• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions a l'excel·lència científica de júniors investigadors. SEJI

  Objecte del tràmit

  La finalitat d'aquestes subvencions és potenciar l'inici de projectes d'investigació en la frontera del coneixement desenvolupats per investigadors, homes i dones, joves.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, i les actuacions subvencionades les haurà d'executar l'investigador júnior que sol·licita l'ajuda.

  Requeriments

  Podrà sol·licitar aquestes subvencions el personal investigador que haja obtingut el títol de doctor amb posterioritat a l'1 de gener de 2012.
  En el cas de les persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat de conformitat amb les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -d'acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre-, o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat, o per una situació de les esmentades que s'hagen tingut amb posterioritat a l'1 de gener de 2012.
  A més del que es disposa en l'apartat anterior, el sol·licitant ha de tindre els requisits següents:
  a) Tindre l'aval d'una persona investigadora que haja rebut un Premi Jaume I. No es podrà avalar més d'un sol·licitant en aquesta convocatòria.
  b) Tindre vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb categoria de doctor en un Centre d'Excel·lència Severo Ochoa o una Unitat d'Excel·lència María de Maeztu de la Comunitat.
  La persona investigadora que ho sol·licite però que no tinga vinculació laboral amb un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana, o que, tot i tindre-la, aquesta no comprenga tota l'execució del projecte, haurà de presentar, amb la sol·licitud, una carta de compromís signada pel responsable d'un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana, en la qual es comprometa a formalitzar amb aquesta un contracte laboral que comprenga tota la durada del projecte i que autoritze el desenvolupament d'aquest en el centre esmentat en cas que li concediren la subvenció. Les despeses d'aquesta contractació es podran finançar com un concepte de despesa de la subvenció concedida.
  Cap membre del projecte contractat, així com l'investigador júnior, podrà formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables o del Programa Prometeu.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions tindran un import màxim de 70.000 euros anuals i la quantia d'aquestes es determinarà, per a cada projecte, en funció del pressupost sol·licitat i del resultat del procés d'avaluació.

  Les subvencions tindran una durada màxima de tres anys.

  El pagament de la subvenció, corresponent a la segona i la tercera anualitat, estarà condicionat al fet que s'haja presentat prèviament la justificació econòmica de l'anualitat anterior, així com un informe de progrés i seguiment o un informe final en l'última anualitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'hauran de presentar del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019 (DOGV núm. 8607, de 06/08/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada hauran de remetre telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'haurà d'imprimir i, amb totes les signatures originals, s'haurà de presentar en els llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SEJI-SF&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18388

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SEJI&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18388

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud haurà d'anar acompanyat dels documents següents:
  a) Currículum de l'investigador sol·licitant.
  b) Memòria cientificotècnica del projecte.
  c) Aval d'una persona investigadora que haja rebut el Premi Jaume I, si escau. Aquest document haurà de tindre, necessàriament, la signatura original de l'avalador/a.
  d) Carta de compromís signada pel responsable d'un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana, si concorren les circumstàncies previstes en el punt 4 de l'apartat segon de l'annex XII de la convocatòria.
  e) Fotocòpia del permís concedit de conformitat amb els supòsits previstos en el punt 2 de l'apartat segon de l'annex XII de la convocatòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució, així com per a dur a terme les propostes de cada fase comptable que siguen pertinents per tal d'executar-la.
  2. Si la documentació que s'hi aporta és incompleta, es requerirà, per mitjà del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció d'aquesta per la persona interessada, les entitats o persones sol·licitants, perquè, en el termini de deu dies, esmenen la falta o presenten els documents preceptius, amb l'advertència que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, i es declararà que desisteixen per aquest motiu, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també es podrà comunicar la incidència esmentada per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud que s'hi ha presentat.
  4. Les notificacions s'hauran de fer mitjançant la publicació en la pàgina web de conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindran tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes resolucions, la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la notificació d'aquestes; per a fer-ho, haurà de formular el recurs contenciós administratiu corresponent a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SEJI-SF&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18388

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SEJI&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18388

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions a l'excel·lència científica de júniors investigadors.
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per a potenciar l'inici de projectes d'investigació en la frontera del coneixement desenvolupats per investigadors, homes i dones, joves.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposeu de certificat digital, podeu accedir a la versió sense certificat.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu-ne la versió de demostració
  Pas 1: Descarregueu les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud, per a emplenar-los.
  Pas 2: Empleneu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: Annexeu els documents corresponents i envieu-los telemàticament.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  Incompatibilitats

  Cap membre del projecte contractat, així com tampoc l'investigador júnior, podrà formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables o del Programa Prometeu.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents:
  a) Excel·lència científica de la persona sol·licitant (50 %).
  1) Fins a 10 punts: participació en projectes d'investigació.
  2) Fins a 20 punts: publicacions científiques i participació en activitats de difusió.
  3) Fins a 10 punts: contractes i patents o mèrits equivalents en les àrees respectives de coneixement.
  4) Fins a 10 punts: estades a l'estranger, premis i altres accions rellevants.
  b) Qualitat i impacte del projecte d'investigació. Entre altres, es valorarà que aquest es trobe en la frontera de coneixement i que tinga una projecció internacional elevada (30 %).
  1) Fins a 10 punts: qualitat del projecte d'investigació (objectius, impactes esperats, metodologia del projecte i pla de treball).
  2) Fins a 20 punts: que el projecte es trobe en la frontera de coneixement i que tinga una projecció internacional elevada.
  c) Capacitat de lideratge de projectes per part de la persona sol·licitant (20 %).
  2. Per a l'avaluació de les sol·licituds es podrà crear un comité d'experts de prestigi reconegut, que seran designats per la directora general de Ciència i Investigació, per a assessorar la comissió avaluadora a aquest efecte.

  Obligacions

  Sol·licitar l'autorització per a modificar la distribució per conceptes de l'import concedit quan es tracte de canvis que afecten despeses de contractació de personal i canvis entre els diversos conceptes de despeses d'execució i funcionament que suposen variacions superiors al 20 % respecte del pressupost inicial previst.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la que es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la que es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.