• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  justificació de la subvenció de les associacions musicals amb escoles d'educands de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2016.

  Objecte del tràmit

  Presentació dels documents sol·licitats per a la justificació de la subvenció concedida a les associacions musicals amb escoles d'educands de la Comunitat Valenciana, de l'exercici 2016.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Associacions musicals amb escoles d'educands de la Comunitat Valenciana beneficiàries de subvenció per a l'exercici 2016.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  TERMINI D'ENTREGA DE LA JUSTIFICACIÓ: DEL 29 DE NOVEMBRE AL 14 DE DESEMBRE, AMDÓS INCLÓSOS.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  A fi d'agilitzar el procés, la documentació exigida per a la justificació es presentarà, preferentment:

  1r. En el registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, dirigit al Servici de Ensenyances de règim especial (Av. Campanar, 32, 46015 de València).

  2n. Per mitjà de l'enviament de la documentació justificativa per correu postal certificat, via Societat Estatal Correus i Telègrafs (Correus), degudament segellada per a acreditar la presentació dins del termini, dirigit a la direcció indicada anteriorment.

  Així mateix, també es podrà realitzar en els registres de les direccions territorials d'Educació de la província corresponent.

  Finalment, i sempre que no siga possible l'anterior, i segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, accedint a l'apartat de Servicis en línia de la Seu Electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es i se seleccionarà el servici corresponent (la grandària recomanada dels fitxers és de 5 Mb).

  En última instància, per qualsevol dels mitjans establits en la legislació bàsica de règim jurídic del sector públic.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18332

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a realitzar la justificació de la subvenció s'haurà d'aportar la documentació següent:

  1) Les escoles d'educands pertanyents a associacions musicals sense ànim de lucre sense gastos de personal docent hauran d'aportar:

  a) Una relació classificada dels gastos realitzats durant el curs acadèmic amb identificació de l'actuació, del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament.

  b) Tots els documents de caràcter econòmic (TC o documents equivalents com a acreditatius de la situació normalitzada del personal no docent contractat i factures) que acrediten els gastos generats per l'escola d'educands en el curs escolar (de setembre a agost) a què faça menció la convocatòria de subvenció. S'acreditarà el pagament de les factures amb extracte bancari o si s'han fet per transferència, amb el segell de l'empresa que emet la factura si és en efectiu, o amb el resguard de pagament quan siga per mitjans electrònics. Les factures o documents que s'aporten hauran de ser originals o fotocòpies compulsades.

  2) Les escoles d'educands pertanyents a associacions musicals sense ànim de lucre amb gastos de personal docent aportaran esta documentació:

  a) La relació nominal del personal docent de conformitat amb el model disponible en els impresos associats d'este tràmit i haurà d'anar segellat i firmat pel representant legal de l'entitat sol·licitant. En este document s'indicarà el salari brut percebut, la seguretat social a càrrec de l'empresa i el percentatge de la nòmina que es considera imputable a l'escola en el curs escolar 2015-2016 (de setembre a agost). En cas que algun professor/a cause baixa del centre durant el període escolar s'haurà de justificar el fet que ho ha motivat. Igualment s'indicaran les noves altes de professors incorporats durant el període escolar així com les especialitats/assignatures que impartixen.

  b) Informe de Vida Laboral d'un Codi de Compte de Cotització del període en què el professorat ha estat contractat junt amb els TC o documents equivalents que acrediten els gastos generats per l'escola en el curs escolar 2015-2016 (de setembre a agost).

  c) Memòria anual del curs escolar 2015-2016. La memòria anual haurà de ser coherent amb allò que s'ha assenyalat en l'informe d'autoavaluació aportat en la sol·licitud de subvenció i haurà de contindre almenys els apartats següents:

  - Programes d'aprenentatge oferits.
  - Dades de matrícula.
  - Distribució de grups, horaris i calendari escolar.
  - Resultats acadèmics del curs i la seua valoració.
  - Activitats culturals i formatives desenrotllades.
  - Valoració i pla de millora dels aspectes següents: organització de l'ensenyança, recursos humans i materials, processos d'ensenyança, programa formatiu, vinculació amb l'entorn.
  - Una altra documentació que justifiquen les accions relacionades amb qualitat i innovació educativa.

  Impresos associats

  JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A CENTRES D'ENSENYAMENT NO REGLAT DE MÚSICA I DANSA, DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS O D'ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les entitats beneficiàries hauran de complir les obligacions assenyalades en l'article 3 de la l'Orde 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores d'estes subvencions.

  El beneficiari estarà sotmés a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent, en els termes establits en l'article 10 de l'Orde 42/2016, de 3 d'agost.

  La conselleria competent queda facultada per a procedir al desistiment o minoració de l'import de la subvenció concedida així com l'exigència de reintegraments indegudament percebuts, tal com establix l'article 7 de l'Orde 42/2016, de 3 d'agost.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18332

  Inici
 • Informació complementària

  Per a qualsevol dubte, podeu dirigir-vos al correu: sere@gva.es

  Sancions

  De conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, o directament recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació o a partir de l'endemà en el que es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què este haja d'entendre's presumptament desestimat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a centres d'ensenyança no reglada de música i de dansa, dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana (DOCV, núm. 7845, 05/08/2016).
  - Resolució de 17 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, de convocatòria de subvencions a associacions musicals de la Comunitat Valenciana amb escoles d'educands per a l'exercici 2016 (DOCV, núm. 7855, 22.08.2016).
  - Resolució de 24 de novembre de 2016, de la Direcció general de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la qual es concedixen subvencions destinades a les associacions musicals de la Comunitat Valenciana amb escoles d'educands per a l'exercici 2016 convocades per la Resolució de 17 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial (DOGV: 7926, 28.11.2016).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 24 de novembre de 2016

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.