Detall de Procediment

Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació

Codi SIA:: 223732
Codi GVA:: 18372
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
(22-02-2024
19-07-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concedir ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació

Requisits

Requisits

Dels productes entregats a la destil·lació: - Data límit d'entrega dels subproductes per a vinificació: 15 de juny de cada campanya. - Contingut mínim alcohol: Brisa de raïm: 2,8 litres d'alcohol pur per cada 100 quilos. Pòsit de vi: 4 litres d'alcohol pur per cada 100 quilos. Dels destil·ladors: - Ser destil·lador/a autoritzat/ada. - Estendre un certificat de recepció per cada tipus de producte. - Enviar el certificat de recepció a l'autoritat competent en un termini màxim de 10 dies. - Finalitzar les operacions de destil·lació abans del 15 de juliol de la campanya vitícola de què es tracte. - Destinar l'alcohol obtingut exclusivament a finalitats industrials o energètiques.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les destil·leries autoritzades per a actuar en el marc de l'article 49 del RD 905/2022.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La sol·licitud d'ajuda haurà de presentar-se, per la destil·ladora autoritzada, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria i abans el 20 de juliol de cada campanya. (DOGV núm. 9793, de 21.02.2024)

Formularis documentació

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: - Prova de destil·lació. - Relació de les entregues de les matèries primeres efectuades pels productors que han donat origen a l'alcohol obtingut. - En cas que les despeses de transport vagen a càrrec del productor, la prova del pagament per part del destil·lador al productor d'aquestes despeses. - Així mateix, el destil·lador i el productor han de signar un document que justifique qui s'ha fet càrrec de les despeses de transport. - Si escau, la justificació de la destinació de l'alcohol obtingut.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Correspon a la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna resoldre el procediment. - L'ajuda prevista es pagarà abans del 16 d'octubre de la campanya següent.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Destinar l'alcohol obtingut a finalitats industrials o energètiques.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

- 1,100 euros/per cent vol./hl per a alcohol brut obtingut a partir de brises. - 0,500 euros/per cent vol./hl per a alcohol brut obtingut a partir de vi i pòsits. El FEGA per a cada exercici FEAGA comunica la distribució de fons entre les diferents mesures del Programa nacional de suport vitivinícola i fixa el límit de despesa de cada mesura per a tot l'Estat.

Termini màxim

Termini màxim

Sis mesos. L'ajuda prevista es pagarà abans del 16 d'octubre de la campanya següent.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa