Detall de Procediments

Convocatòria de subvencions per a l'exercici 2020 a entitats locals per al finançament de projectes d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions per a l'exercici 2020 a entitats locals per al finançament de projectes d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.

  Objecte del tràmit

  Les subvencions s'atorgaran per a la realització de projectes de desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social que es desenvolupen en l'àmbit de territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals.

  Requeriments

  Podran concórrer a aquesta convocatòria de subvencions les entitats locals que complisquen els requisits que estableix article 4 de l'Ordre 10/2017, de 29 de novembre, de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pressupost serà de 8.393,.750,22 euros, repartits de la manera següent:
  a) Entitats locals, un màxim de 4.196.875,11 euros. D'acord amb l'apartat 3.a de l'article 4 de l'Ordre 10/2017, se subvencionarà un màxim de 107.142,86 € en concepte de costos salarials bruts, més un 25 % d'aquest import en concepte d'altres costos subvencionables per projecte.
  b) Entitats del tercer sector d'acció social, un màxim de 4.196.875,11 euros. D'acord amb l'apartat 4.a de l'article 5 de l'Ordre 10/2017, se subvencionarà un màxim de 42.857,14 € en concepte de costos salarials bruts més un 25 % d'aquest import en concepte d'altres costos subvencionables per projecte.
  De l'import destinat al tercer sector d'acció social, es destinaran 2.000.000 € per a finançar projectes dirigits a la realització d'itineraris de persones en situació o risc d'exclusió social de col·lectius de diversitat funcional, de conformitat amb la Llei 11/2003, de 10 d'abril, sobre l'Estatut de persones amb discapacitat. En cas de no esgotar-se el crèdit per a finançar els itineraris dirigits a col·lectius de diversitat funcional, el sobrant passarà a incrementar el crèdit per als itineraris del tercer sector d'acció social. Igualment, en cas que l'import destinat a itineraris del tercer sector d'acció social no dirigits a col·lectius de diversitat funcional no esgote el crèdit, podrà destinar-se el sobrant a finançar itineraris dirigits a col·lectius de diversitat funcional.

  1. Per al règim de lliuraments de transferències corrents per al pagament de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i al que estableix l'article 44.1.b de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, en els termes següents:
  a) Es lliurarà un 50 % de l'import de la subvenció una vegada concedida aquesta.
  b) El 50 % restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.

  2. El termini màxim per a la justificació del lliurament de la bestreta de la subvenció per a l'exercici 2020 finalitzarà el 15 de setembre de 2020, per a les entitats del tercer sector, i el 15 d'octubre per a les entitats locals, i el del restant, amb la presentació de la memòria tècnica el 15 de gener de 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8828 / 05.06.2020

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica en els termes que es determinen en la convocatòria.

  En la sol·licitud, s'ha d'omplir l'autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions. La no autorització suposarà que la interessada haurà d'aportar, juntament amb la sol·licitud, els corresponents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Tresoreria de la Seguretat Social, que indiquen que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  En el supòsit que l'entitat siga nova perceptora de subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o s'hagen modificat les dades presentades per l'entitat en relació amb anteriors convocatòries, haurà de presentar:
  1) Fotocòpia compulsada de la targeta del CIF de l'entitat sol·licitant.
  2) Fotocòpia compulsada dels estatuts vigents de l'entitat.
  3) Model de domiciliació bancària.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ITINERARIS INTEGRATS PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES EN SITUACIÓ O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL - ENTITATS LOCALS EXERCICI 2020

  [ANNEX III] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX IV] FULLA DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS REALITZADES

  [ANNEX V] TAULES SALARIALS MÀXIMES

  SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la direcció general competent en matèria d'inclusió social.
  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta ordre resulte exigible, es requerirà a la persona interessada que, en el termini de 10 dies, n'esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes previstos en la legislació de procediment administratiu comú.
  En qualsevol fase de la tramitació dels expedients, a la vista de la documentació que hi ha en cada un d'aquests i de les obligacions que s'adquireixen per la concessió de l'ajuda, es podran demanar informes dels organismes i de les entitats que s'estime oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la subvenció que es dicte d'acord amb aquesta convocatòria posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l?endemà al de la seua publicació, de conformitat amb allò que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18190

  Informació adicional

  La presentació s'ha de realitzar només de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  Les sol·licituds es podran presentar durant les vint-i-quatre hores del dia, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1) Criteris objectius per a les entitats locals:
  a) Criteris relacionats amb l'àmbit territorial d'actuació:
  1r. Situació de col·lectius en situació o risc d'exclusió social en l'àmbit territorial de l'actuació. Es valorarà amb un màxim de 15 punts.
  2n. Índexs de desocupació, de persones migrants, de persones procedents de minories ètniques, de persones en situació i/o risc d'exclusió social, i indicadors municipals de serveis socials. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.
  3r. Recursos existents dels serveis socials municipals en la zona d'actuació. Es valorarà amb un màxim de 5 punts.
  4t. Existència d'un pla d'inclusió social i mecanismes de participació i coordinació intersectorials i comunitaris existents en el municipi i l'àmbit territorial d'actuació. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.
  b) Criteris relacionats amb l'actuació:
  1r. Perfil i nombre de persones beneficiàries del projecte. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.
  2n. Perfil professional dels recursos humans adscrits a l'execució del projecte i que aquestes persones vinguen a reforçar les plantilles existents en serveis socials. Es valorarà amb un màxim de 15 punts.
  3r. Plantejament dels itineraris d'inserció, metodologia i coherència entre objectius, indicadors i resultats. Es valorarà amb un màxim de 15 punts.
  4t. Cronograma, mecanismes de seguiment, avaluació i mesurament d'impacte. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.
  5é. Pràctiques d'innovació social en el projecte. Es valorarà amb un màxim de 5 punts.
  6é. Existència d'un protocol d'actuació per a la no-discriminació i igualtat efectiva entre dones i homes. Es valorarà amb un màxim de 5 punts.
  Perquè l'actuació es considere susceptible de ser subvencionada, serà necessari obtindre almenys 20 punts en els criteris relacionats amb l'àmbit territorial d'actuació i 30 punts en els criteris relacionats amb l'actuació.
  2) Criteris objectius per a les entitats del tercer sector d'acció social:
  a) Criteris relacionats amb l'entitat sol·licitant:
  1r. Implantació i base social en l'àmbit d'actuació territorial. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.
  2n. Especialització en el treball amb el col·lectiu objecte del projecte. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.
  3r. Experiència en projectes d'inserció sociolaboral amb col·lectius en risc o exclusió social. Es valorarà amb un màxim de 15 punts.
  3r. Transparència i bones pràctiques. Es valorarà amb un màxim de 5 punts.
  4t. Capacitat operativa, solvència i sostenibilitat. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.
  b) Criteris relacionats amb l'actuació:
  1r. Perfil de les persones beneficiàries del projecte. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.
  2n. Perfil professional dels recursos humans adscrits a l'execució del projecte i que aquests vinguen a reforçar les plantilles existents. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.
  3r. Plantejament dels itineraris d'inserció, metodologia i coherència entre objectius, indicadors i resultats. Es valorarà amb un màxim de 15 punts.
  4t. Cronograma, mecanismes de seguiment, avaluació i de mesurament d'impacte. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.
  5é. Pràctiques d'innovació de transformació social, anàlisi de l'impacte de gènere i disposar d'un protocol d'actuació per a la no-discriminació i igualtat efectiva entre dones i homes. Es valorarà amb un màxim de 5 punts.
  Perquè l'actuació es considere susceptible de ser subvencionada, serà necessari obtindre almenys 25 punts en els criteris relacionats amb l'entitat sol·licitant i 25 punts en els criteris relacionats amb l'actuació.

  Obligacions

  A més de les obligacions que s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, i en els articles 159 i següents de la Llei 1/2015, en l'article 6 de l'Ordre 10/2017, s'estableixen les següents:
  1) Desenvolupar les actuacions d'acord amb els objectius i requisits establits en aquesta ordre.
  2) Fomentar la igualtat entre dones i homes i assegurar la no-discriminació per motius de sexe, origen ètnic, religió o creença, diversitat funcional i orientació sexual en l'execució de l'actuació, així com vetlar perquè es respecte la dignitat de les persones.
  3) Registrar les actuacions realitzades amb les persones participants conforme als indicadors de resultat i execució que s'establiran en la convocatòria i facilitar aquesta informació quan siga requerida.
  4) Portar el compte comptable separat o codi comptable específic de la subvenció concedida, per a la qual cosa cal obrir els subcomptes necessaris d'ingressos i despeses per cada actuació subvencionada i assignar en els subcomptes de despeses, si és el cas, la part corresponent de despeses comunes imputada a l'actuació subvencionada. En el cas d'entitats subjectes a comptabilitat pública, cal adequar aquesta obligació als sistemes de comptabilització corresponents.
  5) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control durant un període mínim de sis anys.
  6) Justificar davant de l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que determina la concessió o el gaudi de la subvenció.
  7) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que efectuarà la conselleria competent en matèria d'inclusió social, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors, d'acord amb el que preveuen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003.
  8) Donar àmplia difusió a les activitats desenvolupades i informar del fet que les ha finançades el Fons Social Europeu, amb els requisits i les característiques tècniques que estableixen les normes reguladores de les intervencions finançades amb càrrec als fons estructurals, i justificar documentalment que les persones participants en les activitats són efectivament informades sobre el finançament d'aquestes pel Fons Social Europeu. Les responsabilitats relatives a les mesures d'informació i comunicació dirigides al públic es troben recollides en l'apartat 2.2 de l'annex XII del Reglament (EU) número 1303/2013, del Parlament Europeu o del Consell, de 17 de desembre de 2013.
  9) Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria d'inclusió social. A aquest efecte, hauran d'incorporar en tot el material imprés que es derive de les activitats objecte de la convocatòria el logotip de la conselleria competent en la matèria, així com el logotip del Fons Social Europeu.
  10) Notificar de manera immediata a la Direcció General competent en matèria d'inclusió social qualsevol sospita de frau que es detecte en el desenvolupament del projecte.
  11) Comunicar a la direcció general competent en matèria d'inclusió social, en el termini més breu possible, qualsevol canvi que es produïsca en les seues dades.
  12) Complir i fer complir amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  13) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu l'article 37 de l'LGS.
  14) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, i acreditar aquest fet abans que es dicte la resolució de concessió de la convocatòria, així com en els processos de justificació de l'ajuda concedida, en cas de no haver atorgat l'autorització a què es fa referència en l'apartat 10.2.b.
  15) Acreditar mitjançant una declaració responsable no incorre en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions que recull l'article 13 de la Llei 38/2003, per a la qual cosa pot utilitzar la declaració que continga el model de sol·licitud que s'adjunte en la corresponent convocatòria.
  16) No minorar ni anul·lar la consignació que s'haja previst inicialment en el seu pressupost per a aquesta finalitat.
  17) De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si la beneficiària rebera una ajuda per un import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, i indicar, com a mínim, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives prevista en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Ordre 10/2017, de 29 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social. (DOGV núm. 8182, de 01.12.2017)
  - RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d'exclusió social (DOGV 8828 / 05.06.2020)

  Llista de normativa

  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Ordre 10/2017, de 29 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.

  RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d'exclusió social.

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 19 d'agost de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social per a l'exercici 2020, i se'ls dona publicitat.

  Correcció d'errors de la Resolució de 19 d'agost de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social per a l'exercici 2020, i se'ls dona publicitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.