• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Justificació de les ajudes per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de les ajudes per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe.

  Objecte del tràmit

  La justificació de les ajudes concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran justificar aquestes ajudes els ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i municipis del Carxe que realitzen activitats de promoció de l'ús oficial i social del valencià durant l'any 2019, que tinguen la subvenció concedida per la Resolució de XX de XXX de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de la documentació justificativa de les ajudes finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a justificar adequadament la subvenció cal presentar, degudament complimentat el model de compte justificació que figura en l'annex de la convocatòria, en el qual ha de constar la signatura de la certificació/declaració responsable de la secretaria/intervenció, amb el vistiplau de la presidència de l'entitat local, sobre la veracitat de la informació i documentació justificativa. Així mateix, ha de constar la denominació de l'activitat, la partida pressupostària i la quantitat que efectivament s'ha pagat en cada una.

  A més de la documentació de caràcter general, caldrà:
  Programa A. Per a la retolació: fotografia model dels indicadors urbans, dels carrers i de les senyalitzacions interiors o del terme municipal; la relació de les llegendes subvencionades en la retolació, memòria explicativa i models de les rutes paisatgístiques, turístiques o històriques publicades.
  Programa B. Cursos: hores impartides, nivell o tipus de curs, nombre d'alumnes que han seguit el curs; preu/hora i import total dels honoraris del curs. Caldrà aportar també la llista d'alumnes, en el cas que s'haja aportat anteriorment.
  Programes C, D i E. Memòria explicativa de les activitats realitzades a càrrec de la subvenció i l'impacte social (xifres d'assistents o participants en les activitats); mostra del material editat per a l'activitat.
  Programa F. Un exemplar dels programes, fulls publicitaris, fulls informatius divulgatius, llibres, cartells, etc., de l'activitat subvencionada.
  Programa G. Per a les oficines de promoció del valencià, a més de la documentació anterior corresponent, una memòria descriptiva de les activitats realitzades.
  Programa H. Per a l'acreditació de les clàusules socials, s'hauran d'adequar al que es preveu en el punt nové, disposicions relatives a la incorporació de criteris socials en les convocatòries de subvencions i ajudes, de l'Acord de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'estableixen directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria de subvencions de l'Administració de la Generalitat (DOCV 7498, 02.04.2015).
  Programa I. Per a l'ús del valencià en les xarxes socials: indicació i mostra.

  Si en la realització d'activitats subvencionades col·laboraren altres entitats, s'ha d'indicar quines són i la quantitat que ha aportat cada una.

  La justificació de les despeses no podrà ser inferior a la quantitat que figurava, com a pressupost, en la sol·licitud.

  També cal adjuntar la declaració responsable firmada pel secretari/a interventor/a que certifica la informació aportada en l'ANNEX II.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La justificació ha d'anar signada per la persona que represente legalment l'entitat, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de: htpps://sede.gva.es. Hauran de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  - La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvenciones o https://sede.gva.es

  - Si, a més de la informació que figura en els models, es presenta alguna documentació adjunta, també haurà de ser presentada a través dels mitjans electrònics.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_AYUNT_JUS&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18354

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 65/2016, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subvencions en ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i municipis del Carxe que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià (DOCV núm. 7900, de 20.10.2016).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 65/2016, de 18 d'octubre

  veure Resolució 8 de març

  RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2019. [2019/7910]

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.