Autorització a l'administració per a consultar de manera telemàtica dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria de Justícia i Interior

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 223695
|
Codi GVA: 18214
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autorització perquè la Conselleria de Justícia i Interior comprove que els interessats estan al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social per a la percepció de beques, ajudes i subvencions, així com les seues dades...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones, físiques o jurídiques, que desitgen ser beneficiàries de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria de Justícia i Interior.

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En el termini establit per l'Administració en el procediment de concessió de beques, ajudes i subvencions que es tracte.

Taxa o pagament

No hi ha taxes associades a este tràmit.

 

Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).