Detall de Procediment

TECG - Sol·licitud d'ajudes a les associacions de defensa mediambiental amb activitat a la Comunitat Valenciana per a la difusió de les bones pràctiques en l'ús de l'aigua

Codi SIA: 223744
Codi GUC: 18420
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(31-05-2019
20-06-2019)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Difondre els bons usos de l'aigua a la Comunitat Valenciana

Requisits

Estar constituït com a associació amb activitat a la Comunitat Valenciana i tindre en els estatuts finalitats i/o activitats de defensa mediambiental.

Qui pot sol·licitar-ho?

Associacions amb activitat a la Comunitat Valenciana que incloguen en els estatuts que tenen finalitats i/o activitats de defensa mediambiental, segons el que disposa la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Normativa del procediment

  • Ordre 3/2017, de 20 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a associacions de defensa mediambiental amb activitat a la Comunitat Valenciana per a la difusió de les bones pràctiques en l'ús de l'aigua. (DOGV núm. 7975, de 08/02/2017)
  • RESOLUCIÓ de 29 de març de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2018, les ajudes a associacions mediambientals amb activitat a la Comunitat Valenciana per a la difusió de les bones pràctiques en l'ús de l'aigua (DOGV núm. 8274, de 16/04/2018)
  • Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes a associacions mediambientals amb activitat en la Comunitat Valenciana per a la difusió de les bones pràctiques en l'ús de l'aigua.
  • RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2019, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 11/2018, de 2 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de l'ajuda a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana (curs escolar 2018-2019)

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8274, de 16/04/2018).

Documentació

Certificació de l'acord de l'associació de defensa mediambiental en què s'acorda sol·licitar la subvenció, facultar la persona designada com a coordinadora i assumir la responsabilitat i les obligacions derivades de les actuacions. Projecte descriptiu de l'activitat que s'ha de dur a terme, en què es detallen els objectius i una memòria econòmica amb les despeses necessàries per a l'execució correcta d'aquesta, incloent-hi el material i els viatges necessaris per a la difusió dels bons usos de l'aigua. També s'hi han de detallar els membres que intervinguen en l'activitat. Programa o calendari de terminis de l'activitat, elaborat pel responsable, que compte amb l'execució i els desplaçaments necessaris i amb el temps de la tramitació i de presentació de la documentació justificativa. Model de domiciliació bancària.

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i no estar obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc18420. Per a accedir de telemàticament el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, i poden utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals es troba el certificat emés per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de fer la inscripció corresponent en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de Representants, per part dels representats, es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica). En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud el dia en què s'haja fet l'esmena., Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i no estar obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18420. Per a accedir de telemàticament el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, i poden utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals es troba el certificat emés per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de fer la inscripció corresponent en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de Representants, per part dels representats, es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica). En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud el dia en què s'haja fet l'esmena.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

S'ha de presentar la sol·licitud amb el projecte de l'activitat que es vol dur a terme, si aquest se selecciona, es durà a terme l'activitat i després d'això s'haurà de presentar la memòria final i les factures justificatives.

Criteris de valoració

Criteri de sensibilització: Es prioritzaran les activitats de sensibilització i millora en l'ús de l'aigua i els ecosistemes aquàtics; implantació d'energies renovables impulsades i difoses per associacions de defensa mediambiental; de 0 a 20 punts. Criteri de sostenibilitat i eficiència energètica: Es puntuarà la incorporació, a aquests projectes, d'aspectes com l'anàlisi d'indicadors de sostenibilitat, estalvi i eficiència energètica, estalvi d'emissions d'efecte hivernacle i la participació dels ciutadans en el compromís per a millorar el medi ambient; de 0 a 15 punts. Criteri socioeconòmic: S'atendran principalment les activitats que disposen d'estudis i informes socioeconòmics vinculats al projecte, estadístiques, edició de publicacions, butlletins, etc., sempre que versen sobre els objectius indicats en aquest punt; de 0 a 15 punts. Criteri de biodiversitat: Es tindran en compte criteris de defensa de la biodiversitat i també de compatibilització de les zones humides; de 0 a 10 punts. Criteri tecnològic: En aquesta categoria es prioritzarà l'ús de les noves tecnologies, les activitats i els projectes ambientals; de 0 a 10 punts. Criteri d'adequació: Es considerarà l'adequació del projecte a la realitat propera i a les necessitats del seu àmbit d'aplicació; de 0 a 10 punts. Criteri educatiu: Es considerarà la participació i la difusió de les actuacions que condueixen a la difusió de bones pràctiques de l'ús de l'aigua, dutes a terme en comú amb els centres docents d'ensenyaments públics no universitaris, que es valoraran especialment per la influència que tenen en la formació de les generacions futures; de 0 a 20 punts.

Obligacions

Per a obtindre la condició de beneficiari, segons el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, és necessari que les associacions estiguen al corrent en el compliment de les obligacions tributàries que tenen i davant de la Seguretat Social, així com respecte de les obligacions del beneficiari que estableix l'article 14 d'aquesta llei. Executar la totalitat de l'activitat objecte de subvenció, sense possibilitat de subcontractació a l'efecte de l'article 165.2.n de la Llei 1/2015, i assumir el finançament i l'abonament previ. Complir amb tots els tràmits requerits per la normativa sectorial aplicable a l'actuació projectada. Ajustar-se en l'execució de l'activitat al que es preveu en el projecte descriptiu (base 6.2) aprovat inicialment, així com a fer efectiva la tramitació d'aquest, d'acord amb el que preveu la legislació vigent. Sol·licitar, amb anterioritat a l'inici de l'activitat, qualsevol modificació de la memòria a la direcció general amb competències sobre recursos hídrics d'aquesta conselleria. La sol·licitud s'ha d'acompanyar amb el document modificat. Després de l'informe dels serveis tècnics, la direcció general comunicarà l'autorització de dur a terme les modificacions. Segons l'article 165.2 lletra f de la Llei 1/2015, per a aprovar la modificació de l'activitat ja concedida es reunirà la comissió d'avaluació i decidirà si escau la variació proposada per l'associació, així com la quantia final de la subvenció. Comunicar, a l'efecte de l'article 165.2.m de la Llei 1/2015, en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, altres ajudes públiques i privades que s'hagen obtingut o sol·licitat per al mateix projecte amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, la qual cosa donarà lloc al expedient corresponent d'adequació de l'ajuda. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan que concedeix, així com qualsevol altra de comprovació i control financer que es puga necessitar. S'han de complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, segons l'article 3 de la Llei 2/2015. Sense perjudici del que s'ha indicat en l'apartat anterior, qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de l'esmentada Llei 2/2015, ha de fer la publicitat adequada d'aquestes.

Observacions

Contra la resolució de concessió, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o es pot impugnar directament davant dels jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que preveuen els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna. I això sense perjudici de la possibilitat que les persones interessades en puguen exercitar, si escau, qualsevol altre que consideren procedent.

Quantia i cobrament

La quantia màxima de l'import de la subvenció a cada projecte és de 10.000,00 €.

Termini màxim

El termini màxim de resolució i notificació del procediment és de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada haja transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Sancions

Reintegrament de la subvenció: En els casos previstos en la Llei 38/2003 és procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència de reintegrament. De la mateixa manera, d'acord amb el que es disposa legalment, també és procedent el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost total de l'activitat subvencionada, així com l'exigència de l'interés de demora corresponent.