• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions a l'excel·lència científica de júniors investigadors. SEJI

  Objecte del tràmit

  La finalitat d'aquestes subvencions és potenciar l'inici de projectes d'investigació en la frontera del coneixement desenvolupats per investigadors homes i dones joves.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1 Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana i les actuacions subvencionades seran executades per l'investigador o la investigadora júnior sol·licitant de l'ajuda.
  2. Podrà sol·licitar aquestes subvencions el personal investigador que haja obtingut el títol de doctor amb posterioritat a l'1 de gener de 2011.
  En el cas d'aquelles persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat d'acord amb les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -conformement al que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre-; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o situació de les esmentades, tinguts amb posterioritat a l'1 de gener de 2011.

  Requeriments

  Podrà sol·licitar aquestes subvencions el personal investigador que haja obtingut el títol de doctor amb posterioritat a l'1 de gener de 2011.
  En el cas d'aquelles persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat d'acord amb les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -conformement al que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre-; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o situació de les esmentades, tinguts amb posterioritat a l'1 de gener de 2011.
  A més del que es disposa en l'apartat anterior el sol·licitant ha de reunir un dels requisits següents:
  a) Tindre l'aval d'una persona investigadora que haja rebut un premi Jaume I. No es podrà avalar a més d'una persona sol·licitant en aquesta convocatòria.
  b) Tindre vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb categoria de doctor en un centre d'excel·lència Severo Ochoa o unitat d'excel·lència María de Maeztu de la Comunitat.
  La persona investigadora sol·licitant que no tinga vinculació laboral amb un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana, o tenint-la, aquesta no comprenga tota l'execució del projecte, haurà de presentar amb la sol·licitud una carta de compromís signada pel responsable d'un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana en la qual es comprometa a formalitzar amb aquesta un contracte laboral que comprenga tota la durada del projecte i que autoritze el seu desenvolupament en el dit centre en cas que se li siga concedida la subvenció. Les despeses d'aquesta contractació es podran finançar com un concepte de despesa de la subvenció concedida.
  Cap membre del projecte contractat, així com l'investigador junior, podrà formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec d'aquesta conselleria per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables o del Programa Prometeu.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions tindran un import màxim de 70.000 euros anuals i la seua quantia es determinarà per a cada projecte en funció del pressupost sol·licitat i del resultat del procés d'avaluació.

  Les subvencions tindran una duració màxima de tres anys.

  El pagament de la subvenció corresponent a la segona i tercera anualitat estarà condicionat al fet que s'haja presentat prèviament la justificació econòmica de l'anualitat anterior, així com un informe de progrés i seguiment o un informe final de l'última anualitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 6 al 25 de setembre de 2018. (DOGV núm. 8355 de 06/08/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la firma electrònica avançada remetran telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida.La sol·licitud s'ha d'imprimir i presentar amb totes les firmes originals en el lloc i el termini que establisca la convocatòria.
  Les sol·licituds es presentaran preferentment en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

  En el supòsit de presentació en una oficina de correus, es portarà en sobre obert per a ser segellat i datat l'imprés de sol·licitud i la còpia, i enviar-lo per correu certificat a:
  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  DG Universitat, Investigació i Ciència.
  Av. de Campanar, 32. 46015 València

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SEJI-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18388

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SEJI&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18388

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:
  a) Currículum de l'investigador sol·licitant.
  b) Memòria cientificotècnica del projecte.
  c) Aval d'una persona investigadora que haja rebut el Premi Jaume I, si escau. Aquest document haurà de disposar necessàriament de la signatura original de la persona avaladora.
  d) Carta de compromís signada pel responsable d'un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana, si concorren les circumstàncies previstes en el punt 4 de l'apartat segon.
  e) Fotocòpia del permís concedit conformement als supòsits previstos en el punt 2 de l'apartat segon.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SEJI-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18388

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SEJI&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18388

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i el barem següents:
  a) Excel·lència científica de la persona sol·licitant (50 %).
  1) Fins a 10 punts: participació en projectes d'investigació.
  2) Fins a 20 punts: publicacions científiques i participació en activitats de difusió.
  3) Fins a 10 punts: contractes i patents o mèrits equivalents en les seues respectives àrees de coneixement.
  4) Fins a 10 punts: estades a l'estranger, premis i altres accions rellevants.
  b) Qualitat i impacte del projecte d'investigació. Entre d'altres es valorarà que aquest es trobe a la frontera de coneixement i que tinga una elevada projecció internacional (30 %).
  1) Fins a 10 punts: qualitat del projecte d'investigació (objectius, impactes esperats, metodologia del projecte i pla de treball)
  2) Fins a 20 punts: que el projecte es trobe a la frontera de coneixement i que tinga una elevada projecció internacional.
  c) Capacitat de lideratge de projectes per part de la persona sol·licitant (20 %).
  2. Per a l'avaluació de les sol·licituds, es podrà crear un comité d'experts de reconegut prestigi que seran designats per la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per a assessorar la comissió avaluadora a aquest efecte.

  Obligacions

  Sol·licitar autorització per a modificar la distribució per conceptes de l'import concedit quan es tracte de canvis que afecten despeses de contractació de personal i canvis entre els diferents conceptes de despeses d'execució i funcionament que suposen variacions superiors al 20 % pel que fa al pressupost inicial previst.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Ver Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.