Detall de Procediment

Subvencions destinades a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2019-2020.

Codi SIA: 223701
Codi GUC: 18260
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(10-06-2020
23-06-2020)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions dirigides a materials educatius innovadors, desenvolupats durant el curs escolar 2019-2020 per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

Requisits

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. b) No tindre ànim de lucre. c) Disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, s'entendrà per delegació permanent la presència física, amb domicili social, al territori de la Comunitat Valenciana, acreditada documentalment. En aquest cas, la delegació permanent ha d'haver sigut la que ha assumit la gestió de l'acció i/o el programa que ha de finançar la Generalitat, i la que ha portat la gestió economicoadministrativa i la direcció del material des de la seua oficina de la Comunitat Valenciana. d) Tindre com a finalitats institucionals, recollides en els seus estatuts, l'elaboració de materials educatius. e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma establida reglamentàriament. f) No estar sotmés a les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que determina la prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, especialment la de no ser deutor per reintegrament de subvencions. g) En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, que l'import total d'ajuda minimis rebuda no supere l'import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com a resultat d'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, segons estableix el Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013). h) En cas d'haver sigut entitat beneficiària d'una ajuda subjecta al règim minimis, que complisca la regla d'acumulació establida en l'article 5 del Reglament (UE) número 1407/2013 esmentat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats privades sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la realització d'actuacions educatives dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Ordre 60/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana (DOCV 7883, 28/09/2016).
  • Resolució d'1 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2019-2020 (DOGV núm. 8830, de 09.06.2020).
  • Resolució de 2 d'octubre de 2020, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2019-2020.

Termini

La presentació de les sol·licituds s'ha de realitzar per registre electrònic en la seu electrònica de la Generalitat, en un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8830, de 09.06.2020).

Documentació

Cal annexar a la sol·licitud els documents digitalitzats en format PDF següents: a) Escriptura d'apoderament o poder de representació de la persona que signa la sol·licitud. b) Inscripció en el Registre d'Associacions o Fundacions. c) Acta fundacional i els estatuts. d) En cas que l'entitat tinga alguna exempció tributària, ha d'acreditar la concessió efectiva de l'esmentada exempció. e) En cas que no autoritze l'accés a la consulta telemàtica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, ha d'adjuntar: -Certificació electrònica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. f) Annex I degudament omplit en què s'inclou la declaració responsable d'ajudes de minimis següent: En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, que l'import total d'ajuda minimis rebuda no supere l'import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com a resultat d'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, d'acord amb el Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013). En cas d'haver sigut entitat beneficiària d'una ajuda subjecta al règim de minimis, una declaració responsable del fet que compleix la regla d'acumulació establida en l'article 5 del Reglament (UE) número 1407/2013 esmentat. g) Exemplar del material educatiu i guia didàctica, segons els requisits indicats en el resolc sisé de la convocatòria. h) Model de fitxa de manteniment de tercers.

Presentació

Telemàtica
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat, per a la qual cosa es concedirà un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8830, de 09.06.2020). La presentació telemàtica requereix que la persona sol·licitant dispose de sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1.- Presentació de sol·licituds 2.- Esmena de les sol·licituds 3.- Resolució provisional. 4.- Publicació resolució definitiva 5.- Justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat indicada per la convocatòria. 6.- Pagament de la subvenció o, si escau, reintegrament.

Criteris de valoració

L'avaluació dels materials es realitzarà a partir dels criteris de valoració establits a continuació i tindran la ponderació següent: a. Idoneïtat: 6 punts. - Exposen la trajectòria i experiència de l'entitat en l'àmbit educatiu. - Defineixen els objectius dels materials, la naturalesa i desenvolupament dels quals han de ser coherents amb els objectius i àmbits d'actuació fixats per la convocatòria. - Els materials són coherents i estan relacionats amb la finalitat social de l'entitat sol·licitant. b. Estratègia: 1 punt - Presenten una justificació. - Presenten el cronograma d'actuacions amb concreció de les tasques que corresponen a les persones que hi participen. c. Sostenibilitat: 2 punts. - Presenten un pressupost adequat. - Especifiquen els recursos humans, materials i econòmics. d. Participació: 1 punt - Presenten una anàlisi del grau de col·laboració amb l'Administració educativa, els centres educatius de la seua àrea d'influència, comunitat o entorn. - Inclouen el nombre de beneficiaris i el col·lectiu al qual pertanyen (alumnat, professorat, famílies, altres agents de l'entorn, etc.). e. Inclusió: 12 punts. - Promouen la igualtat d'oportunitats i l'accés, la integració i la inclusió educativa i social. f. Avaluació: 3 punts. - Presenten concreció en els criteris d'avaluació, segons els objectius plantejats i el grau de consecució d'aquests. - Presenten autoavaluació del material i conclusions: indicadors i instruments. - Presenten mostres de repercussió en mitjans de comunicació.

òrgans de tramitació

Obligacions

Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat, segons disposen els articles 69 i 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 176, 25.07.2006). A aquest efecte, han d'enviar al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, abans del 16 d'octubre de 2020, el compte justificatiu simplificat, segons el model, que ha d'incloure, sota responsabilitat del declarant, la documentació següent: - Una llista numerada de les despeses originades pel desenvolupament de les accions, els programes i els materials. - Factures i justificants de pagament de les despeses declarades, originals o fotocòpies compulsades, emeses i pagades abans del 16 d'octubre de 2020. Quan les accions, els programes o els materials hagen sigut finançats amb les subvencions i amb fons propis o altres subvencions o recursos, ha d'acreditar-se en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les accions, els programes o els materials subvencionats.

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició, o s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació. b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de sis mesos des de la data d'efectes de la convocatòria corresponent.

Òrgans resolució

Òrgan competent per a la resolució: Direcció general competent en matèria d'innovació educativa per delegació de la persona titular de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Esgota via administrativa