• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2018-2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2018-2019.

  Objecte del tràmit

  Convocar un concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions dirigides a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2018-2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats privades sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la realització d'actuacions educatives dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
  b) No tindre ànim de lucre.
  c) Disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.
  A aquest efecte, s'entendrà per delegació permanent la presència física, amb domicili social, al territori de la Comunitat Valenciana, acreditada documentalment. En aquest cas, la delegació permanent ha d'haver sigut la que ha assumit la gestió de l'acció i/o el programa que ha de finançar la Generalitat, i la que ha portat la gestió economicoadministrativa i la direcció de l'acció i/o el programa des de la seua oficina de la Comunitat Valenciana.
  d) Tindre com a finalitats institucionals, recollides en els seus estatuts, la realització d'accions o programes educatius.
  e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma establida reglamentàriament.
  f) No estar sotmés a les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que determina la prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, especialment la de no ser deutor per reintegrament de subvencions.
  g) En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, que l'import total d'ajuda minimis rebuda no supere l'import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com a resultat d'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, conforme estableix el Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013).
  h) En cas d'haver sigut entitat beneficiària d'una ajuda subjecta al règim de minimis, que complisca la regla d'acumulació establida en l'article 5 del Reglament (UE) número 1407/2013 esmentat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8544, de 09/05/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cal annexar a la sol·licitud els documents digitalitzats en format PDF següents:

  a) Escriptura d'apoderament o poder de representació de la persona que signa la sol·licitud.
  b) Inscripció en el Registre d'associacions o fundacions.
  c) Acta fundacional i els estatuts.
  d) En cas que l'entitat tinga alguna exempció tributària, ha d'acreditar la concessió efectiva de l'esmentada exempció.
  e) En cas que no autoritze l'accés a la consulta telemàtica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, cal adjuntar:
  - Certificació electrònica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  f) Annex I degudament omplit en què s'inclou la declaració responsable d'ajudes de minimis següent:
  En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, una declaració responsable del fet que l'import total d'ajuda minimis rebuda no supera l'import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com a resultat d'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, d'acord amb el Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013).
  En cas d'haver sigut entitat beneficiària d'una ajuda subjecta al règim de minimis, una declaració responsable del fet que compleix la regla d'acumulació establida en l'article 5 del Reglament (UE) número 1407/2013 esmentat.
  g) Exemplar del dossier en què es desenvolupa el programa o l'acció, segons els requisits indicats en el resolc sisé de la convocatòria.
  h) Model de fitxa de manteniment de tercers.

  Impresos associats

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment serà la subdirecció general competent en matèria d'innovació educativa.

  - La facultat de resoldre la convocatòria correspon al director general de Política Educativa, que resoldrà aquesta convocatòria per delegació del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  - D'acord amb la Llei del procediment administratiu comú, el termini màxim per a resoldre el present procediment és de sis mesos des de la data d'efectes de la convocatòria corresponent. Vençut el termini sense haver-se notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, segons s'estableix en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 21 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió, administratives i financeres, i d'organització de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició, o s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant del secretari autonòmic d'Educació i Investigació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació.
  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18284

  Tramitació

  La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat.

  La presentació telemàtica requereix que la persona sol·licitant dispose de sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  L'avaluació de les accions i els programes es realitzarà a partir dels criteris de valoració establits a continuació i tindran la ponderació següent:
  a) Idoneïtat: 6 punts.
  - Exposen la trajectòria i l'experiència de l'entitat en l'àmbit educatiu.
  - Defineixen els objectius i el desenvolupament de les accions i els programes en coherència amb els objectius i àmbits d'actuació fixats per la convocatòria.
  - Els programes i els materials són coherents i estan relacionats amb la finalitat social de l'entitat sol·licitant.

  b) Estratègia: 3 punts.
  - Presenten una justificació.
  - Presenten el cronograma d'actuacions amb la concreció de les tasques que corresponen a les persones que hi participen.

  c) Sostenibilitat: 2 punts.
  - Presenten un pressupost adequat.
  - Especifiquen els recursos humans, materials i econòmics.

  d) Participació: 5 punts.
  - Presenten una anàlisi del grau de col·laboració amb l'Administració educativa, els centres educatius de la seua àrea d'influència, comunitat o entorn.
  - Inclouen el nombre de beneficiaris i el col·lectiu al qual pertanyen (alumnat, professorat, famílies, altres agents de l'entorn, etc.).

  e) Inclusió: 1 punt
  - Promouen la igualtat d'oportunitats i l'accés, la integració i la inclusió educativa i social.

  f) Avaluació: 3 punts.
  - Presenten concreció en els criteris d'avaluació, segons els objectius plantejats i el grau de consecució d'aquests.
  - Presenten autoavaluació de l'acció, programa i conclusions: indicadors i instruments.
  - Presenten mostres de repercussió en mitjans de comunicació.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat, segons disposen els articles 69 i 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 176, 25.07.2006). A aquest efecte, han d'enviar al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció General de Política Educativa, abans del 6 de novembre de 2018, el compte justificatiu simplificat, que ha d'incloure, sota responsabilitat del declarant, la documentació següent:
  - Una llista numerada de les despeses originades pel desenvolupament de les accions i els programes.
  - Factures i justificants de pagament de les despeses declarades, originals o fotocòpies compulsades, emeses i pagades abans del 18 d'octubre de 2019.
  - Quan les accions i els programes hagen sigut finançats amb les subvencions i amb fons propis o altres subvencions o recursos, ha d'acreditar-se en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons al projecte subvencionat.
  - Els documents justificatius a què fa referència aquest apartat podran presentar-se segons el que estableix la Llei del procediment administratiu comú.

  Enllaços

  VEGEU LES CONVOCATÒRIES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 60/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana (DOGV 7883, 28/09/2016).
  - Resolució del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2018-2019 (DOGV núm 8544, de 09/05/2019).
  - Resolució de 10 d'octubre de 2019, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2018-2019. (DOGV nº 8658, de 17.10.2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 60/2016, de 23 de setembre (bases reguladores).

  Resolució de 6 de maig de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Vegeu Resolució de 10 d'octubre de 2019, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació

  Llistat de seguiment

  Aportació documentació a un expedient

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.