Detall de Procediments

Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la quarta fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2021 (INPYME). Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la quarta fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2021 (INPYME). Indústria.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als SECTORS del CALÇAT, CERÀMIC, METAL·LOMECÀNIC, TÈXTIL, JOGUET, MARBRE - PEDRA NATURAL I ÀRIDS, FUSTA-MOBLE I IL·LUMINACIÓ, QUÍMIC, AUTOMOCIÓ, PLÀSTIC, ENVASOS I EMBALATGE, PAPERS I ARTS GRÀFIQUES, VALORITZACIÓ DE RESIDUS I ELS SECTORS EMERGENTS DE LA BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I LA PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS de la Comunitat Valenciana.

  En concret:

  1. ACCIONS SUBVENCIONABLES en 2021:

  - Només podran subvencionar-se, conformement a la Resolució de convocatòria, els projectes d'inversió industrial dels sectors abans indicats, desenvolupats entre l'1 DE GENER DE 2021 I LA DATA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ que suposen la implantació de noves línies de producció en establiments industrials nous o que ja estan en producció en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud, així com les que comporten millores o la modernització de línies de producció en aqueixos establiments industrials, a excepció de la implantació d'equips d'eficiència energètica o sistemes de recuperació o gestió energètica..

  2. PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2021:

  El pressupost mínim subvencionable del projecte d'inversió industrial serà de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per als sectors de la producció audiovisual i la producció de videojocs, que serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds els pressupostos admesos de les quals com a subvencionables no aconseguisquen aquests imports mínims seran desestimades.

  Per a la COMPROVACIÓ del compliment d'aquest límit mínim se sumaran els costos màxims admesos com a subvencionables per adquisició d'actius materials, immaterials, contractació d'enginyeria i despeses d'auditoria. Si en la fase de justificació de la subvenció l'import total admés com justificat, no aconsegueix els pressupostos mínims subvencionables de l'apartat anterior, s'acordarà la revocació total de la subvenció i la pèrdua del dret a aquesta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les xicotetes i mitjanes empreses (pimes) privades, que despleguen o vagen a desplegar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directa o indirectament als sectors objecte de convocatòria.

  Als efectes d'aquestes ajudes:

  - Es consideraran com a PIMES les empreses que donen treball a menys de 250 persones i que, a més, o bé tinguen un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 euros. En el cas d'empreses vinculades o associades, s'aplicaran les regles per al càlcul dels efectius i els imports financers establides en l'annex I del Reglament UE núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

  - S'entendrà per EMPRESA PRIVADA tota entitat que realitze una activitat econòmica independentment de la seua forma jurídica, que no forme part del sector públic, que tinga personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el registre públic corresponent (Registre mercantil, Registre de cooperatives, Registre de societats laborals) en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda. Queden per tant excloses com possibles beneficiàries les persones físiques i les comunitats de béns.

  - Es considerarà que una empresa desenvolupa o desenvoluparà en la Comunitat Valenciana una ACTIVITAT INDUSTRIAL PRODUCTIVA, si el projecte d'inversió s'executa o s'executarà en un establiment productiu situat en la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc on es trobe el domicili social de l'empresa.

  - A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entendrà perquè una activitat industrial productiva està VINCULADA DIRECTAMENT als SECTORS INDUSTRIALS objecte de la convocatòria quan s'acredite que la mateixa s'enquadra clarament en les seccions, divisions, grups i classes d'activitats per sectors descrits en l'annex I, conforme a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril.

  - S'entendrà que una activitat industrial productiva està VINCULADA INDIRECTAMENT als sectors industrials convocats quan s'acredite que almenys el 70% de la facturació de la pime sol·licitant en l'últim exercici tancat procedeix d'empreses clients l'activitat principal de les quals s'enquadra clarament en les activitats descrites en l'annex.

  - La vinculació de l'activitat industrial a subvencionar amb els sectors convocats deurà JUSTIFICAR-SE motivadament en l'apartat corresponent de la memòria descriptiva i ACREDITAR-SE en els termes establits en el resolc 3.6 de la resolució de convocatòria.

  - La insuficient justificació en la memòria de la vinculació directa o indirecta, l'absència o insuficient contingut del llistat a incloure en la memòria en cas de vinculació indirecta, o la no presentació o insuficiència de contingut de la documentació acreditativa de la vinculació directa, comportarà immediata INADMISSIÓ DE LA SOL·LICITUD I L'EXCLUSIÓ DE LA SEUA BAREMACIÓ, sense necessitat que l'òrgan instructor requerisca prèviament a l'empresa sol·licitant per a l'esmena de tal defecte.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1) QUANTIA DE L'AJUDA

  - L'ajuda consistirà en una subvenció del 35% del total de les despeses considerades com a subvencionables, si bé amb el límit superior que l'ajuda total minimis concedida a una única empresa no podrà ser superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors, conforme els límits i condicions previstos en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.


  2) DESPESES SUBVENCIONABLES

  2.1. Tindran la consideració de despeses subvencionables les que hagen sigut efectivament pagades entre l'1 de gener de 2021 i la data de justificació, i s'enquadren en alguna de les categories següents:

  a) Despeses externes d'adquisició i/o millora de maquinària, aparells, equips i altres actius materials directament vinculats a la producció, exclosos els vehicles de transport exterior de mercaderies, i a condició que siguen necessaris per a la implantació, millora o modernització de les línies de producció.

  Queden EXPRESSAMENT EXCLOSOS els vehicles de transport exterior de mercaderies i les instal·lacions i equips per a producció d'energia elèctrica procedent de fonts renovables. S'exclouen també equips com els telèfons mòbils, ordinadors personals, servidors, impressores de documents, tauletes, consoles o similars que estiguen destinats a funcions administratives, així com altres equipaments o instal·lacions com a portes, control d'accessos, vestuaris, banys o equipament de despatxos o estades que no estiguen vinculats clarament a la producció industrial.

  b) Despeses externes d'adquisició, disseny a mesura, implantació i posada en funcionament d'actius immaterials com a patents i/o dissenys industrials, llicències de fabricació, programari, aplicacions, desenvolupaments i innovacions industrials, realitzades per tercers per a l'empresa beneficiària sempre que estiguen vinculats a la producció industrial,
  Es consideraran en tot cas vinculats a la producció industrial,entre altres els actius destinats a la modelització, simulació i virtualització de processos industrials, els destinats al manteniment preventiu, automatització i sensorizació dels processos industrials, així com les aplicacions de gestió logística interna i externa (CRM) o les tecnologies de gestió integrada de la informació de l'empresa (ERP).
  També serà subvencionable en el seu cas, els pagaments realitzats, des de l'1 de gener de 2021 fins a la data de justificació, per l'ús sense adquisició d'aqueixes llicències, programari, aplicacions, desenvolupaments o innovacions. En aqueix mateix període també seran subvencionables els pagaments realitzats per costos imprescindibles per al registre de marques, patents, models d'utilitat o dissenys generats per l'empresa beneficiària, així com els de renovació.
  NO SERÄ SUBVENCIONABLE l'adquisició, desenvolupament o el pagament per ús de llicències, programari i aplicacions que siguen de propòsit general, com a sistemes operatius, aplicacions de xarxes, comunicacions o correu, paquets d'ofimàtica, edició i/o tractament genèric de textos o imatges.

  c) Costos de contractació externa d'enginyeria industrial que siguen clarament necessaris per a l'execució del projecte d'inversió.Queda EXPRESSAMENT EXCLOSA qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i tramitació de subvencions, projectes, llicències, autoritzacions administratives, legalitzacions, inscripció en registres i similars que no aporten clarament un coneixement tècnic necessari per a la millora o modernització industrial subvencionada. La partida d'enginyeria industrial màxima que es tindrà en compte per a calcular l'import de l'ajuda, no podrà superar ni el 15% del total de les despeses subvencionables, ni l'import de 20.000 euros, IVA exclòs.

  d) Despeses de l'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció, per empresa auditora externa inscrita com exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim subvencionable de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.No obstant això, aquesta despesa no serà subvencionable en el supòsit que l'empresa beneficiària estiga obligada a auditar els seus comptes anuals.


  2.2. Només podran considerar-se subvencionables les despeses que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de la inversió subvencionable i resulten estrictament necessàries, tenint en compte la descripció de les actuacions aportada en la memòria de sol·licitud.

  2.3. Vegeu les REGLES APLICABLES ALS CONCEPTES DE DESPESA SUBVENCIONABLE descrites en l'apartat 2 del resolc setè de la resolució de convocatòria.

  2.4. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, segons estableix l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 11 de FEBRER de 2021 FINS AL dia 11 de MARÇ de 2021, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que per a 2021 s'ha publicat en el DOGV núm.9017, de 10/02/2021).

  IMPORTANT:
  -Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola)

  -L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en la memòria durant el període d'admissió de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva. Pel mateix motiu anterior, la falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no serà un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà a les empreses sol·licitants per a la seua esmena, aportació o millora, i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic).

  Eixa sol·licitud conté les següents declaracions que hauran d'emplenar-se expressament:
  a) Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per l'empresa per als mateixos costos presentats per a aquesta subvenció, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició d'altres ajudes, establida en la lletra g), apartat 2, del resolc seté de la convocatòria.
  b) Declaració responsable que indique que l'empresa no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.

  2. SEGÓN FORMULARI WEB

  En este altre formulari web hauran d'emplenar-se expressament altres dades i les següents declaracions responsables:
  i) CNAE principal de l'empresa, amb almenys 4 dígits, i si escau, CNAEs secundaris.
  ii) SECTOR d'entre els convocats al qual pertany l'empresa, indicant si la seua vinculació és directa per CNAE principal o indirecta perquè almenys el 70% de la seua facturació procedeix d'empreses clients l'activitat principal dels quals es correspon amb algun dels sectors convocats.
  iii) Totes les AJUDES DE MINIMIS concedides com a única empresa, per a qualsevol projecte i independentment dels costos subvencionats, en l'exercici fiscal 2021 i en els dos exercicis fiscals anteriors. El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa. Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat l'Administració que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a la beneficiària com a única empresa sobrepasse el límit màxim de 200.000 euros durant l'exercici fiscal 2021 i els dos exercicis fiscals anteriors.
  iv) Criteris de preferència per als casos D'EMPAT DE PUNTUACIÓ d'acord amb el que s'estableix en l'Annex III d'aquesta resolució, quan concórreguen en l'empresa sol·licitant, en la data de presentació de la sol·licitud d'ajudes. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'empresa sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General d'Indústria , Energia i Mines.
  v) RESUM DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES, amb desglossament de l'import total pressupostat sense IVA per als actius materials, immaterials, despeses d'auditoria i costos d'enginyeria industrial, respectant en tot cas els límits establits en el resolc seté.
  vi) Declaració responsable que indique que l'empresa disposa de les AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes.


  3. DOCUMENTACIÓ D'INICI

  Juntament amb la sol·licitud i el segón formulari web es presentaran necessàriament a través del tràmit telemàtic els següents documents annexos:

  a) NOTA INFORMATIVA expedida pel Registre Mercantil o equivalent per al cas de cooperatives o societats laborals, expedida amb data no superior a un mes d'antelació a la sol·licitud de la subvenció, on s'indiquen els següents epígrafs registrals relatius a l'empresa sol·licitant: Dades generals, Capital Social, Administradors /càrrecs,Apoderats, Inscripcions, Dipòsits de comptes. Si figuraren inscrites situacions especials, hauran de constar explicades en la nota informativa o aportar-se nota addicional sobre aquest tema, el que serà obligatori en el cas de situacions concursals. .

  b) Serà necessari aportar, a més de la nota o document anterior, un INFORME DE LA SEGURETAT SOCIAL sobre la situació del codi de compte de cotització, que no podrà tindre una antiguitat superior a un mes des de la data de presentació de la sol·licitud, i haurà de contindre un CNAE amb 4 dígits que coincidisca amb algun dels inclosos en l'annex I en els següents casos:
  i. En el cas que la nota informativa del registre mercantil presentada no conste expressament el número CNAE amb almenys 4 dígits, en cap dels seus apartats.
  ii. En el cas que el CNAE que conste en la nota informativa no coincidisca amb algun dels inclosos en l'annex I d'aquesta convocatòria o fora diferent al de l'activitat principal realitzada per l'empresa en la data de presentació de la sol·licitud.
  iii. En el cas de pimes cooperatives o societats laborals no inscrites en el registre mercantil.

  No s'admetrà la presentació d'escriptures de constitució, declaracions d'IAE o una altra documentació diferent a la indicada anteriorment com a forma d'acreditació de la vinculació al sector pel qual es presenta l'empresa sol·licitant

  c) MEMÒRIA DESCRIPTIVA (model normalitzat) del projecte d'inversió per al qual se sol·licita l'ajuda, que contindrà almenys els apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'annex II de la Resolució de convocatòria. Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa, la seua absència, un incomplet o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competente en matèria d'Indústria per a la seua millora o degut emplenament.

  d) d) Model normalitzat de TAULA DE COSTOS ESTIMATS, amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable.

  e) Model normalitzat de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient en aquest sentit. No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació; en aquest cas serà obligatori indicar en l'apartat específic del formulari de sol·licitud el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  f) Declaració responsable d'ostentar la CONDICIÓ DE PIME, segons model normalitzat. En el cas d'empreses associades o vinculades, hauran d'emplenar-se els annexos i fitxes corresponents inclosos en el propi model.

  g) En cas que l'empresa denegue expressament en la seua sol·licitud l'autorització a la Direcció General d'Indústria , Energia i Mines perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DAVANT DE LA SEGURETAT SOCIAL, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006 de 21 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, haurà d'annexar les certificacions que a continuació es relacionen:
  i) De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'empresa es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  ii) De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que l'empresa es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  iii)De l'Agència Tributària Valenciana, el certificat acreditatiu que l'empresa no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La Direcció General competent en matèria d'Indústria podrà requerir a l'empresa si la informació obtinguda presenta alguna incidència.


  4. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  Impresos associats

  [FIINPYME] GUIA PER A SOL·LICITAR LES AJUDES PER A INVERSIONS DE LES PIMES INDUSTRIALS (INPYME)

  [ANINPYME] ANNEX DE DECLARACIONS RESPONSABLES I RESUM DE DADES BÀSIQUES DE LES ACTUACIONS (INPIME)

  [MEMDPY] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ

  [REGASUPY] MODEL NORMALITZAT DE TAULA DE DESPESES ESTIMADES

  [DECPYMEL] MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de la SOL·LICITUD I de la DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

  IMPORTANT:

  - Cada empresa NOMÉS podrà presentar UNA SOL·LICITUD d'ajuda, per a un únic projecte d'inversió i per vinculació exclusivament a un dels sectors convocats. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa empresa, per a més d'un projecte o per a més d'un sector, es considerarà admissible únicament l'última sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat,l'últim projecte o el sector explicitat en memòria descriptiva Les sol·licituds que no concreten clarament el sector o el que es concrete en la memòria no coincidisca amb el que s'acredite amb la documentació presentada, es considerarà com a incompliment dels requisits per a obtindre la subvenció i seran inadmeses i excloses de la seua baremació, sense necessitat que l'òrgan instructor requerisca prèviament a l'empresa sol·licitant l'esmena de tal incompliment.

  - Tant la sol·licitud com la resta de documents que s'han de presentar hauran de signar-se electrònicament per la empresa sol·licitant, amb la certificació de persona jurídica, emesa per qualsevol de les entitats admeses per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/sede_certificados), o amb la certificació digital del seu representant, que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de representants de la Generalitat.

  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà obligatòriament de manera telemàtica, atés el que preveuen el resolc nové de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  - Si, a pesar d'estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna empresa la presenta presencialment, l'administració instructora li requerirà perquè rectifique este defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en què es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si la mateixa es produïx després del termini establit en el resolc desé de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud serà no admesa per extemporània.


  2. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT
  - L'ordenació i la instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que aquestes reuneixen els requisits establits.
  - L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder d'aquest i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de l'ajuda, podrà demanar els informes dels organismes i entitats que crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.
  - Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  3. ESMENA DE SOL·LICITUDS
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es notificarà a l'empresa sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè, en el termini de deu dies hàbils, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.
  - Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics, ja que aquesta és la via obligatòria per a les persones jurídiques.
  - L'esmena o l'aportació de documentació a iniciativa de l'empresa sol·licitant pot realitzar-se utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament i l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  4. COMISSIÓ TÈCNICA INSTRUCTORA
  - De conformitat amb el que establix l'article 10 de l'Ordre 22/2016, examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits establits seran avaluades per una comissió tècnica instructora, que elaborarà una relació ordenada dels sol·licitants admesos amb la puntuació obtinguda i elevarà a l'òrgan concedent les corresponents propostes de concessió i denegació d'ajudes, i la determinació de les quanties.
  - La composició de la comissió tècnica i el seu funcionament seran els establits en l'esmentat article 10, apartats 5 i 6.

  5. RESOLUCIÓ
  - Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de la convocatòria d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en l'articlei 13 de l'Ordre 22/2016.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  - Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les empreses interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

  6. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
  - La resolució del procediment de concessió es notificarà a les empreses interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  7. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

  7.1. Termini i forma de presentació:
  Les empreses beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa fins al 2 de novembre de 2021 mitjançant l'esmentat tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament i l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  7.2. Documentació justificativa:
  - La documentació justificativa haurà de presentar-se de conformitat amb allò que disposa l'article 14 de l'Ordre 22/2016 i és la següent:
  a) Model normalitzat de l'INFORME D'EMPRESA AUDITORA DE COMPTES, degudament emplenat en tots els seus apartats i signat electrònicament per aquesta .
  b) Model normalitzat de LLISTAT DE DESPESES REALITZATS I EFECTIVAMENT PAGATS amb motiu del projecte d'inversió subvencionat, que es considerarà com a compte justificatiu, i haurà d'estar signat electrònicament per l'empresa beneficiària i, optativament, per l'empresa auditora de comptes.
  c) MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA I RESUM DE DADES BÀSIQUES de les actuacions, segons el model normalitzat. signada electrònicament.
  d) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga, de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat 5 del resolc nové de la Resolució de convocatòria.
  - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

  7.3. Informació i publicitat:
  Totes les empreses beneficiàries que perceben un import superior a 10.000 euros per aquesta convocatòria, hauran d'informar d'aquesta, publicant obligatòriament en un apartat específic del seu portal web, la concessió de l'ajuda per aquest conselleria, de l'import concedit i una referència genèrica del projecte d'inversió per al qual es concedeix l'ajuda. El compliment d'aquesta obligació es justificarà davant l'empresa auditora, mitjançant impressió de la pantalla de la web en la qual conste.
  L'incompliment d'aquesta obligació de publicitat podrà considerar-se com a insuficient justificació de la subvenció, amb les conseqüències jurídiques establides en el resolc sisé de la Resolució de convocatòria. Aquesta informació haurà de mantindre's publicada en el portal web almenys durant 3 anys comptats des de la data límit de justificació de les ajudes.

  Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada l'esmentada relació, del tipus "Amb la subvenció de...".
  El seu accés està disponible a través de l'enllaç següent: https://presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/
  Pot utilitzar-se qualssevol de les dos versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_INPYME&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18295

  Tramitació

  1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».
  Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona que ho presenta.
  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria.
  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
  Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgie_convocatorias@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Vegeu el que preveuen l'article 11 de l'Ordre 22/2016 i el resolc dotzé i els annexos II i III de la Resolució de convocatòria.

  Obligacions

  1. Els beneficiaris d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes en matèria d'industrialització.

  2. A més, la inversió subvencionada haurà de mantindre's a la Comunitat Valenciana almenys durant tres anys comptats a partir de la finalització del termini de justificació de l'ajuda. Això no impedirà la substitució d'equips que hagen quedat obsolets o s'hagen avariat dins d'aquest període, sempre que l'activitat econòmica es mantinga en la zona que es tracte durant el període mínim establit.

  Sancions

  Serà procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reemborsament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que s'estableixen en l'ordre, així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions que en siguen responsables, i que seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Enllaços

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria d'indústria

  Apartat ""Incentius i ajudes" de l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de PIME d'una empresa (DOUE C 118, de 20/05/2003).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Decret 279/2004 , de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ( BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Annex I - Definició de PIME, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 22/2016, de 27 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització (DOGV núm. 7906 de 28/10/2016).
  - Ordre 6/2017, de 7 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització (DOGV núm. 7996 de 09/03/2017).
  - Ordre 3/2019, de 14 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'industrialització (DOGV 8509, de 20/03/2019) .
  - Resolució de 5 de febrer de 2021 del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria per a l'exercici 2021, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre_pedra natural i àrids, fusta_moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques,valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la quarta fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (DOGV núm. 9017, de 10/02/2021).
  - Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria per a l'exercici 2021 d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials de diversos sectors industrials de la Comunitat Valenciana.(DOGV nº 9017, de 10/02/2021)
  - Resolució de 16 de juny de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'incrementa en una quantia addicional el crèdit inicial, i s'acorda la redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria, de les ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre-pedra natural i àrids, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la quarta fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (DOGV núm. 9110, de 18/06/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu la Comunicació de la Comissió 2003/C 118/03

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió

  Vegeu Ordre 22/2016, de 27 d'octubre (bases reguladores)

  Vegeu Ordre 6/2017, de 7 de març

  Vegeu Ordre 3/2019, de 14 de març

  Vegeu Resolució de 5 de febrer de 2021(convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2021

  Vegeu Resolució de 16 de juny de 2021 (increment i redistribució definitiva dels crèdits per sectors)

  Llistat de seguiment

  Resolució DGIEM 25-05-2021 provisional de sol·licituds inadmeses i de sol·licituds considerades desistides

  Correcció d'errades de la Resolució DGIEM 25-05-2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.