• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECONAP 2019- Programa de subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball, per a l'exercici 2019 (LABORA).

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar els projectes d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) les corporacions locals de la Comunitat Valenciana o les entitats subjectes a dret públic dependents o vinculades a aquestes que tinguen competències en matèria d'ocupació.

  b) les entitats sense ànim de lucre amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana, en els estatuts de la qual figure expressament el desenvolupament de programes d'ocupació amb suport dirigits a la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional.

  En qualsevol cas, les entitats han d'acreditar una experiència d'almenys 2 anys en el desenvolupament de projectes d'ocupació amb suport dirigits a persones amb diversitat funcional en empreses del mercat ordinari de treball.

  Requeriments

  a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  b) En cap cas, poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.

  1. Aquestes ajudes se subjecten al que disposen l'article 34 i els capítols I i II del Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat publicat en el DOUE L187, de 26 de juny de 2014. Aquest règim s'aplicarà fins al 31 de desembre de 2020.
  2. De conformitat amb l'article 1 del Reglament (UE) 651/2014, queden excloses com a beneficiàries:
  a) les empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible en el mercat interior.
  b) les empreses en crisis, segons la definició que efectua l'article 2 del Reglament (UE) 651/2014.
  3. De conformitat amb la lletra q de l'article 4.1 del Reglament (UE) 651/2014, les ajudes no podran superar el límit de 10 milions d'euros per empresa i per any.
  4. De conformitat amb l'article 8 del Reglament (UE) 651/2014, aquestes ajudes es podran acumular a qualsevol altra ajuda estatal que subvencione costos identificables diferents. Així mateix, podran acumular-se amb qualsevol altra ajuda estatal que subvencione totalment o parcialment els mateixos costos, si aquesta acumulació no supera el 100 % del cost pertinent o el límit de 10 milions d'euros per empresa i any. No obstant això, aquest llindar podrà superar-se si l'acumulació es produeix amb altres ajudes exemptes en virtut del Reglament (UE) 651/2014, sempre que l'acumulació no determine una intensitat d'ajuda superior al 100 % del cost subvencionable durant qualsevol període en el qual es done treball a persones amb discapacitat.
  Aquestes ajudes no es podran acumular a ajudes de minimis per als mateixos costos subvencionables, si l'acumulació determina una intensitat d'ajuda superior al 100 % del cost subvencionable.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de la subvenció no podrà superar els 90.000 euros.

  L'import de la subvenció es calcularà en funció del període en què s'efectue el suport, a comptar de l'inici de l'exercici del lloc de treball per la persona atesa:
  a) Durant els 6 primers mesos: 500 euros mensuals per persona atesa
  b) Entre els mesos 7 a 12: 400 euros mensuals per persona atesa
  c) Entre els mesos 13 a 18: 200 euros mensuals per persona atesa
  d) Entre els mesos 19 a 24: 75 euros mensuals per persona atesa

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució en el DOGV nº 8577 de 25 de juny de 2019.

  El Termini comença el 26 de juny i finalitza el 9 de juliol de 2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Estatuts de l'entitat sol·licitant, si escau.
  b) Contractes, convenis, resolucions de concessió de subvencions i qualsevol altra documentació acreditativa de l'experiència de l'entitat en l'execució de programes d'ocupació amb suport a persones amb diversitat funcional en empreses del mercat ordinari de treball.
  b) Dades de domiciliació bancària, en model normalitzat.
  d) Memòria del projecte i annex, en models normalitzats.
  e) Titulació acadèmica i contractes de treball acreditatius de l'experiència en projectes d'ocupació amb suport dels preparadors laborals.
  f) Relació de mèrits aportats.

  Llevat que conste l'oposició expressa de l'entitat sol·licitant (en aquest cas haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa), el SERVEF recaptarà a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa a la certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'Hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ANNEX OCUPACIÓ AMB SUPORT EN EL MERCAT ORDINARI DE TREBALL

  MEMÒRIA DEL PROJECTE D'OCUPACIÓ AMB SUPORT EN EL MERCAT ORDINARI DE TREBALL

  RELACIÓ DE MÈRITS

  ANNEX A LA MEMÒRIA DEL PROJECTE D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2. El SERVEF, per mitjà dels seus serveis territorials, podrà recaptar del sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessàries per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos, a comptar l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres del SERVEF.

  4. Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, la sol·licitud es podrà considerar desestimada per silenci administratiu.

  5. La resolució de concessió de les ajudes fixarà expressament la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se l'entitat beneficiària d'aquesta.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, els interessats podran interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, que computarà en els termes ja esmentats, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. I això, sense perjudici de la possibilitat que els interessats puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que consideren procedent.

  Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18305

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat ECONAP 2019. Programa de subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball.
  En la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/es/entitats busque-ajudes-subvencions/altres-entitats) estarà disponible la informació sobre aquesta convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.
  No s'admetran les sol·licituds que no es presenten segons el procediment GUC que s'hi ha descrit.

  Inici
 • Informació complementària

  Les destinatàries i beneficiàries finals de l'acció són les corporacions locals de la Comunitat Valenciana o les entitats subjectes a dret públic que exercisquen competències en matèria d'ocupació i les entitats sense ànim de lucre amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana que desenvolupen en els seus estatuts programes d'ocupació dirigits a inserció de persones amb diversitat funcional.

  Pressupost total de l'acció: 499.500€

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds

  Aportació de documentació a un expedient obert del Servef

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball (DOGV núm. 7903, de 25/10/2016).
  - Ordre 14/2018, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball.
  - RESOLUCIÓ de xx de juny de 2019, del director general de labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades al programa de foment d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball, regulades en l'Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV 8577, 25 de junio de 2019)
  - EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ de xx de juny de 2019, del director general de labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades al programa de foment d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball, regulades en l'Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV 8577, 25 de junio de 2019

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 21/2016, de 20 d'octubre.

  RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades al Programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball, regulades en l'Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.