Detall de Procediment

Consulta ciutadana amb caràcter previ a l'elaboració de noves normes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Codi SIA: 223705
Codi GUC: 18278
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Demanar opinions dels subjectes i organitzacions afectats per la norma que s'elaborarà en els termes de l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol subjecte o organització que es considere potencialment afectat per la futura norma.

Termini

Es podran presentar opinions respecte de les iniciatives normatives de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de les quals es donarà publicitat a través de la seua pàgina web: (https://agroambient.gva.es/consulta-ciudadana-sobre-nueva-normativa).

Documentació

Es presentarà el model de sol·licitud normalitzat acompanyat de la documentació que es considere oportuna.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Esgota via administrativa