• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana 2019. Economia.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions destinades a contribuir a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana, a través del finançament d'actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l'Economia del Bé Comú (EBC).

  En concret, les accions per a les quals podran concedir-se estes ajudes són les que es detallen en l'apartat "Informació complementària" d'este tràmit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a estes ajudes les entitats següents:

  a) Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social i/o de l'EBC.

  b) Xicotetes i mitjanes empreses (pimes) amb personalitat jurídica pròpia que realitzen actuacions vinculades amb la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC.

  c) Centres, instituts i ens universitaris especialitzats que duguen a terme activitats d'investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o l'EBC, ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben adscrits a una universitat.

  Requeriments

  1.- Amb caràcter general, les entitats sol·licitants d'estes ajudes han de reunir els requisits següents:

  a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre públic corresponent a la data de publicació de la corresponent convocatòria. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'este asentament.

  b) Tindre domicili social o establiment permanent en el territori de la Comunitat Valenciana.

  c) No estar incurses en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

  2.- Els centres, instituts i ens universitaris a què es referix la lletra c) de l'apartat "Interessats/Sol·licitants" d'este tràmit, han de complir els requisits per a ser considerats organismes d'investigació, tal com establix l'apartat 2.1 del Marco sobre ajudes estatals d'investigació i desenrotllament i innovació (2014/C 198/01), i d'acord amb la definició d'organisme d'investigació arreplegada en la lletra ee de l'epígraf 15 de l'apartat 1.3 de l'esmentat marc.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. QUANTIA

  1.1. La quantia d'estes subvencions es determinarà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració establits en el capítol II del títol II de l'Ordre 2/2017, d'1 de febrer (per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible) i el desglossament de puntuació establit en els annexos I, II i III de la Resolució de convocatòria, i tenint en compte el que disposa l'article 9 de de l'esmentada Ordre 2/2017 per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció.

  1.2. Les convocatòries anuals concretaran la quantia màxima d'ajuda a percebre per tipologia, entitat beneficiària i actuació subvencionable aplicables a cada convocatòria específica, sense que en cap cas puguen excedir els límits establits en el capítol I del títol II de l'esmentada Ordre 2/2017 per a cada actuació.

  En concret, la Resolució de convocatòria 2019 determina:

  - Que les ajudes poden arribar fins al 100% de les despeses subvencionables, sense perjuí dels límits vigents per a les ajudes de minimis, per als projectes i actuacions establits en l'Apartat b) -ajudes per a la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC en pimes- , i per als projectes i actuacions establits en l'Apartat c) -ajudes per a activitats d'investigació en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o l'EBC-, del resolc quart de la Resolució de convocatòria.

  - Que les ajudes poden arribar fins al 90% de les despeses subvencionables, sense perjuí dels límits vigents per a les ajudes de minimis, per als projectes i actuacions establits en l'Apartat a) -activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'EBC en la Comunitat Valenciana realitzades per associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social i/o de l'EBC-, del resolc quart de la Resolució de convocatòria.

  - I que les quanties màximes de les ajudes per tipologia, entitat beneficiària i actuació subvencionable són:

  a) Les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes les activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'EBC de l'article 4.1 de l'Ordre 2/2017, no podran superar la xifra de 10.000 euros.

  b) La quantia màxima que podrà percebre una pime en concepte de les ajudes per les actuacions de l'article 4.2 de l'Ordre 2/2017 no podrà superar la quantia de 3.000 euros.

  c) Les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes les activitats d'investigació i/o formació especialitzada que es referix l'article 4.3 de l'Ordre 2/2017, no podran superar la xifra de 10.000 euros.

  - Si una vegada valorades i adjudicades les subvencions per a les actuacions objecte de la convocatòria 2019, no s'esgotara la quantia disponible en un d'estos tipus d'ajudes, el sobrant passarà a incrementar la quantia assignada dels altres tipus.

  2. GASTOS SUBVENCIONABLES

  Per mitjà d'estes subvencions es contribuirà al finançament total o parcial dels gastos ocasionats en el desenrotllament de les actuacions subvencionables que realitzen les entitats i empreses sol·licitants, en els termes previstos, tant amb caràcter general, com per a cada tipus o modalitat d'estes ajudes, en el capítol I del títol II de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores i en el resolc cinqué de la Resolució de convocatòria.

  3. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

  - La subvenció concedida s'alliberarà una vegada siga aportada per l'entitat beneficiària la justificació de la realització de l'activitat subvencionada i es comprove i aprove la dita justificació per la Direcció General competent en matèria d'economia.
  - La justificació es realitzarà en la FORMA i TERMINIS previstos en l'article 13 de l'Ordre 2/2017 i el resolc onze de la Resolució de convocatòria. En la convocatòria de 2019 la presentació de la justificació podrà realitzar-se FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2019.

  S'utilitzarà per a això el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).
  - El règim de pagament de la subvenció serà el determinat en l'article 14 de l'esmentada Ordre 2/2017.
  - Hi ha models normalitzats (inclosos com a impresos associats a este tràmit) per a determinats documents a presentar en la fase de justificació de la subvenció concedida.

  4. COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES: vegeu allò que s'ha indicat en l'article 11 de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.

  5. REINTEGRAMENT I MINORACIÓ DE LES AJUDES CONCEDIDES: vegeu el que establix respecte d'això en l'article 16 de l'esmentada Ordre 2/2017.

  6. PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 15 de l'esmentada Ordre 2/2017.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'estes ajudes serà DES DEL día 1 DE MARÇ DE 2019 FINS AL dia 29 DE MARÇ DE 2019, ambdós inclosos (en 2019 la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8451, de 26/12/2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i al tràmit telemàtic).

  - Les entitats sol·licitants NOMÉS podran presentar UNA ÚNICA SOL·LICITUD.
  - Si els centres, instituts i ens universitaris especialitzats depenen o estan adscrits a una universitat, la corresponent sol·licitud de subvenció haurà d'estar subscrita pel representant legal d'esta última.
  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà de manera telemàtica, atés el que preveu l'article 6.2 de l'Ordre 2/2017 i en l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  2 - DOCUMENTACIÓ que ha d'adjuntar-se a la sol·licitud.

  - Sempre que les bases reguladores de la concessió d'estes ajudes (aprovades per Ordre 2/2017) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l'específica, s'ajustaran al que disposa l'article 27 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Les sol·licituds, declaracions i la resta de documents que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, caldrà que s'ajusten als models que poden obtindre's en l'apartat "Impresos Associats" d'este tràmit de la Guia PROP, en el correlatiu tràmit telemàtic i en l'apartat dedicat a les ajudes concretes de què es tracta, dins de l'adreça web de la Generalitat: https://seu.gva.es.

  - Documents presentats amb anterioritat: en el cas que els documents que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió de les ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, la persona sol·licitant podrà acollir-se al que s'establix respecte d'això en l'article 28 de l'esmentada Llei 39/2015, en relació amb l'article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades amb la DOCUMENTACIÓ SEGÜENT (si bé l'Administració podrà demanar de la persona sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada):

  A.- DOCUMENTACIÓ GENERAL

  a) Documentació acreditativa de la identitat:

  a.1.- Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de d'economia l'autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat bé de la persona física sol·licitant, o bé de la persona física/persones físiques que actue/n en nom i representació d'una persona jurídica subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat de la persona o persones (DNI, NIE o passaport).

  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per l'interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2.- Quan es tracte d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa, consistent en:
  - Còpia de la targeta d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant.
  - Còpia de l'escriptura de constitució de l'entitat i dels seus estatuts vigents.
  - Còpia d'escriptura de poder prou i actual a favor de la persona física/persones físiques que subscriga/subscriguen la sol·licitud en nom de l'entitat sol·licitant per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, llevat que la capacitat de representació es preveja en els estatuts de l'entitat.
  - Declaració subscrita pel representant legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que vinguen imposades a l'entitat sol·licitant per la legislació específica d'aplicació.

  b) Dades de domiciliació bancària, segons model oficial a este efecte (que figura com a imprés associat a este tràmit i al tràmit telemàtic). En este imprés el titular del compte haurà de coincidir amb l'entitat sol·licitant de la subvenció, excepte si estes dades ja van ser presentades amb anterioritat davant de la Generalitat i no han experimentat variació, i en este cas s'indicarà el número de la compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a tals efectes.

  c) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria d'economia l'autorització perquè obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social
  - Dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  La validesa d'estes certificacions haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda, i caldrà tindre en compte respecte d'això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que establix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  - D'altra banda, la direcció general competent en matèria d'economia es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requerix algun aclariment.
  - Les entitats que gaudisquen d'alguna exempció tributària presentaran la documentació que acredite la concessió efectiva de l'esmentada exempció o, si és el cas, manifestaran la norma o normes que els concedisquen la dita exempció. De la mateixa manera, s'acreditarà la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol·licitant pretenga que la subvenció s'estenga, totalment o parcialment, als que no puga recuperar o compensar.

  d) Declaració responsable en què es facen constar les subvencions o ajudes, públiques o privades, obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, o, si és el cas, declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic).

  e) Declaració responsable que acredite que l'entitat sol·licitant no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a realitzar segons el que disposa l'apartat 7 del dit article. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit denominat "Annex I. Ajudes economia sostenible", també disponible en el tràmit telemàtic).

  f) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar-ne exempt. (Esta declaració es realitzarà segons model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit denominat "Annex I. Ajudes economia sostenible", disponible també en el tràmit telemàtic).

  B- DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  B.1. En el cas de les ajudes a activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'EBC realitzades per les associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions SENSE ÀNIM DE LUCRE, s'haurà d'aportar la documentació específica següent:

  a) Fitxa de l'entitat sol·licitant, segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit denominat "Fitxa entitat sense ànim de lucre" i també disponible en el tràmit telemàtic.

  b) Memòria descriptiva del projecte o actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Memòria d'actuacions de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'EBC" (disponible també en el tràmit telemàtic).
  Esta memòria haurà d'arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte o actuació i incloure informació suficient per a poder aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.

  c) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fitxa de l'entitat sol·licitant i de la informació continguda en la memòria descriptiva del projecte o actuació, d'acord amb els articles 22 i següents de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.

  d) Declaració responsable (es realitzarà segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Declaració ajudes de minimis" i al tràmit telemàtic) de:
  - Ajudes de minimis percebudes per l'entitat sol·licitant en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors, amb indicació de l'import, organisme, exercici fiscal de concessió, règim d'ajudes en què s'empara i objectiu de l'ajuda i costos subvencionats, o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap, així com de les ajudes de tal naturalesa que hi hagen sol·licitat i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre.
  - Ajudes d'Estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, amb indicació del percentatge que representa cada ajuda percebuda respecte als costos subvencionables, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
  * Notes:
  - El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda a l'empresa.
  - Només podran concedir-se noves ajudes de minimis després d'haver comprovat que això no provocarà que l'import total de les ajudes concedides a l'entitat beneficiària sobrepasse el límit màxim establit en l'esmentat Reglament (UE) núm.1407/2013, és a dir, 200.000 euros, que es reduïx a 100.000 euros en el cas de beneficiaris que operen en el sector del transport per carretera, durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

  B.2. En el cas de les ajudes dirigides a les actuacions realitzades per PIMES per a la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC, haurà de presentar-se la documentació específica següent:

  a) Fitxa de l'entitat sol·licitant, segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit denominat "Fitxa pimes" i també disponible en el tràmit telemàtic.

  b) Documentació acreditativa dels mèrits assenyalats en la fitxa de l'entitat sol·licitant, d'acord amb els articles 22 i següents de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.

  c) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits relatius a la condició de pime. (Esta declaració es realitzarà segons model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit denominat "Fitxa pimes", disponible igualment en el tràmit telemàtic).

  d) Memòria descriptiva de l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Memòria d'actuacions pimes" i també al tràmit telemàtic.
  Esta memòria haurà d'arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte o actuació i incloure informació suficient per a poder aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.

  e) Declaració responsable descrita en el punt B.1.c) d'este apartat, a realitzar segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Declaració ajudes de minimis", disponible així mateix en el tràmit telemàtic.

  B.3. En el cas de les ajudes a activitats dels CENTRES, INSTITUTS I ENS UNIVERSITARIS dirigides a finançar els gastos derivats d'activitats d'investigació bàsica sobre l'EBC, l'empresa social i l'emprenedoria i innovació social, així com destinats a l'impuls de la investigació aplicada en eixes matèries, haurà d'aportar-se la següent documentació específica:

  a) Memòria descriptiva de l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Memòria d'actuacions de formació especialitzada i d'investigacions sobre empreses socials i/o l'EBC" (també disponible en el tràmit telemàtic).
  Esta memòria haurà de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte o actuació i incloure informació suficient per a poder aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.

  b) Declaració responsable de què es comprometen a realitzar les operacions necessàries per a distingir els costos i el finançament de les activitats no econòmiques de les econòmiques, així com de que complixen els requisits per a ser considerats organismes d'investigació i que les activitats per a les quals sol·liciten subvenció constituïxen activitats primàries de l'organisme d'investigació, d'acord amb el que disposa el Marc sobre Ajudes Estatals d'Investigació, i Desenvolupament i Innovació (2014/C/198/01). (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit denominat "Memòria d'actuacions de formació especialitzada i d'investigacions sobre empreses socials i/o l'EBC", que també està disponible en el tràmit telemàtic).

  c) Acreditació corresponent a la valoració de l'equip docent i/o d'investigació i experiència prèvia, als efectes de l'article 21.3 de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.

  B.4. Qualsevol altra documentació que en funció de l'especificitat de cada convocatòria fora requerida.

  Impresos associats

  [SOLECSOS] ANNEX I. AJUDES ECONOMIA SOSTENIBLE

  [FIESAL] FITXA ENTITATS SENSE ÁNIM DE LUCRE

  [MEMESAL] MEMÒRIA D'ACTUACIONS D'ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

  [FIPYME] FITXA PIMES

  [MEMPYME] MEMÒRIA D'ACTUACIONS DE PIMES

  [MEMUNIV] MEMÒRIA D'ACTUACIONS DE CENTRES, INSTITUTS I ENS UNIVERSITARIS

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [RELGAST] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU

  [DECLAFIN] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS

  [DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria.

  2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions:
  - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
  - S'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada per una resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
  - L'ordenació i Instrucció del procediment correspondrà a la Direcció General competent en matèria d'economia.

  3. ESMENA
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits o no s'adjunte a esta la documentació que resulte de presentaciópreceptiva, es requerirà a la persona sol·licitant perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se la tindrà per desistida de la petició, després d'una resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu comú.
  - L'esmena es realitzarà també telemàticament utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que es pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu també l'enllaç directe en este tràmit).

  4.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ
  - Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, correspondrà la seua valoració i l'elaboració d'un informe amb la proposta de concessió i denegació de les subvencions a l'òrgan col·legiat previst en l'article 8.2 de l'Ordre 2/2017 (conforme a l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
  - La proposta continguda en este informe es formularà de conformitat amb els criteris de valoració establits en el capítol II del Títol II de l'Ordre 2/2017 i amb el desglossament de puntuació en funció del tipus de beneficiària i de l'ajuda sol·licitada previst en el resolc deu i els annexos I, II i III de la Resolució de convocatòria.

  5.- Proposta de Resolució
  El òrgan instructor, a la vista dels expedients i de l'informe de la comissió de valoració, formularà la proposta de resolució definitiva, que elevarà a l'òrgan competent per a resoldre.

  6.- RESOLUCIÓ
  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'economia. No obstant això, es delega en la persona titular de l'esmentada Direcció General la competència per a resoldre els expedients d'estes ajudes.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos a comptar de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds.
  - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu.
  - La resolució de concessió de les ajudes:
  . Fixarà expressament la quantia.
  . Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se'n el beneficiari en la seua execució i justificació.
  . Farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.
  . Es notificarà a les entitats i organitzacions interessades i es publicarà en la pàgina web de la Conselleria competent en matèria d'economia, en l'enllaç corresponent a l'ordre d'ajudes, i en el DOGV, tot això en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú i en la normativa de subvencions.
  - La concessió i quantia d'estes ajudes estarà condicionada, a més del compliment dels requisits que en cada cas s'establixen, a la resolució de convocatòria i a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient amb este fi, de conformitat amb els pressupostos de la Generalitat per al corresponent exercici.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució que es dicte posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora expresse, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala del Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si fóra expressa, o, si no ho fóra, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18212

  Tramitació

  1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».
  Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  2.- En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT LA GENERALITAT per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible en:
  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - En http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.

  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:

  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.

  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.

  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.

  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  A. DEFINICIONS: vegeu les definicions de l'article 2 de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.

  B. ACCIONS OBJECTE DE SUBVENCIÓ

  Les concretes accions per a les quals podran concedir-se estes ajudes en 2019 són:

  1.- Activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'EBC a la Comunitat Valenciana REALITZADES PER ASSOCIACIONS, FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS I ORGANITZACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE que tinguen entre els seus fins la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social i/o de l'EBC, en qualsevol de les modalitats següents:
  a) Activitats de foment d'estudis d'aspectes relacionats amb l'empresa social i amb l'EBC, com la realització de tallers, col·loquis, xarrades, congressos, trobades, taules redones, simposis, jornades, seminaris i altres activitats semblants, que tinguen com a finalitat la divulgació i l'intercanvi de coneixements i millors pràctiques entre professionals i experts en eixes matèries.
  b) Activitats de difusió per a millorar la visibilitat de l'empresa social i de l'EBC i l'impacte que tenen en la societat, entenent-se per tals aquelles l'objecte de les quals siga donar a conéixer o divulgar entre la població en general o a col·lectius específics la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC, per mitjà de campanyes d'informació i difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i la resta de documentació didàctica, activitats d'índole artística (exposicions, cicles de cine, música, etc) i qualsevol altra activitat que contribuïsca a esta finalitat.
  c) Actuacions d'innovació social i emprenedoria socials positius que permeten promoure i recolzar idees que, de manera simultània, resolguen les necessitats socials, creuen noves relacions socials i reforcen la creació de valor econòmic.
  d) Activitats de promoció de l'emprenedoria social en tots els nivells educatius.

  2.- Actuacions REALITZADES PER XICOTETES I MITJANES EMPRESES (PIMES) per a la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC, consistents en l'elaboració i implantació d'una memòria de sostenibilitat que contribuïsca a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el seu impacte en la societat en el triple vessant social, econòmica i mediambiental, permetent mesurar l'èxit ètic de l'organització i la seua contribució al bé comú, com ara el Balanç del Bé Comú, memòria de responsabilitat social, estat no financer o altres ferramentes semblants.
  La memòria de sostenibilitat i la seua auditoria social externa hauran d'ajustar-se al que preveu els apartats 2, 3 i 4 de l'article 19 de l'Ordre 2/2017 i en els apartats 2 i 3 del resolc cinqué de la Resolució de convocatòria.

  3.- Activitats dels CENTRES, INSTITUTS I ENS UNIVERSITARIS dirigides a finançar els gastos derivats d'activitats d'investigació bàsica sobre l'EBC, l'empresa social i l'emprenedoria i innovació social, així com destinats a l'impuls de la investigació aplicada en eixes matèries, en qualsevol de les modalitats següents:
  a) Investigació dirigida a aprofundir en els conceptes i valors que regixen estos models.
  b) Aplicació pràctica i desenrotllament de les ferramentes que porten implícits estos models, com la metodologia per al mesurament de la contribució de les empreses al bé comú, elaboració del Balanç del Bé Comú, i altres ferramentes semblants.
  c) Investigacions i estudis sobre la contribució real de les empreses socials i de l'EBC als principals agregats macroeconòmics, així com el seu valor afegit en comparació amb altres models empresarials, els seus efectes sobre la resiliència i les seues relacions amb la innovació social i l'emprenedoria.
  d) Recopilació d'estadístiques i construcció d'indicadors que doten de major reconeixement i visibilitat les empreses socials i l'emprenedoria social, i permeten una millor comprensió dels seus models, professionalitat i el seu paper en la societat.
  e) Formació especialitzada en matèria d'emprenedoria i innovació social i/o EBC.

  Criteris de valoració

  La valoració dels expedients de sol·licitud d'estes ajudes es realitzarà de conformitat amb els criteris de valoració establits en el capítol II del títol II de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores, i amb el desglossament de puntuació en funció del tipus de beneficiària i de l'ajuda sol·licitada contingut en el resolc deu i els annexos I, II i III de la Resolució de convocatòria.

  Obligacions

  Vegeu el que preveu l'article 5 de l'Ordre 2/2017.

  Sancions

  Les beneficiàries d'ajudes i subvencions estaran sotmeses a les responsabilitats i règim sancionador que sobre infraccions en esta matèria establix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica d'ajudes Conselleria competent en matèria d'economia

  Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

  Aportació de documentació a expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria d'economia

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Ordre 2/2017, d'1 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball , per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible (DOGV núm. 7973, de 06/02/2017).
  - Resolució de 18 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019 (DOGV núm. 8451, de 26/12/2018).
  - Extracte de la Resolució de 18 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019 (DOGV núm. 8451, de 26/12/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Vegeu el Reglament (UE) Nº1407/2013

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer

  Vegeu Ordre 2/2017, d'1 de febrer

  Vegeu Resolució de 18 de desembre de 2018 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 18 de desembre de 2018

  Llistat de seguiment

  Resolució de 27 de febrer de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es minora el crèdit de la convocatòria anticipada de les ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.

  Resolució de concessió d'1 de juliol de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.