• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Convocatòria de 5 beques per a la realització de pràctiques professionals en dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (2018/2019).
 • ¿Qué se puede solicitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de 5 beques per a la realització de pràctiques professionals en dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (2018/2019).

  Objecte del tràmit

  Les beques que regula aquesta resolució tenen com a objecte completar i desenvolupar la formació acadèmica de persones joves amb titulacions universitàries a través de la realització de pràctiques professionals, en les tasques relacionades amb la promoció lingüística i la documentació que siguen adequades per a adquirir formació complementària i especialització.

  Inici
 • ¿Quién puede iniciarlo?

  Interessats/Sol·licitants

  Les beques que regula aquesta resolució s'adrecen a persones joves amb titulacions universitàries interessades a fer pràctiques professionals en les tasques relacionades amb la promoció lingüística i la documentació.

  Requeriments

  Les persones sol·licitants han de reunir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, aquests requisits:

  a) No tindre més de trenta-cinc anys.

  b) Estar en possessió del títol de grau en Biblioteconomia i Documentació, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que el va obtindre.

  c) Estar en possessió del certificat de grau superior (C2) de coneixements de valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  d) No haver-se beneficiat de beques de pràctiques professionals a la Generalitat per un període igual o superior a trenta-sis mesos.

  e) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  No poden optar a les beques les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que concórreguen a la mateixa beca que s'està gaudint o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Cuantía de la ayuda/Procedimiento de cobro

  L'import de la beca serà de 1.041,07 € (mil quaranta-un euros amb set cèntims) bruts mensuals i es pagarà a la persona beneficiària d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'ordre que aprova les bases reguladores.

  Inici
 • ¿Cuándo solicitarlo?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8448 , de 20/12/2018)

  Inici
 • ¿Qué documentación se debe presentar?

  - Amb la finalitat de reduir càrregues administratives als interessats, amb la sol·licitud i el currículum no s'ha d'adjuntar cap documentació.
  - Quan es faça públic el resultat de l'autobaremació inicial dels mèrits detallats en el currículum, la comissió
  avaluadora assenyalarà també el nombre de sol·licitants que hauran de presentar la documentació acreditativa dels
  mèrits esmentats, i també el termini per a això. Aquesta documentació és la següent:
  a) titulació exigida en l'article 4 de l'Ordre 87/2016.
  b) expedient acadèmic compulsat amb la nota mitjana oficial.
  c) documentació acreditativa de tots els mèrits al·legats en el currículum.
  Tots els documents han de ser originals o fotocòpies compulsades.

  Inici
 • ¿Cómo se tramita?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud.

  - Per a examinar les sol·licituds de les beques, es constituirà una comissió avaluadora, composta com estableix l'article 9 de l'ordre de les bases reguladores.

  - Aquesta comissió es reuneix en 20 dies des del finalització del termini de presentació, selecciona i ordena tots els aspirants provisionalment, d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació inicial, i publica la llista provisional, que indica quins candidats han de presentar la documentació. També indica que, si no ho fan, es considera que desisteixen. Aquesta llista provisional es publica durant 10 dies hàbils en www.gva.es. En aquests 10 dies, s'hi poden fer al·legacions, que s'han de dirigir a la comissió avaluadora.

  - La comissió avaluadora estudia les al·legacions i publica la llista definitiva del barem, que obri un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions i cita els aspirants a la prova/entrevista.

  - Proves i entrevistes.

  - Es publica la llista definitiva amb les puntuacions totals obtingudes, que obri un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions. Inclou les sol·licituds desestimades.

  - Per a acabar, fa la proposta de resolució, que conté els beneficiaris i una borsa de reserva.

  - El termini màxim per a notificar la resolució és de tres mesos des del final del termini de presentació de sol·licituds.

  - La resolució de concessió la dicta, per delegació, el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Segons els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, les resolucions que posen fi a la via administrativa poden ser objecte de recurs potestatiu en reposició, o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en el termini i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • ¿Cómo se tramita telemáticamente?

  Tramitació

  Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, s'ha de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat".

  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal de la Generalitat i accedir a l'apartat "JUSTIFICANTS".

  Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la següent pàgina de preguntes freqüents (http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion).

  En cas que continueu amb problemes, podeu enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  El suport d'incidències d'aquest correu està operatiu de 8.00 h a 18.30 h, de dilluns a dijous, i el divendres de 8.00 h a 15.00 h.

  Inici
 • Información complementaria

  * CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES

  1. Es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la modalitat següent:
  - Modalitat A: Beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística i en documentació.


  2. Les pràctiques es duran a terme en les dependències de les escoles oficials d'idiomes. En les sol·licituds, els aspirants han d'ordenar per prioritat les localitats que sol·liciten: Alacant, Castelló de la Plana, Elx, València o Xàtiva. Poden sol·licitar qualsevol número entre l'1 i el 5. Aquesta opció s'ha d'indicar en l'apartat H, "Informació addicional", de la sol·licitud.

  3. El període de durada de les beques serà de 12 mesos, a comptar del dia que s'indique en la resolució de concessió. Pot prorrogar-se, sense necessitat d'una nova convocatòria, per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària en els pressupostos de la Generalitat de 2019 i l'exercici de l'activitat que es duga a terme ho requerisca o aconselle.

  4. L'obtenció d'aquestes beques és incompatible amb qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació de la beca, o que impedisca el compliment de les obligacions que se'n deriven.

  Criteris de valoració

  En la baremació, es tenen en compte els criteris i les puntuacions següents:

  A. Expedient acadèmic: la valoració màxima és de 13 punts.
  A.1 La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, entre 5 i 10 punts.
  Quan la ponderació està feta amb una puntuació 0-4, s'aplica el que disposa l'apartat 13.4 i 5 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, amb el qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial.
  A.2 Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió. Màxim 3 punts: doctor, 2 punts; altres llicenciatures o graus, 1 punt; màster, 0,5 punts.

  B. Coneixements de valencià. La puntuació màxima és d'1,5 punts.
  Només es valoren les certificacions expedides o homologades per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent: Correcció de Textos, 0,5 punts; Llenguatge en els Mitjans de comunicació, 0,5 punts; Llenguatge Administratiu: 0,5 punts.

  C. Coneixement d'idiomes de la Unió Europea. Màxim 1 punt.
  Cada nivell superat, d'acord amb el MCER, 0,2 punts.
  Només es valoren els títols de les escoles oficials d'idiomes o els que estableix el Decret 61/2013.
  No es pot comptar en aquest apartat el coneixement d'un idioma acreditat per un títol universitari si ha sigut ja valorat en l'apartat A.2.
  No es puntuen en aquest subapartat els cursos de valencià.

  D. Coneixements addicionals. Màxim 6 punts.
  D.1. Experiència professional relacionada directament amb la finalitat de la beca, fins a 2 punts. Es compta 0,1 per cada mes complet treballat.
  D.2. Cursos de formació directament relacionats amb la finalitat de la beca, fins a un màxim de 4 punts.
  Es valoren els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per l'interessat, d'acord amb l'escala següent:
  a) De 200 o més hores, 3 punts.
  b) De 100 o més hores, 2 punts.
  c) De 75 o més hores, 1,5 punts.
  d) De 50 o més hores, 1 punt.
  e) De 25 o més hores, 0,5 punts.
  f) De 15 o més hores, 0,2 punts.
  Els centres de formació que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts. No es puntuen en aquest apartat els cursos de valencià ni d'idiomes.

  E) Altres mèrits
  En aquest apartat, la puntuació màxima serà de 2 punts.
  - Títol de màster universitari, directament relacionat amb la finalitat de la beca, que complisca els requisits de l'article 15 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials: 1 punt.
  - Es valorarà, fins a un màxim d'1 punt, el coneixement d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental.

  F) Entrevista
  Es farà una entrevista que es valorarà amb un màxim de 7 punts.
  El fet de no presentar-se a l'entrevista comportarà l'exclusió de la convocatòria.

  Obligacions

  1. El becari o la becària ha d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de la beca, segons l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, general de subvencions. Per això, autoritza l'Administració a obtindre aquesta informació directament, en subscriure el model de sol·licitud.

  2. La persona beneficiària de la beca està obligada a incorporar-se al departament que se li indique en el termini establit, a realitzar l'activitat que motiva la concessió durant el període establit, a guardar la confidencialitat dels assumptes en què intervinga i, també, a complir les obligacions establides tant en l'article 14 de la Llei general de subvencions com en la convocatòria.

  3. La persona beneficiària està obligada a acceptar la concessió de la beca i a renunciar a qualsevol altra beca simultània que tinga.

  4. Finalitzat el termini de durada de la beca, i amb l'informe favorable del tutor o tutora, s'expedirà la certificació d'aptitud i aprofitament a favor del becari o becària.

  5. Durant el període de la beca, la persona beneficiària ha d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què les organitze el tutor o tutora de l'òrgan en què col·labore.

  Inici
 • Fuentes jurídicas y/o documentales

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (BOP núm. 6097, de 08/09/09).
  - Ordre 87/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (DOGV núm. 7945, de 28/12/2016).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.
  - Resolució de 5 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual convoca beques per a la realització de pràctiques professionals en dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.(DOGV nº 8448, de 20/12/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 87/2016, de 21 de desembre (bases reguladores)

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre.

  Veure Resolució de 5 de desembre de 2018 (convocatòria)

  Llistat de seguiment

  Renúncia a la beca

  Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.

  Consulteu l'estat de tramitació de la beca

  Llista provisional de persones admeses i excloses, i barem provisional

  Barem definitiu i citació a l'entrevista

  Puntuacions finals

  Concessió

  Pròrroga de les beques

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.