Detall de Procediment

Designació d'organismes autoritzats de verificació metrològica (OAVM) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Metrologia. Indústria

Codi SIA:: 223740
Codi GVA:: 18402
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La designació dels organismes autoritzats de verificació metrològica (OAVM) que actuen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. També s'inclouen els canvis o modificacions que es produïsquen després de la designació, així com el cessament en l'activitat de l'organisme designat. Els organismes autoritzats de verificació metrològica són entitats, públiques o privades, designades per habilitació d'una Administració Pública competent espanyola, per a la realització i emissió de les oportunes certificacions relatives a la fase de control metrològic d'instruments en servici. Els organismes designats podran actuar en tot el territori nacional i els seus certificats i altres documents reglamentaris per al control metrològic de l'Estat tindran validesa i eficàcia en qualsevol lloc d'este. * IMPORTANT: Després de realitzar aquest tràmit, l'organisme DEU, A MÉS, REALITZAR a continuació EL TRÀMIT d'aquesta Guia Prop denominat "Sol·licitud d'altes i baixes de persones usuaries en el sistema AIRE (seguretat industrial i minera i metrologia). Indústria.". Vegeu informació i enllaç directe a eixe tràmit en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats".

Observacions

Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'aquest tràmit seran ateses pel SERVEI de la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA al qual corresponga la coordinació del Registre de Control Metrològic. Les seues dades estan disponibles en l'apartat "Presentació i contacte" de la pàgina web de la Conselleria amb competències en matèria d'Indústria (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) i també realitzant la cerca corresponent en la pàgina web de la Generalitat Valenciana, apartat Atenció a la ciutadania/Guia Prop, subapartat Departaments. 2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Requisits

Requisits

Els organismes autoritzats de verificació metrològica (OAVM) hauran de complir els requisits següents: a) L'entitat i el seu personal seran independents de tots els grups o persones que tinguen un interés directe, o indirecte, respecte d'això de les activitats a desenrotllar i la vigilància, establits en la normativa vigent, en relació amb les categories d'instruments o sistemes de mesura per a les quals siga autoritzada. b) Designar un responsable tècnic davant de l'Administració autonòmica. c) Disposar d'una pòlissa de assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els riscos que puguen derivar-se de les seues actuacions, segons la quantia mínima establida per la normativa vigent, que s'incrementarà anualment d'acord amb l'índex de preus al consum. d) Demostrar la seua competència tècnica. Seran requisits essencials per a la designació d'estos organismes la comprovació de la seua independència i qualificació tècnica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Organismes autoritzats de verificació metrològica (OAVM) que inicien la seua activitat o radiquen les seues instal·lacions en el territori de la Comunitat Valenciana, sempre que no hagen sigut ja designats com a tals en una altra comunitat autònoma. * NOTA: els organismes autoritzats de verificació metrològica designats per una altra comunitat autònoma que vulguen realitzar la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana únicament han de sol·licitar l'accés a AIRE (sistema informàtic de la Generalitat per a la comunicació telemàtica de les actuacions en matèria de seguretat industrial, seguretat minera i metrologia). Vegeu els enllaços existents respecte d'això en els apartats corresponents d'este tràmit.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb el que s'indica a continuació: A) INICI DE L'ACTIVITAT (DESIGNACIÓ) AMB CARÀCTER PREVI a l'inici de la seua activitat l'organisme autoritzat de verificació metrològica haurà de sol·licitar la seua designació a l'òrgan autonòmic competent en matèria de Metrologia. B) MODIFICACIÓ o CANVI Qualsevol modificació de les dades incloses en la sol·licitud de designació haurà de ser comunicada a l'òrgan autonòmic competent en matèria de Metrologia en el termini de 10 DIES des que es produïsca. C) CESSAMENT DE L'ACTIVITAT - El cessament de l'activitat serà comunicat per l'organisme autoritzat de verificació metrològica a l'òrgan competent en matèria de Metrologia COM A MÍNIM AMB UN MES D'ANTELACIÓ. - A partir de la data del cessament, l'organisme disposarà d'un mes per a entregar tota la documentació corresponent.

Formularis documentació

A) Per a la DESIGNACIÓ L'entitat interessada a ser designada com a organisme autoritzat de verificació metrològica, que reunisca les condicions establides en la normativa d'aplicació, haurà de presentar la documentació següent: 1. SOL·LICITUD DE DESIGNACIÓ (segons model normalitzat SOLDOAVM, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic), que inclourà una descripció de les activitats de verificació o tipus de verificació, de l'instrument de mesura i els seus possibles rangs de mesura, si s'escau, per als quals l'organisme es considere competent. 2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud de designació: a) Descripció de les activitats per a les quals se sol·licita la designació. Especificamente ha de presentar-se documentació sobre la mena de verificació, el tipus d'instrument de mesura i, si escau, els rangs de mesura. b) - Declaració que se satisfan els requisits de compatibilitat, independència i transparència establits en el capítol V del Reial decret 244/2016, de 3 de juny. - I compromís de documentar que les actuacions que realitzen no incorren en situació de conflicte d'interés per raó de client o producte. (Aquesta declaració i aquest compromís s'inclouen en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud de designació, associat a aquest tràmit). c) Còpia: - Del NIF o NIE de l'entitat sol·licitant; - De l'escriptura de constitució, acreditativa de la seua personalitat jurídica i el seu domicili social; - Del justificant de la seua inscripció en el Registre Mercantil; - I, en el seu cas, dels els seus estatuts. d) * Respecte al representant legal de l'entitat sol·licitant: - Documentació acreditativa de la seua identitat (DNI o NIE d'aquest representant), si haguera denegat l'autorització per a la seua obtenció directa per l'Administració per mitjans electrònics. - I documentació que acredite la seua capacitat d'obrar en representació en representació de la citada entitat. * Respecte al responsable tècnic que l'entitat sol·licitant designe davant l'Administració pública competent: indicació del seu nom, cognoms i DNI o NIE. (Aquestes dades han d'indicar-se en l'apartat corresponent de l'imprés de sol·licitud de designació, associat a aquest tràmit). e) Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, o bé aval o garantia financera equivalent que cobrisca els riscos que puguen derivar-se de les seues actuacions, per un import mínim d'1.200.000 euros, per sinistre. La subscripció del segur podrà postergar-se al moment de la concessió de la corresponent autorització (article 61.3 del Reial decret 244/2016, de 3 de juny), havent d'indicar-ho així quan es presente la sol·licitud i aportant-ho *despues davant l'Administració quan es concedisca aquesta autorització. f) Models de certificats de verificació, així com precintes i etiquetes que utilitzarà l'entitat sol·licitant com a organisme autoritzat de verificació metrològica. g) Certificat d'acreditació en els procediments de verificació per als quals se sol·licita la designació, emés per l'Entitat Nacional d'Acreditació. h) Declaració per la qual s'autoritza l'Entitat Nacional d'Acreditació, a entregar a l'Administració pública competent i a requeriment d'aquesta, còpia de la documentació que va presentar l'entitat sol·licitant en el procés d'acreditació. i) JUSTIFICANT del PAGAMENT de la TAXA corresponent (vegeu apartat "Taxes" d'aquest tràmit de la Guia Prop). B) En cas de MODIFICACIÓ O CANVI 1. SOL·LICITUD DE DESIGNACIÓ (segons model normalitzat SOLDOAVM, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic), en la que s'indicaran els canvis o modificacions produïts després de la designació de l'organisme. 2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se amb la sol·licitud: l'acreditativa dels canvis o modificacions que s'indiquen en la sol·licitud. C) Respecte al CESSAMENT DE L'ACTIVITAT Haurà de presentar-se únicament la SOL·LICITUD DE DESIGNACIÓ (segons model normalitzat SOLDOAVM, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic), degudament omplida.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: 13 - Alta inscripció en Registre Control Metrològic: 90,18 euros * INFORMACIÓ PER A L'AUTOLIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE LA TAXA: - Després de fer clic en l'enllaç que s'indica més a baix o en el disponible en el pas Pagar del tràmit telemàtic, ha de dirigir-se a l'apartat "9800 - Taxa per activitats industrials", polsar sobre "Confecció en línia i descàrrega del model" i, en la pantalla següent, seleccionar el tipus de taxa i la taxa que corresponguen en cada cas. - En este cas concret, per a la confecció en línia i descàrrega del model 9800 - Taxa per activitats industrials, necessari per al pagament de la taxa corresponent, ha de realitzar-se la següent selecció en els desplegables existents en el formulari web de generació d'este model 9800: . En Tipus taxa: 13.- INSCRIPCIÓ REGISTRE CONTROL METROLÒGIC . En Taxa: INSCRIPCIÓ REGISTRE CONTROL METROLÒGIC - Si precisa ajuda, accedisca a la informació sobre "Passos per a correcta obtenció dels models 046" i sobre "Accés al Pagament Telemàtic i a la Bústia electrònica" disponible en l'enllaç que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació de la sol·licitud i la restant documentació requerida ha de realitzar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - El sistema Clave-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar el formulari web de dades generals, annexar la sol·licitud i la restant documentació (emplenades i signades digitalment) que haja d'aportar, pagar la taxa o annexar el seu justificant de pagament i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu apartat "Enllaços"). 5. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas Documentar del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en el seu subapartat "Impresos Associats" i en l'apartat "Formularis" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: sccivm@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

A) INICI DE L'ACTIVITAT (DESIGNACIÓ) 1. Els organismes autoritzats de verificació metrològica que desitgen iniciar la seua activitat en el territori de la Comunitat Valenciana hauran de presentar telemàticament, davant de l'òrgan competent en matèria de Metrologia de la Generalitat Valenciana, una sol·licitud de designació (acompanyada de la documentació referida en l'apartat anterior) amb indicació dels camps de mesura, així com dels instruments de mesura de què sol·licita designació. 2. L'òrgan competent en matèria de Metrologia resoldrà de manera motivada sobre la petició de designació que s'efectue, en el termini màxim de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. En qualsevol altre cas, serà aplicable el que establix el segon paràgraf de l'article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 3. Les designacions: - S'inscriuran d'ofici en el Registre de Control Metrològic. - Es notificaran a l'Organisme de Cooperació Administrativa, que transmetrà la informació anterior a la resta de les autoritats competents espanyoles en el si de la Comissió de Metrologia Legal del Consell Superior de Metrologia. - Es referiran a categories d'instruments de mesura i camps de mesura concrets. 4. Una vegada designats, els organismes autoritzats de verificació metrològica hauran de sol·licitar l'accés a AIRE (sistema informàtic de la Generalitat per a la comunicació telemàtica de les actuacions en matèria de seguretat industrial i metrologia). Vegeu l'enllaç directe al tràmit d'esta Guia denominat "Sol·licitud d'altes i baixes de persones usuàries en el sistema AIRE (seguretat industrial i minera i metrologia). Indústria.", del qual hi ha informació i enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit. * NOTA: els organismes autoritzats de verificació metrològica designats per una altra comunitat autònoma que vulguen realitzar la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana també hauran de sol·licitar l'accés a AIRE. B) MODIFICACIONS O CANVIS - Les modificacions o canvis en les circumstàncies que han donat lloc a la inscripció dels organismes autoritzats de verificació metrològica en el Registre de Control Metrològic hauran de ser comunicades, en els termes que indica la normativa estatal vigent, a l'òrgan autonòmic competent en matèria de Metrologia, que els inscriurà d'ofici en l'esmentat Registre. - Qualsevol modificació de les dades incloses en la sol·licitud de designació haurà de ser comunicada a l'esmentat òrgan competent en el termini de 10 DIES des que es produïsca. * Important: si la modificació de l'OAVM comporta un canvi de persones usuàries del sistema AIRE, a continuació l'organisme de control haurà de presentar una nova sol·licitud d'altes i/o baixes d'usuaris en eixe sistema, a través del ja citat tràmit de la Guia Prop denominat "Sol·licitud d'altes i baixes de persones usuàries en el sistema AIRE (seguretat industrial i minera i metrologia). Indústria.", del qual hi ha informació i enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit. C) CESSAMENT D'ACTIVITATS - El cessament de l'activitat dels organismes autoritzats de verificació metrològica, haurà de ser comunicat, en els termes que indica la normativa estatal vigent, a l'òrgan autonòmic competent en matèria de Metrologia, que els inscriurà d'ofici en el Registre de Control Metrològic. - El cessament de l'activitat serà comunicat pel responsable legal del mateix a l'òrgan competent en matèria de Metrologia COM A MÍNIM AMB UN MES D'ANTELACIÓ. - A partir de la data del cessament, l'organisme autoritzat de verificació metrològica disposarà d'un mes per a entregar tota la documentació lligada a les seues actuacions a l'esmentat òrgan competent en matèria de Metrologia, òrgan territorial competent o, si és el cas, a l'entitat que es designe, així com a les persones interessades, sobre les actuacions administratives que tinguen en tramitació. - El compliment de tot això no eximix als organismes autoritzats de verificació metrològica de totes les indemnitzacions que corresponguen o compromisos econòmics que pogueren derivar-se de tal decisió. * Important: després de comunicar el cessament, l'OAVM deu, A MÉS, sol·licitar la baixa del seu personal en el sistema AIRE a través del referit tràmit de la Guia Prop denominat "Sol·licitud d'altes i baixes de persones usuàries en el sistema AIRE (seguretat industrial i minera i metrologia). Indústria.", del qual hi ha informació i enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit.

Obligacions

Obligacions

Els organismes autoritzats de verificació metrològica: 1. Queden obligats a arxivar, conservar i tindre a disposició de la Direcció General competent en matèria de metrologia la documentació i dades de les seues actuacions durant el termini de 10 anys. 2. Mantindran informada l'esmentada Direcció General del lloc on els fons documentals s'hagen depositat. 3. Estan obligats a disposar d'una pòlissa de assegurança de responsabilitat civil segons la quantia mínima establida per la normativa vigent, que s'incrementarà anualment d'acord amb l'índex de preus al consum. 4. Les altres previstes en l'article 4 del Decret 199/2016, de 30 de desembre, del Consell i en la Directriu 1/2017, de 31 de octubre. 5. Sistema AIRE Com ja s'ha indicat, l'organisme DEU, A MÉS, REALITZAR EL TRÀMIT d'aquesta Guia Prop denominat "Sol·licitud d'altes i baixes d'usuaris en el sistema AIRE (seguretat industrial i minera i metrologia). Indústria." (vegeu informació i enllaç directe a eixe tràmit en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats"), a fi de poder complir les següents obligacions: A) COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ACTUACIONS - Tota actuació dels organismes autoritzats de verificació metrològica serà posada per estos en coneixement de l'Administració per mitjà del sistema telemàtic establit per la conselleria amb una antelació mínima de 24 hores, comptades des de la introducció de les dades, fins a l'hora d'inici de l'actuació de l'organisme, tenint en compte que no computaran a este efecte del nombre d'hores els dissabtes, diumenges i festius. - Les dades prèvies a comunicar en les actuacions dels organismes autoritzats de verificació metrològica a través del sistema telemàtic seran els següents: a) Identificació de l'organisme autoritzat de verificació metrològica (codi alfanumèric d'inscripció en el Registre de Control Metrològic i nom del mateix). b) Identificació de l'instrument o sistema de mesura objecte de l'actuació, indicant, si és procedent, els subsistemes afectats, la direcció de la seua ubicació, incloent-hi les coordenades UTM, població i telèfon de la persona titular del mateix, amb indicació de si la verificació es va a realitzar in situ o en les dependències de l'organisme. c) Identificació de l'actuació que es notifica (tipus de verificació, si és després de reparació, després de modificació o verificació periòdica). d) Data i hora previstes de l'actuació. e) Identificació del tècnic de l'organisme autoritzat de verificació metrològica que realitzarà l'actuació i el seu telèfon mòbil. - Les actuacions i el seu resultat es comunicaran a través d'AIRE (sistema informàtic de la Generalitat per a la comunicació telemàtica de les actuacions en matèria de seguretat industrial i metrologia). Vegeu l'enllaç directe en l'apartat corresponent d'este tràmit. B) EXCLUSIVITAT D'ACTUACIÓ - L'organisme autoritzat de verificació metrològica haurà de finalitzar les actuacions iniciades, sota la seua responsabilitat, llevat que, existint causa justificada, l'òrgan territorial competent en matèria de metrologia autoritze expressament la suspensió o conclusió anticipada de les dites actuacions. - Iniciada una actuació per un organisme autoritzat de verificació metrològica, no podrà intervindre en la mateixa altre organisme autoritzat de verificació metrològica distint, excepte en casos justificats, amb la sol·licitud prèvia motivada de la persona interessada i amb autorització expressa de l'òrgan territorial competent en matèria de metrologia. C) COMUNICACIÓ DEL RESULTAT D'ACTUACIONS - L'organisme autoritzat de verificació metrològica comunicarà telemàticament (a través del sistema AIRE) a l'òrgan competent en matèria de metrologia el resultat de la verificació, favorable o desfavorable, el número de l'acta/certificat i la data en què es va realitzar. Si el resultat fora favorable, es disposarà com a màxim de 15 dies després de la realització de la inspecció per a fer efectiva la dita comunicació. En el cas de resultar desfavorable, la comunicació haurà de realitzar-se en el termini més breu possible i sempre abans de les 24 hores següents a la verificació. - L'òrgan competent en matèria de metrologia podrà, en qualsevol moment, requerir als organismes autoritzats de verificació metrològica informació sobre les actuacions en què intervinguen i la remissió al mateix de la documentació que estime necessària. NOTA: Per a qualsevol consulta de caràcter tècnic li recomanem sol·licita cita prèvia davant el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines corresponent (veure apartat enllaços)

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica competent per raó de la matèria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini màxim

Termini màxim

L'òrgan competent en matèria de Metrologia resoldrà de manera motivada sobre la petició de designació que s'efectue, EN EL TERMINI MÀXIM DE SIS MESOS des de la data de presentació de la sol·licitud. En qualsevol altre cas, serà aplicable el que establix el segon paràgraf de l'article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Les infraccions del que disposa este procediment seran sancionades de conformitat amb el que preveu el títol VI de la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia.