Detall de Procediments

Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2021.

  Objecte del tràmit

  Desenvolupar programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que consistiran en la realització d'actuacions per a visibilitzar la dona en els àmbits de la societat ocupats tradicionalment per homes i/o programes per a fomentar l'associacionisme de dones, amb la finalitat de potenciar i enfortir el teixit associatiu de dones com a via per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries en tots els àmbits de la societat.

  Els programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes han d'expressar amb claredat l'àmbit de la societat sobre el qual volen incidir i justificar la necessitat de visibilitzar la dona per considerar-los àmbits ocupats tradicionalment per homes.

  En els programes de foment de l'associacionisme serà necessari especificar com l'execució del programa serveix per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries.

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els programes consistents en la realització de jornades o tallers amb finalitat lúdica o d'oci.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Podran sol·licitar aquestes ajudes:
  - Les entitats sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la promoció i el foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
  - En els programes de foment de l'associacionisme femení, a més, qualsevol associació que acredite que almenys el 90 % de les persones associades són dones.
  - Totes aquestes han d'estar inscrites en el registre corresponent (associacions, fundacions, etc.) en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (Num. 8985 / 29.12.2020)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud d'ajuda s'ha de formular segons el model de sol·licitud de subvenció general, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, i ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Programa sol·licitat per a l'exercici 2021, segons el model que s'adjunta com a annex I.
  b) Memòria de l'entitat sol·licitant, segons el model que s'adjunta com a annex II.
  c) Fitxa descriptiva del programa (dades essencials) per al qual se sol·licita la subvenció, segons el model que s'acompanya com a annex III, en el qual ha de constar:
  - Objectius generals i específics del programa.
  - Àmbit territorial del programa i població a la qual es dirigeix.
  - Metodologia que s'utilitzarà en el desenvolupament del programa.
  - Mitjans tècnics i personals necessaris per a la seua realització.
  - Resultats esperats del programa.
  - Indicadors per a avaluar l'impacte de gènere del programa.
  - Pressupost de despeses derivades de l'execució del programa, desglossat per conceptes i les fonts de finançament de què disposa.
  d) Còpia compulsada dels estatuts de l'entitat sol·licitant degudament aprovats i registrats.
  e) Document que acredite, en funció dels estatuts, la persona que té la capacitat de representar l'entitat i d'actuar en el seu nom, incloent la capacitat de realitzar les operacions bancàries necessàries per a percebre les ajudes que es reben, si és el cas, per compte de l'entitat.
  f) Model de domiciliació bancària, que s'adjunta com a annex IV, degudament omplit, en el qual la persona titular del compte ha de coincidir amb l'entitat sol·licitant de la subvenció.
  g) Autorització expressa a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que s'ha de fer constar en l'annex V, perquè aquesta, telemàticament:
  - Comprove les dades fiscals identificatives de l'entitat sol·licitant, que estan en l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i les dades d'identitat de la persona representant legal, mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de les comprovacions efectuades resultara alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud, la persona que instruïsca el procediment estarà facultada per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.
  - Obtinga l'acreditació del fet que l'entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en els articles 18, 19 i 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'aquesta llei.
  Si l'entitat sol·licitant no dona aquesta autorització, haurà d'aportar:
  - fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant.
  - fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identificació d'estranger de la persona representant legal, segons siga procedent.
  - certificats que acrediten el compliment de les esmentades obligacions o, si no està obligat a presentar les declaracions o documents a què es refereixen, ha d'acreditar el seu compliment mitjançant una declaració responsable.
  h) Declaració responsable que l'entitat no incorre en cap de les circumstàncies previstes en l'article de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiària de les subvencions públiques, i que es troba al corrent del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si escau, se li hagen exigit, inclosa en l'annex I.
  i) Declaració responsable de la persona que tinga la representació legal de l'entitat del fet que el 90 % de les persones associades són dones, quan siga necessari.
  j) Declaració responsable de la persona que siga responsable de la representació legal de l'entitat en què conste la relació de persones que integren l'òrgan de govern de l'entitat i el càrrec que ocupen.
  k) Aquella altra documentació addicional que la persona sol·licitant considere necessària per a l'oportuna valoració de la seua sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració establits.

  Impresos associats

  [ANNEX I] PROGRAMA SOL·LICITAT PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES PER A L'EXERCICI 2021

  [ANNEX II] MEMÒRIA DE L'ENTITAT

  [ANNEX III] FITXA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA

  [ANNEX III] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX V] JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES EN L'EXERCICI 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.