Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana 2020. Economia.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana 2020. Economia.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions destinades a contribuir a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana, a través del finançament d'actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l'economia del bé comú (EBC).

  En concret, les accions per a les quals podran concedir-se aquestes ajudes són les que es detallen en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Podran acollir-se a aquestes ajudes les entitats següents:

  a) Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la promoció i el foment dels principis vinculats a l'empresa social i/o de l'EBC.

  b) Petites i mitjanes empreses (pimes) amb personalitat jurídica pròpia que realitzen actuacions vinculades amb la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC.

  c) Centres, instituts i ens universitaris especialitzats que duguen a terme activitats d'investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o l'EBC, ja tinguen personalitat jurídica pròpia o depenguen o es troben adscrits a una universitat.

  - EXCEPCIÓ:
  Les pimes que hagen sigut beneficiàries de subvenció en les convocatòries d'ajudes a l'economia sostenible de l'any 2019 o 2018 NO PODRAN ACCEDIR NI SER BENEFICIÀRIES DE LES AJUDES DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA DE 2020.

  Requeriments

  1. Amb caràcter general, les entitats sol·licitants d'aquestes ajudes han de reunir els requisits següents:

  a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre públic corresponent a la data de publicació de la corresponent convocatòria. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'aquest assentament.

  b) Tindre domicili social o establiment permanent al territori de la Comunitat Valenciana.

  No estar incurses en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

  2. Els centres, instituts i ens universitaris a què es refereix la lletra c de l'apartat "Interessats/Sol·licitants" d'aquest tràmit han de complir els requisits per a ser considerats organismes d'investigació, tal com estableix l'apartat 2.1 del marc sobre ajudes estatals de recerca i desenvolupament i innovació (2014/C 198/01), i d'acord amb la definició d'organisme d'investigació recollida en la lletra ee de l'epígraf 15 de l'apartat 1.3 del marc esmentat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquestes ajudes serà DES DEL dia 2 DE MARÇ DE 2020 FINS AL dia 30* DE MARÇ* DE 2020, els dos inclosos (en 2020 la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8706, de 27/12/2019).

  * IMPORTANT:

  A conseqüència de la suspensió de termes i interrupció de terminis dels procediments administratius establida per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i de la posterior represa del còmput dels terminis administratius suspesos amb efectes des de l'1 de juny de 2020, prevista en l'article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, la NOVA DATA DE FINALITZACIÓ DEL TERMINI de presentació de sol·licituds d'aquestes ajudes serà el dia 12 de JUNY de 2020, inclòs.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons el formulari web disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX a aquesta (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic).

  - Les entitats sol·licitants NOMÉS podran presentar UNA ÚNICA SOL·LICITUD.
  - Si els centres, instituts i ens universitaris especialitzats depenen o estan adscrits a una universitat, la corresponent sol·licitud de subvenció ha d'estar subscrita pel representant legal d'aquesta última.
  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida s'ha de realitzar de manera telemàtica, atenent el que preveu l'article 6.2 de l'Ordre 2/2017 i en l'apartat d'aquest tràmit denominat Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació.

  2 - DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud.

  - Si les bases reguladores de la concessió d'aquestes ajudes (aprovades per l'Ordre 2/2017) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general com l'específica s'han d'ajustar al que disposa l'article 27 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Les sol·licituds, declaracions i la resta de documents que s'hagen de presentar segons un formulari establit a aquest efecte s'han de presentar utilitzant els models que es poden obtindre en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP, en el tràmit telemàtic correlatiu i en l'apartat dedicat a les ajudes concretes que es tracten, dins de l'adreça web de la Generalitat: https://sede.gva.es.

  - Documents presentats amb anterioritat: en el cas que els documents que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió de les ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, la persona sol·licitant podrà acollir-se al que estableix sobre aquest tema l'article 28 de l'esmentada Llei 39/2015, en relació amb l'article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  - Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la DOCUMENTACIÓ SEGÜENT (si bé l'Administració podrà demanar a la persona sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada):

  A. DOCUMENTACIÓ GENERAL

  a) Documentació acreditativa de la identitat:

  a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria d'economia sostenible l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat bé de la persona física sol·licitant o bé de la persona o persones físiques que actue/n en nom i representació d'una persona jurídica subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, s'ha de presentar la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta o aquestes persones (DNI, NIE o passaport).

  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria, resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2.- Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en:
  - Còpia de la targeta d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant.
  - Còpia de l'escriptura de constitució de l'entitat i dels seus estatuts vigents.
  - Còpia d'escriptura de poder suficient i actual a favor de la persona o persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l'entitat sol·licitant per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, llevat que la capacitat de representació estiga prevista en els estatuts de l'entitat.
  - Declaració subscrita pel representant legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, del fet que es troben al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que s'imposen a l'entitat sol·licitant per la legislació específica aplicable a aquesta.

  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model oficial a aquest efecte (que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic). En aquest imprés, el titular del compte ha de coincidir amb l'entitat sol·licitant de la subvenció, excepte si aquestes dades ja es van presentar amb anterioritat davant de la Generalitat i no han experimentat cap variació; en aquest cas, s'ha d'indicar el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes.

  c) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria d'economia sostenible l'autorització perquè aquesta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, cal presentar les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  La validesa d'aquestes certificacions s'ha d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa cal tindre en compte sobre aquest tema que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de l'expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  - D'altra banda, la direcció general competent en matèria d'economia sostenible es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment.
  - Les entitats que gaudisquen d'alguna exempció tributària han de presentar la documentació que acredite la concessió efectiva d'aquesta exempció o, si escau, manifestar la norma o les normes que els concedeixen aquesta exempció. De la mateixa manera, s'ha d'acreditar la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol·licitant pretenga que la subvenció s'estenga, totalment o parcialment als que no pot recuperar o compensar.

  d) Declaració responsable en la qual es facen constar les subvencions o ajudes, públiques o privades, obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, o, si és el cas, declaració expressa de no haver-les sol·licitades. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic).

  e) Declaració responsable que acredite que l'entitat sol·licitant no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que s'ha d'elaborar segons el que disposa l'apartat 7 d'aquest article. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "Annex I. Ajudes economia sostenible", també disponible en el tràmit telemàtic).

  f) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar-ne exempt. (Aquesta declaració s'ha d'elaborar segons el model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "Annex I. Ajudes economia sostenible", disponible també en el tràmit telemàtic).

  B- DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  B.1. En el cas de les ajudes a activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'EBC realitzades per les associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions SENSE ÀNIM DE LUCRE, s'ha d'aportar la documentació específica següent:

  a) Fitxa de l'entitat sol·licitant, segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Fitxa entitat sense ànim de lucre" i també disponible en el tràmit telemàtic.

  b) Memòria descriptiva del projecte o l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Memòria d'actuacions de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'EBC" (disponible també en el tràmit telemàtic).
  Aquesta memòria ha de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte o actuació, i incloure informació suficient per a poder aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.

  c) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fitxa de l'entitat sol·licitant i de la informació continguda en la memòria descriptiva del projecte o l'actuació, d'acord amb els articles 22 i següents de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.

  d) Declaració responsable (cal elaborar-la segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració ajudes de minimis" i al tràmit telemàtic) sobre:
  - Ajudes de minimis percebudes per l'entitat sol·licitant en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors, amb la indicació de l'import, l'organisme, l'exercici fiscal de concessió, el règim d'ajudes en què s'empara i l'objectiu de l'ajuda i els costos subvencionats, o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap, així com de les ajudes d'aquesta naturalesa que hagen sol·licitat en aquest i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre.
  - Ajudes de l'Estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, amb la indicació del percentatge que representa cada ajuda percebuda respecte als costos subvencionables, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
  * Notes:
  El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda a l'empresa.
  - Només podran concedir-se noves ajudes de minimis després d'haver comprovat que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a l'entitat beneficiària sobrepasse el límit màxim establit en el Reglament (UE) núm.1407/2013, és a dir, 200.000 euros, que es redueix a 100.000 euros en el cas de beneficiaris que operen en el sector del transport per carretera, durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

  B.2. En el cas de les ajudes dirigides a les actuacions realitzades per PIMES per a la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC, s'ha de presentar la documentació específica següent:

  a) Fitxa de l'entitat sol·licitant, segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Fitxa pimes" i també disponible en el tràmit telemàtic.

  b) Documentació acreditativa dels mèrits assenyalats en la fitxa de l'entitat sol·licitant, d'acord amb els articles 22 i següents de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.

  c) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits relatius a la condició de pime. (Aquesta declaració es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "Fitxa pimes", disponible igualment en el tràmit telemàtic).

  d) Memòria descriptiva de l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Memòria d'actuacions pimes" i també al tràmit telemàtic.
  Aquesta memòria ha de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte o actuació, i incloure informació suficient per a poder aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.

  e) Declaració responsable descrita en el punt B.1.c d'aquest apartat, que s'ha d'elaborar segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració ajudes de minimis", disponible també en el tràmit telemàtic.

  B.3. En el cas de les ajudes a activitats dels CENTRES, INSTITUTS I ENS UNIVERSITARIS dirigides a finançar les despeses derivades d'activitats d'investigació bàsica sobre l'EBC, l'empresa social i l'emprenedoria i innovació social, així com destinades a l'impuls de la investigació aplicada en aquestes matèries, s'ha d'aportar la documentació específica següent:

  a) Memòria descriptiva de l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Memòria d'actuacions de formació especialitzada i d'investigacions sobre empreses socials i/o l'EBC" (també disponible en el tràmit telemàtic).
  Aquesta memòria ha de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte o actuació, i incloure informació suficient per a poder aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.

  b) Declaració responsable que es comprometen a realitzar les operacions necessàries per a distingir els costos i el finançament de les activitats no econòmiques de les econòmiques, així com que compleixen els requisits per a ser considerats organismes d'investigació i que les activitats per a les quals sol·liciten subvenció constitueixen activitats primàries de l'organisme d'investigació, d'acord amb el que disposa el marc sobre ajudes estatals d'investigació, i desenvolupament i innovació (2014/C/198/01). (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "Memòria d'actuacions de formació especialitzada i d'investigacions sobre empreses socials i/o l'EBC", que també està disponible en el tràmit telemàtic).

  c) Acreditació corresponent a la valoració de l'equip docent i/o d'investigació i experiència prèvia, a l'efecte de l'article 21.3 de l'Ordre 2/2017, de bases reguladores.

  B.4. Qualsevol altra documentació que en funció de l'especificitat de cada convocatòria siga requerida.

  Impresos associats

  [SOLECSOS] ANNEX I. AJUDES ECONOMIA SOSTENIBLE

  [FIESAL] FITXA ENTITATS SENSE ÁNIM DE LUCRE

  [MEMESAL] MEMÒRIA D'ACTUACIONS D'ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

  [FIPYME] FITXA PIMES

  [MEMPYME] MEMÒRIA D'ACTUACIONS DE PIMES

  [MEMUNIV] MEMÒRIA D'ACTUACIONS DE CENTRES, INSTITUTS I ENS UNIVERSITARIS

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [RELGAST] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU

  [DECLAFIN] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS

  [DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.