Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022. Economia.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions destinades a contribuir a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana, a través del finançament d'actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socialment responsables i de l'Economia del Bé Comú (EBC).

  En concret, les accions per a les quals podran concedir-se aquestes ajudes són les que es detallen en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden acollir-se a aquestes subvencions les entitats següents:

  a) Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la promoció i el foment dels principis vinculats a l'economia sostenible, la responsabilitat social en l'empresa, la informació no financera i de sostenibilitat en el model econòmic, i l'economia del bé comú (EBC).

  b) Petites i mitjanes empreses (PIME) amb personalitat jurídica pròpia que realitzen actuacions vinculades amb la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'economia sostenible i l'economia del bé comú (EBC), i que tinguen almenys un treballador assalariat a jornada completa amb antiguitat superior a un any.

  c) Centres, instituts i ens universitaris especialitzats que duguen a terme activitats d'investigació i formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o l'economia del bé comú (EBC), ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben adscrits a una universitat.

  d) Els pactes territorials per l'ocupació i el desenvolupament local de la Comunitat Valenciana que estiguen reconeguts per la Generalitat Valenciana com a tals.

  Requeriments

  1. Amb caràcter general, les entitats sol·licitants d'aquestes ajudes han de reunir els requisits següents:

  a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre públic corresponent a la data de publicació de la corresponent convocatòria, en cas que fora exigible. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'aquest assentament.

  b) Tindre domicili social en el territori de la Comunitat Valenciana.

  c) No estar incurses en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.


  2. Els centres, instituts i ens universitaris a què es refereix la lletra c de l'apartat "Interessats/Sol·licitants" d'aquest tràmit han de complir els requisits per a ser considerats organismes d'investigació, tal com estableix l'apartat 2.1 del marc sobre ajudes estatals de recerca i desenvolupament i innovació (2014/C 198/01), i d'acord amb la definició d'organisme d'investigació recollida en la lletra ee de l'epígraf 15 de l'apartat 1.3 del marc esmentat.


  3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. QUANTIA

  1.1. La quantia d'aquestes subvencions es determinarà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració establits en el capítol II del títol II de l'Ordre 2/2017, d'1 de febrer (per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible), i el desglossament de puntuació establit en els annexos I, II i III de la resolució de convocatòria, per a la qual cosa es tindrà en compte el que disposa l'article 9 de l'esmentada Ordre 2/2017 per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció.

  1.2. Les convocatòries anuals concretaran la quantia màxima d'ajuda a percebre per tipologia, entitat beneficiària i actuació subvencionable aplicables a cada convocatòria específica, sense que en cap cas puguen excedir els límits establits en el capítol I del títol II de l'esmentada Ordre 2/2017 per a cada actuació.

  En concret, la resolució de convocatòria 2022 determina:

  - Que les ajudes poden arribar fins al 100 % de les despeses subvencionables, sense perjudici dels límits vigents per a les ajudes de minimis.

  - I que les quanties màximes de les ajudes per entitat beneficiària i actuació subvencionable són:

  a) Les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes les activitats de formació, foment i difusió de les entitats socialment responsables, el foment de la responsabilitat social, així com l'Economia Sostenible de l'article 4.1 de l'Ordre 2/2017 no podran superar la xifra de 10.000 euros.

  b) La quantia màxima que podrà percebre una pime en concepte de les ajudes per les actuacions de l'article 4.2 de l'Ordre 2/2017 no podrà superar la quantia de 3.000 euros, en funció del nombre d'assalariats.

  c) Les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes les activitats d'investigació i/o formació especialitzada a què es refereix l'article 4.3 de l'Ordre 2/2017 no podran superar la xifra de 5.000 euros.

  d) Les ajudes a activitats realitzades pels Pactes i Acords Territorials per l'Ocupació i el Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana no podran superar la xifra de 17.500 euros en funció del nombre d'habitants de la seua àrea d'influència.

  - Si, una vegada valorades i adjudicades les subvencions per a les actuacions objecte de la convocatòria 2022, no s'esgotara la quantia disponible en un d'aquests tipus d'ajudes, el sobrant passarà a incrementar la quantia assignada dels altres tipus.


  2. DESPESES SUBVENCIONABLES

  Per mitjà d'aquestes subvencions, es contribuirà al finançament total o parcial de les despeses ocasionades en el desenvolupament de les actuacions subvencionables que realitzen les entitats i empreses sol·licitants, en els termes previstos, tant amb caràcter general, com per a cada tipus o modalitat d'aquestes ajudes, en el capítol I del títol II de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores, i en el resolc cinqué de la resolució de convocatòria.


  3. COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES: vegeu el que indica l'article 11 de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.

  4. REINTEGRAMENT I MINORACIÓ DE LES AJUDES CONCEDIDES: vegeu el que estableix sobre aquest tema l'article 16 de la referida Ordre 2/2017.

  5. PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 15 de l'esmentada Ordre 2/2017.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquestes ajudes serà DES DEL dia 14 DE MARÇ DE 2022 FINS Al dia 22 D'ABRIL DE 2022, tots dos inclosos (la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9294, de 09/03/2022).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat disponible com a FORMULARI WEB en el mateix tràmit telemàtic.

  - Les entitats sol·licitants NOMÉS podran presentar UNA ÚNICA SOL·LICITUD.

  - Si els centres, instituts i ens universitaris especialitzats depenen o estan adscrits a una universitat, la corresponent sol·licitud de subvenció ha d'estar subscrita pel representant legal d'aquesta última.

  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida s'ha de realitzar de manera telemàtica, atenent el que preveu l'article 6.2 de l'Ordre 2/2017 i en l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.


  2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud.

  - Si les bases reguladores de la concessió d'aquestes ajudes (aprovades per l'Ordre 2/2017, modificada per Ordre 2/2022, de 8 de febrer) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general com l'específica s'han d'ajustar al que disposa l'article 27 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Les sol·licituds, declaracions i la resta de documents que s'hagen de presentar segons un formulari establit a aquest efecte s'han de presentar utilitzant els models que es poden obtindre en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia Prop i en el tràmit telemàtic correlatiu.

  - Documents presentats amb anterioritat: en el cas que els documents que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió de les ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, la persona sol·licitant podrà acollir-se al que estableix sobre aquest tema l'article 28 de l'esmentada Llei 39/2015, en relació amb l'article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  - Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la DOCUMENTACIÓ SEGÜENT (si bé l'Administració podrà demanar a la persona sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada):


  A - DOCUMENTACIÓ GENERAL

  a) ANNEX a la sol·licitud general de subvenció, segons model normalitzat "SOLECSOS - Annex I. Ajudes economia sostenible", que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també està disponible en el tràmit telemàtic.

  b) Documentació acreditativa de la identitat:

  b.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria d'economia sostenible l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat bé de la persona física sol·licitant o bé de la persona o persones físiques que actue/n en nom i representació d'una persona jurídica subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, s'ha de presentar la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta o aquestes persones (DNI, NIE o passaport).

  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria, resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la.

  b.2.- Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en:
  - Còpia de la targeta d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant.
  - Còpia de l'escriptura de constitució de l'entitat i dels seus estatuts vigents.
  - Còpia d'escriptura de poder suficient i actual a favor de la persona o persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l'entitat sol·licitant per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, llevat que la capacitat de representació estiga prevista en els estatuts de l'entitat.
  - Declaració subscrita pel representant legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, del fet que es troben al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que s'imposen a l'entitat sol·licitant per la legislació específica aplicable a aquesta.

  c) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
  - En tot cas han d'indicar-se eixes dades en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic.
  - I, a més, ha de presentar-se també l'imprés "Model de domiciliació bancària" (segons model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit), en el cas que no s'haja presentat amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana o si amb posterioritat les dades de domiciliació bancària han experimentat qualsevol variació. En aquest imprés el titular del compte ha de coincidir amb l'entitat sol·licitant de la subvenció.

  d) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la conselleria competent en matèria d'economia sostenible perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a aquesta obtenció respecte de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, cal presentar les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  La validesa d'aquestes certificacions s'ha d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa cal tindre en compte sobre aquest tema que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de l'expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  * D'altra banda, la direcció general competent en matèria d'economia sostenible es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment.

  * Les entitats que gaudisquen d'alguna exempció tributària han de presentar la documentació que acredite la concessió efectiva d'aquesta exempció o, si escau, manifestar la norma o les normes que els concedeixen aquesta exempció. De la mateixa manera, s'ha d'acreditar la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol·licitant pretenga que la subvenció s'estenga, totalment o parcialment als que no pot recuperar o compensar.

  e) Declaració responsable en la qual es facen constar les subvencions o ajudes, públiques o privades, obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, o, si és el cas, declaració expressa de no haver-les sol·licitades. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic).

  f) Declaració responsable que acredite que l'entitat sol·licitant no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que s'ha d'elaborar segons el que disposa l'apartat 7 d'aquest article. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "SOLECSOS - Annex I. Ajudes economia sostenible", també disponible en el tràmit telemàtic).

  g) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar-ne exempt. (Aquesta declaració s'ha d'elaborar segons el model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "SOLECSOS - Annex I. Ajudes economia sostenible", disponible també en el tràmit telemàtic).


  B- DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  B.1. En el cas de les ajudes a activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'EBC realitzades per les associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions SENSE ÀNIM DE LUCRE, s'ha d'aportar la documentació específica següent:

  a) Fitxa de l'entitat sol·licitant, segons el model normalitzat denominat "FIESAL - Fitxa entitat sense ànim de lucre", inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic.

  b) Memòria descriptiva del projecte o l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, segons el model normalitzat denominat "MEMESAL - Memòria d'actuacions d'entitats sense ànim de lucre i Pactes d'Ocupació" (que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també està disponible en el tràmit telemàtic).
  Aquesta memòria ha de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte o actuació, i incloure informació suficient per a poder aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.

  c) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fitxa de l'entitat sol·licitant i de la informació continguda en la memòria descriptiva del projecte o l'actuació, d'acord amb els articles 22 i següents de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.

  d) Declaració responsable (cal elaborar-la segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració ajudes de minimis" i al tràmit telemàtic) sobre:
  - Ajudes de minimis percebudes per l'entitat sol·licitant en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors, amb la indicació de l'import, l'organisme, l'exercici fiscal de concessió, el règim d'ajudes en què s'empara i l'objectiu de l'ajuda i els costos subvencionats, o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap, així com de les ajudes d'aquesta naturalesa que hagen sol·licitat en aquest i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre.
  - Ajudes de l'Estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, amb la indicació del percentatge que representa cada ajuda percebuda respecte als costos subvencionables, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
  * Notes:
  El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda a l'empresa.
  - Només podran concedir-se noves ajudes de minimis després d'haver comprovat que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a l'entitat beneficiària sobrepasse el límit màxim establit en el Reglament (UE) núm.1407/2013, és a dir, 200.000 euros, que es redueix a 100.000 euros en el cas de beneficiaris que operen en el sector del transport per carretera, durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.


  B.2. En el cas de les ajudes dirigides a les actuacions realitzades per PIMES relatives a l'elaboració i implantació d'una memòria de sostenibilitat, s'ha de presentar la documentació específica següent:

  a) Fitxa de la pime sol·licitant, segons el model normalitzat denominat "FIPYME - Fitxa pimes", inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic.

  b) Documentació acreditativa dels mèrits assenyalats en la fitxa de la pime sol·licitant, d'acord amb els articles 22 i següents de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.

  c) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits relatius a la condició de pime. (Aquesta declaració es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "FIPYME - Fitxa pimes", disponible igualment en el tràmit telemàtic).

  d) Memòria descriptiva de l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, segons el model normalitzat denominat "MEMPYME - Memòria d'actuacions de pimes", que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic.
  Aquesta memòria ha de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte o actuació, i incloure informació suficient per a poder aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.

  e) Declaració responsable descrita en el punt B.1.c d'aquest apartat, que s'ha d'elaborar segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració ajudes de minimis", disponible també en el tràmit telemàtic.

  f) Informe de la plantilla mitjana de treballadors en situació d'alta de l'any 2021 que expedeix la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).


  B.3. En el cas de les ajudes a activitats dels CENTRES, INSTITUTS I ENS UNIVERSITARIS dirigides a finançar les despeses derivades d'activitats d'investigació bàsica sobre l'EBC, l'empresa social i l'emprenedoria i innovació social, així com destinades a l'impuls de la investigació aplicada en aquestes matèries, s'ha d'aportar la documentació específica següent:

  a) Memòria descriptiva de l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, segons el model normalitzat denominat "MEMUNIV - Memòria d'actuacions de centres, instituts i ens universitaris", que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també està disponible en el tràmit telemàtic.
  Aquesta memòria ha de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte o actuació, i incloure informació suficient per a poder aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.

  b) Declaració responsable que es comprometen a realitzar les operacions necessàries per a distingir els costos i el finançament de les activitats no econòmiques de les econòmiques, així com que compleixen els requisits per a ser considerats organismes d'investigació i que les activitats per a les quals sol·liciten subvenció constitueixen activitats primàries de l'organisme d'investigació, d'acord amb el que disposa el marc sobre ajudes estatals d'investigació, i desenvolupament i innovació (2014/C/198/01). (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "MEMUNIV - Memòria d'actuacions de centres, instituts i ens universitaris", que també està disponible en el tràmit telemàtic).

  c) Acreditació corresponent a la valoració de l'equip docent i/o d'investigació i experiència prèvia, a l'efecte de l'article 21.3 de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.


  B.4. En el cas de les ajudes a activitats de formació i difusió sobre instruments per al desenvolupament, foment i implantació de la Responsabilitat Social i la informació no financera realitzades per PACTES I ACORDS TERRITORIALS PER L'OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ha de presentar-se la següent documentació específica:

  a) Memòria descriptiva del projecte o actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, segons model normalitzat denominat "MEMESAL - Memòria d'actuacions d'entitats sense ànim de lucre i Pactes d'Ocupació" (que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic).
  Aquesta memòria haurà de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte o actuació i incloure informació suficient per a poder aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.

  b) El text íntegre del Pacte o Acord Territorial d'Ocupació subscrita per les entitats signants.

  c) Certificació de l'acord de l'òrgan competent de l'aprovació de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

  d) Declaració responsable indicant la relació de municipis de la seua àrea d'influència, així com el nombre d'habitants en 2021 de cadascun d'ells.
  La dada de població es contrastarà amb les dades oficials publicades per Institut Valencià d'Estadística.


  B.5. Qualsevol altra documentació que en funció de l'especificitat de cada convocatòria siga requerida.

  Impresos associats

  [SOLECSOS] ANNEX I. AJUDES ECONOMIA SOSTENIBLE

  [FIESAL] FITXA ENTITATS SENSE ÁNIM DE LUCRE

  [MEMESAL] MEMÒRIA D'ACTUACIONS D'ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

  [FIPYME] FITXA PIMES

  [MEMPYME] MEMÒRIA D'ACTUACIONS DE PIMES

  [MEMUNIV] MEMÒRIA D'ACTUACIONS DE CENTRES, INSTITUTS I ENS UNIVERSITARIS

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [RELGAST] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU

  [DECLAFIN] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS

  [DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.


  2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions:

  - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
  - S'iniciarà d'ofici mitjançant la convocatòria pública aprovada per una resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
  - L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la direcció general competent en matèria d'economia sostenible.


  3. ESMENA

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits o no s'acompanye de la documentació que resulte de presentació preceptiva, es requerirà la persona sol·licitant perquè en el termini, màxim i improrrogable, de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu comú.
  - L'esmena s'ha de fer també telemàticament, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).


  4. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

  - Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, correspondrà valorar-les i elaborar un informe amb la proposta de concessió i denegació de les subvencions a l'òrgan col·legiat previst en l'article 8.2 de l'Ordre 2/2017 (conforme a l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).
  - La proposta que conté aquest informe es formularà de conformitat amb els criteris de valoració establits en el capítol II del títol II de l'Ordre 2/2017 i amb el desglossament de puntuació en funció del tipus de beneficiària i de l'ajuda sol·licitada previst en el resolc deu i els annexos I, II i III de la resolució de convocatòria.


  5. PROPOSTA de resolució

  L'òrgan instructor, a la vista dels expedients i de l'informe de la comissió de valoració, formularà la proposta de resolució definitiva, que elevarà a l'òrgan competent per a resoldre.


  6. RESOLUCIÓ:

  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia. No obstant això, es delega en la persona titular de la direcció general esmentada la competència per a resoldre els expedients d'aquestes ajudes.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS, a comptar de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds.
  - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, la sol·licitud es podrà considerar desestimada per silenci administratiu.
  - La resolució de concessió de les ajudes:
  . Ha de fixar-ne expressament la quantia.
  . Ha d'incorporar, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari d'aquestes en l'execució i justificació.
  . Ha de fer constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.
  . Es notificarà a les entitats i organitzacions interessades i es publicarà en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'economia, en l'enllaç corresponent a l'ordre d'ajudes, i en el DOGV, tot això en els termes previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu comú i en la normativa de subvencions.
  - La concessió i quantia d'aquestes ajudes estarà condicionada al compliment dels requisits que en cada cas s'estableixen i, a més, a la resolució de convocatòria i a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a tal fi, de conformitat amb els pressupostos de la Generalitat per al corresponent exercici.


  7. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

  - La subvenció concedida s'entregarà una vegada aporte l'entitat beneficiària la justificació de la realització de l'activitat subvencionada i comprove i aprove aquesta justificació la direcció general competent en matèria d'economia sostenible.
  - La justificació es realitzarà en la FORMA i DINS DELS TERMINIS previstos en l'article 13 de l'Ordre 2/2017, i el resolc onzé de la resolució de convocatòria.
  . En la convocatòria de 2022, la presentació de la justificació es podrà realitzar FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2022.
  . S'ha d'utilitzar per a fer-ho el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).
  - El règim de pagament de la subvenció serà el que determina l'article 14 de l'esmentada Ordre 2/2017.
  - Hi ha models normalitzats (inclosos com a impresos associats a aquest tràmit) per a determinats documents que cal presentar en la fase de justificació de la subvenció concedida.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució que es dicte posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, si fora expressa, o, si no ho fora, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18212

  Tramitació

  1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL TRÀMIT ELECTRÒNIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - El sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats).
  - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat
  3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.
  4. Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar el formulari web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana.
  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu apartat 'Enllaços').
  5. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeix model normalitzat d'algun d'eixos documents.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents
  Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgeconomia@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  A. DEFINICIONS: vegeu les definicions de l'article 2 de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.


  B. ACCIONS OBJECTE DE SUBVENCIÓ

  Les accions concretes per a les quals podran concedir-se aquestes ajudes són:

  1. Activitats de de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de les entitats socialment responsables, el foment de la responsabilitat social, així com l'economia sostenible en el territori de la Comunitat Valenciana REALITZADES PER ASSOCIACIONS, FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS I ORGANITZACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, que tinguen entre els seus fins la promoció i el foment dels principis vinculats a l'economia sostenible, la responsabilitat social en l'empresa, la informació no financera i de sostenibilitat en el model econòmic, i l'economia del bé comú (EBC), en qualsevol de les modalitats següents:

  a) Activitats de foment d'estudis d'aspectes relacionats amb l'economia sostenible, amb el foment de la responsabilitat social, la informació no financera i de sostenibilitat en el model econòmic, i amb l'economia del bé comú (EBC), com ara la realització de tallers, col·loquis, xarrades, congressos, trobades, taules redones, simposis, jornades, seminaris i altres activitats similars, que tinguen com a finalitat la divulgació i l'intercanvi de coneixements i millors pràctiques entre professionals i experts en aquestes matèries.

  b) Activitats de difusió per a millorar la visibilitat de l'economia sostenible, de la responsabilitat social i de l'economia del bé comú (EBC), així com l'impacte que tenen en la societat, entenent-se per tals, aquelles l'objecte de les quals siga donar a conéixer o divulgar entre la població en general o a col·lectius específics la cultura i pràctica de la sostenibilitat, de la responsabilitat social i de l'economia del bé comú (EBC), mitjançant campanyes d'informació i difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat.

  c) Activitats de formació i difusió sobre instruments per al desenvolupament, foment i implantació de la responsabilitat social i informació no financera en pimes de la Comunitat Valenciana, segons la legislació autonòmica en aquesta matèria.

  d) Actuacions d'innovació social positives que permeten promoure i donar suport a idees que, de manera simultània, resolguen les necessitats socials, creen noves relacions socials i reforcen la creació de valor econòmic.

  e) Activitats dirigides a la implementació, foment i desenvolupament dels objectius de desenvolupament sostenible. En la Resolució de convocatòria es determinen els ODS objecte d'ajuda.


  2. Actuacions REALITZADES PER PETITES I MITJANES EMPRESES (PIMES) per a la implantació de la cultura i pràctica de l'economia sostenible, de l'empresa socialment responsable, i de l'economia del bé comú (EBC), que consisteixen en l'elaboració i implantació d'una memòria de sostenibilitat que contribuïsca a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i l'impacte que tenen en la societat en el triple vessant social, econòmic i mediambiental, de manera que permeten mesurar l'èxit ètic de l'organització i la seua contribució al bé comú, com ara el balanç del bé comú, la memòria de responsabilitat social, l'estat no financer o altres eines similars, sempre basades en els marcs nacionals o europeus explicitats en l'article 2.8 de l'Ordre 2/2017.

  La memòria de sostenibilitat i l'auditoria social externa d'aquesta s'han d'ajustar al que preveuen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 19 de l'Ordre 2/2017 i el resolc cinqué de la resolució de convocatòria.


  3. Activitats dels CENTRES, INSTITUTS I ENS UNIVERSITARIS dirigides a finançar les despeses derivades d'activitats d'investigació bàsica sobre economia sostenible, l'economia del bé comú (EBC), l'empresa socialment responsable i la innovació social, així com les destinades a l'impuls de la investigació aplicada en aquestes matèries, en concret en 2022 per a la modalitat d'investigació dirigida a aprofundir en els conceptes i valors que regeixen aquests models.


  4.- Activitats de formació i difusió sobre instruments per al desenvolupament, foment i implantació de la responsabilitat social i la informació no financera REALITZADES PER PACTES I ACORDS TERRITORIALS PER L'OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA a què fa referència l'article 4.4 de les bases reguladores, específicament, les que es referencien en l'apartat 4.1.c de les bases i la seua relació amb la legislació espanyola i de la Unió Europea.

  En relació amb les sol·licituds respecte de l'apartat 4.4 que es basen en projectes relacionats amb els ODS, es consideraran subvencionables aquelles actuacions basades en el desenvolupament, implantació i aplicació en els següents ODS i les seues corresponent metes:
  . 5 (Igualtat de gènere) en la seua meta 5.5, Participació plena de la dona i igualtat d'oportunitats
  . 8 (Treball decent i creixement econòmic)
  . 9 (Indústria, innovació i infraestructura)
  . i 12 (Producció i consums responsables)


  C. Qualsevol aclariment, consulta o informació addicional sobre aquestes ajudes ha de remetre's a la següent adreça de correu electrònic: dgeconomia@gva.es

  Les incidències exclusivament informàtiques cal remetre-les a generalitat_en_red@gva.es

  Criteris de valoració

  La valoració dels expedients de sol·licitud d'aquestes ajudes s'ha de realitzar de conformitat amb els criteris de valoració establits en el capítol II del títol II de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores, i amb el desglossament de puntuació en funció del tipus de beneficiària i de l'ajuda sol·licitada continguda en el resolc deu i els annexos I, II i III de la resolució de convocatòria, tenint, a més, en compte, que es valorarà negativament en 15 punts, a les beneficiàries de les ajudes que no hagen complit les exigències de justificació dins del termini i en la forma escaient en convocatòries anteriors.

  Obligacions

  Vegeu el que preveu l'article 5 de l'Ordre 2/2017.

  Sancions

  Les beneficiàries d'ajudes i subvencions estaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre infraccions en aquesta matèria estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica d'ajudes conselleria competent en matèria d'economia

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Carpeta Ciutadana

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a expedient obert d'AJUDES de la Conselleria competent en matèria d'economia

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/15).
  - Ordre 2/2017, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible (DOGV núm. 7973, de 06/02/2017).
  * Aquesta Ordre ha sigut modificada per Ordre 2/2022, de 8 de febrer (vegeu a continuació)
  - Ordre 2/2022, de 8 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de modificació de l'Ordre 2/2017, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible (DOGV núm. 9280, de 17/02/2022).
  - Resolució de 4 de març de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9294, de 09/03/2022).
  - Extracte de la Resolució de 4 de març de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9294, de 09/03/2022).
  - Resolució de 8 de juliol de 2022, del director general d'Economia Sostenible, per la qual es concedeixen ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2022 (DOGV núm. 9384, de 15/07/2022).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013.

  Vegeu Llei 1/2015, de 6 de febrer

  Vegeu Ordre 2/2017, d'1 de febrer (bases reguladores) * modificada per Ordre 2/2022, de 8 de febrer

  Vegeu Ordre 2/2022, de 8 de febrer (modificació Ordre 2/2017)

  Vegeu Resolució de 4 de març de 2022 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 4 de març de 2022 (extracte convocatòria)

  Vegeu Resolució de 8 de juliol de 2022 (concessió ajudes)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.