Detall de Procediment

Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació

Codi SIA: 223732
Codi GUC: 18372
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT des de 16-02-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concedir ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació

Requisits

Dels productes entregats a la destil·lació: - Data límit d'entrega dels subproductes per a vinificació: 15 de juny de cada campanya. - Contingut mínim alcohol: Brisa de raïm: 2,8 litres d'alcohol pur per cada 100 quilos. Pòsit de vi: 4 litres d'alcohol pur per cada 100 quilos. Dels destil·ladors: - Ser destil·lador/a autoritzat/ada. - Estendre un certificat de recepció per cada tipus de producte. - Enviar el certificat de recepció a l'autoritat competent en un termini màxim de 10 dies. - Finalitzar les operacions de destil·lació abans del 15 de juliol de la campanya vitícola de què es tracte. - Destinar l'alcohol obtingut exclusivament a finalitats industrials o energètiques.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els destil·ladors autoritzats per a actuar en el marc de l'article 52 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Termini

La sol·licitud d'ajuda haurà de presentar-se, per la destil·ladora autoritzada, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria i abans el 20 de juliol de cada campanya i haurà de contindre almenys la informació recollida en l'annex XVI Reial decret 1363/2018 (DOGV Num. 9534 / 15.02.2023).

Documentació

La sol·licitud d'ajuda per l'alcohol obtingut ha de contindre, almenys, la informació recollida en l'annex XIV del Reial decret 597/2016, de 5 de desembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: - Prova de destil·lació. - Relació de les entregues de les matèries primeres efectuades pels productors que han donat origen a l'alcohol obtingut. - En cas que les despeses de transport vagen a càrrec del productor, la prova del pagament per part del destil·lador al productor d'aquestes despeses. - Així mateix, el destil·lador i el productor han de signar un document que justifique qui s'ha fet càrrec de les despeses de transport. - Si escau, la justificació de la destinació de l'alcohol obtingut.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena. I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc18372. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant o la representant legal han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Correspon a la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna resoldre el procediment. - L'ajuda prevista es pagarà abans del 16 d'octubre de la campanya següent.

Obligacions

Destinar l'alcohol obtingut a finalitats industrials o energètiques.

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

- 1,100 euros/per cent vol./hl per a alcohol brut obtingut a partir de brises. - 0,500 euros/per cent vol./hl per a alcohol brut obtingut a partir de vi i pòsits. El FEGA per a cada exercici FEAGA comunica la distribució de fons entre les diferents mesures del Programa nacional de suport vitivinícola i fixa el límit de despesa de cada mesura per a tot l'Estat.

Termini màxim

Sis mesos. L'ajuda prevista es pagarà abans del 16 d'octubre de la campanya següent.

Esgota via administrativa