• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de Finances (IVF) durant els exercicis 2018 i 2019.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen dues beques per a joves amb el títol de graduat o graduada en Dret, en procediment de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, a través de la realització de pràctiques professionals en l'IVF, en les tasques relacionades amb la dita titulació que siguen adequades per a adquirir formació complementària i especialització.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre la condició de beneficiari els que reunisquen els requisits que s'estableixen a continuació:

  Requeriments

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria han de reunir els requisits següents, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció.
  b) No tindre més de 35 anys.
  c) Estar en possessió del grau en Dret, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització d'aquest.
  d) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  e) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària, establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud.
  f) No patir malaltia o diversitat funcional que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

  EXCLUSIONS:
  No podran optar a les beques els que en el moment de publicar-se la convocatòria ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que es gaudeix o que resten menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  Les beques estan dotades amb 1.000,00 euros bruts mensuals.

  PAGAMENT
  L'import de les beques s'abonarà mensualment, després de la certificació de la persona titular de la subdirecció, direcció adjunta o àrea, a la qual es trobe adscrit/a i una vegada practicades les retencions legals corresponents.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 8269, de 9/4/2018.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca ha de presentar, exclusivament per via telemàtica, la sol·licitud i el currículum.

  Les sol·licituds que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en què acudisquen a la realització de l'entrevista o quan així se'ls requerisca per la comissió avaluadora.

  La documentació acreditativa ha de ser:

  a) Còpia compulsada dels títols oficials de graduat o graduada i màster, si és el cas, requerits en la base tercera, homologats a Espanya.
  b) Expedient acadèmic compulsat amb la nota mitjana oficial.
  c) Còpia compulsada de qualsevol altre document que acredite la possessió de títols, màsters, cursos, mèrits docents, investigadors o professionals que es vulguen al·legar.
  d) Documentació que acredite trobar-se en algun dels supòsits establits en l'apartat 2 de la base novena, que determinen la preferència de la concessió de la beca en cas d'empat en la valoració.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- La presentació de la sol·licitud i el currículum per via telemàtica.
  2.- La presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum en el registre d'entrada de l'IVF.
  3.- Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora per al seu examen.
  3.- La selecció dels becaris s'ordenarà d'acord amb la puntuació obtinguda, basant-se en els mèrits requerits en la convocatòria.
  4.- Els candidats que superen la puntuació mínima que establisca la comissió avaluadora seran convocats per a la realització d'una entrevista en què es valoraran els coneixements teòrics i pràctics dels aspirants, així com la seua experiència i les aptituds per a desenvolupar les tasques que se'ls encomanen.
  5.- Finalitzat el procés selectiu, la comissió avaluadora elaborarà una proposta de resolució que contindrà la relació de persones beneficiàries, així com una borsa de reserva constituïda per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzada per ordre de puntuació per a cobrir les vacants que puguen sorgir durant el període de gaudi.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució es podrà interposar un recurs d'alçada davant del conseller d'Hisenda i Model Econòmic en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Finances, aprovat per Decret 92/2017, de 14 de juliol, del Consell, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que els interessats puguen exercitar qualsevol altre que estimen oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18254

  Tramitació

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, cal clicar en la icona Tramitar amb certificat.
  - Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis, haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.
  - Per a comprovar la presentació correcta de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".
  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.
  - En cas de continuar amb problemes podeu remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * DURADA DE LA BECA
  - El període de gaudi de la beca començarà el dia indicat en la resolució de la present convocatòria, que en cap cas podrà ser anterior a l'1 de gener de 2017, i tindrà una durada de dotze mesos, a comptar del dia indicat en aquesta. No obstant això, el dit període podrà prorrogar-se fins a dotze mesos més, dins dels límits previstos en la normativa vigent.
  - En cas de pròrroga de les beques, en el segon període s'aplicarà la quantia que corresponga d'acord amb la resolució de la conselleria competent en matèria d'hisenda vigent en aquest període.


  * BORSA DE RESERVA
  Es mantindrà una borsa de reserva prioritzada, en funció de la puntuació obtinguda, per a cobrir les vacants que puguen produir-se.

  Criteris de valoració

  A) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 13 punts.
  1) La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.
  2) Altres títols acadèmics oficials, que no constituïsquen un requisit per a la concessió, es valoraran fins a un màxim de 3 punts, a raó de:
  - Doctor: 2 punts.
  - Màster oficial universitari: 0,50 punts
  - Altres llicenciatures o graus: 1 punt.
  B) Coneixements de valencià: fins a un màxim d'1 punt.
  Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb cada nivell superat conforme amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat:
  -A1: 0,16 punts.
  - A2. 0,32 punts.
  -B1: 0,48 punts.
  -B2: 0,64 punts.
  -C1: 0,80 punts.
  -C2: 1,00 punt.
  C) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim d'1 punt.
  Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, a partir del nivell A2, inclusivament, amb 0,20 punts. A aquests efectes, es considerarà que un nivell superior implica la superació del o dels anteriors.
  La puntuació màxima que es podrà obtindre per al conjunt dels idiomes i cursos acreditats serà d'1 punt. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat A.2, no es podrà computar també en aquest apartat.
  En cap cas es valoraran en aquest apartat els coneixements de valencià ni els cursos a què es refereix l'apartat D següent.
  D) Coneixements addicionals: fins a un màxim de 6 punts.
  1) Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, per a la qual cosa es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.
  2) Cursos de formació impartits per organismes oficials o centres reconeguts, relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts.
  Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, d'acord amb l'escala següent:
  a) De 200 o més hores, 3 punts.
  b) De 100 o més hores, 2 punts.
  c) De 75 o més hores: 1,50 punts.
  d) De 50 o més hores: 1 punt.
  e) De 25 o més hores: 0,50 punts.
  f) De 15 o més hores: 0,20 punts.
  Els cursos a què haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran una sola vegada, amb independència d'haver sigut cursat o impartit el mateix curs en successives edicions.
  En cap cas es valoraran en aquest apartat els cursos a què es refereixen els anteriors apartats B i C d'aquest barem.
  E) Entrevista: fins a un màxim de 6,30 punts.
  La comissió avaluadora valorarà els coneixements teòrics i pràctics dels aspirants, així com la seua experiència i les aptituds per a desenvolupar les tasques que se'ls encomanen.
  F) En igualtat de condicions amb la resta dels sol·licitants, es donarà preferència en l'atorgament de les beques a les persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere o d'accions terroristes, de conformitat amb la normativa vigent que siga aplicable en cada un dels dits supòsits.

  Obligacions

  Les obligacions, tant de les persones beneficiàries com de l'entitat concedent es detallen en les bases onze i dotze de la convocatòria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoquen dues beques per a la realització de pràctiques
  professionals en l'Institut Valencià de Finances, durant els exercicis 2018 i 2019.
  - RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es concedeixen dues beques per a la realització de pràctiques professionals, durant els exercicis 2018 i 2019.
  - Resolució de 4 de febrer de 2019, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual s'accepta la renúncia formulada per un dels beneficiaris de les beques per a la realització de pràctiques professionals, durant els exercicis 2017 i 2018 concedides per Resolució d'1 de març de 2017.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2018.

  Vegeu Resolució de 27 de juliol de2018

  Vegeu Resolució de 4 de febrer de 2019.

  Llistat de seguiment

  Consulta de l'estat de tramitació de les beques

  Presentació d'al·legacions/esmenes a les beques

  Renúncia a la beca

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.