Detall de Procediments

Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2021.

  Objecte del tràmit

  Desenvolupar programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que consistiran en la realització d'actuacions per a visibilitzar la dona en els àmbits de la societat ocupats tradicionalment per homes i/o programes per a fomentar l'associacionisme de dones, amb la finalitat de potenciar i enfortir el teixit associatiu de dones com a via per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries en tots els àmbits de la societat.

  Els programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes han d'expressar amb claredat l'àmbit de la societat sobre el qual volen incidir i justificar la necessitat de visibilitzar la dona per considerar-los àmbits ocupats tradicionalment per homes.

  En els programes de foment de l'associacionisme serà necessari especificar com l'execució del programa serveix per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries.

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els programes consistents en la realització de jornades o tallers amb finalitat lúdica o d'oci.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Podran sol·licitar aquestes ajudes:
  - Les entitats sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la promoció i el foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
  - En els programes de foment de l'associacionisme femení, a més, qualsevol associació que acredite que almenys el 90 % de les persones associades són dones.
  - Totes aquestes han d'estar inscrites en el registre corresponent (associacions, fundacions, etc.) en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - La dotació pressupostària de la convocatòria es distribuirà entre les entitats sol·licitants atenent la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració, sempre que reunisquen els requisits fixats en la convocatòria i que aconseguisquen la puntuació mínima establida en la convocatòria.
  - Llevat que la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 permeta un règim d'entrega de transferències corrents diferent, el pagament de les ajudes previstes en aquesta convocatòria s'efectuarà ajustant-se al règim següent:
  1. El 30 % d'aquesta s'entregarà immediatament una vegada concedida.
  2. La resta s'entregarà després de la justificació per l'entitat de la realització de la totalitat del programa subvencionat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (Num. 8985 / 29.12.2020)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud d'ajuda s'ha de formular segons el model de sol·licitud de subvenció general, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, i ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Programa sol·licitat per a l'exercici 2021, segons el model que s'adjunta com a annex I.
  b) Memòria de l'entitat sol·licitant, segons el model que s'adjunta com a annex II.
  c) Fitxa descriptiva del programa (dades essencials) per al qual se sol·licita la subvenció, segons el model que s'acompanya com a annex III, en el qual ha de constar:
  - Objectius generals i específics del programa.
  - Àmbit territorial del programa i població a la qual es dirigeix.
  - Metodologia que s'utilitzarà en el desenvolupament del programa.
  - Mitjans tècnics i personals necessaris per a la seua realització.
  - Resultats esperats del programa.
  - Indicadors per a avaluar l'impacte de gènere del programa.
  - Pressupost de despeses derivades de l'execució del programa, desglossat per conceptes i les fonts de finançament de què disposa.
  d) Còpia compulsada dels estatuts de l'entitat sol·licitant degudament aprovats i registrats.
  e) Document que acredite, en funció dels estatuts, la persona que té la capacitat de representar l'entitat i d'actuar en el seu nom, incloent la capacitat de realitzar les operacions bancàries necessàries per a percebre les ajudes que es reben, si és el cas, per compte de l'entitat.
  f) Model de domiciliació bancària, que s'adjunta com a annex IV, degudament omplit, en el qual la persona titular del compte ha de coincidir amb l'entitat sol·licitant de la subvenció.
  g) Autorització expressa a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que s'ha de fer constar en l'annex V, perquè aquesta, telemàticament:
  - Comprove les dades fiscals identificatives de l'entitat sol·licitant, que estan en l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i les dades d'identitat de la persona representant legal, mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de les comprovacions efectuades resultara alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud, la persona que instruïsca el procediment estarà facultada per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.
  - Obtinga l'acreditació del fet que l'entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en els articles 18, 19 i 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'aquesta llei.
  Si l'entitat sol·licitant no dona aquesta autorització, haurà d'aportar:
  - fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant.
  - fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identificació d'estranger de la persona representant legal, segons siga procedent.
  - certificats que acrediten el compliment de les esmentades obligacions o, si no està obligat a presentar les declaracions o documents a què es refereixen, ha d'acreditar el seu compliment mitjançant una declaració responsable.
  h) Declaració responsable que l'entitat no incorre en cap de les circumstàncies previstes en l'article de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiària de les subvencions públiques, i que es troba al corrent del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si escau, se li hagen exigit, inclosa en l'annex I.
  i) Declaració responsable de la persona que tinga la representació legal de l'entitat del fet que el 90 % de les persones associades són dones, quan siga necessari.
  j) Declaració responsable de la persona que siga responsable de la representació legal de l'entitat en què conste la relació de persones que integren l'òrgan de govern de l'entitat i el càrrec que ocupen.
  k) Aquella altra documentació addicional que la persona sol·licitant considere necessària per a l'oportuna valoració de la seua sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració establits.

  Impresos associats

  [ANNEX I] PROGRAMA SOL·LICITAT PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES PER A L'EXERCICI 2021

  [ANNEX II] MEMÒRIA DE L'ENTITAT

  [ANNEX III] FITXA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA

  [ANNEX III] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX V] JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES EN L'EXERCICI 2021

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en els casos que aquestes no reunisquen els requisits i no es presenten els documents que s'assenyalen en aquestes bases, es requerirà l'entitat perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Una vegada transcorregut el termini d'esmena, una comissió examinarà i valorarà les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració determinats en l'ordre i elevarà una proposta motivada.
  - La resolució correspondrà a la directora general de l'Institut Valencià de les Dones.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o bé s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18186

  Informació adicional

  Exclusivament per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat "https://sede.gva.es".

  Inici
 • Informació complementària

  - Les subvencions aniran destinades a finançar les despeses corrents i de personal derivats del desenvolupament dels programes, sense que puguen entendre's com a subvencionables les despeses relatives al funcionament ordinari de l'entitat, ni l'adquisició de material inventariable. Tampoc es consideraran subvencionables les despeses derivades de viatges d'esbarjo i/o màrqueting, quilometratge, menjars i similars, ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.
  - Cada entitat podrà presentar una única sol·licitud per programa.
  - En cap cas l'import de la subvenció podrà superar el cost total del programa a desenvolupar per l'entitat beneficiària que es compromet a dur a terme la totalitat del programa, assumint el seu finançament, tot i que la quantia de les ajudes concedides per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i/o per altres organismes siga inferior a la sol·licitada.
  - La participació en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les bases que la regulen.

  Criteris de valoració

  La subvenció dels programes presentats per les entitats sol·licitants estarà condicionada a l'aplicació dels criteris de valoració que s'exposen a continuació:
  1. Criteris de valoració respecte a l'entitat sol·licitant: màxim 35 punts
  a) Antiguitat: es valorarà que l'entitat s'haja constituït, almenys, un any abans de la data de publicació de la corresponent convocatòria fins a 5 punts.
  - 1 any d'antiguitat: 1 punt
  - 2 anys d'antiguitat: 2 punts
  - 3 anys d'antiguitat: 3 punts
  - 4 anys d'antiguitat: 4 punts
  - 5 o més anys d'antiguitat: 5 punts
  b) Especialització: es valorarà que l'entitat haja realitzat activitats relacionades amb l'àrea del programa presentat durant l'any anterior a la data de publicació de la corresponent convocatòria fins a 15 punts, de manera que s'atorgarà un punt per cada 5 hores de durada de l'activitat.
  c) Presència equilibrada en els òrgans de govern: es valorarà la participació de dones en els òrgans de govern de l'entitat fins a 5 punts:
  - 50 % o més dones:5 punts
  - 45 % de dones: 3 punts
  - 40 % de dones: 2 punts
  - menys del 40 %: 0 punts
  d) Es valorarà que l'entitat tinga contractada alguna dona procedent dels col·lectius següents: víctimes de violència de gènere, amb discapacitat igual o superior al 33 % o en risc d'exclusió social amb 5 punts.
  El contracte ha de tindre una durada mínima de 6 mesos i estar vigent durant el termini de presentació de sol·licituds i amb una jornada mínima de 20 hores setmanals.
  e) Es valorarà que l'entitat dispose d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, o qualsevol altre anàleg de caràcter oficial, o que tinga entre les seues finalitats la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes amb 5 punts.
  2. Criteris de valoració respecte al projecte o l'activitat que es realitzarà: màxim 65 punts.
  a) Qualitat: fins a 40 punts.
  - Objectius generals adequats a les àrees definides en l'article 1 de les presents bases: fins a 10 punts.
  - Adequació dels recursos de l'entitat sol·licitant a les activitats previstes: fins a 10 punts.
  - Concreció dels resultats previstos amb el desenvolupament del programa: fins a 10 punts.
  - Establiment d'indicadors per a l'avaluació de l'impacte de gènere del programa: fins a 10 punts.
  b) Recursos humans: es valorarà la idoneïtat del personal assignat a l'execució del projecte: fins a 5 punts.
  c) Originalitat del projecte: es valoraran els projectes nous i innovadors fins a 10 punts.
  d) Viabilitat del projecte: es valorarà fins a 10 punts.
  - Proporcionalitat entre el pressupost i l'objecte del projecte fins a 5 punts.
  - Cofinançament del projecte fins a 5 punts, i s'atorgarà 1 punt per cada 5 % de pressupost cofinançat.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries estaran obligades a:
  1. Realitzar el programa que fonamenta la concessió de la subvenció abans del 15 de novembre de 2021, llevat que la Llei de pressupostos permeta un pagament anticipat; en aquest cas, podrà realitzar-se fins al 31 de desembre de 2021.
  2. Acreditar la realització del programa així com justificar la subvenció concedida, d'acord amb els termes i els terminis establits en la convocatòria.
  3. Comunicar l'obtenció d'ajudes per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol administració o ens públic o privat, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  4. Fer constar en les publicacions i el material de difusió del programa subvencionat la col·laboració de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la realització en el marc de les polítiques d'igualtat dutes a terme pel Consell.
  5. Sotmetre's al control financer que correspon a la intervenció general.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 14 de desembre 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana.
  - CORRECCIÓ d'errades de l'Extracte de la Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusive, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana, publicat en el DOGV 8985, de 29 de desembre de 2020.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 14/2016, de 5 de juliol.

  Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana.

  Veure CORRECCIÓ d'errades de l'Extracte de la Resolució de 22 de desembre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.