Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a projectes de digitalització de PIME (DIGITALITZA-CV).

  Objecte del tràmit

  Les ajudes tenen com a objectiu incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions, TEIC.
  Comprén dues actuacions:
  - DIGITALITZA TRANSFORMACIÓ
  - DIGITALITZA TELETREBALL

  Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'I+D i innovació empresarial per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7927, de 29 de novembre de 2016; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en allò que no preveu aquesta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):
  a) Seccions C, D, E i F - divisions 10 a 43.
  b) Secció H - divisions 49 a 53.
  c) Secció J - divisions 58 a 63.
  d) Secció M - divisions 69 a 74.

  En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'ajuda consistirà en una subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la grandària d'empresa:
  - Petita empresa: fins al 40 %
  - Mitjana empresa: fins al 30 %
  2. La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 100.000 euros.
  3. L'ajuda està subjecta al règim de minimis, la qual cosa suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Les empreses que realitzen per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera s'han d'ajustar als límits i les condicions de l'article 3, apartats 2 i 3 d'aquesta disposició.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el DOGV i finalitzarà el 10 de març de 2021 a les 23.59.59 hores. (DOGV núm. 9017, de 10/02/2021)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Imprés de sol·licitud i memòria tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'han d'adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es

  2. Documentació complementària de caràcter administratiu, que ha d'acompanyar la sol·licitud i la memòria tècnica. Aquesta documentació també s'ha de presentar utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 5.5 de les bases reguladores.

  3. A més de la documentació que el sol·licitant haja d'aportar d'acord amb el que s'estableix en l'article 5.5 de les bases reguladores, haurà de presentar la documentació següent:

  a) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals: L'entitat sol·licitant ha de disposar de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals s'executarà el projecte; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte i aquesta seu es trobe situada a la Comunitat Valenciana.

  Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals s'han de seguir les instruccions disponibles en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de documentació annexa de la sol·licitud del programa.

  b) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a obtindre-la per mitjans telemàtics.

  No serà necessari aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IVACE, sempre que es mantinga vigent i s'aporte una declaració de vigència a aquest efecte segons el model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE: .

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació de la sol·licitud i documentació.

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria, siga exigible, es requerirà a l'empresa que, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

  Els requeriments s'han de realitzar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

  Es delega en la persona que ocupe la Direcció de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les que fan referència a desistiments, canvi d'empresa sol·licitant i canvi de projecte.

  L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Innovació, que rebrà les sol·licituds presentades, verificarà que aquestes reuneixen els requisits per a poder ser tramitades i n'emetrà una preavaluació. L'òrgan instructor serà igualment el competent per al seguiment de les ajudes.

  La Presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes convocades.

  La resolució motivada del procediment es notificarà als interessats i les ajudes concedides es publicaran en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS), en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de l'ajuda.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió i o denegació esgota la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18401

  Tramitació

  La presentació de les sol·licituds s'ha d'ajustar al que estableix l'article 5 de les bases reguladores.

  La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

  Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  La tramitació de la sol·licitud -omplida segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es/index.php?lang=ca- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES

  --- DIGITALITZA TRANSFORMACIÓ ---

  1. Els projectes consistiran en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol·licitant, en l'àmbit dels CNAES recollits en l'article 2.2 i relacionats amb un o diversos de les següents:
  a) Sistemes d'informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis. Concretament es consideraran susceptibles de suport:
  - Aplicacions PLM, CAD, CAM, CAU, PDM, DFM i de suport remot de productes.
  - Solucions de modelització, simulació i virtualització de processos.
  b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés. Concretament es consideraran susceptibles de suport:
  - Aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual amb aplicació en aquesta mena d'actuacions.
  - Sistemes de Control Numèric.
  - Sistemes MES.
  - Sistemes SCADA.
  - Aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu.
  - Robots industrials (norma ISO 8373).
  - Sistemes de visió artificial.
  - Sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna.
  - Sistemes de fabricació additiva i impressió 3D.
  - Sensorització de productes, serveis o processos a fi de processar la informació obtinguda d'aquests.
  - Implantació de PLC.
  c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, així com sistemes d'informació relacionats amb projectes d'economia circular. Concretament es consideraran susceptibles de suport:
  - Aplicacions de gestió integrada de la informació de l'empresa, entre altres ERP i aplicacions de Business Intelligence.
  - Aplicacions de gestió logística interna i externa, entre altres aplicacions SCM, SGA, MRP i CRM.
  - Aplicacions destinades a actuacions d'economia circular.
  d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions, és a dir, vinculats amb actuacions com les descrites en els apartats A.1.a), A.1.b) o A.1.c) d'aquest annex, realitzades per l'empresa dins del projecte objecte de suport o ja desenvolupades amb anterioritat. Concretament es consideraran susceptibles de suport:
  - Dispositius i aplicacions de telecomunicació.
  - Solucions basades en cloud computing.
  - Aplicacions big data.
  - Solucions de seguretat de la informació i les comunicacions.
  - Solucions per a la digitalització de productes i dispositius per a dotar-los de funcionalitat IoT.
  - Solucions basades en tècniques d'intel·ligència artificial.
  2. El pressupost subvencionable de cada projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, haurà de ser igual o superior als 12.000 euros, per la qual cosa no seran presos en consideració els projectes amb un pressupost menor.

  --- DIGITALITZA TELETREBALL ---

  1. Els projectes consistiran en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores per a facilitar el teletreball de l'empresa sol·licitant, en l'àmbit dels CNAES recollits en l'article 2.2, d'entre les ací relacionades:
  a) Solucions d'accés a xarxes corporatives, entre altres, escriptoris remots, virtuals, i operació remota d'equips i dispositius. S'inclou la posada en funcionament dels sistemes de telecomunicació, sistemes de seguretat avançats i de monitoratge remot, necessaris per al correcte funcionament de les solucions.
  b) Solucions per a facilitar el teletreball en grup, la seua organització i seguiment, incloent-hi, entre altres, videoconferència, xats, accés i utilització de recursos compartits, control de productivitat, etc.
  c) Solucions per a facilitar el control i l'operació remota de processos productius, monitoratge i suport remot de productes, així com la prestació de serveis no presencials.
  2. El pressupost subvencionable de cada projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, haurà de ser igual o superior als 6.000 euros, per la qual cosa no seran presos en consideració els projectes amb un pressupost menor.


  * COSTOS SUBVENCIONABLES

  --- DIGITALITZA TRANSFORMACIÓ ---

  1. Es consideren subvencionables els següents costos:
  a) Adquisició d'actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes, incloent, si escau, els costos d'implantació i posada en funcionament. Es consideraran en aquest apartat:
  - Llicències de programari, excloent el programari de propòsit general, com per exemple sistemes operatius, aplicacions de gestió / monitoratge de xarxes / sistemes, paquets d'ofimàtica, correu electrònic, edició i tractament d'imatges, excepte en els casos en què aquest tipus de programari forme part inseparable d'altres actius que siguen objecte de subvenció dins del projecte.
  - Desenvolupament d'aplicacions a mesura.
  - Costos per ús de solucions i aplicacions (modalitats XaaS), durant el temps d'execució del projecte, amb les mateixes exclusions que les detallades per a les llicències de programari.
  b) Adquisició d'actius materials:
  - Inversions en maquinari, sensors, automatismes i equips de comunicacions. S'exclouen ordinadors personals i servidors, impressores, terminals, displays, tauletes, consoles i similars, excepte en els casos en què actuen com interface per a captura de dades o configuració de dispositius en solucions com les definides en l'apartat A.1.b) d'aquest annex.
  - Adquisició o adaptació de béns d'equip directament i exclusivament relacionats amb les actuacions recollides en l'apartat A.1.b) d'aquest annex.
  Els actius hauran de quedar instal·lats en l'establiment productiu de l'empresa beneficiària en la Comunitat Valenciana.
  c) Serveis externs: costos de serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, planificació o definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport. L'import màxim admissible serà el que resulte menor dels següents: un 15% de la resta de costos subvencionables o 14.500 euros.


  --- DIGITALITZA TELETREBALL ---

  1. Es consideren subvencionables els costos següents:
  a) Adquisició d'actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes, incloent-hi, si escau, els costos d'implantació i posada en funcionament. Es consideraran en aquest apartat:
  - Llicències de programari.
  - Desenvolupament d'aplicacions a mesura.
  - Costos per ús de solucions i aplicacions (modalitats XaaS), durant el temps d'execució del projecte.
  - Costos d'instal·lació, adaptació, configuració i posada en funcionament de les solucions.
  b) Adquisició d'actius materials:
  - Equips de telecomunicació i de seguretat necessaris per al funcionament de les solucions.
  - Servidors, destinats exclusivament a les solucions contemplades en l'apartat A.1.a) i b) d'aquest annex.
  - Ordinadors personals així com els dispositius de comunicació d'aquests, necessaris per a desenvolupar el treball remot. Queden exclosos, entre altres, els telèfons mòbils, les instal·lacions de telecomunicació als llocs des d'on es realitza el teletreball, així com l'alta i les quotes dels operadors de telecomunicació que faciliten els serveis de teletreball. L'import màxim admissible dels equips inclosos en aquest apartat serà de 14.500 euros.
  - Adquisició o adaptació de béns d'equip, sensors i automatismes, directament i exclusivament relacionats amb les actuacions recollides en l'apartat A.1.c) d'aquest annex.
  Els actius hauran de quedar instal·lats i adscrits a l'establiment productiu de l'empresa beneficiària a la Comunitat Valenciana; durant els períodes de teletreball, els actius que es connecten de manera remota podran ser utilitzats pel personal de l'empresa en les ubicacions des de les quals duguen a terme les seues tasques.
  c) Serveis externs: costos de serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, planificació o definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport, així com, si fos necessari, per a la readaptació de l'activitat o l'organització de la mateixa empresa. L'import màxim admissible serà de 14.500 euros.

  Criteris de valoració

  1. Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació mínima de 40 punts.
  2. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris següents:

  --- DIGITALITZA TRANSFORMACIÓ ---

  a) Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts.
  - Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions a implantar: 0 - 40 punts.
  - Grau de definició i claredat del projecte considerant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació: 0 - 10 punts.
  b) Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts
  - Capacitat i experiència de l'equip de treball considerant l'adequació dels recursos humans de l'empresa beneficiària per a garantir l'èxit del projecte. 0- 10 punts.
  - Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte considerant la integració de projecte amb altres solucions ja existents en l'empresa: 0-10 punts.
  c) Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts.
  - Impacte econòmic dels resultats del projecte valorant la seua quantificació fonamentada en termes de creació d'ocupació i competitivitat empresarial: 0-15 punts.
  - Alineació amb polítiques mediambientals considerant projectes amb impacte favorable per economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals. 0- 5 punts.
  d) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts.
  - L'empresa sol·licitant compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara que no li siga exigible per la normativa vigent. 0 - 3 punts.
  - L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en ), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte d'hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 4 punts.
  - Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible. 0 - 3 punts.


  --- DIGITALITZA TELETREBALL ---

  a) Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts.
  - Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions a implantar: 0 - 25 punts.
  - Grau de definició i claredat del projecte considerant tant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació com el grau de concreció del projecte: 0 - 25 punts.
  b) Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts
  - Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte considerant el nivell de seguretat de les solucions proposades: 0-20 punts.
  c) Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts.
  - Impacte econòmic dels resultats del projecte valorant l'extensió del teletreball en funció de l'activitat de l'empresa: 0-20 punts.
  d) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts.
  - L'empresa sol·licitant compta amb un Pla d'igualtat d'oportunitats, encara que no li siga exigible d'acord amb el que es preveu en el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació: 0 - 3 punts.- L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en ), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte d'hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 4 punts.
  - Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible: 0 - 3 punts.

  Obligacions

  Constitueixen obligacions essencials del beneficiari realitzar el projecte, acreditar-ne la realització davant de l'IVACE, així com complir les condicions i la resta d'obligacions en la forma descrita en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 9 de la convocatòria, sense perjudici de les que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial. (DOGV núm. 7927, de 29/11/2016).
  - ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial. (DOGV núm. 8410, de 25/10/2018)
  - CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial (DOGV núm. 8443, de 13/12/2018).
  - Resolució de 3 de febrer de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de digitalització de pimes (DIGITALITZA-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 9017, de 10/02/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre (bases reguladores).

  Vegeu l'ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre (modificació bases).

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre.

  Vegeu Extracte de la Resolució de 3 de febrer de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.