Detall de Procediment

Subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2022-2023.

Codi SIA: 212137
Codi GUC: 18284
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(13-04-2023
26-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar un concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions dirigides a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2022-2023.

Requisits

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. b) No tindre ànim de lucre. c) Disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, s'entendrà per delegació permanent la presència física, amb domicili social, al territori de la Comunitat Valenciana, acreditada documentalment. En aquest cas, la delegació permanent ha d'haver sigut la que ha assumit la gestió de l'acció i/o el programa que ha de finançar la Generalitat, i la que ha portat la gestió economicoadministrativa i la direcció de l'acció i/o programa des de la seua oficina de la Comunitat Valenciana. d) Tindre com a finalitats institucionals, recollides en els seus estatuts, la realització d'accions o programes educatius. e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma establida reglamentàriament. f) No estar sotmés a les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que determina la prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, especialment la de no ser deutor per reintegrament de subvencions. g) En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, que l'import total d'ajuda minimis rebuda no supere l'import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com a resultat d'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, segons estableix el Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013). h) En cas d'haver sigut entitat beneficiària d'una ajuda subjecta al règim de minimis, que complisca la regla d'acumulació establida en l'article 5 del Reglament (UE) número 1407/2013 esmentat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats privades sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la realització d'actuacions educatives dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Termini

Les sol·licituds s'han de presentar per registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9572, de 12.04.2023).

Documentació

Cal annexar a la sol·licitud els documents digitalitzats en format PDF següents: a) Escriptura d'apoderament o poder de representació de la persona que signa la sol·licitud. b) Inscripció en el Registre d'Associacions o Fundacions. c) Acta fundacional i els estatuts. d) En cas que l'entitat tinga alguna exempció tributària, ha d'acreditar la concessió efectiva de l'esmentada exempció. e) En cas que no autoritze l'accés a la consulta telemàtica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, ha d'adjuntar: -Certificació electrònica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. f) En cas de no autoritzar l'accés a la consulta telemàtica d'ajudes de minimis, s'haurà d'adjuntar l'Annex (que li facilitarà l'Administració) degudament omplit en què s'inclou la declaració responsable d'ajudes de minimis amb la següent informació: - En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, una declaració responsable del fet que l'import total d'ajuda minimis rebuda no supera l'import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com a resultat d'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, d'acord amb el Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013). - En cas d'haver sigut entitat beneficiària d'una ajuda subjecta al règim de minimis, una declaració responsable del fet que compleix la regla d'acumulació establida en l'article 5 del Reglament (UE) número 1407/2013 esmentat. g) Exemplar del dossier en què es desenvolupa el programa o l'acció, segons els requisits indicats en el resolc sisé de la convocatòria.

Presentació

Telemàtica
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat. La presentació telemàtica requereix que la persona sol·licitant dispose de sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment serà la subdirecció general competent en matèria d'innovació educativa. - La facultat de resoldre la convocatòria correspon a la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, que resoldrà aquesta convocatòria per delegació de la consellera d'Educació, Cultura i Esport. - D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini màxim per a resoldre aquest procediment és de sis mesos des de la data d'efectes de la convocatòria corresponent. Vençut el termini sense haver-se notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, segons s'estableix en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 21 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió, administratives i financeres, i d'organització de la Generalitat Valenciana.

Criteris de valoració

L'avaluació de les accions i els programes es realitzarà a partir dels criteris de valoració establits a continuació i tindran la ponderació següent: a) Idoneïtat: 6 punts. - Exposen la trajectòria i l'experiència de l'entitat en l'àmbit educatiu. - Defineixen els objectius i el desenvolupament de les accions i programes amb coherència amb la convocatòria. - Els programes o les accions són coherents i estan relacionats amb la finalitat social de l'entitat sol·licitant. b) Estratègia: 3 punts. - Presenten el cronograma d'actuacions amb concreció de les tasques que corresponen a les persones que hi participen. c) Sostenibilitat: 2 punts. - Presenten un pressupost adequat. - Especifiquen els recursos humans, materials i econòmics. d) Participació: 5 punts. - Presenten una anàlisi del grau de col·laboració amb els centres educatius de la seua àrea d'influència, comunitat o entorn. - Inclouen el nombre de beneficiaris i el col·lectiu al qual pertanyen (alumnat, professorat, famílies, altres agents de l'entorn, etc.). e) Inclusió: 1 punt. - Promouen la igualtat d'oportunitats i l'accés, la integració i la inclusió educativa i social. f) Avaluació: 3 punts. - Presenten concreció en els criteris d'avaluació, segons els objectius plantejats i el grau de consecució d'aquests. - Presenten autoavaluació de l'acció, programa i conclusions: indicadors i instruments. - Presenten mostres de repercussió en mitjans de comunicació.

òrgans de tramitació

Obligacions

Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat, segons disposen els articles 69 i 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 176, 25.07.2006). A aquest efecte, cal tramitar telemàticament, abans del 30 de novembre de 2023, el compte justificatiu simplificat, que haurà d'incloure, sota responsabilitat del declarant, la documentació següent: a) Annex: Compte justificatiu simplificat, en el qual han de figurar numerades i relacionades totes les despeses de l'acció o el programa realitzat. b) Memòria del projecte de l'acció o el programa executat, en el qual s'inclouran la denominació, el lloc i les dates de realització. c) Les factures o documents de valor probatori equivalent acreditatius de les despeses relatives a les activitats realitzades. Les factures han de reunir els requisits del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. d) Documents acreditatius del pagament de les factures, com són justificants de transferència o rebuts bancaris. e) La presentació de la documentació justificativa s'ha de fer, exclusivament, en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, mitjançant l'enllaç "Aportació de documentació d'ajudes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport": https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542 - Factures i justificants de pagament de les despeses declarades, originals o fotocòpies compulsades, emeses i pagades abans del 30 de novembre de 2023. - Quan les accions i els programes hagen sigut finançats amb les subvencions i amb fons propis o altres subvencions o recursos, ha d'acreditar-se en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons al projecte subvencionat. - Els documents justificatius a què fa referència aquest apartat podran presentar-se telemàticament a través del tràmit d'aportació de documentació sobre ajudes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició, o s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació. b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.

Termini màxim

D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini màxim per a resoldre aquest procediment és de sis mesos des de la data d'efectes de la convocatòria corresponent. Vençut el termini sense haver-se notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, segons s'estableix en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 21 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió, administratives i financeres, i d'organització de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació per delegació de la consellera d'Educació, Cultura i Esport.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa