• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a projectes de Digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV).

  Objecte del tràmit

  Les ajudes tenen com a objectiu incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de servicis a la indústria per mitjà de la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions, TEIC.

  Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades per l'Orde 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'R+D i innovació empresarial per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7927, de 29 de novembre de 2016; en les dites bases s'establixen les condicions de les ajudes en allò no previst en esta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pimes amb seu social o establiment de producció ubicat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):
  a) Seccions C, D, E i F-Divisions 10 a 43.
  b) Secció H-Divisions 49 a 53.
  c) Secció J-Divisions 58 a 63.
  d) Secció M-Divisions 69 a 74.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 25 % dels costos considerats com subvencionables.

  L'ajuda consistirà en una subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la d'empresa:
  - Petita empresa: fins al 40 %
  - Mitjana empresa: fins al 30 %

  L'ajuda està subjecta al règim de minimis i això suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) Núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Per a les empreses que fan per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, cal ajustar-se als límits i les condicions de l'article 3, apartats 2 i 3 d'aquesta disposició.

  L'IVACE procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte a què estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles al beneficiari

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 8 de gener de 2019 i finalitzarà el 19 de febrer de 2019 a les 23:59:59 hores.(DOGV núm. 8443 de 13/12/2018)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Imprés de sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es

  2. Documentació complementària de caràcter administratiu, que ha d'acompanyar amb la sol·licitud i a la memòria tècnica. La dita documentació igualment haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 5.5. de les bases reguladores.

  3. A més de la documentació que el sol·licitant haja d'aportar d'acord amb el que establix l'article 5.5 de les bases reguladores, haurà de presentar la següent documentació:

  a) Documentació relativa a la seua personalitat jurídica.
  b) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals: Instrument ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat o les instal·lacions on l'entitat sol·licitant haja d'executar el projecte. En cas d'estar exempta o en tràmit d'obtenció, s'ha d'aportar documentació que acredite aquesta circumstància, sense perjudici de l'aportació posterior de l'instrument ambiental.
  c) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només cal presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a obtindre'l per mitjans telemàtics.

  No serà necessari aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IVACE, sempre que es mantinga vigent i s'aporte declaració de vigència a l'efecte, segons model disponible en l'adreça d'internet de l'IVACE: http://www.ivace.es.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació de la sol·licitud i documentació.

  Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'adjunte la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà a l'empresa sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment- esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb l'advertència que si no ho fa es tindrà per desistida la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

  Els requeriments es faran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació s'ha rebutjat i es tindrà per fet el tràmit de la notificació.

  Es delega en la persona que ostente la prefectura de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les referides a desistiments, canvi d'empresa sol·licitant i canvi de projecte.

  L'òrgan competent per a la Instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Innovació, qui rebrà les sol·licituds presentades, verificarà que estes reunixen els requisits per a poder ser tramitades i emetrà una preavaluació. L'òrgan instructor serà igualment el competent per al seguiment de les ajudes.

  La Presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes convocades.

  La resolució del procediment es notificarà als interessats i les ajudes concedides es publicaran en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (BDNS) en compliment del que establix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió i o denegació esgota la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18401

  Tramitació

  La presentació de les sol·licituds s'ajustarà al que establix l'article 5 de les bases reguladores.

  La tramitació del procediment serà telemàtica.

  La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en: http://www.ivace.es, i es presentaran davant del Registre Telemàtic de l'IVACE.

  Només s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant del Registre electrònic que estiguen firmats electrònicament per mitjà d'una firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat haja firmat l'oportú conveni.

  La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa esta convocatòria.

  En el cas que per qualsevol circumstància un mateix sol·licitant presentara diferents sol·licituds, es considerarà vàlida l'última registrada en termini.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES

  1. L'IVACE subvencionarà els projectes de digitalització de pime concretats en la memòria presentada per les empreses sol·licitants sempre que complisquen els requisits previstos en l'article 56 de les bases reguladores.

  2. Els projectes consistiran en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores dirigides a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol·licitant en l'àmbit dels CNAE recollits en l'article 2.2, relacionats amb una actuació o diverses de les actuacions següents:

  a) Sistemes d'informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis. Concretament es consideraran susceptibles de suport:
  - Aplicacions PLM, CAD, CAM, CAE, PDM, DFM i de suport remot de productes.
  - Solucions de modelització, simulació i virtualització de processos.

  b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés. Concretament es consideraran susceptibles de suport:
  - Aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual amb aplicació en aquest tipus d'actuacions.
  - Sistemes de control numèric.
  - Sistemes MES.
  - Sistemes SCADA.
  - Aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu.
  - Robots industrials (norma ISO 8373).
  - Sistemes de visió artificial.
  - Sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna.
  - Sistemes de fabricació additiva i impressió 3D.
  - Sensorització de productes, serveis o processos a fi de processar la informació obtinguda d'aquests.
  - Implantació de PLC.

  c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, així com sistemes d'informació relacionats amb projectes d'economia circular. Concretament es consideraran susceptibles de suport:
  - Aplicacions de gestió integrada de la informació de l'empresa, entre altres ERP i aplicacions de Business Intelligence.
  - Aplicacions de gestió logística interna i externa, entre altres aplicacions SCM, SGA, MRP i CRM.
  - Aplicacions destinades a actuacions d'economia circular.

  d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels que es detallen en les actuacions anteriors, és a dir, vinculats amb actuacions com les que es descriuen en els apartats 2.a, 2.b o 2.c d'aquest article, fetes per l'empresa dins del projecte objecte de suport o ja desenvolupades amb anterioritat. Concretament es consideraran susceptibles de suport:
  - Dispositius i aplicacions de telecomunicació.
  - Solucions basades en informàtica en núvol (cloud computing).
  - Aplicacions big data.
  - Solucions de seguretat de la informació i les comunicacions.
  - Solucions per a la digitalització de productes i dispositius per a dotar-los de funcionalitat IoT.
  - Solucions basades en tècniques d'intel·ligència artificial.

  3. El pressupost subvencionable del projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, ha de ser igual o superior als 12.000 euros, per la qual cosa no es tindran en compte els projectes amb un pressupost inferior. Per als projectes el pressupost subvencionable dels quals supere els 100.000 euros es limitarà a aquesta quantitat l'import base per a calcular la subvenció de la forma prevista en l'article 5.1 d'aquesta resolució.

  4. Les inversions subvencionades s'han de mantindre inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció. Aquest requisit s'incomplirà si s'incorre en qualsevol de les circumstàncies següents:
  a) El cessament -excepte en els casos de fallida no fraudulenta- o la relocalització de l'activitat productiva fora de la Comunitat Valenciana.
  b) El canvi en la titularitat de la inversió que proporcione a una empresa o un organisme públic un avantatge indegut.
  c) Un canvi substancial que afecte la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució del projecte de manera que es menyscaben els objectius originals.

  5. Es pot presentar un màxim de dos projectes per empresa sol·licitant en aquesta convocatòria.

  6. El projecte s'ha d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i tindre un certificat que declare la no-afecció del projecte a l'anomenada 'Xarxa Natura', espai físic d'una protecció mediambiental especial configurat així per la Unió Europea. La tramitació per a obtindre el certificat esmentat, la farà l'IVACE basant-se en la informació del projecte aportada per l'empresa sol·licitant.

  * COSTOS SUBVENCIONABLES
  1. D'acord amb el que s'estableix en l'article 57 de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, es consideren subvencionables els costos següents, sempre que estiguen directament relacionats amb les actuacions susceptibles de suport especificades en l'article 3 d'aquesta resolució, amb les limitacions que s'estableixen a continuació:

  a) Adquisició d'actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes, que inclou, si escau, els costos d'implantació i posada en funcionament. Es consideren en aquest apartat:
  - Llicències de programari, que exclou el programari de propòsit general, com per exemple sistemes operatius, aplicacions de gestió / monitoratge de xarxes / sistemes, paquets d'ofimàtica, correu electrònic, edició i tractament d'imatges, excepte en els casos en què aquest tipus de programari forme part inseparable d'altres actius que siguen objecte de subvenció dins del projecte.
  - Desenvolupament d'aplicacions a mida.
  - Costos per l'ús de solucions i aplicacions (modalitats XaaS), durant el temps d'execució del projecte, amb les mateixes exclusions que les que es detallen per a les llicències de programari.

  b) Adquisició d'actius materials:
  - Inversions en maquinari, sensors, automatismes i equips de comunicacions. S'exclouen ordinadors personals i servidors, impressores, terminals, displays, tauletes, consoles i semblants, excepte en els casos en què actuen com a interfície per a captura de dades o configuració de dispositius en solucions del tipus de les que es defineixen en l'article 3.2.b de la convocatòria.
  - Adquisició o adaptació de béns d'equip directament i exclusivament relacionats amb les actuacions recollides en l'article 3.2.b.
  Els actius han de quedar instal·lats en l'establiment productiu de l'empresa beneficiària a la Comunitat Valenciana.

  c) Serveis externs: costos de serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, la planificació o la definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport. L'import màxim admissible serà el que resulte menor dels següents: un 15 % de la resta de costos subvencionables o 14.500 euros.

  2. No es consideren subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l'empresa beneficiària, i s'entenen per aquestes les que responguen a la definició de l'article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  3. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

  Criteris de valoració

  1. Perquè un projecte es puga aprovar, ha de tindre una puntuació mínima de 40 punts.

  2. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:
  a) Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts.
  - Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions que cal implantar: 0 - 40 punts.
  - Grau de definició i claredat del projecte considerant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació: 0 - 10 punts.

  b) Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts.
  - Capacitat i experiència de l'equip de treball considerant l'adequació dels recursos humans de l'empresa beneficiària per a garantir l'èxit del projecte. 0- 10 punts.
  - Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte considerant la integració de projecte amb altres solucions ja existents en l'empresa: 0-10 punts.

  c) Resultats/Impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts.
  - Impacte econòmic dels resultats del projecte i valorar la quantificació fonamentada en termes de creació d'ocupació i competitivitat empresarial: 0-15 punts.
  - Alineació amb polítiques mediambientals considerant projectes amb impacte favorable per economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals. 0- 5 punts.

  d) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts.
  - L'empresa sol·licitant té un Pla d'igualtat d'oportunitats tot i que no li siga exigible per la normativa vigent. 0 - 4 punts.
  - L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la comunitat per al coneixement i la innovació del clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en ), i valorar els projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte d'hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 3 punts.
  -Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible. 0 - 3 punts.

  Obligacions

  Constituïxen obligacions essencials del beneficiari realitzar el projecte, acreditar la seua realització davant de l'IVACE, així com complir les condicions i resta d'obligacions en la forma descrita en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 9 de la convocatòria, sense perjuí de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial. (DOGV núm. 7927 de 29/11/2016).
  - ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per
  l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial. (DOGV nº 8410 de 25/10/2018)
  - CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial. (DOGV nº 8443 de 13/12/2018)
  - RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions per a projectes de Digitalització de PIME (DIGITALITZA-CV) a càrrec del pressupost de l'exercici 2018. (DOGV nº 8443, de 13/12/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre (bases reguladores)

  Vegeu ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre (modificació bases)

  Vegeu Correcció d'errades de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre

  Vegeu la Resolució de 4 de desembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.