Detall de Procediment

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a persones menors destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2023.

Codi SIA: 223745
Codi GUC: 18424
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
(01-01-2023
31-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar o renunciar a la concessió de les ajudes directes directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2023.

Requisits

Seran beneficiàries de les ajudes objecte de regulació d'aquest decret les persones que complisquen els requisits següents: 1) Ser menor de 18 anys. 2) Tindre la condició d'assegurat del Sistema Nacional de Salut (SNS) o de beneficiari d'assistència sanitària en situacions especials, i disposar de targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 3) Tindre un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals i tindre un règim d'aportació farmacèutica assignat TSI 003 o bé ser menors no registrats ni autoritzats a residir a Espanya, beneficiaris d'assistència sanitària en situacions especials, que han sigut acreditats en el codi de règim d'aportació farmacèutica F003. 4) Ser resident a la Comunitat Valenciana. EXCLUSIONS: No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones que concórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a excepció del requisit previst en la lletra e, atesa la naturalesa d'aquestes subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els menors d'edat en situació de vulnerabilitat.

Normativa del procediment

  • DECRET 221/2022, de 16 de desembre, del Consell, d'aprovació bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes a diferents col·lectius de persones, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2023. (DOGV núm. 9498 de 27/12/2022)

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023. (DOGV núm. 9498, de 27/12/2022).

Documentació

1.- Sol·licitud Ha d'emplenar el model denominat "Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses farmacològiques - procediment per a persones menors d'edat i entregar-ho acompanyat dels següents documents: 1) El document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família o certificat de naixement. 2) El document d'identificació del pare, mare o qui exercisca la tutela, si escau. 3) En el cas que la sol·licitud incloga reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i model de domiciliació bancària, segons model normalitzat que es troba disponible en aquest tràmit apartat impresos associats, tambien pot realitzar el tràmit automatitzat de domiciliació bancària indicat en l'apartat informació complementària, llevat que el compte bancari estiguera d'alta en la Generalitat. La sol·licitud contindrà declaració responsable de la persona sol·licitant que no aquesta incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 2- Renúncia. Emplenar el model denominat Renúncia a la subvenció per a la compensació de despeses- persones menors d'edat i entregar-lo acompanyat dels següents documents: - Fotocòpia acarada del document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors el llibre de família o certificat de naixement. - Fotocòpia acarada del document d'identificació del pare/mare o tutor, en el seu cas.

Presentació

Presencial
- Les sol·licituds s'han de presentar en el CENTRE DE SALUT on estiga adscrita la persona interessada. - En cas que no existisca aquesta adscripció, s'ha de presentar en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situats a: . Alacant - c/ Girona, 26. 03001. . Castelló de la Plana - c/ Hort dels Corders, 12. 12001. . València - Gran Via Ferran el Catòlic, 74. 46008. En qualsevol altra de les formes previstes en en la legislació reguladora del procediment comú de les administracions públiques. - Per correu certificat: La presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent s'ha de fer en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es date i segelle abans de ser certificat. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació la que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu 1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados . - També s';admet clau-permanent de l';Estat com a mètode d';autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2 .- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), haurà d';inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3- Així mateix s';ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l';aplicació autofirma en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d';aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l';objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d';anotar-se el nom d';aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre';ls preparats per a annexar-los en la fase ";DOCUMENTAR"; de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de ";Tramitació telemàtica";, que li portarà a identificar-se mitjançant l';Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d';emplenar el formulari de dades generals atenent especialment els següents apartats: - En l';apartat Àmbit territorial ha de seleccionar on dirigeix la sol·licitud (Serveis Centrals (Direcció General), SSTT Castelló, SSTT València o SSTT Alacant) - En l';apartat Matèria ha de seleccionar la matèria objecte del tràmit. - En l';apartat Exposició s';ha d';indicar el nom del procediment. b) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. c) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de La seua presentació). d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La instrucció i resolució i, si és el cas, la denegació d'aquesta condició s'atribueixen segons el que preveu l'article 168.1.C, subapartat e de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, a la persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat Universal i Salut Pública a què està adscrita la persona beneficiària, amb la prèvia tramitació que siga procedent de la respectiva direcció territorial.

òrgans de tramitació

El centre de salut on estiga adscrita la persona interessada i, en el cas que no existisca aquesta adscripció, els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública situats a Alacant (c/ Girona, 26. 03001) Castelló de la Plana (c/ Hort dels Corders, 12. 12001) i València (Gran Via Ferran el Catòlic, 74. 46008).

Observacions

Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació de la persona beneficiària a instàncies de part, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, en la forma adequada i dins dels terminis establits en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació d'ofici de la persona beneficiària, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en la forma que siga procedent i dins dels terminis establits en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Contra les bases regulades per aquest decret, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Es consideren despeses subvencionables: - Les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic, a les persones beneficiàries d'aquest decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2023. - Les quantitats abonades per productes ortoprotètics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic, al col·lectiu de persones amb diversitat funcional, beneficiàries d'aquest decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2023. El cobrament de les ajudes s'efectuarà amb un reembossament de la quantitat a les persones beneficiàries.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar els expedients serà de tres mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció, de conformitat amb el que preveu l'article 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

La persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat Universal i Salut Pública a què està adscrita la persona beneficiària, amb la prèvia la tramitació que siga procedent per la respectiva direcció territorial.

Esgota via administrativa