• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'abonament d'endarreriments per al personal docent de centres privats concertats en pagament delegat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'abonament d'endarreriments per al personal docent de centres privats concertats en pagament delegat.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar els endarreriments no percebuts com a conseqüència de la minoració salarial de desembre de 2012 y/o per triennis, triennis de càrrec, complements de càrrec i/o complement d'antiguitat en el període comprés entre gener de 2009 i desembre de 2013, com a conseqüència de l'aplicació retroactiva de les taules salarials del VI conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyança privada sostingudes totalment o parcialment amb fons públics.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Personal docent de centres privats concertats que en el moment de l'abonament dels endarreriments no estigueren d'alta en nòmina de pagament delegat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es pot realitzar en qualsevol moment, fins a la finalització del termini legalment establit de prescripció de les obligacions de la Hisenda Pública de la Generalitat.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El sol·licitant pot tramitar la seua sol·licitud d'alguna de les tres formes indicades a continuació. En el primer cas, el tràmit serà completament telemàtic.

  1.- Amb certificat digital
  El sol·licitant ha d'omplir amb les seues dades el model d'instància telemàtica, disponible en la direcció establida a este efecte i seleccionar l'opció o opcions d'abonament de les quanties corresponents a les diferències d'homologació retributiva de desembre de 2012 i/o els endarreriments generats per les actualitzacions dels conceptes indicats en la sol·licitud, segons la situació en què es trobe.
  Una vegada omplida i enviada telemàticament al Registre electrònic de la Generalitat, quedarà registrada, emetent-se el corresponent justificant acreditatiu de la seua presentació.
  El procediment finalitza amb la notificació al sol·licitant de la Resolució estimatòria o desestimatòria de la seua petició, en el domicili o en l'adreça de correu electrònic indicats en la sol·licitud.

  2.- Sense certificat digital
  El sol·licitant pot omplir amb les seues dades la sol·licitud que s'ha indicat en l'apartat anterior a través de l'enllaç web establit a l'efecte, i imprimir-la i presentar-la en suport paper en els Registres dels òrgans de la Generalitat, de l'Administració General de l'Estat o de les comunitats autònomes, en les oficines de Correus, o en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. I preferiblement en:

  * REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE VALÈNCIA
  Av. Campanar, 32, 46015 - València
  Telf.: 961970062

  * REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE CASTELLÓ DE LA PLANA
  Av. del Mar, 23, 12003 - Castelló de la Plana
  Telf.: 012

  * REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT D'ALACANT
  C/ Carratalà, 47, 03007 - Alacant
  Telf.: 012

  * REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE VALÈNCIA
  C/ Gregorio Gea, 14, 46009 - València
  Telf.: 012

  El procediment finalitza conforme s'ha indicat en l'apartat anterior.


  3.- Per mitjà de registre d'entrada en suport paper
  El sol·licitant pot presentar una instància en suport paper, en algun dels Registres ja mencionats, a excepció del Registre electrònic de la Generalitat.
  Per a poder tramitar la dita sol·licitud, les dades imprescindibles que han de costar són NIF, nom i cognoms, IBAN, telèfon i adreça de contacte. El procediment finalitza en els termes ja expressats.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ATDOCPC_PD-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18366

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ATDOCPC_PD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18366

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (DOGV núm. 236, de 02/10/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.