de desembre 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat...
 • RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes o l'associacionisme de dones en la Comunitat...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana.

Requisits

Podran sol·licitar aquestes ajudes:

- Les entitats sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la promoció i el foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

- En els programes de foment de l'associacionisme femení, a més, qualsevol associació que acredite que almenys el 90 % de les persones associades són dones.

- Totes aquestes han d'estar inscrites en el registre corresponent (associacions, fundacions, etc.) en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en els casos que aquestes no reuniren els requisits i documents que s'assenyalen en aquestes bases, es requerirà a l'entitat perquè, en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Transcorregut el termini d'esmena, una Comissió examinarà i valorarà les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració determinats en l'ordre i elevarà proposta motivada.

- La resolució correspondrà a la Directora General de l'Institut Valencià de les Dones.

- La documentació a esmenar, així com la justificació haurà d'aportar-se en el següent link, seleccionant el codi de l'expedient al qual es vol aportar la documentació:

 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19028&version=amp

Criteris de valoració

La subvenció dels programes presentats per les entitats sol·licitants estarà condicionada a l'aplicació dels criteris de valoració que s'exposen a continuació:

1. Criteris de valoració respecte a l'entitat sol·licitant: màxim 35 punts

a) Antiguitat: es valorarà que l'entitat s'haja constituït, almenys, un any abans de la data de publicació de la corresponent convocatòria fins a 5 punts.

- 1 any d'antiguitat: 1 punt

- 2 anys d'antiguitat: 2 punts

- 3 anys d'antiguitat: 3 punts

- 4 anys d'antiguitat: 4 punts

- 5 o més anys d'antiguitat: 5 punts

b) Especialització: es valorarà que l'entitat haja realitzat activitats relacionades amb l'àrea del programa presentat durant l'any anterior a la data de publicació de la corresponent convocatòria fins a 15 punts, de manera que s'atorgarà un punt per cada 5 hores de durada de l'activitat.

c) Presència equilibrada en els òrgans de govern: es valorarà la participació de dones en els òrgans de govern de l'entitat fins a 5 punts:

- 50 % o més dones:5 punts

- 45 % de dones: 3 punts

- 40 % de dones: 2 punts

- menys del 40 %: 0 punts

d) Es valorarà que l'entitat tinga contractada alguna dona procedent dels col·lectius següents: víctimes de violència de gènere, amb discapacitat igual o superior al 33 % o en risc d'exclusió social amb 5 punts.

El contracte ha de tindre una durada mínima de 6 mesos i estar vigent durant el termini de presentació de sol·licituds i amb una jornada mínima de 20 hores setmanals.

e) Es valorarà que l'entitat dispose d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, o qualsevol altre anàleg de caràcter oficial, o que tinga entre les seues finalitats la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes amb 5 punts.

2. Criteris de valoració respecte al projecte o l'activitat que es realitzarà: màxim 65 punts.

a) Qualitat: fins a 40 punts.

- Objectius generals adequats a les àrees definides en l'article 1 de les presents bases: fins a 10 punts.

- Adequació dels recursos de l'entitat sol·licitant a les activitats previstes: fins a 10 punts.

- Concreció dels resultats previstos amb el desenvolupament del programa: fins a 10 punts.

- Establiment d'indicadors per a l'avaluació de l'impacte de gènere del programa: fins a 10 punts.

b) Recursos humans: es valorarà la idoneïtat del personal assignat a l'execució del projecte: fins a 5 punts.

c) Originalitat del projecte: es valoraran els projectes nous i innovadors fins a 10 punts.

d) Viabilitat del projecte: es valorarà fins a 10 punts.

- Proporcionalitat entre el pressupost i l'objecte del projecte fins a 5 punts.

- Cofinançament del projecte fins a 5 punts, i s'atorgarà 1 punt per cada 5 % de pressupost cofinançat.

Òrgans de tramitació
Unitat de Dona de les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant, Castelló i València.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV núm. 9498, de 27.12.2022

Documentació
La sol·licitud d'ajuda es formularà segons model de Sol·licitud de Subvenció General que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat i haurà d'anar acompanyada de la següent documentació: a) Programa sol·licitat per a l'exercici 2023, segons model que s'adjunta com a annex I. b)...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Exclusivament per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat "https://sede.gva.es".

  Resolució

  Termini màxim
  El termini de resolució de l'expedient serà de sis mesos, comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de convocatòria. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les persones interessades...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  - La dotació pressupostària de la convocatòria es distribuirà entre les entitats sol·licitants atenent la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració, sempre que reunisquen els requisits fixats en la convocatòria i que aconseguisquen la puntuació mínima establida en la convocatòria....
  Saber més
  Obligacions
  Les entitats beneficiàries estaran obligades a: 1. Realitzar el programa que fonamenta la concessió de la subvenció abans del 15 de novembre de 2023, llevat que la llei de pressupostos permeta un pagament anticipat, i en aquest cas podrà realitzar-se fins al 31 de desembre de 2023. 2. Acreditar...
  Saber més
  Observacions

  La resolució de la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o bé s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu.

  Òrgans resolució