Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2020.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la sol·licitud d'ajudes a entitats sense ànim de lucre del sector de la igualtat en la diversitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats sense ànim de lucre que tinguen com a finalitat primordial en els seus estatuts la realització de les activitats a què es refereixen els programes següents:

  - Programa per a la igualtat i la inclusió del poble gitano.
  - Programa per a la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.
  - Programes escoles de famílies.
  - Programes de promoció de la diversitat familiar.
  - Programes d'igualtat de tracte i contra els delictes d'odi.

  Requeriments

  - Ser una entitat sense ànim de lucre.
  - Estar inscrita, en la data de presentació de la sol·licitud, en el Registre General dels Titulars d'Activitats de Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana.
  - Disposar de seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Segons l'article 6 de l'Ordre, la quantitat econòmica de l'ajuda es determinarà de manera proporcional a la puntuació obtinguda pel projecte avaluat, el pressupost acceptat per a l'execució del projecte i el límit fixat en la línia de subvenció.

  Per a obtindre l'ajuda, serà necessari haver obtingut almenys 50 punts en la valoració del projecte segons el que estableix l'article 5 de l'ordre. A més, serà necessari aconseguir almenys 15 punts en l'apartat 1 dels criteris objectius de valoració; 8 punts en l'apartat 2 dels criteris objectius de valoració, i 8 punts en l'apartat 3 dels criteris objectius de valoració.

  En cap cas, la quantia sol·licitada per a l'execució de cada projecte podrà ser superior al 25 % de la línia de subvenció corresponent al projecte, a excepció dels projectes integrals, que podran arribar al 50 %. En cas que se supere, es reduirà el pressupost fins a aquest límit.

  En cap cas, el sumatori de les quanties sol·licitades, incloses les de projectes integrals dels diferents projectes susceptibles de ser finançats per a una mateixa entitat, serà superior al 50 % de l'import establit de la línia de subvenció. En cas que se supere, es reduirà el pressupost dels programes susceptibles de finançament de manera proporcional.

  El règim d'entrega de pagaments per a la present convocatòria serà, de conformitat amb el que estableix l'article 171 de la Llei 1/2015, d'Hisenda Pública del sector públic instrumental i de subvencions, i, llevat que la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 permeta un règim de pagament de transferències corrents diferent, el pagament de les ajudes previstes en aquesta convocatòria s'efectuarà segons el règim següent:

  1. Després de la publicació de la resolució, s'entregarà immediatament el 30 % de la subvenció o el que establisca la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2020.

  2. La resta s'entregarà una vegada l'entitat justifique, en el termini que s'indique en la resolució de concessió, la realització de la totalitat del projecte subvencionat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del dia 3 de gener de 2020 fins al dia 3 de febrer de 2020, els dos inclosos (DOGV núm. 8710, de 03/01/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A la sol·licitud telemàtica s'ha d'adjuntar la documentació següent:

  Obligatòria: Targeta CIF, estatuts de l'entitat, memòria explicativa de cada projecte que es presente, certificació del sistema de qualitat, en el cas que s'haja fet constar que l'entitat la té.

  Si escau: model domiciliació bancària, certificats d'estar al corrent amb les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social.

  Impresos associats

  [ANNEX I] REFORMULACIÓ DE SOL·LICITUD DE PROJECTES. SOL·LICITUD D'AJUDA PER A PROGRAMES D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

  [ANNEX II] CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESES

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD D'AJUDA PER A PROGRAMES EN L'ÀMBIT D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  D'acord amb el que preveu l'article 10 de l'Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat, serà competent per a l'ordenació i instrucció del procediment la direcció territorial de la província en l'àmbit territorial de la qual es pretén efectuar el projecte. Si és un projecte integral: en la direcció territorial de la província on tinga el domicili social l'entitat.

  Les sol·licituds han d'anar dirigides a la direcció territorial a la qual corresponga la instrucció de l'expedient. Per a això, en l'apartat "D" de la part general de la sol·licitud telemàtica s'ha d'indicar la província a la direcció territorial de la qual corresponga la instrucció de l'expedient segons el que disposa l'article 10 de l'ordre.

  Cada direcció territorial donarà compte de les sol·licituds instruïdes a la Comissió d'Avaluació, que assignarà la valoració que es proposa a l'òrgan competent per a resoldre, que és la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, per delegació de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. La resolució posa fi a la via administrativa.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució del procediment, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició en el termini d'un mes, d'acord amb els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; o, directament, un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18326

  Tramitació

  EXCLUSIVAMENT, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat "https://sede.gva.es".

  Per a això, serà necessari disposar de:
  DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i certificats de persona jurídica. També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris de selecció s'estableixen en l'article 5 de l'ordre i són, bàsicament:
  1) Qualitat tècnica del programa o l'activitat. Es valorarà fins a un màxim de 50 punts.
  2) Viabilitat econòmica del programa o l'activitat. Es valorarà fins a un màxim de 25 punts.
  3) Estructura, capacitat de gestió, experiència i trajectòria de l'entitat sol·licitant en la realització de projectes, programes i activitats de caràcter anàleg als previstos en la present convocatòria. Fins a un màxim de 25 punts.

  Obligacions

  a) Complir l'objectiu que fonamenta l'ajuda.
  b) Justificar davant de l'òrgan concedent la realització de l'activitat i el compliment dels requisits.
  c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que resulten necessàries.
  d) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions.
  e) Acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, sempre que no s'haja autoritzat aquesta administració per a fer-ho d'ofici.
  f) Acreditar, si escau, els estats comptables i registres exigibles per a facilitar l'exercici de les facultats de comprovació i control.
  g) Conservar la documentació justificativa de l'aplicació dels fons.
  h) Procedir al reintegrament dels fons, si escau.

  En particular, les entitats beneficiàries tindran les obligacions següents:
  a) Presentar la memòria anual de l'activitat desenvolupada.
  b) Desenvolupar les activitats objecte de la subvenció en sintonia amb els objectius i programes que s'establisquen per l'òrgan competent en matèria d'igualtat en la diversitat.

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives prevista en la normativa bàsica estatal a les persones que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, del cap de l'Estat, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).
  - Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat (DOCV núm. 77/99, de 07/06/2016).
  - Ordre 11/2018, de 28 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es modifica l'Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  - RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2020 (DOGV 8710, de 03.01.2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 27 desembre de 2019.

  Llistat de seguiment

  Resolució de 30 d'abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es dona publicitat als crèdits que financen les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 27 de desembre 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2020.

  RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.