Convocatòria de subvencions per a l'exercici 2021 a entitats locals per al finançament de projectes d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 223693
|
Codi GVA: 18190
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 01-06-2021

Fins 21-06-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les subvencions s'atorgaran per a la realització de projectes de desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social que es desenvolupen en l'àmbit de territorial de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
01-06-2021 al 21-06-2021
Normativa
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
 • Ordre 10/2017, de 29 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o...
 • Resolució de 27 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021, les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió...
 • Extracte de la Resolució de 27 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Entitats locals.

Requisits

Podran concórrer a aquesta convocatòria de subvencions les entitats locals que complisquen els requisits que estableix article 4 de l'Ordre 10/2017, de 29 de novembre, de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació

L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la direcció general competent en matèria d'inclusió social.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta ordre resulte exigible, es requerirà a la persona interessada que, en el termini de 10 dies, n'esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes previstos en la legislació de procediment administratiu comú.

En qualsevol fase de la tramitació dels expedients, a la vista de la documentació que hi ha en cada un d'aquests i de les obligacions que s'adquireixen per la concessió de l'ajuda, es podran demanar informes dels organismes i de les entitats que s'estime oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.

Criteris de valoració

1) Criteris objectius per a les entitats locals:

a) Criteris relacionats amb l'àmbit territorial d'actuació:

1r. Situació de col·lectius en situació o risc d'exclusió social en l'àmbit territorial de l'actuació. Es valorarà amb un màxim de 15 punts.

2n. Índexs de desocupació, de persones migrants, de persones procedents de minories ètniques, de persones en situació i/o risc d'exclusió social, i indicadors municipals de serveis socials. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.

3r. Recursos existents dels serveis socials municipals en la zona d'actuació. Es valorarà amb un màxim de 5 punts.

4t. Existència d'un pla d'inclusió social i mecanismes de participació i coordinació intersectorials i comunitaris existents en el municipi i l'àmbit territorial d'actuació. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.

b) Criteris relacionats amb l'actuació:

1r. Perfil i nombre de persones beneficiàries del projecte. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.

2n. Perfil professional dels recursos humans adscrits a l'execució del projecte i que aquestes persones vinguen a reforçar les plantilles existents en serveis socials. Es valorarà amb un màxim de 15 punts.

3r. Plantejament dels itineraris d'inserció, metodologia i coherència entre objectius, indicadors i resultats. Es valorarà amb un màxim de 15 punts.

4t. Cronograma, mecanismes de seguiment, avaluació i mesurament d'impacte. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.

5é. Pràctiques d'innovació social en el projecte. Es valorarà amb un màxim de 5 punts.

6é. Existència d'un protocol d'actuació per a la no-discriminació i igualtat efectiva entre dones i homes. Es valorarà amb un màxim de 5 punts.

Perquè l'actuació es considere susceptible de ser subvencionada, serà necessari obtindre almenys 20 punts en els criteris relacionats amb l'àmbit territorial d'actuació i 30 punts en els criteris relacionats amb l'actuació.

2) Criteris objectius per a les entitats del tercer sector d'acció social:

a) Criteris relacionats amb l'entitat sol·licitant:

1r. Implantació i base social en l'àmbit d'actuació territorial. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.

2n. Especialització en el treball amb el col·lectiu objecte del projecte. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.

3r. Experiència en projectes d'inserció sociolaboral amb col·lectius en risc o exclusió social. Es valorarà amb un màxim de 15 punts.

3r. Transparència i bones pràctiques. Es valorarà amb un màxim de 5 punts.

4t. Capacitat operativa, solvència i sostenibilitat. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.

b) Criteris relacionats amb l'actuació:

1r. Perfil de les persones beneficiàries del projecte. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.

2n. Perfil professional dels recursos humans adscrits a l'execució del projecte i que aquests vinguen a reforçar les plantilles existents. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.

3r. Plantejament dels itineraris d'inserció, metodologia i coherència entre objectius, indicadors i resultats. Es valorarà amb un màxim de 15 punts.

4t. Cronograma, mecanismes de seguiment, avaluació i de mesurament d'impacte. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.

5é. Pràctiques d'innovació de transformació social, anàlisi de l'impacte de gènere i disposar d'un protocol d'actuació per a la no-discriminació i igualtat efectiva entre dones i homes. Es valorarà amb un màxim de 5 punts.

Perquè l'actuació es considere susceptible de ser subvencionada, serà necessari obtindre almenys 25 punts en els criteris relacionats amb l'entitat sol·licitant i 25 punts en els criteris relacionats amb l'actuació.

Òrgans de tramitació
L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la direcció general competent en matèria d'inclusió social. En la direcció general competent en matèria d'inclusió social es crearà una comissió d'avaluació. Aquesta comissió elaborarà una relació ordenada de sol·licitants de les...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9096/31.05.2021.

Documentació
Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica en els termes que es determinen en la convocatòria. En la sol·licitud, s'ha d'omplir l'autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions. La no autorització suposarà que la interessada haurà d'aportar, juntament amb...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació s'ha de realitzar només de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds es podran presentar durant les vint-i-quatre hores del dia, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds.

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat una resolució expressa, les...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  El pressupost serà de 9.084.821,81 euros repartits de la següent manera: a) Entitats locals, un màxim de 4.542.410,91 euros. D'acord amb l'apartat 3. a de l'article 4 de l'Ordre 10/2017, se subvencionarà un màxim de 107.142,86 € en concepte de costos salarials bruts, més un 25 % d'aquest import...
  Saber més
  Obligacions
  A més de les obligacions que s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, i en els articles 159 i següents de la Llei 1/2015, en l'article 6 de l'Ordre 10/2017, s'estableixen les següents: 1) Desenvolupar les actuacions d'acord amb els objectius i requisits establits en aquesta ordre. 2)...
  Saber més
  Observacions

  La resolució de concessió de la subvenció que es dicte d'acord amb aquesta convocatòria posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació o bé directament un recurs...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La dita comissió elaborarà una relació ordenada de sol·licitants de les ajudes convocades d'acord amb els criteris establits en aquestes bases i les condicions de concessió que s'establisquen en la corresponent convocatòria, i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes la...
  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives prevista en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015.