• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la tercera fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2020. Indústria. (* IMPORTANT: S'HA DEIXAT SENSE EFECTES per causes sobrevingudes LA CONVOCATÒRIA D'AQUESTES AJUDES PER A l'EXERCICI 2020).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la tercera fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2020. Indústria. (* IMPORTANT: S'HA DEIXAT SENSE EFECTES per causes sobrevingudes LA CONVOCATÒRIA D'AQUESTES AJUDES PER A l'EXERCICI 2020).

  Objecte del tràmit

  * IMPORTANT: S'HA DEIXAT SENSE EFECTES per causes sobrevingudes LA CONVOCATÒRIA D'AQUESTES AJUDES PER A l'EXERCICI 2020, mitjançant Resolució de 31 de març de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8783, de 07/04/2020).
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  La concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als SECTORS del CALÇAT, CERÀMIC, METAL·LOMECÀNIC, TÈXTIL, JOGUET, MARBRE, FUSTA-MOBLE I IL·LUMINACIÓ, QUÍMIC, AUTOMOCIÓ, PLÀSTIC, ENVASOS I EMBALATGE, PAPERS I ARTS GRÀFIQUES, VALORITZACIÓ DE RESIDUS, BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I LA PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS de la Comunitat Valenciana.

  En concret:

  1. ACCIONS SUBVENCIONABLES en 2020:

  - Només podran subvencionar-se, conformement a la Resolució de convocatòria, els projectes d'inversió industrial dels sectors abans indicats, desenvolupats entre l'1 DE GENER DE 2020 I LA DATA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ que suposen la implantació de noves línies de producció en establiments industrials nous o que ja estan en producció en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud, així com les que comporten millores o la modernització de línies de producció en aqueixos establiments industrials.

  2. PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2020:

  El pressupost mínim subvencionable del projecte d'inversió industrial serà de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per al sector de la producció de videojocs, que serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds que el seu pressupost mínim subvencionable total no abast aquest import seran desestimades.

  Per al CÀLCUL del pressupost mínim subvencionable es tindrà en compte el cost total d'adquisició dels actius materials i immaterials, i el màxim subvencionable d'enginyeria i auditoria. Si en la fase de justificació de la subvenció l'import total admés, segons els costos i límits anteriors, no aconsegueix el pressupost mínim subvencionable, s'acordarà la revocació total de la subvenció i la pèrdua del dret d'aquesta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les xicotetes i mitjanes empreses (pimes) privades, que despleguen o vagen a desplegar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directa o indirectament als sectors objecte de convocatòria.

  Als efectes d'aquestes ajudes:

  - Es consideraran com a PIMES les empreses que donen treball a menys de 250 persones i que, a més, o bé tinguen un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 euros. En el cas d'empreses vinculades o associades, s'aplicaran les regles per al càlcul dels efectius i els imports financers establides en l'annex I del Reglament UE núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

  - S'entendrà per EMPRESA PRIVADA tota entitat que realitze una activitat econòmica independentment de la seua forma jurídica, que no forme part del sector públic, que tinga personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el registre públic corresponent (Registre mercantil, Registre de cooperatives, Registre de societats laborals) en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda. Queden per tant excloses com possibles beneficiàries les persones físiques i les comunitats de béns.

  - Es considerarà que una empresa desenvolupa o desenvoluparà en la Comunitat Valenciana una ACTIVITAT INDUSTRIAL PRODUCTIVA, si el projecte d'inversió s'executa o s'executarà en un establiment productiu situat en la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc on es trobe el domicili social de l'empresa.

  - A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entendrà perquè una activitat industrial productiva està VINCULADA DIRECTAMENT als SECTORS INDUSTRIALS objecte de la convocatòria quan s'acredite que la mateixa es troba clarament en les seccions, divisions, grups i classes d'activitats per sectors descrits en l'annex I, conforme a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril.

  - S'entendrà que una activitat industrial productiva està VINCULADA INDIRECTAMENT als sectors industrials convocats quan s'acredite que almenys el 70% de la facturació de la pime sol·licitant en l'últim exercici tancat procedeix d'empreses clients l'activitat principal de les quals s'enquadra clarament en les activitats descrites en l'annex.

  - La vinculació de l'activitat industrial a subvencionar amb els sectors convocats deurà JUSTIFICAR-SE motivadament en l'apartat corresponent de la memòria descriptiva i ACREDITAR-SE en els termes establits en el resolc 3.6 de la resolució de convocatòria.

  - La insuficient justificació en la memòria de la vinculació directa o indirecta, l'absència o insuficient contingut del llistat a incloure en la memòria en cas de vinculació indirecta, o la no presentació o insuficiència de contingut de la documentació acreditativa de la vinculació directa, comportarà immediata INADMISSIÓ DE LA SOL·LICITUD I L'EXCLUSIÓ DE LA SEUA BAREMACIÓ, sense necessitat que l'òrgan instructor requerisca prèviament a l'empresa sol·licitant per a l'esmena de tal defecte.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1) QUANTIA DE L'AJUDA

  - L'ajuda consistirà en una subvenció del 35% del total de les despeses considerades com a subvencionables, si bé amb el límit superior que l'ajuda total minimis concedida a una única empresa no podrà ser superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors, conforme els límits i condicions previstos en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

  - Increment de la intensitat de les ajudes per a les PIMES AFECTADES PER LA DANA:
  L'ajuda consistirà en una subvenció del 50% del total de les despeses considerades com a subvencionables, amb el límit minimis indicat en l'apartat anterior, en el cas que les empreses beneficiàries acrediten documentalment JUNTAMENT AMB LA SEUA SOL.LICITUD, I JUSTIFIQUEN EN LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA, que van patir danys rellevants en les seues instal.lacions productives per les pluges torrencials esdevingudes en la Comunitat Valenciana entre el 9 i el 15 de setembre de 2019. En el cas de no quedar prou justificats els danys patits, s'apñocarà la intensitat d'ajudes general del 35% del pressupost subvencionable.

  2) DESPESES SUBVENCIONABLES

  2.1. Tindran la consideració de despeses subvencionables les que hagen sigut efectivament pagades entre l'1 de gener de 2020 i la data de justificació, i s'enquadren en alguna de les categories següents:

  a) Adquisició i/o millora de maquinària, aparells, equips i altres actius materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior, i a condició que siguen necessaris per a la implantació, millora o modernització de les línies de producció.
  S'EXCLOUEN EXPRESSAMENT equips com els ordinadors personals, servidors, impressores de documents, tauletes, consoles o similars que estiguen destinats a funcions administratives de les empresa, així com altres equipaments o instal·lacions com a portes, control d'accessos, vestuaris, banys o equipament de despatxos o estades que no estiguen vinculats clarament a la producció industrial.

  b) Adquisició, costos d'implantació i posada en funcionament d'actius immaterials vinculats als processos productius de l'empresa, incloent els destinats a la modelització, simulació i virtualització de processos industrials, els destinats al manteniment preventiu, automatització i sensorización dels processos industrials, així com les aplicacions de gestió logística interna i externa (CRM) o les tecnologies de gestió integrada de la informació de l'empresa (ERP). S'inclouen ací en tot cas les llicències de programari, excloses les que siguen de propòsit general com a sistemes operatius, aplicacions de xarxes, comunicacions o correu, paquets d'ofimàtica, edició i/o tractament genèrics de textos o imatges. També es consideraran actius immaterials el desenvolupament d'aplicacions a mesura vinculades directament a la producció, així com el pagament de costos per ús de solucions i aplicacions necessàries per a la producció, des de l'1 de gener de 2020 fins a la data de justificació. També s'admetrà l'adquisició de drets de propietat industrial, com a paleses, llicències o dissenys industrials, obtinguts de fonts externes en condicions de plena competència.A més seran subvencionables les despeses en registre de marques, patents o dissenys, així com els de renovació.

  c) Despeses de l'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció, per empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim subvencionable de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.No obstant això, aquesta despesa no serà subvencionable en el supòsit que l'empresa beneficiària estiga obligada a auditar els seus comptes anuals.

  d) Costos d'enginyeria per col·laboracions externes que siguen intrínsecament necessàries per a alguna de les actuacions subvencionables. Queda expressament exclosa qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i tramitació de subvencions, projectes, llicències, autoritzacions administratives, legalitzacions, inscripció en registres i similars que no aporten clarament un coneixement tècnic necessari per a la millora o modernització industrial subvencionada. La partida d'enginyeria industrial màxima que es tindrà en compte per a calcular l'import de l'ajuda, no podrà superar ni el 15% del total de les despeses subvencionables, ni l'import de 20.000 euros, IVA exclòs.

  2.2. Només podran considerar-se subvencionables les despeses que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de la inversió subvencionable i resulten estrictament necessàries, tenint en compte la descripció de les actuacions aportada en la memòria de sol·licitud.

  2.3. Vegeu les REGLES APLICABLES ALS CONCEPTES DE DESPESA SUBVENCIONABLE descrites en l'apartat 2 del resolc setè de la resolució de convocatòria.

  2.4. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, segons estableix l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 27 de GENER de 2020 FINS AL dia 27 de FEBRER de 2020, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que per a 2020 s'ha publicat en el DOGV núm. 8710, de 03/01/2020).

  IMPORTANT:
  -Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola)

  -L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en la memòria durant el període d'admissió de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva. Pel mateix motiu anterior, la falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no serà un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà a les empreses sol·licitants per a la seua esmena, aportació o millora, i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic).

  Eixa sol·licitud conté les següents declaracions que hauran d'emplenar-se expressament:
  a) Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per l'empresa per als mateixos costos presentats per a aquesta subvenció, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició d'altres ajudes, establida en la lletra d, apartat 2, del resolc seté de la convocatòria.
  b) Declaració responsable que indique que l'empresa no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.

  2. SEGÓN FORMULARI WEB

  En este altre formulari web hauran d'emplenar-se expressament altres dades i les següents declaracions responsables:
  i) CNAE principal de l'empresa, amb almenys 4 dígits, i si escau, CNAEs secundaris.
  ii) SECTOR d'entre els convocats al qual pertany l'empresa, indicant si la seua vinculació és directa per CNAE principal o indirecta perquè almenys el 70% de la seua facturació procedeix d'empreses clients l'activitat principal dels quals es correspon amb algun dels sectors convocats.
  iii) Totes les AJUDES DE MINIMIS concedides com a única empresa, per a qualsevol projecte i independentment dels costos subvencionats, en l'exercici fiscal 2020 i en els dos exercicis fiscals anteriors. El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa. Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat l'Administració que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a la beneficiària com a única empresa sobrepasse el límit màxim de 200.000 euros durant l'exercici fiscal 2020 i els dos exercicis fiscals anteriors.
  iv) Criteris de preferència per als casos D'EMPAT DE PUNTUACIÓ d'acord amb el que s'estableix en l'Annex III d'aquesta resolució, quan concórreguen en l'empresa sol·licitant, en la data de presentació de la sol·licitud d'ajudes. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'empresa sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General d'Indústria , Energia i Mines.
  v) RESUM DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES, amb desglossament de l'import total pressupostat sense IVA per als actius materials, immaterials, despeses d'auditoria i costos d'enginyeria industrial, respectant en tot cas els límits establits en el resolc seté.
  vi) Declaració responsable que indique que l'empresa disposa de les AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes.


  3. DOCUMENTACIÓ D'INICI

  Juntament amb la sol·licitud i el segón formulari web es presentaran necessàriament a través del tràmit telemàtic els següents documents annexos:

  a) NOTA INFORMATIVA expedida pel Registre Mercantil o equivalent per al cas de cooperatives o societats laborals, expedida amb data no superior a un mes d'antelació a la sol·licitud de la subvenció, on s'indiquen els següents epígrafs registrals relatius a l'empresa sol·licitant: Dades generals, Capital Social, Administradors /càrrecs,Apoderats, Inscripcions, Dipòsits de comptes. Si figuraren inscrites situacions especials, hauran de constar explicades en la nota informativa o aportar-se nota addicional sobre aquest tema.

  b) Serà necessari aportar, a més de la nota o document anterior, un INFORME DE LA SEGURETAT SOCIAL sobre la situació del codi de compte de cotització, que no podrà tindre una antiguitat superior a un mes des de la data de presentació de la sol·licitud, i haurà de contindre un CNAE amb 4 dígits que coincidisca amb algun dels inclosos en l'annex I en els següents casos:
  i. En el cas que la nota *informatia del registre mercantil presentada no conste expressament el número CNAE amb almenys 4 dígits.
  ii. En el cas que el CNAE que conste en la nota informativa no coincidisca amb algun dels inclosos en l'annex I d'aquesta convocatòria o fora diferent al de l'activitat principal realitzada per l'empresa en la data de presentació de la sol·licitud.
  iii. En el cas de pimes cooperatives o societats laborals no inscrites en el registre mercantil.

  No s'admetrà la presentació d'escriptures com a forma d'acreditació de la vinculació.

  c) MEMÒRIA DESCRIPTIVA del projecte d'inversió per al qual se sol·licita l'ajuda, que contindrà almenys els apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'annex II de la Resolució de convocatòria. Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa un incomplet o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competente en matèria d'Indústria per a la seua millora o degut emplenament.

  d) Model de taula normalitzada amb el DESGLOSSAMENT DETALLAT DEL PRESSUPOST SUBVENCIONABLE.

  e) Model normalitzat de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient en aquest sentit. No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació; en aquest cas serà obligatori indicar en l'apartat específic del formulari de sol·licitud el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  f) Declaració responsable d'ostentar la CONDICIÓ DE PIME, segons model normalitzat. En el cas d'empreses associades o vinculades, la declaració anterior haurà d'acompanyar-se obligatòriament de l'annex resum i les fitxes suplementàries degudament emplenades amb les dades requerides de les empreses amb les quals guarde relació, segons siga procedent.

  g) En cas que l'empresa denegue expressament en la seua sol·licitud l'autorització a la Direcció General d'Indústria , Energia i Mines perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DAVANT DE LA SEGURETAT SOCIAL, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006 de 21 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, haurà d'annexar les certificacions que a continuació es relacionen:
  i) De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'empresa es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  ii) De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que l'empresa es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  iii) De l'Institut Valencià d'Administració Tributària, el certificat acreditatiu que l'empresa no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La Direcció General competent en matèria d'Indústria podrà requerir a l'empresa si la informació obtinguda presenta alguna incidència.


  4. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  Impresos associats

  [FIINPYME] GUIA PER A SOL·LICITAR LES AJUDES PER A INVERSIONS DE LES PIMES INDUSTRIALS DELS SECTORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DEL CALÇAT, CERÀMIC, METAL·LOMECÀNIC, TÈXTIL, JOGUET, MARBRE, FUSTA - MOBLE I IL·LUMINACIÓ, QUÍMIC, AUTOMOCIÓ, PLÀSTIC, ENVASOS I EMBALATGE, PAPER I ARTS GRÀFIQUES, VALORITZACIÓ DE RESIDUS, BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS DINS DE LA TERCERA FASE D'IMPLANTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA INDÚSTRIA VALENCIANA.

  [ANDIRFAC] ANNEX: ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

  [MEMDPY] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ

  [REGASUPY] MODEL DE TAULA NORMALITZADA (INPYME)

  [DECPYMEL] MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  -------

  * IMPORTANT: S'HA DEIXAT SENSE EFECTES per causes sobrevingudes LA CONVOCATÒRIA D'AQUESTES AJUDES PER A l'EXERCICI 2020, mitjançant Resolució de 31 de març de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8783, de 07/04/2020).

  -------


  1. PRESENTACIÓ de la SOL·LICITUD I de la DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

  IMPORTANT:

  - Cada empresa NOMÉS podrà presentar UNA SOL·LICITUD d'ajuda, per a un únic projecte d'inversió i per vinculació exclusivament a un dels sectors convocats. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa empresa, per a més d'un projecte o per a més d'un sector, es considerarà admissible únicament la primera sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat, el primer projecte o el primer sector esmentat en la sol·licitud admesa. Les sol·licituds que no concreten clarament el sector al qual es presenten podran ser inadmeses i excloses de la seua baremació, sense necessitat que l'òrgan instructor requerisca prèviament a l'empresa sol·licitant l'esmena de tal defecte.

  - Tant la sol·licitud com la resta de documents que s'han de presentar hauran de signar-se electrònicament per la empresa sol·licitant, amb la certificació de persona jurídica, emesa per qualsevol de les entitats admeses per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados), o amb la certificació digital del seu representant, que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de representants de la Generalitat.

  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà obligatòriament de manera telemàtica, atés el que preveuen el resolc nové de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  - Si, a pesar d'estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna empresa la presenta presencialment, l'administració instructora li requerirà perquè rectifique este defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en què es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si la mateixa es produïx després del termini establit en el resolc desé de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud serà no admesa per extemporània.


  2. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT
  - L'ordenació i la instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que aquestes reuneixen els requisits establits.
  - L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder d'aquest i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de l'ajuda, podrà demanar els informes dels organismes i entitats que crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.
  - Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  3. ESMENA DE SOL·LICITUDS
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es notificarà a l'empresa sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè, en el termini de deu dies hàbils, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.
  - Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics, ja que aquesta és la via obligatòria per a les persones jurídiques.
  - L'esmena o l'aportació de documentació a iniciativa de l'empresa sol·licitant pot realitzar-se utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que també és tramitable telemàticament i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450

  4. COMISSIÓ TÈCNICA INSTRUCTORA
  - De conformitat amb el que establix l'article 10 de l'Ordre 22/2016, examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits establits seran avaluades per una comissió tècnica instructora, que elaborarà una relació ordenada dels sol·licitants admesos amb la puntuació obtinguda i elevarà a l'òrgan concedent les corresponents propostes de concessió i denegació d'ajudes, i la determinació de les quanties.
  - La composició de la comissió tècnica i el seu funcionament seran els establits en l'esmentat article 10, apartats 5 i 6.

  5. RESOLUCIÓ
  - Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de la convocatòria d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en l'articlei 13 de l'Ordre 22/2016.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  - Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les empreses interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

  6. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
  - La resolució del procediment de concessió es notificarà a les empreses interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  7. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

  7.1. Termini i forma de presentació:
  Les empreses beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa fins al 31 d'octubre de 2019 mitjançant l'esmentat tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", tramitable telemàticament i que pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450

  7.2. Documentació justificativa:
  - La documentació justificativa haurà de presentar-se de conformitat amb allò que disposa l'article 14 de l'Ordre 22/2016 i és la següent:
  a) INFORME D'EMPRESA AUDITORA de comptes inscrita com a exercent en el Registre oficial d'auditors de comptes dependents de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, amb el contingut establit en l'article 14, punts 4, 5,6 i 7, de l'Ordre 22/2016.
  b) COMTE JUSTIFICATIU, d'acord amb el model normalitzat, signada electrònicament per l'empresa beneficiària i per l'auditora de comptes.
  c) MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA I RESUM DE DADES BÀSIQUES de les actuacions, segons el model normalitzat. signada electrònicament.
  d) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga, de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat 5 del resolc nové de la Resolució de convocatòria.
  - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

  7.3. Publicitat:
  L'entitat beneficiària haurà de donar l'adequada publicitat al projecte d'actuacions subvencionat en els termes que preveu el resolc sisé de la Resolució de concessió.
  El logo institucional que l'entitat beneficiària publique en la seua web per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de correspondre a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (i no a altres conselleries o organismes públics com IVACE, entre altres) i, a este respecte, s'haurà d'incorporar impressió de la pàgina web, on siga visible el citat logo, en l'informe d'auditoria.
  Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada l'esmentada relació, del tipus "Amb la subvenció de...".
  El seu accés està disponible a través de l'enllaç següent: http://www.presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/
  Pot utilitzar-se qualssevol de les dos versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_INPYME&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18295

  Tramitació

  1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».
  Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona que ho presenta.
  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria.
  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
  Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgie_convocatorias@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Vegeu el que preveuen l'article 11 de l'Ordre 22/2016 i el resolc dotzé i els annexos II i III de la Resolució de convocatòria.

  Obligacions

  1. Els beneficiaris d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes en matèria d'industrialització.

  2. A més, la inversió subvencionada haurà de mantindre's a la Comunitat Valenciana almenys durant tres anys comptats a partir de la finalització del termini de justificació de l'ajuda. Això no impedirà la substitució d'equips que hagen quedat obsolets o s'hagen avariat dins d'aquest període, sempre que l'activitat econòmica es mantinga en la zona que es tracte durant el període mínim establit.

  Sancions

  Serà procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reemborsament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que s'estableixen en l'ordre, així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions que en siguen responsables, i que seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Enllaços

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria d'indústria

  Apartat d'incentius i ajudes en l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de PIME d'una empresa (DOUE C 118, de 20/05/2003).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Decret 279/2004 , de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ( BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Annex I - Definició de PIME, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 22/2016, de 27 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització (DOGV núm. 7906 de 28/10/2016).
  - Ordre 6/2017, de 7 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització (DOGV núm. 7996 de 09/03/2017).
  - Ordre 3/2019, de 14 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'industrialització (DOGV 8509, de 20/03/2019) .
  - Resolució de 27 de desembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2020, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (DOGV núm. 8710, de 03/01/2020).
  - Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2020, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials de diversos sectors industrials de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8710, de 03/01/2020).
  - Resolució de 23 de gener de 2020 del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica la Resolució de 27 de desembre de 2019 del conseller d'Economia Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2020, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il.luminació, qímic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (DOGV núm. 8726, de 27/01/2020).
  - Resolució de 31 de març de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es deixa sense efectes per causes sobrevingudes la convocatòria per a l'exercici 2020, de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana (DOGV núm. 8783, de 07/04/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Comunicació de la Comissió 2003/C 118/03

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió

  Vegeu Ordre 22/2016, de 27 d'octubre (bases reguladores)

  Vegeu Ordre 6/2017, de 7 de març

  Vegeu Ordre 3/2019, de 14 de març

  Vegeu Resolució de 27 de desembre de 2019 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2019

  Vegeu Resolució de 23 de gener de 2020 (PIMES afectades per la DANA)

  Vegeu Resolució de 31 de març de 2020 (deixa sense efectes convocatòria 2020)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.