Certificat oficial de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223721
|
Codi GVA: 18334
Descarregar informació
Què és i per a què serveix
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, estableix en l'article 100.2 que per a exercir la docència en els diferents ensenyaments regulats en la llei esmentada serà necessari estar en possessió de les titulacions acadèmiques...
Saber més
Solicitants
Hi podran fer la preinscripció les persones que estiguen en possessió d'alguna de les titulacions declarades equivalents a l'efecte de docència tant en Formació Professional (annex I), com en ensenyaments esportius de règim especial (annex II).
Requisits
- D'acord amb el que regula l'article 4.2 de l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, els i les participants han d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, d'acord amb la Recomanació núm. R (98)6, del Comité de...
Saber més
Informació complementària
1. Centres de pràctiques per a la realització del pràcticum: a) Quant a la selecció i autorització de centres de pràctiques per a la realització del pràcticum corresponent, caldrà ajustar-se al que estableix l'article 4 de l'Ordre 4/2016, d'1 de març, de la Conselleria...
Saber més
Normativa