• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2019. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2019. Indústria.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als SECTORS del CALÇAT, CERÀMIC, METAL·LOMECÀNIC, TÈXTIL, JOGUET, MARBRE, FUSTA-MOBLE I IL·LUMINACIÓ, QUÍMIC, AUTOMOCIÓ, PLÀSTIC, ENVASOS I EMBALATGE, PRODUCTES INFANTILS, PAPERS I ARTS GRÀFIQUES, VALORITZACIÓ DE RESIDUS I ELS SECTORS EMERGENTS DE LA BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I LA PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS de la Comunitat Valenciana.

  En concret:

  1. ACCIONS SUBVENCIONABLES en 2019:

  - Només podran subvencionar-se, d'acord amb la Resolució de convocatòria, els projectes d'inversió industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als sectors abans esmentats, desplegats entre l'1 DE GENER DE 2019 I LA DATA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, i que s'enquadren en alguna de les tipologies següents:

  a) Creació d'establiments industrials: inici d'una nova activitat de producció en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana. b) Trasllat d'establiments industrials: canvi de localització d'una activitat de producció prèvia cap a qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.
  c) Millores i/o modificacions de línies de producció: realització d'inversions d'adquisició d'actius, que permeten la modernització de línies de producció existents, o generen la implantació de noves línies de producció, en establiments industrials que ja estan en producció en el moment de la sol·licitud en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.

  - Les inversions industrials de qualsevol de les anteriors tipologies hauran de ser viables tècnicament segons l'estat actual de la tecnologia a escala industrial. Queden fora les meres reparacions i accions de manteniment de maquinària preexistent i/o de part dels seus components o elements auxiliars de producció.


  2. PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2019:

  El pressupost mínim subvencionable del projecte d'inversió industrial serà de 25.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds que tinguen un pressupost mínim subvencionable total que no arribe a aquest import seran desestimades.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les xicotetes i mitjanes empreses (pimes) privades, que despleguen o vagen a desplegar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directament als sectors objecte de convocatòria.

  Als efectes d'aquestes ajudes:

  - Es consideraran com a PIMES les empreses que donen treball a menys de 250 persones i que, a més, o bé tinguen un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 euros. En el cas d'empreses vinculades o associades, s'aplicaran les regles per al càlcul dels efectius i els imports financers establides en l'annex I del Reglament UE núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

  - S'entendrà per EMPRESA PRIVADA tota entitat que realitze una activitat econòmica independentment de la seua forma jurídica, que no forme part del sector públic, que tinga personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el registre públic corresponent (Registre mercantil, Registre de cooperatives, Registre de societats laborals) en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda.

  - Es considerarà que una empresa desenvolupa o desenvoluparà en la Comunitat Valenciana una ACTIVITAT INDUSTRIAL PRODUCTIVA, si el projecte d'inversió s'executa en un establiment productiu situat en la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc on es trobe el domicili social de l'empresa.

  - S'entendrà incloses en cadascun dels SECTORS OBJECTE DE CONVOCATÒRIA les pimes industrials que tinguen com a CNAE de la seua activitat principal algun dels descrits en l'annex I de la Resolució de convocatòria, segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril.
  * La vinculació directa de les pimes industrials beneficiàries amb algun dels sectors objecte de la convocatòria haurà de justificar-se en l'apartat corresponent de la memòria descriptiva, a més d'acreditar-se documentalment mitjançant la presentació del CNAE de la seua activitat principal, o bé acreditant que almenys el 70 % de la seua facturació de
  l'últim exercici tancat procedisca d'empreses clients l'activitat principal de les quals corresponga amb algun dels sectors convocats. L'acreditació d'aqueix percentatge de facturació haurà de realitzar-se en la memòria descriptiva i inclourà un llistat de totes les empreses clients en l'últim exercici tancat, amb identificació per a cadascuna d'elles del seu CNAE principal, sector a què pertany i percentatge de facturació sobre la facturació global anual de l'últim exercici tancat. La insuficient justificació o acreditació de la vinculació amb algun sector concret de la convocatòria podrà comportar la inadmissió de la sol·licitud i l'exclusió de la seua baremació, sense necessitat que l'òrgan instructor requerisca prèviament a l'empresa sol·licitant per a l'esmena de tal defecte.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1) QUANTIA DE L'AJUDA

  L'ajuda consistirà en una subvenció del 35 % del total de les despeses subvencionables, si bé l'ajuda total minimis concedida a una única empresa no podrà ser superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors, conforme els límits i les condicions previstes en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

  2) DESPESES SUBVENCIONABLES

  2.1. Tindran la consideració de despeses subvencionables les que hagen sigut efectivament pagades entre l'1 de gener de 2019 i la data de justificació, i s'enquadren en alguna de les categories següents:

  a) Adquisició de maquinària, aparells, equips i altres actius materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior, i sempre que siguen necessaris per a la creació, trasllat, ampliació o millora de l'establiment industrial o de les línies de producció. S'exclouen els ordinadors personals, servidors, impressores de documents, tabletes, consoles o similars, així com altres equips que no formen part directa de les línies de producció.

  b) Adquisició d'actius immaterials directament vinculats a la producció, incloent-hi si escau els costos d'implantació i posada en funcionament. S'inclouen ací en tot cas les llicències de programari, excloses les que siguen de propòsit general com a sistemes operatius, aplicacions de xarxes, comunicacions o correu, paquets d'ofimàtica, edició i/o tractament de textos o imatges. També es consideraran actius immaterials el desenvolupament d'aplicacions a mesura vinculades directament a la producció, així com el pagament de costos per ús de solucions i aplicacions necessàries per a la producció, des de l'1 de gener de 2019 fins a la data de justificació. També s'admetrà l'adquisició de drets de propietat industrial, com patents, llicències o dissenys industrials, obtinguts de fonts externes en condicions de plena competència.

  c) Despeses de l'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció, per empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim subvencionable de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.

  d) Costos d'enginyeria industrial per col·laboracions externes que siguen intrínsecament necessaris per a alguna de les actuacions subvencionables, sempre que estiguen directament vinculats amb els actius que s'adquireixen. Queda expressament exclosa qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i tramitació del finançament sol·licitat. La partida d'enginyeria industrial màxima que es tindrà en compte per a calcular l'import de l'ajuda, no podrà superar ni el 15% del total de les despeses subvencionables, ni l'import de 20.000 euros, IVA exclòs.

  2.2. Només podran considerar-se subvencionables les despeses que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de la inversió subvencionable i resulten estrictament necessàries, tenint en compte la descripció de les actuacions aportada en la memòria de sol·licitud.

  2.3. Vegeu les REGLES APLICABLES ALS CONCEPTES DE DESPESA SUBVENCIONABLE descrites en l'apartat 2 del resolc setè de la resolució de convocatòria.

  2.4. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, segons estableix l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 25 de GENER de 2019 FINS AL dia 25 de FEBRER de 2019, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2019 s'ha publicat en el DOGV núm. 8456, de 03/01/2019).

  IMPORTANT:
  Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic).

  Eixa sol·licitud conté les següents declaracions que hauran d'emplenar-se expressament:
  a) Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per l'empresa per als mateixos costos subvencionables, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició d'altres ajudes, establida en la lletra d, apartat 2, del resolc seté de la convocatòria.
  b) Declaració responsable que indique que l'empresa no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.


  2. SEGÓN FORMULARI WEB

  En este altre formulari web hauran d'emplenar-se expressament altres dades i les següents declaracions responsables:
  i) CNAE principal de l'empresa, amb almenys 4 dígits, i si escau, CNAEs secundaris.
  ii) SECTOR d'entre els convocats a què pertany l'empresa, indicant si la seua vinculació és per CNAE
  iii) Totes les AJUDES DE MINIMIS concedides com a única empresa, per a qualsevol projecte i independentment dels costos subvencionats, en l'exercici fiscal 2019 i en els dos exercicis fiscals anteriors. El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa. Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat l'Administració que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a la beneficiària com a única empresa sobrepasse el límit màxim de 200.000 euros durant l'exercici fiscal 2019 i els dos exercicis fiscals anteriors.
  iv) Criteris de preferència per als casos D'EMPAT DE PUNTUACIÓ d'acord amb el que s'estableix en l'Annex III d'aquesta resolució, quan concórreguen en l'empresa sol·licitant. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'empresa sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General d'Indústria i Energia.
  v) Tipus D'ACTUACIÓ SUBVENCIONABLE A EXECUTAR, entre alguna de les descrites en el resolc cinqué de la convocatòria.
  vi) RESUM DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES, amb desglossament de l'import total pressupostat sense IVA per als actius materials, immaterials, despeses d'auditoria i costos d'enginyeria industrial, respectant en tot cas els límits establits en el resolc seté.
  vii) Declaració responsable que indique que l'empresa disposa de les AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes.


  3. DOCUMENTACIÓ D'INICI

  Juntament amb la sol·licitud i el segón formulari web es presentaran necessàriament a través del tràmit telemàtic els següents documents annexos:

  a) NOTA INFORMATIVA expedida pel Registre Mercantil o equivalent per al cas de cooperatives o societats laborals, expedida amb data no superior a un mes d'antelació a la sol·licitud de la subvenció, on s'indiquen els següents epígrafs registrals relatius a l'empresa sol·licitant: Dades generals, Capital Social, Administradors /càrrecs, Inscripcions, Dipòsits; Llibres legalitzats. Si figuraren inscrites situacions especials, hauran d'especificar-se en la nota informativa.

  b) Document oficial en el qual conste el codi CNAE de l'activitat principal de l'empresa sol·licitant.

  c) MEMÒRIA DESCRIPTIVA del projecte d'inversió per al qual se sol·licita l'ajuda, que contindrà almenys els apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'annex II de la Resolució de convocatòria. Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa un incomplet o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competente en matèria d'Indústria per a la seua millora o degut emplenament.

  d) Model de taula normalitzada amb el DESGLOSSAMENT DETALLAT DEL PRESSUPOST SUBVENCIONABLE.

  e) Model normalitzat de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient en aquest sentit. No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació; en aquest cas serà obligatori indicar en l'apartat específic del formulari de sol·licitud el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  f) Declaració responsable d'ostentar la CONDICIÓ DE PIME, segons model normalitzat. En el cas d'empreses associades o vinculades, la declaració anterior haurà d'acompanyar-se obligatòriament de l'annex resum i les fitxes suplementàries degudament emplenades amb les dades requerides de les empreses amb les quals guarde relació, segons siga procedent, que estan disponibles en la Comunicació de la Comissió relativa a la condició de PIME d'una empresa (2003/C 118/03), localitzables en el següent enllaç:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/?uri=celex%3A52003XC0520%2802%29.

  g) En cas que l'empresa denegue expressament en la seua sol·licitud l'autorització a la Direcció General d'Indústria i Energia, perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DAVANT DE LA SEGURETAT SOCIAL, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006 de 21 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, haurà d'annexar les certificacions que a continuació es relacionen:
  i) De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'empresa es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  ii) De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que l'empresa es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  iii) De l'Institut Valencià d'Administració Tributària, el certificat acreditatiu que l'empresa no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La Direcció General competent en matèria d'Indústria podrà requerir a l'empresa si la informació obtinguda presenta alguna incidència.


  4. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  Impresos associats

  [FIINPYME] GUIA PER A SOL·LICITAR LES AJUDES PER A INVERSIONS DE LES PIMES INDUSTRIALS DELS SECTORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DEL CALÇAT, CERÀMIC, METALLMECÀNIC, TÈXTIL, JOGUET, MARBRE, FUSTA - MOBLE I IL·LUMINACIÓ, QUÍMIC, AUTOMOCIÓ, PLÀSTIC, ENVASOS I EMBALATGE, PRODUCTES INFANTILS, PAPER I ARTS GRÀFIQUES, VALORITZACIÓ DE RESIDUS I ELS SECTORS EMERGENTS DE LA BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I LA PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS

  [ANINPYME] RESUM DE DADES BÀSIQUES DE L'ACTUACIÓ (INPYME)

  [MEMDPY] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ

  [REGASUPY] MODEL DE TAULA NORMALITZADA (INPYME)

  [DECPYME] MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PYME

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [FJINPYME] GUIA ACLARIDORA PER A JUSTIFICAR LES AJUDES EN MATÈRIA D'INDUSTRIALITZACIÓ PER A INVERSIONS DE PIMES INDUSTRIALS

  [MEREPYME] MEMÒRIA TÈNICO ECONÒMICA I RESUM DE DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE D'INVERSIÓ (INPYME)

  [CINPYME] CONTE JUSTIFICATIU DE DESPESES SUBVENCIONABLES (INPYME)

  [INAUJUST] MODEL D'INFORME DE REVISIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS

  [DECLASEM] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'EMPRESA VENEDORA SOBRE L'ORIGEN DELS BÉNS DE SEGONA MÀ I EL SEU FINANÇAMENT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de la SOL·LICITUD I de la DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

  IMPORTANT:

  - Cada empresa NOMÉS podrà presentar UNS SOL·LICITUD d'ajuda, per a un únic projecte d'inversió i per vinculació exclusivament a un dels sectors convocats. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa empresa, per a més d'un projecte o per a més d'un sector, es considerarà admissible únicament la primera sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat, el primer projecte o el primer sector esmentat en la sol·licitud admesa. Les sol·licituds que no concreten clarament el sector al qual es presenten podran ser inadmeses i excloses de la seua baremació, sense necessitat que l'òrgan instructor requerisca prèviament a l'empresa sol·licitant l'esmena de tal defecte.

  - Tant la sol·licitud com la resta de documents que s'han de presentar hauran de signar-se electrònicament per la empresa sol·licitant, amb la certificació de persona jurídica, emesa per qualsevol de les entitats admeses per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados), o amb la certificació digital del seu representant, que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de representants de la Generalitat.

  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà obligatòriament de manera telemàtica, atés el que preveuen el resolc nové de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  - Si, a pesar d'estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna empresa la presenta presencialment, l'administració instructora li requerirà perquè rectifique este defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en què es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si la mateixa es produïx després del termini establit en el resolc desé de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud serà no admesa per extemporània.


  2. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT
  - L'ordenació i la instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que aquestes reuneixen els requisits establits.
  - L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder d'aquest i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de l'ajuda, podrà demanar els informes dels organismes i entitats que crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.
  - Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  3. ESMENA DE SOL·LICITUDS
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es notificarà a l'empresa sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè, en el termini de deu dies hàbils, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.
  - Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics, ja que aquesta és la via obligatòria per a les persones jurídiques.
  - L'esmena o l'aportació de documentació a iniciativa de l'empresa sol·licitant pot realitzar-se utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que també és tramitable telemàticament i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450

  4. COMISSIÓ TÈCNICA INSTRUCTORA
  - De conformitat amb el que establix l'article 10 de l'Ordre 22/2016, examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits establits seran avaluades per una comissió tècnica instructora, que elaborarà una relació ordenada dels sol·licitants admesos amb la puntuació obtinguda i elevarà a l'òrgan concedent les corresponents propostes de concessió i denegació d'ajudes, i la determinació de les quanties.
  - La composició de la comissió tècnica i el seu funcionament seran els establits en l'esmentat article 10, apartats 5 i 6.

  5. RESOLUCIÓ
  - Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de la convocatòria d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en l'articlei 13 de l'Ordre 22/2016.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  - Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les empreses interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

  6. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
  - La resolució del procediment de concessió es notificarà a les empreses interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  7. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

  7.1. Termini i forma de presentació:
  Les empreses beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa fins al 31 d'octubre de 2019 mitjançant l'esmentat tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", tramitable telemàticament i que pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450

  7.2. Documentació justificativa:
  - La documentació justificativa haurà de presentar-se de conformitat amb allò que disposa l'article 14 de l'Ordre 22/2016 i és la següent:
  a) INFORME D'EMPRESA AUDITORA de comptes inscrita com a exercent en el Registre oficial d'auditors de comptes dependents de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, amb el contingut establit en l'article 14, punts 5,6 i 7, de l'Ordre 22/2016.
  b) COMTE JUSTIFICATIU, d'acord amb el model normalitzat, subscrit per l'empresa beneficiària i avalada per l'informe d'auditoria firmat.
  c) MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA I RESUM DE DADES BÀSIQUES de les actuacions, segons el model normalitzat.
  d) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga, de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat 5 del resolc nové de la Resolució de convocatòria.
  - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

  7.3. Publicitat:
  L'entitat beneficiària haurà de donar l'adequada publicitat al projecte d'actuacions subvencionat en els termes que preveu el resolc sisé de la Resolució de concessió.
  El logo institucional que l'entitat beneficiària publique en la seua web per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de correspondre a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (i no a altres conselleries o organismes públics com IVACE, entre altres) i, a este respecte, s'haurà d'incorporar impressió de la pàgina web, on siga visible el citat logo, en l'informe d'auditoria.
  Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada l'esmentada relació, del tipus "Amb la subvenció de...".
  El seu accés està disponible a través de l'enllaç següent: http://www.presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/
  Pot utilitzar-se qualssevol de les dos versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_INPYME&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18295

  Tramitació

  1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».
  Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT LA GENERALITAT per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).
  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
  Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Vegeu el que preveuen l'article 11 de l'Ordre 22/2016 i el resolc dotzé i els annexos II i III de la Resolució de convocatòria.

  Obligacions

  1. Els beneficiaris d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes en matèria d'industrialització.

  2. A més, la inversió subvencionada haurà de mantindre's a la Comunitat Valenciana almenys durant tres anys comptats a partir de la finalització del termini de justificació de l'ajuda. Això no impedirà la substitució d'equips que hagen quedat obsolets o s'hagen avariat dins d'aquest període, sempre que l'activitat econòmica es mantinga en la zona que es tracte durant el període mínim establit.

  Sancions

  Serà procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reemborsament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que s'estableixen en l'ordre, així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions que en siguen responsables, i que seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Enllaços

  Informació de tramitació telemàtica

  Registre de representants

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria d'indústria

  Apartat d'incentius i ajudes en l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de PIME d'una empresa (DOUE C 118, de 20/05/2003).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Decret 279/2004 , de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ( BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Annex I - Definició de PIME, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 22/2016, de 27 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització (DOGV núm. 7906 de 28/10/2016).
  - Ordre 6/2017, de 7 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització (DOGV núm. 7996 de 09/03/2017).
  - Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (DOGV núm. 8456, de 03/01/2019).
  - Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (DOGV núm. 8456, de 03/01/2019).
  - Resolució de 8 de gener de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de correcció d'errades de la resolució de 27 de desembre de 2018, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana. (DOGV nº 8462, de 11/01/2019)
  - Ordre 3/2019, de 14 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'industrialització (DOGV 8509, de 20/03/2019) .

  Llista de normativa

  Vegeu la Comunicació de la Comissió 2003/C 118/03

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió

  Vegeu l'Ordre 22/206, de 27 d'octubre de 2016 (bases reguladores)

  Vegeu Ordre 6/2017, de 7 de març

  Vegeu Resolució de 27 de desembre de 2018

  Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018

  Vegeu Resolució de 8 de gener de 2019

  Vegeu Ordre 3/2019, de 14 de març

  Llistat de seguiment

  Resolució provisional de sol.licituds inadmeses i desistides

  Resolució definitiva de sol·licituds inadmeses i desistides

  Resolució de concessió d'ajudes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.