Detall de Procediment

Certificat oficial de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic.

Codi SIA: 223721
Codi GUC: 18334
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Mostrar tot

Ocultar tot

Què és i per a què li serveix?

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, estableix en l'article 100.2 que per a exercir la docència en els diferents ensenyaments regulats en la llei esmentada serà necessari estar en possessió de les titulacions acadèmiques corresponents i tindre la formació pedagògica i didàctica que el Govern establisca per a cada ensenyament. A aquest efecte, es dicten les instruccions que regulen la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article esmentat, per a les persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis del màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d'idiomes. La formació pedagògica i didàctica l'oferiran les universitats públiques valencianes que s'indiquen a continuació: - Universitat de València. - Universitat Politècnica de València. - Universitat d'Alacant. - Universitat Miguel Hernández. - Universitat Jaume I.

Solicitants

Hi podran fer la preinscripció les persones que estiguen en possessió d'alguna de les titulacions declarades equivalents a l'efecte de docència tant en Formació Professional (annex I), com en ensenyaments esportius de règim especial (annex II).

Requisits

- D'acord amb el que regula l'article 4.2 de l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, els i les participants han d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, d'acord amb la Recomanació núm. R (98)6, del Comité de Ministres d'Estats Membres, de 17 d'octubre de 2000. - Les persones participants han d'acreditar aquest requisit en el moment de formalitzar la preinscripció. Per a les que no ho acrediten, i amb l'únic objecte de complir el requisit, el Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV) dissenyarà i oferirà un curs específic equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. En finalitzar aquest curs, el professorat que l'impartisca farà una prova de llengua estrangera equivalent al nivell esmentat. Aquesta prova es qualificarà amb apte/apta, no apte / no apta. - A l'alumnat que haja resultat apte en el curs de nivell B1 de llengua estrangera dut a terme en el CEEDCV no se li emetrà cap certificació que acredite aquest nivell. - Les persones participants que no hagen acreditat el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1, i hagen superat el curs universitari de formació pedagògica i didàctica equivalent a l'exigida en l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, rebran el Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent quan acrediten en la Subdirecció General de Formació del Professorat, Servei de Registre i Acreditació Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, haver obtingut el requisit esmentat. - Una vegada iniciat el curs universitari, els certificats de nivell B1 que s'aporten corresponents a convocatòries anteriors seran considerats en finalitzar aquest curs segons el que disposa l'apartat anterior.

Informació complementària

1. Centres de pràctiques per a la realització del pràcticum: a) Quant a la selecció i autorització de centres de pràctiques per a la realització del pràcticum corresponent, caldrà ajustar-se al que estableix l'article 4 de l'Ordre 4/2016, d'1 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. b) En aquest marc, sense perjudici de la inclusió d'ofici d'altres centres que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport puga concretar, els centres de pràctiques seleccionats i autoritzats per al màster que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional, i ensenyaments d'idiomes, també ho estaran per a la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acrediten estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. 2. Informació: La informació sobre el procés formatiu que amb aquesta resolució es convoca es posarà en les pàgines web de les universitats indicades, així com en la secció de Formació inicial de la pàgina web de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 3. Consultes: Les consultes referents al procediment que es regula en aquesta resolució que es pretenguen dirigir a la universitat, relatives a la preinscripció, la matrícula i el desenvolupament del curs, s'han de formular a través de l'adreça de correu electrònic <tecnicfp@uv.es>. Igualment, l'adreça correu electrònic que s'habilita a aquest efecte per a la Subdirecció General de Formació del Professorat en relació amb certificació és <masterfp@gva.es> .

Normativa

  • RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten les instruccions que regulen la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a la que s'exigeix en l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per a les persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d'idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
  • Vegeu la RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit