Subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2022-2023.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 212137
|
Codi GVA: 18284
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar un concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions dirigides a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Entitats privades sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la realització d'actuacions educatives dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Requisits

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. b) No tindre ànim de lucre. c) Disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, s'entendrà per delegació permanent la presència física, amb domicili social, al territori de la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment serà la subdirecció general competent en matèria d'innovació educativa. - La facultat de resoldre la convocatòria correspon a la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, que resoldrà aquesta convocatòria per...
Saber més
Criteris de valoració
L'avaluació de les accions i els programes es realitzarà a partir dels criteris de valoració establits a continuació i tindran la ponderació següent: a) Idoneïtat: 6 punts. - Exposen la trajectòria i l'experiència de l'entitat en l'àmbit educatiu. - Defineixen els objectius i el desenvolupament...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les sol·licituds s'han de presentar per registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9572, de 12.04.2023).

Documentació
Cal annexar a la sol·licitud els documents digitalitzats en format PDF següents: a) Escriptura d'apoderament o poder de representació de la persona que signa la sol·licitud. b) Inscripció en el Registre d'Associacions o Fundacions. c) Acta fundacional i els estatuts. d) En cas que l'entitat...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat. La presentació telemàtica requereix que la persona sol·licitant dispose de sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat.

  Resolució

  Termini màxim
  D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini màxim per a resoldre aquest procediment és de sis mesos des de la data d'efectes de la convocatòria corresponent. Vençut el termini sense haver-se notificat cap resolució...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat, segons disposen els articles 69 i 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE...
  Saber més
  Observacions

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació per delegació de la consellera d'Educació, Cultura i Esport.