Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació

  Objecte del tràmit

  Concedir ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els destil·ladors autoritzats per a actuar en el marc de l'article 52 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  Requeriments

  Dels productes entregats a la destil·lació:
  - Data límit d'entrega dels subproductes per a vinificació: 15 de juny de cada campanya.
  - Contingut mínim alcohol:
  Brisa de raïm: 2,8 litres d'alcohol pur per cada 100 quilos.
  Pòsit de vi: 4 litres d'alcohol pur per cada 100 quilos.

  Dels destil·ladors:
  - Ser destil·lador/a autoritzat/ada.
  - Estendre un certificat de recepció per cada tipus de producte.
  - Enviar el certificat de recepció a l'autoritat competent en un termini màxim de 10 dies.
  - Finalitzar les operacions de destil·lació abans del 15 de juliol de la campanya vitícola de què es tracte.
  - Destinar l'alcohol obtingut exclusivament a finalitats industrials o energètiques.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - 1,100 euros/per cent vol./hl per a alcohol brut obtingut a partir de brises.
  - 0,500 euros/per cent vol./hl per a alcohol brut obtingut a partir de vi i pòsits.

  El FEGA per a cada exercici FEAGA comunica la distribució de fons entre les diferents mesures del Programa nacional de suport vitivinícola i fixa el límit de despesa de cada mesura per a tot l'Estat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds d'ajuda serà entre el 16 d'octubre i el 20 de juliol de cada campanya per l'alcohol obtingut durant la campanya vitícola corresponent.(DOGV nº 8756, de 06/03/2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18372

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud d'ajuda per l'alcohol obtingut ha de contindre, almenys, la informació recollida en l'annex XIV del Reial decret 597/2016, de 5 de desembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  - Prova de destil·lació.
  - Relació de les entregues de les matèries primeres efectuades pels productors que han donat origen a l'alcohol obtingut.
  - En cas que les despeses de transport vagen a càrrec del productor, la prova del pagament per part del destil·lador al productor d'aquestes despeses.
  - Així mateix, el destil·lador i el productor han de signar un document que justifique qui s'ha fet càrrec de les despeses de transport.
  - Si escau, la justificació de la destinació de l'alcohol obtingut.

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ MENSUAL DE BESTRETES SOL·LICITATS DE L'AJUDA A LA DESTIL·LACIÓ DE SUBPRODUCTES DE LA VINIFICACIÓ (Art. 52 del Reglament (UE) 1308/2013)

  [ANNEX 1] NORMATIVA APLICABLE

  [ANNEX 2] SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ COM A DESTIL·LADOR PER A L'AJUDA A LA DESTIL·LACIÓ DE SUBPRODUCTES (Article 52 Reglament (UE) núm. 1308/2013)

  [ANNEX 3A] PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS D'AJUDA A LA DESTIL·LACIÓ DE SUBPRODUCTES

  [ANNEX 3B] SOL·LICITUD D'AJUDA A la DESTIL·LACIÓ DE SUBPRODUCTES (Article 52 Reglament (UE) núm. 1308/2013)

  [ANNEX 4] CERTIFICAT DE RECEPCIÓ DE SUBPRODUCTES PER A DESTIL·LACIÓ

  [ANNEX 5] RESUM DE MATÈRIES PRIMERES DESTIL·LADES I D'ALCOHOL OBTINGUT

  [ANNEX 6] RESUM PER PRODUCTOR DE MATÈRIA PRIMERA ENTREGADA (Article 52 Reglament (UE) núm. 1308/2013)

  [ANNEX 7] JUSTIFICANT DE LES DESPESES DE TRANSPORT Article 42 del Reglament (UE) núm. 2016/1149

  [ANNEX 8] LIQUIDACIÓ DE LES DESPESES DE TRANSPORT Al PRODUCTOR

  [ANNEX 9] JUSTIFICANT DE LA DESTINACIÓ DE L'ALCOHOL OBTINGUT DE LA DESTIL·LACIÓ DE SUBPRODUCTES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  - Correspon a la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna resoldre el procediment.
  - L'ajuda prevista es pagarà abans del 16 d'octubre de la campanya següent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18372

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc18372.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant o la representant legal han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Destinar l'alcohol obtingut a finalitats industrials o energètiques.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi.
  - Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007.
  - Reglament (CE) 555/2008, que desplega l'OCM (art. 21 a 25 bis).
  - Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels impostos especials.
  - Circular 12/2018 FEGA, sobre el Pla nacional de control de la mesura de destil·lació de subproductes en aplicació de l'RD 597/2016 i l'RD 5/2018.
  - Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.
  - Resolució de 27 de febrer de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació, campanya 2019/2020 (DOGV núm. 8756, de 06/03/2020).
  - Extracte de la Resolució de 27 de febrer de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació de la campanya 2019/2020 (DOGV núm. 8756, de 06/03/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol.

  Vegeu la Circular 12/2018 FEGA.

  Vegeu el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre.

  Vegeu la Resolució de 27 de febrer de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 27 de febrer de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.