TECG - Sol·licitud d'ajudes a les associacions de defensa mediambiental amb activitat a la Comunitat Valenciana per a la difusió de les bones pràctiques en l'ús de l'aigua

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 223744
|
Codi GVA: 18420
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Difondre els bons usos de l'aigua a la Comunitat Valenciana

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa
 • Ordre 3/2017, de 20 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les...
 • RESOLUCIÓ de 29 de març de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen,...
 • Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual...
 • RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2019, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Associacions amb activitat a la Comunitat Valenciana que incloguen en els estatuts que tenen finalitats i/o activitats de defensa mediambiental, segons el que disposa la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Requisits

Estar constituït com a associació amb activitat a la Comunitat Valenciana i tindre en els estatuts finalitats i/o activitats de defensa mediambiental.

Com es tramita

Procés de tramitació
S'ha de presentar la sol·licitud amb el projecte de l'activitat que es vol dur a terme, si aquest se selecciona, es durà a terme l'activitat i després d'això s'haurà de presentar la memòria final i les factures justificatives.
Criteris de valoració
Criteri de sensibilització: Es prioritzaran les activitats de sensibilització i millora en l'ús de l'aigua i els ecosistemes aquàtics; implantació d'energies renovables impulsades i difoses per associacions de defensa mediambiental; de 0 a 20 punts. Criteri de sostenibilitat i eficiència...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8274, de 16/04/2018).

Documentació
Certificació de l'acord de l'associació de defensa mediambiental en què s'acorda sol·licitar la subvenció, facultar la persona designada com a coordinadora i assumir la responsabilitat i les obligacions derivades de les actuacions. Projecte descriptiu de l'activitat que s'ha de dur a terme, en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i no estar obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim de resolució i notificació del procediment és de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada haja transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seues...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La quantia màxima de l'import de la subvenció a cada projecte és de 10.000,00 €.
  Obligacions
  Per a obtindre la condició de beneficiari, segons el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, és necessari que les associacions estiguen al corrent en el compliment de les obligacions tributàries que tenen i davant de la Seguretat Social, així com respecte de les obligacions del beneficiari...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució de concessió, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 123 de la Llei 39/2015,...

  Saber més
  Sancions
  Reintegrament de la subvenció: En els casos previstos en la Llei 38/2003 és procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència de reintegrament. De la...
  Saber més