Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2022.

  Objecte del tràmit

  Convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre del sector de la igualtat en la diversitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats sense ànim de lucre que tinguen com a finalitat primordial en els seus estatuts la realització de les activitats a què es refereixen els següents programes:

  - Programa per a la igualtat i la inclusió del Poble Gitano.
  - Programa per a la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.
  - Programes d'escoles de famílies
  - Programes de promoció de la diversitat familiar.
  - Programes d'igualtat de tracte i contra els delictes d'odi.
  - Programa per a la igualtat i la inclusió de les persones migrants.

  Requeriments

  - Ser una entitat sense ànim de lucre
  - Estar inscrita, en la data de presentació de la sol·licitud, en el Registre General dels Titulars d'Activitats de Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana.
  - Comptar amb seu central o delegació permanent en la Comunitat Valenciana.
  - Tindre com a finalitat principal en els seus estatuts la realització de les activitats a què es referisca el programa respecte al qual se sol·licita la subvenció.
  - No estar incursa en alguna de les circumstàncies assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, i en els articles 18 i concordants del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003
  - Disposar de Pla d'Igualtat aquelles entitats obligades per la legislació vigent

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Segons l'article 6 de l'Ordre, la quantitat econòmica de l'ajuda es determinarà de manera proporcional a la puntuació obtinguda pel projecte avaluat, el pressupost acceptat per a l'execució del projecte, i el límit fixat en la línia de subvenció.

  Per a obtindre ajuda serà necessari que el projecte obtinga almenys 50 punts en els criteris objectius de valoració, segons el que s'estableix en l'article 5 de l'Ordre 6/2020. A més, serà necessari aconseguir almenys 15 punts en l'apartat a), 8 punts en l'apartat b), i 8 punts en l'apartat c).

  En el cas de les línies de subvencions de programes, el sumatori de les quanties sol·licitades dels diferents projectes susceptibles de ser finançats per a una mateixa entitat no serà superior a:

  a) El 10% de l'import establit de la línia de subvenció si la població sumada dels municipis en els quals s'intervé és menor a 250.000 habitants.
  b) El 20% de l'import establit de la línia de subvenció si la població sumada dels municipis en els quals s'intervé és igual o superior a 250.000 habitants i menor d'1.000.000 d'habitants.
  c) El 40% de l'import establit de la línia de subvenció si la població sumada dels municipis en els quals s'intervé és igual o superior a 1.000.000 habitants.

  A més, el sumatori de les quanties sol·licitades dels diferents projectes susceptibles de ser finançats per a una mateixa entitat en una línia de subvenció no podrà ser superior al total d'ingressos obtinguts per l'entitat l'any anterior a l'anualitat de la convocatòria.

  En cas que se supere algun límit dels anteriors, es reduirà el pressupost dels projectes susceptibles de ser finançats de manera proporcional.

  El règim de deslliurament de pagaments de les ajudes contemplades en aquesta convocatòria s'efectuarà ajustant-se al règim establit en l'article 44.1 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, lliurant-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes acontar des de l'endemà a la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9256 de 14.01.2022).
  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del dia 15 de gener de 2022 fins al dia 14 de febrer de 2022, tots dos inclosos.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A la sol·licitud telemàtica s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

  Obligatòria:
  - Memòria explicativa del projecte
  - Targeta CIF
  - Estatuts vigents de l'entitat
  - Certificat del sistema de qualitat, si es disposa del mateix
  - Memòria anual d'activitats de l'entitat en l'exercici anterior al de la convocatòria de subvencions
  - Documents acreditatius del treball en xarxa

  En el seu cas:

  - Pla d'Igualtat en vigor o prorrogat, i en aquest cas s'haurà de presentar també l'acord de pròrroga entre l'empresa i la representació de la plantilla de personal
  - Si no s'autoritza la consulta de dades telemàtiques:
  · Certificat d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració tributària
  · Certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda autonòmica
  · Certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions davant la Seguretat social
  - Si existeix variació de les dades de la persona que ostenta la representació legal de l'entitat, acreditació fefaent de la nova persona que l'ostenta

  Formant part del formulari:

  - Declaració responsable de no concórrer, en l'entitat sol·licitant, les circumstàncies assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  - Liquidació del pressupost de l'entitat corresponent a l'exercici anterior a la convocatòria de subvencions

  A presentar de manera presencial davant la direcció territorial competent per a la tramitació de la sol·licitud:
  - Model de domiciliació bancària quan el compte bancari indicat no es trobe d'Alta en la Generalitat

  Impresos associats

  [ANNEX I] REFORMULACIÓ DE SOL·LICITUD DE PROJECTES. SOL·LICITUD D'AJUDA PER A PROGRAMES D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

  [ANNEX II] CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESES

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Conforme al que es preveu en l'article 10 de l'Ordre 6/2020, de 9 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, serà competent per a l'ordenació i instrucció del procediment la direcció territorial de la província en l'àmbit territorial de la qual es pretén portar a efecte el projecte. Si es proposa la realització del projecte en més d'una província, la instrucció correspondrà a la direcció territorial on l'entitat tinga la seua seu o delegació permanent.

  Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a la direcció territorial a la qual corresponga la instrucció de l'expedient. Per a això en l'apartat "F" de la part general de la sol·licitud telemàtica s'indicarà la província a la direcció territorial de la qual corresponga la instrucció de l'expedient segons el que es disposa en l'article 10 de l'Ordre 6/2020.

  Cada direcció territorial donarà compte de les sol·licituds instruïdes a la Comissió d'Avaluació, que assignarà la valoració que es proposa a l'Òrgan competent per a resoldre, que és la persona titular de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat per delegació de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. La seua resolució posa fi a la via administrativa.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució del procediment es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes conforme als articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques o, directament, recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18326

  Tramitació

  EXCLUSIVAMENT, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat "https://sede.gva.es".

  Inici
 • Informació complementària

  - Programa per a la igualtat i la inclusió del Poble Gitano:

  Ramón Guardiola Figols
  Telèfon 961 24 78 04
  Correu electrònic: guardiola_ram@gva.es

  - Programa per a la igualtat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals:
  Fina Sanz Lazaro
  Telèfon 961 24 77 80
  Correu electrònic: sanz_joslaz@gva.es

  -Programes d'escoles de famílies i programes de promoció de la diversitat familiar:

  Jorge Lázaro Cutanda
  Telèfon 961 24 75 62
  Correu electrònic: lazaro_jor@gva.es

  - Programes d'igualtat de tracte i contra els delictes d'odi:
  Arturo Aparicio Rabadán
  Telèfon 961 24 84 6 49
  Correu electrònic: aparicio_art@gva.es

  María José López Sarrión
  Teléfono 961 24 76 25
  Correu electrònic: lopez_mjosar@gva.es

  -Programa per a la igualtat i la inclusió de les persones migrants:
  Arturo Aparicio Rabadán
  Telèfon 961 24 84 6 49
  Correu electrònic: aparicio_art@gva.es

  María José López Sarrión
  Teléfono 961 24 76 25
  Correu electrònic: lopez_mjosar@gva.es

  Criteris de valoració

  Els criteris de selecció s'estableixen en l'article 5 de l'Ordre, bàsicament:
  a) Qualitat tècnica del projecte o activitat. Es valorarà fins a un màxim de 50 punts.
  b) Viabilitat econòmica del projecte. Es valorarà fins a un màxim de 25 punts.
  c) Estructura, capacitat de gestió, experiència i trajectòria de l'entitat sol·licitant en la realització de projectes, programes i activitats de caràcter anàleg als previstos en la present convocatòria. Fins a un màxim de 25 punts.

  Específicament, per a la modalitat de projectes que incloguen com a activitat principal l'allotjament i manutenció temporal de persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social, els criteris de selecció seran els següents:
  a) Qualitat tècnica del projecte o activitat. Es valorarà fins a un màxim de 70 punts.
  b) Viabilitat econòmica del projecte. Es valorarà fins a un màxim de 15 punts.
  c) Estructura, capacitat de gestió, experiència i trajectòria de l'entitat sol·licitant en la realització de projectes, programes i activitats de caràcter anàleg als previstos en la present convocatòria. Fins a un màxim de 15 punts.

  Obligacions

  a) Realitzar les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció, executant el projecte subvencionable en l'exercici determinat en la corresponent convocatòria.
  b) Justificar davant l'òrgan concedent la realització de l'activitat i el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.
  c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació a efectuar per la conselleria competent en matèria d'igualtat en la diversitat, en relació amb l'objecte i la destinació de l'ajuda concedida.
  d) Comunicar l'obtenció altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, concedits per a la mateixa finalitat que la contemplada en la convocatòria corresponent.
  Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega l'obtenció i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons rebuts.
  e) Acreditar el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, havent d'acreditar aquest extrem amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la convocatòria, així com en els processos de justificació de l'ajuda concedida, en cas de no haver atorgat l'autorització perquè l'òrgan instructor pot fer-lo d'ofici.
  f) Acreditar mitjançant declaració responsable no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de les subvencions assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, podent utilitzar a aquest efecte la declaració continguda en el model de sol·licitud que s'adjunte en la corresponent convocatòria.
  g) Acreditar, si escau, els estats comptables i registres exigibles per a facilitar l'exercici de les facultats de comprovació i control.
  h) Conservar la documentació justificativa de l'aplicació dels fons, que li podrà ser requerida en qualsevol moment per al seu control econòmic i financer.
  i) Procedir al reintegrament dels fons, si escau.

  En particular, les entitats beneficiàries tindran les següents obligacions:

  a) Presentar la memòria anual d'activitats i la liquidació del pressupost de l'entitat corresponents a l'exercici anterior.
  b) Desenvolupar les activitats objecte de la subvenció en sintonia amb els objectius i programes que s'establisquen per l'òrgan competent en matèria d'igualtat en la diversitat.
  c) Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria d'igualtat en la diversitat. A aquest efecte hauran d'incorporar en tot el material imprés que es derive de les activitats objecte de la convocatòria el logotip de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que estarà a la disposició de les entitats beneficiàries en la pàgina web

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives contemplada en la normativa bàsica estatal a aquelles persones que siguen responsables de les mateixes i es regirà pel que es disposa en el Capítol IV del Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, del cap de l'Estat, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).
  - Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2022. (DOGV núm. 9256 de 14.01.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003 de 17 de desembre

  Vegeu la Llei 1/2015 de 6 de febrero

  Vegeu el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol

  Vegeu la Llei 39/2015 d'1 d'octubre

  Vegeu la Resolució de 30 de desembre de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.