Detall de Procediments

Subvencions destinades a escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020.

  Objecte del tràmit

  Presentació dels documents que es sol·liciten per a la justificació de la subvenció concedida a les escoles de música i a les escoles de música i dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Escoles de música i escoles de música i dansa de la Comunitat Valenciana beneficiàries de subvenció per a l'exercici 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de Justificació de la subvenció:
  Serà del 16 al 27 de nvembre de 2020. (DOGV núm. 8951 de 13/11/2020)
  L'incompliment de l'esmentat termini determinarà la pèrdua de la subvenció concedida.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats privades sense ànim de lucre hauran d'efectuar la justificació per l'import total de la subvenció concedida mitjançant la rendició del compte justificatiu regulat en l'article 72 del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juny.
  Les corporacions locals hauran d'efectuar la justificació per l'import total de la subvenció concedida mitjançant la rendició del compte justificatiu simplificat que regula l'article 75 del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006 , de 21 de juny.

  Per a dur a terme la justificació de la subvenció s'haurà d'aportar la documentació següent::

  a) La vida laboral del codi compte de cotització de l'entitat titular del període en el qual el professorat ha estat contractat.

  b) La Liquidació de Cotitzacions i Relació Nominal de Treballadors, antics TC1 i TC2 (de setembre a agost).

  c) Memòria anual del curs escolar 2019-2020 que continga els apartats següents: programes d'aprenentatge oferits, dades de matrícula (altes i baixes sobrevingudes al llarg del curs), distribució de grups, horaris, calendari escolar, resultats acadèmics i valoració d'aquests, activitats culturals i formatives realitzades, valoració del curs i pla de millora, organització de l'ensenyament, acció docent, recursos humans i materials, processos d'ensenyament, programa formatiu, vinculació en l'entorn.

  No s'haurà d'aportar el document justificatiu de la relació nominal del personal docent on apareix el desglossament de despeses i ingressos reals, atés que ja es va aportar en el mes de juliol de 2020 com a part de la documentació requerida en la convocatòria com a annex VII.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.