Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a menors destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2020.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar o renunciar a la concessió de les ajudes directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els menors d'edat en situació de vulnerabilitat.

  Requeriments

  Seran beneficiàries de les ajudes objecte de regulació d'aquest decret les persones que complisquen els requisits següents:
  1) Ser menor de 18 anys.

  2) Tindre la condició d'assegurat del Sistema Nacional de Salut (SNS) o de beneficiari d'assistència sanitària en situacions especials, i disposar de targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  3) Tindre un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals i tindre un règim d'aportació farmacèutica assignat TSI 003 o bé ser menors no registrats ni autoritzats a residir a Espanya, beneficiaris d'assistència sanitària en situacions especials, que han sigut acreditats en el codi de règim d'aportació farmacèutica F003.

  4) Ser resident a la Comunitat Valenciana.

  EXCLUSIONS:
  No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones que concórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a excepció del requisit previst en la lletra e, atesa la naturalesa d'aquestes subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Es consideren despeses subvencionables:

  - Les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic, a les persones beneficiàries d'aquest decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2020.
  - Les quantitats abonades per productes ortoprotètics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic, al col·lectiu de persones amb diversitat funcional, beneficiàries d'aquest decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2020.

  El cobrament de les ajudes s'efectuarà amb un reembossament de la quantitat a les persones beneficiàries.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 1 de gener fins al 31 de desembre de 2020.(DOGV núm.8704 de 24/12/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Les sol·licituds s'han de presentar en el CENTRE DE SALUT on estiga adscrita la persona interessada.

  - En cas que no existisca aquesta adscripció, s'ha de presentar en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situats a:
  . Alacant - c/ Girona, 26. 03001.
  . Castelló de la Plana - c/ Hort dels Corders, 12. 12001.
  . València - Gran Via Ferran el Catòlic, 74. 46008.

  En qualsevol altra de les formes previstes en en la legislació reguladora del procediment comú de les administracions públiques.

  - Per correu certificat:
  La presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent s'ha de fer en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es date i segelle abans de ser certificat. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació la que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Sol·licitud
  Cal omplir el model denominat "Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses farmacològiques - procediment per a menors d'edat" i entregar-lo acompanyat dels documents següents:

  1) El document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família o certificat de naixement.
  2) El document d'identificació del pare, mare o qui exercisca la tutela, si és el cas.
  3) En el cas que la sol·licitud incloga el reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i model de domiciliació bancària, segons el model normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia PROP de la Generalitat www.prop.gva.es, llevat que el compte bancari estiga d'alta en la Generalitat.

  La sol·licitud ha de contindre la declaració responsable de qui la sol·licita del fet que no incorre en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  2- Renúncia.
  Omplir el model denominat "Renúncia a la subvenció per a la compensació de despeses- persones menors d'edat" i entregar-lo acompanyat dels documents següents:
  - Fotocòpia acarada del document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família o certificat de naixement.
  - Fotocòpia acarada del document d'identificació del pare-mare o tutor, si és el cas.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA COMPENSACIÓ DE DESPESES FARMACOLÒGIQUES - PROCEDIMENT PER A PERSONES MENORS D'EDAT-

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ PER A LA COMPENSACIÓ DE DESPESES FARMACOLÒGIQUES PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O PENSIONISTES O MENORS D'EDAT O EN DESOCUPACIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La instrucció i resolució i, si és el cas, la denegació d'aquesta condició s'atribueixen segons el que preveu l'article 168.1.C, subapartat e de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, a la persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat Universal i Salut Pública a què està adscrita la persona beneficiària, amb la prèvia tramitació que siga procedent de la respectiva direcció territorial.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació de la persona beneficiària a instàncies de part, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, en la forma adequada i dins dels terminis establits en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació d'ofici de la persona beneficiària, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en la forma que siga procedent i dins dels terminis establits en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Contra les bases regulades per aquest decret, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Com es tramita telemàticament? A través de l'enllaç corresponent:
  Tramitar amb certificat electrònic
  https://www.tramita.gva..............................

  Tramitació
  1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se.
  Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones fisicas (per tant, queden excloses les persones juridicas: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3.- Clickando en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre.
  5.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el seu cas:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aqueixos documents, segons el cas. Si existeix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.

  Informació adicional

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu

  Inici
 • Informació complementària

  Més informació en el CALL CENTER:
  Tel: 900 101 081
  Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h.

  Enllaços

  Més informació en la web de la Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRETO 269/2019, de 20 de desembre, del Consell, d'aprovació bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2020.(DOGV núm.8704 de 24/12/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 269/2019, de 20 de desembre, del Consell.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.