Detall de Procediments

Convocatòria de la IV Edició dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de la IV Edició dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere.

  Objecte del tràmit

  El premi es convoca per a reconéixer la realització de les accions següents:
  Mesures a favor d'integrar la perspectiva de gènere en els entorns habitats, urbans i rurals, en els espais de relació entre l'espai privat i el públic, en el paisatge i en la mobilitat.

  Seran vàlids plans de mobilitat amb perspectiva de gènere, normatives i procediments administratius que incloguen perspectiva de gènere, concursos d'idees per a regeneració urbana i/o paisatgística amb perspectiva de gènere, iniciatives que tendisquen a l'equitat de gènere en nomenclàtors de vies públiques i recuperació de la memòria de les dones en l'entorn, guies o recomanacions per a la implantació de la perspectiva de gènere en el model urbà, activitats reivindicatives i d'apoderament de l'espai públic, projectes i iniciatives per a garantir el dret de les dones a la seguretat en l'espai públic, processos participatius en la presa de decisions en el disseny de les intervencions, treballs acadèmics d'investigació en les matèries objecte de la convocatòria, disseny d'habitatges amb perspectiva de gènere, projectes d'arquitectura i urbans amb mirada inclusiva, projectes cartogràfics que incloguen perspectiva de gènere, senyalística igualitària, equipaments i mobiliari urbà, disseny igualitari de parcs infantils, disseny igualitari de parcs saludables per a persones majors, etc.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els ajuntaments, les organitzacions, les institucions, les associacions i els col·lectius que hagen desenvolupat accions a favor d'integrar la perspectiva de gènere en els entorns habitats, en els espais públics urbans i rurals, i en la mobilitat. Així com professionals dels mitjans de comunicació i persones divulgadores que hagen difós les actuacions objecte dels premis i persones investigadores que hagen fet treballs acadèmics sobre la matèria.

  Requeriments

  És una condició que les iniciatives no hagen sigut objecte de cap premi o reconeixement (entenent els premis relacionats amb la perspectiva de gènere) abans de la finalització del termini d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La data límit de recepció de les candidatures serà el 10 de febrer de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Preferentment, en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
  S'han de dirigir a la Secretaria Tècnica dels Premis i s'han d'enviar, per correu postal o electrònic, a les adreces:

  - Correu postal: Unitat d'Igualtat de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 1, carrer de la Democràcia, número 77, 46018 València.

  - Correu electrònic: igualtat_chopvt@gva.es
  Les sol·licituds s'han de presentar en format PDF o paper, en funció de la modalitat d'enviament que es trie.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cal descriure cada acció en la sol·licitud de participació, que ha de contindre els camps d'informació següents, en funció de la categoria a la qual s'opte:

  1) Categoria premis per a ajuntaments, en les tres categories (menys de 5.000, d'entre 5.000 i 20.000, i més de 20.000 habitants).

  a) Dades del municipi:
  Nom del municipi
  Nombre d'habitants
  Direcció
  Persona de contacte / càrrec en l'ajuntament
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic de contacte

  b) Accions presentades
  Per a cada acció que es presente, cal aportar la informació següent:

  Descripció: breu descripció de l'acció.
  Equip tècnic participant.
  Impacte per raó de gènere: atenent els principis generals de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i, en concret, l'article 31, Polítiques urbanes, d'ordenació territorial i d'habitatge.

  Aplicació dels principis recopilats al Set per a introduir la perspectiva de gènere en el procés urbà, disponible en els enllaços següents:

  http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/0/SET_vlc_link.pdf
  http://politicaterritorial.gva.es/documents/168489756/0/SET_cas_link.pdf/0cf2c19d-e679-4c10-810a-fea0dd4fb484

  Aplicació de l'annex XII de la LOTUP, consultable en l'enllaç:
  https://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2014/07/25/5/con/

  Benefici de millora de l'espai: descripció quantitativa o qualitativa dels efectes positius de l'acció en termes de polítiques urbanes, d'ordenació del territori, d'habitatge i de mobilitat i valoració de l'acceptació per part de la societat de l'acció presentada.

  Difusió mediàtica: explicació de la promoció en els mitjans de comunicació de l'acció en qüestió (notícies de premsa, xarxes socials, falques de ràdio, etc.).

  Reportatge fotogràfic que il·lustre les accions; fotografies que podran ser dobles quan el que pretenguen indicar siga la diferència d'estat entre abans i després.

  Certificat de veracitat: declaració signada en què s'indique que tot el que recull la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis.


  2) Categoria premis per a institucions, organitzacions, associacions i col·lectius

  a) Dades de l'organització / institució / associació / col·lectiu
  Nom de l'entitat
  Tipus d'entitat
  Direcció
  Persona de contacte/càrrec
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic de contacte

  b) Accions presentades
  Per a cada acció que es presente, cal aportar la informació següent:

  Descripció: breu descripció de l'acció.
  Impacte per raó de gènere: atenent els principis generals de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i, en concret, l'article 31, Polítiques urbanes, d'ordenació territorial i d'habitatge.

  Aplicació dels principis recopilats al Set per a introduir la perspectiva de gènere en el procés urbà, disponible en els enllaços següents:

  http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/0/SET_vlc_link.pdf
  http://politicaterritorial.gva.es/documents/168489756/0/SET_cas_link.pdf/0cf2c19d-e679-4c10-810a-fea0dd4fb484

  Aplicació de l'annex XII de la LOTUP, consultable en l'enllaç:
  https://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2014/07/25/5/con/

  Benefici de millora de l'espai: descripció quantitativa o qualitativa dels efectes positius de l'acció en termes de polítiques urbanes, d'ordenació del territori, d'habitatge i de mobilitat i valoració de l'acceptació per part de la societat de l'acció presentada.

  Reportatge fotogràfic que il·lustre les accions; fotografies que podran ser dobles quan el que pretenguen indicar siga la diferència d'estat entre abans i després.

  Certificat de veracitat: declaració signada en què s'indique que tot el que recull la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis.

  3) Categoria premis per a professionals dels mitjans de comunicació i/o persones divulgadores

  a) Dades de la candidatura
  Nom
  Cal indicar si és professional, equip de professionals o divulgadora
  Nom del mitjà de comunicació / mitjà de divulgació
  Persona de contacte / càrrec
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic de contacte

  b) Treball presentat
  Descripció del treball o l'acció desenvolupada
  Si es tracta d'un treball publicat, cal aportar-ne la còpia. Si és molt extens, s'ha de presentar la còpia en format digital.

  4) Categoria premis per a treballs acadèmics d'investigació

  a) Dades de la candidatura
  Nom de la persona investigadora
  Títol del treball
  Institució acadèmica en què s'ha desenvolupat el treball
  Dades de contacte:
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic de contacte

  b) Treball presentat
  Descripció del treball
  Còpia del treball Si és molt extens, se n'ha de presentar una còpia en format digital.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.