Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a persones menors destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2023 (Ajudes al COPAGAMENT)

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 223745
|
Codi GVA: 18424
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-01-2024

Fins 31-12-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar o renunciar a la concessió de les ajudes directes directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-01-2024 al 31-12-2024
JustificacióTermini obert
Observacions

-REINTEGRAMENT DE DESPESES:

 

Si en el moment de realitzar la sol·licitud ha assumit despeses relatives al copagament farmacèutic susceptibles de ser subvencionats i desitjara que la Generalitat li retorne estes quanties, haurà d'emplenar els següents formularis:

 

- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

- FORMULARI DE REINTEGRAMENT DE DESPESES

- MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (este últim model no serà necessari si el seu compte bancari ja estiguera d'alta en la Generalitat o que s'haja realitzat el tràmit automatitzat de domiciliació bancària).

 

 

 

- COMUNICACIÓ DE DISCREPÀNCIA DE DADES:

 

En este procediment podrà comunicar discrepància de dades per a expressar disconformitat o informar d'errors en el copagament farmacèutic. Per a això és necessari que emplene i present el formulari COMUNICACIÓ DE DISCREPÀNCIA DE DADES. Ha de tindre en compte que la discrepància de dades ha de basar-se en algun dels següents suposats:

 

1. PER MOTIUS DE RENDA: Si està pagant farmàcia i la seua base liquidable (o la del titular de la/ del qual és beneficiària/o) és inferior a 18.000€ i està acreditat en l'INSS com:

 

- Pensionista

- Perceptor prestació per desocupació

- Esgotada prestació per desocupació

- Perceptora de subsidi per desocupació

- Menor beneficiari

- En qualsevol acreditació però amb títol de monoparental

 

NOTA: cal tindre en compte la base liquidable (que és la quantia resultant de sumar casella 500 + 510) de l'última declaració de renda que es va presentar.

 

2. PER TINDRE UNA DISCAPACITAT: Si està pagant farmàcia, haja realitzat una sol·licitud de subvenció copagament per diversitat funcional i tinga un grau de discapacitat reconegut de:

 

- Superior al 33% i tinc menys de 18 anys

- Superior al 65% i tinc mes de 18 anys

 

3. ALTRES MOTIUS: Si no estant en els supòsits anteriors i pagant farmàcia, considera que hauria de correspondre-li un percentatge farmacèutic inferior al que li apliquen.

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els menors d'edat en situació de vulnerabilitat.

Requisits

Seran beneficiàries de les ajudes objecte de regulació d'aquest decret les persones que complisquen els requisits següents:

1) Ser menor de 18 anys.

 

2) Tindre la condició d'assegurat del Sistema Nacional de Salut (SNS) o de beneficiari d'assistència sanitària en situacions especials, i disposar de targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

3) Tindre un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals i tindre un règim d'aportació farmacèutica assignat TSI 003 o bé ser menors no registrats ni autoritzats a residir a Espanya, beneficiaris d'assistència sanitària en situacions especials, que han sigut acreditats en el codi de règim d'aportació farmacèutica F003.

 

4) Ser resident a la Comunitat Valenciana.

 

EXCLUSIONS:

No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones que concórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a excepció del requisit previst en la lletra e, atesa la naturalesa d'aquestes subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació

La instrucció i resolució i, si és el cas, la denegació d'aquesta condició s'atribueixen segons el que preveu l'article 168.1.C, subapartat e de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, a la persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat a què està adscrita la persona...

Saber més
Òrgans de tramitació
El centre de salut on estiga adscrita la persona interessada i, en el cas que no existisca aquesta adscripció, els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública situats a Alacant (c/ Girona, 26. 03001) Castelló de la Plana (c/ Hort dels Corders, 12. 12001) i València...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 01-01-2024 a 31-12-2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2024. (DOGV núm. 9754, de 28/12/2023).

Documentació
1.- Sol·licitud Ha d'emplenar el model denominat "Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses farmacològiques - procediment per a persones menors d'edat i entregar-ho acompanyat dels següents documents: 1) El document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per...
Saber més
Presencial

- Les sol·licituds s'han de presentar en el CENTRE DE SALUT on estiga adscrita la persona interessada.

 

- En cas que no existisca aquesta adscripció, s'ha de presentar en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situats a:

. Alacant - c/ Girona, 26. 03001.

. Castelló de la Plana - c/ Hort dels Corders, 12. 12001.

. València - Gran Via Ferran el Catòlic, 74. 46008.

 

En qualsevol altra de les formes previstes en en la legislació reguladora del procediment comú de les administracions públiques.

 

- Per correu certificat:

La presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent s'ha de fer en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es date i segelle abans de ser certificat. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació la que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar els expedients serà de tres mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció, de conformitat amb el...
Saber més
Quantia i cobrament
Es consideren despeses subvencionables: - Les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic, a les persones beneficiàries d'este decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana,...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació de la persona beneficiària a instàncies de part, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, en la forma adequada i dins...

Saber més
Òrgans resolució
La persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat Universal i Salut Pública a què està adscrita la persona beneficiària, amb la prèvia la tramitació que siga procedent per la respectiva direcció territorial.

Justificació

Termini
Termini obert
Descripció

En el cas que la sol·licitud incloga reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i model de...

Saber més