• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a la gestió sanitària i de benestar animal en l'aqüicultura de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Convocar ajudes a la gestió sanitària i de benestar animal en l'aqüicultura de la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Seran beneficiaris d'estes ajudes les empreses aqüícoles. Podran sol·licitar-se a través de les agrupacions de defensa sanitària ramaderes, d'ara en avant ADSG, oficialment reconegudes per l'òrgan competent en matèria de ramaderia i integrades per explotacions aqüícoles inscrites en el Registre Nacional d'Agrupacions de Defensa Sanitària Ramaderes amb anterioritat al començament del termini de presentació de sol·licituds anunciat per mitjà de publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i que executen les accions previstes en la base primera en les explotacions aqüícoles de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Els beneficiaris de les ajudes hauran de complir amb les obligacions següents:

  - Realitzar les inversions per a les que sol·licita l'ajuda i exercir l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i terminis establits.
  - Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.
  - Assumir les responsabilitats que puguen derivar-se de la realització de l'activitat.
  - Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment a efectuar per l'òrgan instructor, així com a qualssevol altres actuacions de comprovació o control financer a efectuar pels òrgans de control competents, tant autonòmics, com nacionals o comunitaris.
  - Comunicar a la conselleria competent en pesca marítima, l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional.
  - Comunicar a la conselleria competent en pesca marítima, la modificació de qualsevol circumstància, tant objectiva com subjectiva, que afecte algun dels requisits exigits per a la concessió de l'ajuda.
  - Adoptar les mesures necessàries per a donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l'actuació objecte de subvenció, en els termes que preveu la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, s'haurà de comunicar la Base de Dades Nacionals de Subvencions, el Reglament d'Execució (UE) núm. 763/2014 de la Comissió d'11 de juliol de 2014 pel qual s'establixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 508/2014 pel que fa a les característiques tècniques de les mesures d'informació i publicitat.
  - Mantindre, bé un sistema de comptabilitat separat o bé un codi comptable adequat que permeta identificar clarament totes les transaccions de l'operació objecte de la subvenció.
  - Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió i abans del pagament de l'ajuda, que es troben al corrent en el compliment de les seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com en el reintegrament de subvencions, si és el cas. El sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan gestor per a demanar a través de certificats telemàtics l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  - Disposar i conservar els llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits en la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com quants estats comptables i registres específics siguen exigits per la normativa reguladora de les ajudes, mentres puguen ser objecte de comprovació i control, a fi de garantir l'adequat exercici de les dites facultats.
  - Conservar els documents justificatius relacionats amb els gastos subvencionats pel FEMP durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguen inclosos els gastos de l'operació d'acord amb el que establix l'article 140 del Reglament (UE) NÚM. 1303/2013.
  - Reintegrar les quantitats percebudes així com si és el cas l'interés de demora corresponent en els termes que preveu els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  - Aportar declaració responsable de compliment de la norma sobre integració de persones amb discapacitat, o si és el cas l'exempció i, així mateix, declaració de nombre de treballadors discapacitats sobre plantilla total, tancada al 31 de desembre de l'any anterior al de la presentació de la sol·licitud d'ajudes, d'acord amb el que disposa el Decret 279/2004, de 17 de desembre del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.
  - Ompliment i actualització d'indicadors relatius al projecte.
  - L'acceptació del finançament implica acceptar la seua inclusió en la llista d'operacions publicada d'acord amb el que disposa l'article 119.2 i annex V del Reglament 508/2014 del FEMP. Així mateix, també suposa la publicació de l'import de la subvenció, d'acord amb el que disposa la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
  - Presentació d'una declaració firmada en la qual manifesten que no han comés infracció greu, no estan inclosos en la llista de vaixells de pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (llista INDNR), no han comés algun dels delictes establits en els articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de novembre de 2008 relativa a la protecció del medi ambient per mitjà del dret penal i que no han comés cap frau en el marc del Fons Europeu de la Pesca FEP o el FEMP.
  - Manteniment de la condició anterior per al beneficiari durant tot el període d'execució de l'operació i durant un període de cinc anys després de l'últim pagament. En cas d'incompliment d'esta condició haurà de recuperar-se la totalitat de l'import de l'ajuda.
  - Qualsevol altra que legalment li corresponga com a beneficiari de subvencions públiques.
  - Les explotacions que s'incloguen en l'ADSG beneficiària estaran inscrites en el Registre General d'explotacions Ramaderes, d'acord amb el RD 479/2004, de 26 de març, pel qual s'establix i regula el Registre General d'Explotacions Ramaderes.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Despeses subvencionables:
  1.- Costos de control i eradicació de malalties en l'aqüicultura d'acord amb la decisió 2009/470/CE del Consell, relativa a determinats gastos en el sector veterinari, no superaran el que establix el punt quatre de la present base.
  2.- Els gastos subvencionables per al desenrotllament de millors pràctiques generals i per espècies o codis de conducta sobre bioseguretat o sobre necessitats de salut i benestar dels animals en l'aqüicultura, seran els costos d'elaboració dels manuals.
  3.- Els gastos subvencionables per a la realització d'estudis veterinaris o farmacèutics en relació amb les malalties veterinàries en l'aqüicultura, amb la finalitat de fomentar la utilització adequada de medicaments seran els costos de contractació.
  4.- Els gastos subvencionables al funcionament de grups de protecció de la salut en el sector aqüícola, s'obtindran del còmput global de les dites actuacions valorades als imports indicats a continuació:
  Visites: quatre visites anuals a cada una de les unitats de producció de les explotacions pertanyents a l'ADSG: 150 € per visita
  Preses de mostres: dos preses de mostres anuals en cada una de les unitats de producció de les explotacions pertanyents a l'ADSG i per a cada espècie: 100 € per presa
  Examen clínic (i analítica si és procedent) de les mostres: 45 € per examen.
  5.- La contribució pública total podrà aconseguir el 100% dels gastos aprovats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2018 per a les ajudes de la present convocatòria serà de 30 dies, a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'extracte de la present resolució (DOGV núm. 8546, de 13/05/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds es presentaran en model normalitzat i acompanyades de la documentació general i específica següent:

  1.- Documentació General:
  a.- En el cas de persones jurídiques: targeta d'identificació fiscal i document de constitució de la societat o comunitat de béns, estatuts o acte fundacional en què consten les normes per les quals es regula la seua activitat, inscrits en el corresponent registre oficial.
  b.- Els qui compareguen i firmen les sol·licituds d'autorització en nom d'un altre, presentaran l'acreditació de la dita representació.
  c.- Documentació acreditativa de la titularitat del bé sobre el qual se sol·licita l'ajuda (certificació actualitzada del Registre Mercantil o de la Propietat).
  d.- Documentació acreditativa de la titularitat de l'explotació del bé
  e.- Model de domiciliació bancària, d'acord amb el que establix l'Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
  f.- Declaració de subvencions sol·licitades o concedides per al mateix objecte, en imprés normalitzat.
  g.- Declaracions responsables a què fa referència la base sexta.
  h.- Acreditació del compliment de les condicions i requisits fixats en la normativa comunitària, estatal i de la Comunitat Valenciana, que afecten a fi de l'ajuda, així com les autoritzacions necessàries per a la realització de l'acció.
  i.- Quan l'import del gasto subvencionable supere les quanties establides en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la instal·lació, la prestació del servici o l'entrega del bé, llevat que per les seues especials característiques no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que el gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la subvenció.
  j.- Llicències o autoritzacions exigibles en funció de l'activitat de l'empresa.

  2.- Documentació específica per actuacions objecte d'ajuda:
  a) Control, eradicació de malalties i funcionament de les ADSG es presentarà un pla d'actuacions.
  b) Millors pràctiques, es presentarà el projecte d'elaboració del Manual o codi de bones pràctiques.
  c) Estudis veterinaris o farmacèutics, es presentarà el projecte dels estudis a realitzar.
  d) Al funcionament de grups de protecció de la salut en el sector aqüícola, es presentarà el programa sanitari subscrit pel veterinari de l'ADSG.
  En el cas que el sol·licitant siga l'ADSG, en nom dels seus membres, s'aportarà la relació d'explotacions afectades o participants i es presentarà l'acreditació de la condició d'ADSG.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD AJUDA A LA GESTIÓ SANITÀRIA I DE BENESTAR ANIMAL EN AQÜICULTURA

  [ANNEX III] SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE L'AJUDA A LA GESTIÓ SANITÀRIA I DE BENESTAR ANIMAL EN AQÜICULTURA

  [ANNEX IV] LLISTA DE JUSTIFICANTS. AJUDES A LA GESTIÓ SANITÀRIA I DE BENESTAR ANIMAL EN AQÜICULTURA.

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD/APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL EN PROCEDIMENTS D'AJUDES EN MATÈRIA AGRÍCOLA, AGROALIMENTÀRIA I DESENVOLUPAMENT RURAL DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El Servici de Conservació dels Recursos Pesquers de la Conselleria Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, una vegada analitzada, verificada i completada la documentació presentada, demanaran els informes pertinents dels organismes competents i realitzaran una inspecció prèvia, si és procedent, de la qual s'alçarà una acta per a acreditar el no inici de l'acció.
  2. Si la documentació presentada és incompleta o conté errors esmenables, es requerirà els sol·licitants perquè, en el termini de 10 dies hàbils, i d'acord amb l'article 71 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb l'advertència que si no ho fan se'ls tindrà per desistits de la seua sol·licitud d'acord amb l'esmentat article i els efectes previstos en l'article 42.1.
  3. Les sol·licituds seran avaluades en règim de concurrència competitiva.
  4. El Servei de Conservació dels Recursos Pesquers de la Conselleria Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, acreditaran la idoneïtat, eficàcia i adequació de l'ajuda i remetran l'expedient complet amb la seua proposta d'ajuda al Servici d'Ordenació Pesquera als efectes d'emetre la resolució que procedisca.
  5. Les propostes d'aprovació no creguen cap dret a favor del beneficiari proposat davant de l'Administració.
  6. En el cas de no ser acceptada la sol·licitud de l'interessat o existisca incompliment de requisits, els servicis tècnics abans d'elevar la seua proposta, donaran tràmit d'audiència a l'interessat.
  7. Per a l'avaluació de les propostes es constituïx un òrgan col·legiat, denominat Comissió de Valoració d'Ajudes FEMP, que estarà compost pel subdirector General de Pesca, el Cap de Servici d'Ordenació del Sector Pesquer, el Cap de Servici de Conservació de Recursos Pesquers, i els Directors Territorials de Castelló, València i Alacant. En cas d'absència se substituiran estos membres pels tècnics adscrits a la Conselleria Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, que designe el director general d'Agricultura Ramaderia i Pesca. Esta Comissió elevarà una proposta de concessió d'ajudes al director general competent en Pesca Marítima i Aqüicultura d'acord amb les prioritats establides i el pressupost disponible.
  La Comissió de Valoració d'Ajudes FEMP podrà demanar tots els informes, dades i documents que estime convenients, i podrà adoptar acords relatius a l'aplicació dels criteris establits en la base octava. A més, estarà facultada per a resoldre dubtes que es puguen suscitar en relació amb estos criteris sobre la base d'una interpretació i aplicació raonada d'estos.
  8. Les sol·licituds d'ajuda per a les distintes accions proposades en la present orde es resoldran tenint en compte la disponibilitat pressupostària del FEMP, de la Generalitat i es valorarà l'adequació dels projectes als programes sectorials de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
  9. Es delega en la Direcció General competent en pesca marítima la resolució i concessió de les ajudes.
  10. Les resolucions d'ajudes concretaran la data límit d'execució de l'acció d'acord amb criteris objectius de gestió de tals ajudes, podent-se dividir en diverses anualitats.
  11. L'incompliment de les condicions o obligacions imposades sobre les ajudes o en les resolucions recaigudes determinarà, excepte casos de força major, la pèrdua de les ajudes pendents de rebre sense perjuí de la devolució de les ajudes percebudes si anessen indegudes, així com de les sancions administratives i penals que puga comportar.
  12. L'import de l'ajuda concedida no podrà ser en cap cas de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb un altre tipus de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat supere la intensitat total d'ajuda previst en el Reglament (CE) 508/2014.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18416

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/proc18416.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Podrà utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, s'escaiga.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Estat del tràmit, sol·licituds en creació"
  (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1 .- Naturalesa de la inversió: es prioritzen les previstes en la lletra d) de la base 1a en primer lloc. Si existix prou disponibilitat de fons, successivament se satisfaran les mesures següents seguint l'orde establit en la base primera: les corresponents a la lletra a) del punt 1 de la base 1r en segon lloc; les previstes en la lletra b) de la base 1r en tercer lloc i les previstes en la lletra c) de la base primera, en quart lloc.
  2 .- En el cas de la lletra b) i c) de la base primera, es tindrà en compte la viabilitat tècnica del projecte. Fins a 10 punts.
  1r.- Qualitat tècnica del projecte. 2 punts per departament o centre d'investigació involucrat, fins a 6 punts.
  2n.- Descripció completa i coherent del projecte i les accions. Un punt per acció o objectiu marcat, fins a 4 punts.
  3 .- Característiques del beneficiari i valor que aporten els socis al projecte. Fins a 8 punts.
  1r.- Valoració de l'adequació del personal involucrat en el projecte. 1 punt per llicenciat o graduat en llicenciatura o grau competent en sanitat animal participant, fins a un màxim de 2 punts.
  2n.- Experiència del beneficiari i els socis o col·laboradors en la finalitat del projecte. 2 punts per projecte semblant realitzat fins a un màxim de 6 punts.
  4 .- Aspectes socials. Fins a 10 punts.
  1r.- Interés col·lectiu en les innovacions proposades. Es valoraran el nombre d'explotacions participants, a raó d'1 punt per explotació, fins a un màxim de 5 punts.
  2n.- Beneficiari col·lectiu dels resultats i innovacions obtingudes en el projecte. Es valorarà la producció dels participants en el projecte, a raó d'1 punt per cada 1.000 tones produïdes, fins a un màxim de 5 punts.

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria regulada en la present orde serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 2/2017, de 13 de gener, de la Conselleria d'Agricultura , Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a la gestió sanitària i de benestar animal en l'aqüicultura de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7970 de 01/02/2017).
  - Correcció d'errors de l'Orde 2/2017, de 13 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a la gestió sanitària i de benestar animal en l'aqüicultura de la Comunitat Valenciana (DOGV 8014, 04/04/2017).
  - Resolució de 24 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l'any 2019, les ajudes a la gestió sanitària i de benestar animal en l'aqüicultura de la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 24 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l'any 2019 les ajudes a la gestió sanitària i de benestar animal en l'aqüicultura de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 2/2017, de 13 de gener

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 2/2017, de 13 de gener

  Vegeu Resolució de 24 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Vegeu Extracte de la Resolució de 24 d'abril de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.