• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Ajudes per al pagament del lloguer en situacions especials d'emergència d'habitatge

  Objecte del tràmit

  Ajudes per al pagament del lloguer en situacions especials d'emergència d'habitatge, amb la finalitat de possibilitar l'accés a l'habitatge o, si escau, evitar-ne la pèrdua.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a sol·licitar aquesta ajuda, la persona o unitat de convivència sol·licitant s'ha de dirigir a:

  - l'ajuntament,
  - la mancomunitat,
  - les entitats instrumentals locals corresponents (p. ex., empreses públiques municipals, fundacions, consorcis, etc.)
  - organitzacions socials representatives que exercisquen una funció social en matèria d'habitatge, que estiga regulada en els seus estatuts o les normes internes de funcionament,
  - associacions sense ànim de lucre i
  - ONG.

  Aquestes entitats són les encarregades de sol·licitar l'ajuda de forma telemàtica, segons el model normalitzat, a través de la seu electrònica de la Generalitat i amb l'autorització prèvia del sol·licitant.

  És necessari tindre el certificat digital de representant de l'entitat per a poder tramitar aquestes ajudes.

  Requeriments

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones o unitats de convivència quan tots els seus membres complisquen els requisits següents:

  1. Disposar de veïnatge administratiu a la Comunitat Valenciana, amb un mínim d'un any de residència en aquesta, en el moment de sol·licitar l'ajuda.

  2. Ser titular, en qualitat d'arrendatari, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, per la qual cosa el/la titular de la sol·licitud d'ajuda ha de coincidir amb el/la titular del contracte d'arrendament.

  3. L'habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual de la persona o unitat de convivència sol·licitant de l'ajuda.

  4. No tindre cap membre de la unitat de convivència la titularitat o un altre dret real sobre un altre habitatge que els permeta disposar del ple ús d'un habitatge estable i habitable.
  5. Que la persona arrendatària, o qualsevol dels membres de la unitat de convivència, no tinga parentiu fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona arrendadora de l'habitatge.

  6. Estar la unitat de convivència inscrita en el Registre de demandants d'habitatge.

  7. Acreditar la concurrència de les dues circumstàncies econòmiques següents:

  a. Ingressos de la unitat de convivència.
  El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat de convivència no ha de superar el límit d'una vegada l'IPREM anual de 14 pagues, com a supòsit general.

  Aquest límit serà d'1,5 vegades o de 2 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples per a certs supòsits.

  b. Esforç renda de lloguer.
  La renda del lloguer resulta superior al 50 % dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat de convivència com a supòsit general.

  Aquest límit serà del 40 % o del 30 %, si escau, per a certs supòsits.


  Ingressos unitat convivència: 1 IPREM
  Esforç renda lloguer: Superior al 50 %
  Circumstàncies que cal tindre en compte: Supòsit general

  Ingressos unitat convivència: 1,5 IPREM
  Esforç renda lloguer: Superior al 40 %
  Circumstàncies que cal tindre en compte:
  - Família nombrosa categoria general.
  - Grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  - Situació de dependència o malaltia que l'incapacite de manera parcial per a realitzar una activitat laboral.

  Ingressos unitat convivència: 2 IPREM
  Esforç renda lloguer: Superior al 30 %
  Circumstàncies que cal tindre en compte:
  - Família nombrosa categoria especial.
  - Un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent dels tipus següents: persones amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, amb discapacitat intel·lectual, persones amb discapacitat física o sensorial.
  - Malaltia greu que incapacite la persona o el seu cuidador per a realitzar una activitat laboral de forma permanent.

  8. Trobar-se la persona o unitat de convivència en situació d'emergència habitacional acreditada mitjançant un informe dels servei socials municipals, com a resultat de la detecció d'una situació d'especial vulnerabilitat econòmica o exclusió social que determine la conveniència o necessitat d'intervenció pública.

  La situació d'especial vulnerabilitat o exclusió social s'entendrà provocada per:

  a. La impossibilitat econòmica de fer front a la renda de lloguer pactada en el contracte d'arrendament per la situació econòmica del sol·licitant de l'ajuda, tot i que es trobe immers en procediment de desnonament de l'habitatge habitual per falta de pagament de la renda de lloguer.

  b. Per la impossibilitat d'accedir a un habitatge en arrendament per falta de recursos econòmics i, a causa d'aquesta circumstància, no poder formalitzar un contracte d'arrendament.

  RÈGIM D'INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES
  Les ajudes regulades en aquesta ordre són incompatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, de conformitat amb l'article 19.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la resta de normativa aplicable.

  Així mateix, són incompatibles amb les ajudes del programa de lloguer d'habitatge i el programa d'ajudes al lloguer per a joves, establides en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, regulat en el Reial decret 106/2018, de 9 de març.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
  L'import de l'ajuda en concepte de lloguer s'establirà sobre la base dels ingressos de la persona o unitat de convivència i el lloguer que conste en el contracte d'arrendament..La realització del pagament es farà directament als beneficiaris.

  El període subvencionable serà de dotze mesos, que es corresponen amb l'any natural en què es fa la convocatòria.

  L'ajuda concedida permetrà que les rendes de lloguer no suposen un esforç econòmic superior al 25 % dels ingressos de les persones o unitats de convivència. Amb el límit màxim del 80 % de la renda de lloguer.

  En funció del municipi, els límits de rendes de lloguer següents seran els següents:

  ZONA A1: municipi de València
  Import màxim anual lloguer: 5.760 €
  Import màxim mensual lloguer: 480 €

  ZONA A2: municipis d'Alacant i Castelló de la Plana
  Import màxim anual lloguer: 5.220 €
  Import màxim mensual lloguer: 435 €

  ZONA B
  Import màxim anual lloguer: 5.220 €
  Import màxim mensual lloguer: 435 €

  ZONA C1 I C2
  Import màxim anual lloguer: 4.620 €
  Import màxim mensual lloguer: 385 €

  ZONA A
  Import màxim anual lloguer: 4.020 €
  Import màxim mensual lloguer: 335 €

  La pertinença dels municipis de la Comunitat Valenciana a cada zona consta en l'annex II de l'ordre.

  En cas que la persona o unitat de convivència no tinga subscrit contracte d'arrendament d'habitatge en el moment de formalitzar la sol·licitud de l'ajuda, es presumirà, a priori, una quantia estimada de l'ajuda calculada sobre la base de la renda de lloguer indicada anteriorment per municipis.


  ABONAMENT I JUSTIFICACIÓ

  El pagament corresponent a l'ajuda concedida s'abonarà amb caràcter semestral i es farà el pagament del primer semestre en el moment de la concessió de l'ajuda.

  Per a l'abonament de l'import de l'ajuda equivalent al segon semestre, el beneficiari haurà d'aportar la justificació del pagament dels rebuts corresponents a quatre mensualitats de la renda de lloguer i l'acreditació del fet que el contracte d'arrendament continua vigent per mitjà d'una declaració responsable de l'arrendatari.

  En els casos en què, en el moment de la sol·licitud de l'ajuda, la persona o unitat de convivència no dispose d'habitatge arrendat i, per tant, no aporte, juntament amb la sol·licitud, el contracte d'arrendament, caldrà aportar, en un termini màxim de sis mesos des de la data de concessió de l'ajuda, el contracte subscrit de lloguer i almenys un rebut justificatiu del pagament de la renda de lloguer. En cas contrari, no s'abonarà l'import d'ajuda equivalent al segon pagament semestral.

  Acabat el període per al qual s'ha concedit l'ajuda, es procedirà a la justificació de la destinació que quede pendent de justificar.

  Si el beneficiari de l'ajuda no presenta, amb la forma i amb la documentació exigida d'acord amb el que s'estableix en els apartats anteriors, la justificació que les ajudes percebudes han sigut destinades al pagament de les rendes de lloguer d'habitatge, no es farà cap pagament més i es procedirà a la revocació de l'ajuda i consegüent pèrdua de dret al cobrament de la quantia que quede, així com a l'inici d'expedient de reintegrament de l'import de les mensualitats no justificades.

  Perceptors.
  Poden ser perceptors de les ajudes:

  a) La persona o unitat de convivència sol·licitant i beneficiària de les ajudes, que és el titular del contracte d'arrendament.
  b) L'arrendador/a de l'habitatge, ajuntament o ONG designades per a la percepció en la sol·licitud de l'ajuda en virtut de transmissió del dret de cobrament del beneficiari a favor de l'arrendador o persones designades; serà necessari que en la sol·licitud s'òmpliga l'apartat corresponent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir del dia 23 d'abril i estarà obert amb caràcter permanent fins al 31 d'octubre d'enguany, o el dia hàbil següent, mentre no s'haja esgotat el crèdit habilitat en cada exercici pressupostari per al pagament d'aquestes ajudes.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la documentació següent:

  - Còpia del contracte d'arrendament de l'habitatge, amb esment exprés de l'import del lloguer i de la durada mínima d'un any, signat per la part arrendadora i arrendatària en totes les pàgines.


  En cas que hi haja més d'un contracte consecutiu en el període subvencionable, s'han d'aportar tots aquests.

  En cas de no disposar de contracte, declaració responsable de no disposar d'aquest document i compromís d'aportar-lo a l'Administració quan se subscriga i, en tot cas, en el termini màxim de sis mesos des de la data de concessió de l'ajuda.

  - Informe dels serveis socials municipals que acredite la situació de gravetat i urgència de la persona o unitat de convivència sol·licitant que provoca el risc d'exclusió social per la pèrdua de l'habitatge perquè no es disposa dels recursos econòmics suficients per al pagament del lloguer.

  - Volant únic d'empadronament que acredite, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte a l'efecte de determinar la unitat de convivència. El document ha de ser únic per habitatge i ha d'incloure totes les persones que hi estiguen empadronades.

  - Acreditació que és perceptor de la renda valenciana d'inclusió i no percep el complement d'aquesta en concepte de lloguer, si escau.

  - Document annex, segons el model normalitzat "Annex a la sol·licitud d'ajudes per a atendre el pagament del lloguer d'habitatge en situacions d'emergència habitacional". Aquest document annex es compon de tres fulls.

  Les declaracions responsables i autoritzacions, que han de signar tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.

  En el cas que concórreguen circumstàncies destacables, s'ha de presentar la documentació següent:

  - Família monoparental: certificat expedit segons el que s'estableix en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana, bé de categoria general o especial.
  - Família nombrosa: títol de família nombrosa.
  - Dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial que acredite fefaentment la circumstància.
  - Diversitat funcional, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100: certificat de discapacitat emés pels Centres de Valoració i Orientació, dependents de la Direcció General de Diversitat Funcional i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, certificat de l'INSS o una altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància.
  - Malaltia mental greu: informe del metge facultatiu emés per la unitat pública de salut mental.

  Impresos associats

  ANNEX A LA SOL·LICITUD D'AJUDES PER A ATENDRE EL PAGAMENT DEL LLOGUER D'HABITATGE EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA D'HABITATGE

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Cal recordar que, abans de sol·licitar l'ajuda, s'hi ha d'inscriure el tècnic tramitador d'aquesta; el sol·licitant no pot demanar les ajudes directament, per a això hi ha un tràmit telemàtic d'inscripció de les entitats tramitadores (VEGEU L'APARTAT ENLLAÇOS D'AQUEST TRÀMIT).

  Els òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de les ajudes seran els serveis territorials d'habitatge i rehabilitació.

  Si la sol·licitud i documentació presentada estiguera incompleta o fora defectuosa, es requerirà el sol·licitant, a través de les entitats tramitadores encarregades de presentar la sol·licitud telemàtica perquè, en el termini de 10 dies, aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'advertiment que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia notificació de la resolució en els termes de l'article 21 de la llei esmentada.

  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a tramitar-la. El venciment del termini màxim sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa, legitima la persona o unitat de convivència interessada per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

  La resolució del procediment es notificarà a les persones o unitats de convivència sol·licitants de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, el Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació comunicarà als serveis socials municipals de la localitat on residisca la persona o unitat de convivència la resolució per la qual es concedeix o desestima l'ajuda. Tot això, sense perjudici que els sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil al qual se'ls puga remetre la informació puguen rebre les dades sobre el lloc i la resolució de la seua sol·licitud d'ajuda mitjançant un missatge de text o SMS.

  Contra la resolució que es dicte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs de reposició, en la forma i els terminis establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu en la forma i dins del termini establits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  NOTIFICACIONS

  Per a la pràctica de notificacions, és necessari indicar el domicili de la persona interessada i de l'entitat tramitadora. El primer, per a notificar la notificació de l'ajuda concedida o denegada, i el segon, per a comunicar a l'entitat tramitadora la falta de documentació aportada.

  Com s'indica en l'apartat anterior, les resolucions de concessió/denegació es notificaran a les persones o unitats sol·licitants directament i de forma individual, per la qual cosa és necessari que en el formulari de sol·licitud conste un domicili o una adreça de correu a efecte de notificacions de les persones sol·licitants.

  També és important que en el mateix formulari de sol·licitud ha de constar un domicili o correu a l'efecte de notificacions, a part del corresponent a la persona interessada, per al cas que la sol·licitud presentada estiga incompleta i s'haja d'aportar o esmenar documentació, la qual cosa han de realitzar les entitats tramitadores.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_EMERGENCIA&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18188

  Tramitació

  1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, per a la qual cosa heu d'utilitzar el certificat de representant de l'ajuntament o l'entitat, reconegut i emés per l'ACCV (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit)

  2. Omplir la sol·licitud

  3. Adjuntar la documentació següent:
  - Contracte d'arrendament
  - Informe dels serveis socials municipals
  - Certificat d'empadronament únic que inclou totes les persones que formen la unitat de convivència
  · Annex de la sol·licitud d'ajudes per a atendre el pagament del lloguer d'habitatge en situacions d'emergència d'habitatge.
  · Model de domiciliació bancària.
  - Documentació acreditativa de les circumstàncies que marca l'ordre per a tindre en compte per a la valoració

  4. Registrar i enviar

  Per a resoldre dubtes de la gestió del tràmit: ajudeslloguer@gva.es
  Per a resoldre dubtes informàtics i incidències: generalitat_en_red@gva.es

  NOTA:
  la grandària màxima permesa per a cada fitxer individual que s'adjunte és de 20 Mb i es podran adjuntar un màxim
  de 25 fitxers sempre que el volum total no supere els 40 Mb.

  Inici
 • Informació complementària

  PRÒRROGA DE LES AJUDES
  Les persones o unitats de convivència interessades que vulguen ser beneficiàries d'aquestes ajudes han de sol·licitar l'ajuda per al segon i tercer any si persisteixen les circumstàncies que van determinar la situació d'emergència d'habitatge, per a la qual cosa caldrà sol·licitar novament l'ajuda en l'exercici següent.

  MODIFICACIÓ I REAJUSTAMENT DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ
  Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. Procedirà la revocació i consegüent pèrdua de dret al cobrament i, si escau, el reintegrament de l'ajuda concedida, així com l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajuda, en cas de falsedat en les condicions requerides per a la seua concessió, així com en el cas d'incompliment de l'obligació de justificació.

  Enllaços

  Inscripció de les entitats per a sol·licitar les ajudes per al pagament de lloguers en situacions especials d'emergència d'habitatge

  Enllaç per la solicitud del certificat de representant d'entitat

  Vegeu les ajudes Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 2/2019, de 9 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per raons de caràcter públic, social i humanitari a persones i unitats de convivència en situació d'emergència d'habitatge (DOCV núm. 8529, de 12/04/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 2/19, de 9 d'abril.

  Llistat de seguiment

  Llista d'entitats admeses per a sol·licitar les ajudes de pagament del lloguer per a situació d'emergència habitacional.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.