• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en l'Ordre 3/2019, de 21 de febrer, les associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa amb domicili social en la Comunitat Autònoma Valenciana, legalment constituïdes i inscrites a la data de publicació de la present convocatòria en el registre que corresponga, en funció del tipus d'entitat o organització de què es tracte, així com que disposen d'una seu central o delegació permanent en el territori de la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, podran obtindre la condició de beneficiàries municipis, mancomunitats de municipis, entitats locals menors, àrees metropolitanes i consorcis de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LA SUBVENCIÓ
  1. La quantia màxima d'ajuda a percebre per cada entitat beneficiària serà de 5.000 euros, sense que en cap cas les subvencions que es concedisquen puguen superar la quantitat sol·licitada.

  2. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.

  3. Les subvencions seran de quantia variable, determinada proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda en virtut dels criteris de valoració i distribució establits en l'article 6 de l'Ordre 3/2019, de 21 de febrer.

  4. Si l'import total de les subvencions calculades de conformitat amb el que es disposa en el paràgraf anterior, fóra superior a l'import global màxim destinat a finançar la respectiva convocatòria, la subvenció a concedir a cada entitat sol·licitant es determinarà conformement al procediment següent:

  a) En primer lloc, s'assignarà a cada entitat la puntuació que corresponga per aplicació de cadascun dels criteris de baremació ressenyats en l'article 6 de l'Ordre 3/2019, de 21 de febrer, de manera que s'obtinga, com a suma dels quatre criteris, una valoració xifrada fins a un màxim de deu punts.

  b) En segon lloc, l'import total de les actuacions subvencionables de cada entitat es multiplicarà pel percentatge que representa la puntuació assignada per a obtindre la xifra equivalent a aquesta puntuació.

  c) En tercer lloc, se sumaran les quantitats reeixides per totes les entitats per a aconseguir una xifra global.

  d) En quart lloc, es dividirà la dotació de la línia pressupostària amb càrrec a la qual es finança la convocatòria, entre la xifra global obtinguda de conformitat amb el que es disposa en l'apartat anterior.

  e) En cinquè i últim lloc, per a determinar la quantitat precisa que ha de concedir-se a cada entitat beneficiària, es multiplicarà el quocient obtingut de la realització de l'operació descrita en l'apartat anterior per la xifra equivalent a la puntuació atorgada a cada entitat sol·licitant determinada segons el que es disposa en la lletra b) d'aquest apartat 4.

  PAGAMENT
  1. El pagament de les subvencions s'efectuarà en un pagament únic, després de la justificació de la despesa que s'ha fet, per mitjà d'una transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la sol·licitud.
  2. El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció s'acabarà el 31 d'octubre de 2019, i aquest termini no es pot ampliar.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació, en extracte, d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8527 de 11/04/2019).

  L'incompliment del termini esmentat donarà lloc a la inadmissió a tràmit de la sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud formalitzada en tots els apartats que té i signada pel representant legal autoritzat degudament, ha d'anar acompanyada dels documents següents:

  1. Un programa detallat del pla d'actuació o actuacions a realitzar, degudament signat per la persona que ostente la representació legal de l'associació o organització sense finalitat lucrativa , i per a les entitats locals per la persona titular de la Presidència de la corresponent entitat local o de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, que haurà de detallar com a mínim:

  a) Els objectius a aconseguir amb el desenvolupament de cadascuna de les activitats incloses en el programa, vinculant la seua transcendència i repercussió social amb el tipus de beneficiaris a què vagen destinades.
  b) El calendari precís de compliment i els terminis d'execució previstos, tant per al programa d'activitats en el seu conjunt com per a cadascuna de les activitats proposades en particular.
  c) El nom i nivell de responsabilitat de les persones que, des de l'entitat sol·licitant, es facen càrrec d'assegurar l'adequat compliment i la completa execució de l'activitat o activitats ressenyades en el programa.

  2. Un document, degudament signat pel representant legal de l'associació o organització sense finalitat lucrativa sol·licitant o per la persona titular de la Presidència de la corresponent entitat local o de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, en el qual figure una descripció desglossada i detallada dels costos corresponents tant al pla d'actuacions en el seu conjunt, com a cadascuna d'aquestes en particular.

  3. Còpia dels estatuts de l'associació o organització sense finalitat lucrativa sol·licitant així com certificació de la inscripció en el Registre corresponent, en funció del tipus d'entitat o organització de què es tracte.

  En el supòsit de variació de les dades de la persona que ostente la representació legal de l'entitat que conste en el registre haurà d'acreditar-se de forma fefaent la nova representació legal.

  4. Declaració responsable del representant legal de l'associació o organització sense finalitat lucrativa sol·licitant, en la qual s'assumisca el compromís que aquesta entitat o organització aportarà la quantitat necessària per a sufragar la part del cost del pla d'actuació o actuacions que no quede coberta, ni amb la subvenció que puga atorgar-se en virtut de la convocatòria ni amb altres ajudes públiques o privades que puguen obtindre's.

  En el cas que el sol·licitant siga una entitat local, s'haurà d'aportar certificat que acredite la resolució o acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local per a formular la sol·licitud de la subvenció, on es farà constar expressament l'import sol·licitat i la consignació de l'import total de les actuacions en el pressupost de l'entitat sol·licitant. Aquest imprès s'emplenarà i signarà electrònicament per la persona que exercisca les funcions de secretaria de l'entitat local.

  5. Declaració responsable del representant legal de l'associació o organització sense finalitat lucrativa sol·licitant, i per a les entitats locals per la persona titular de la Presidència de la corresponent entitat local o de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, en la qual s'assumisca el compromís de donar l'adequada publicitat al finançament que puga obtindre's en l'àmbit de la convocatòria, en qualsevol promoció que s'efectue de l'actuació o actuacions subvencionables.

  6. L'imprès de domiciliació bancària a emplenar en el cas de nou perceptor o canvi de compte bancari, que haurà de ser subscrit per la persona que ostente la representació legal de l'associació o organització sense finalitat lucrativa sol·licitant de la subvenció, i per a les entitats locals per la persona titular de la Presidència de la corresponent entitat local o de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament. En aquest últim cas, s'adjuntarà una certificació expedida per la persona que exercisca les funcions de secretaria de l'entitat local, en la qual acredite que la persona signant de l'imprès de domiciliació bancària és titular del càrrec corresponent.

  7. Qualsevol altra documentació acreditativa dels mèrits que s'hagen al·legat per a la valoració dels paràmetres de l'apartat c) del resolc vuitè d'aquesta convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX II] CERTIFICAT - SUBVENCIONS PER A LA FORMACIÓ, DIVULGACIÓ I ALTRES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment és la direcció general amb competències en matèria de responsabilitat social, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  2. Quan la sol·licitud no tinga els requisits assenyalats o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta resolució resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb la resolució prèvia, que s'haurà de dictar en els termes previstos en la legislació bàsica esmentada.

  3. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració, la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de responsabilitat social dictarà la resolució que escaiga.

  4. La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l'expressió de les bases, la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al fet que s'imputa la subvenció. En la resolució esmentada constaran les entitats beneficiàries i la subvenció concedida, així com, si escau, les sol·licituds excloses i els motius de denegació.

  La publicació de l'esmentada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions que es dicten esgoten la via administrativa i contra aquestes es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18436

  Tramitació

  La sol·licitud s'ha de presentar únicament per via telemàtica, accedint a la seu de la Generalitat https://sede.gva.es o a la Guia PROP: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18436&version=amp

  Per a poder fer la presentació electrònicament, el sol·licitant ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris objectius d'atorgament que es tindran en compte per a la concessió de les subvencions seran els següents:

  a) Pla d'actuacions previstes, la seua viabilitat i el cost total d'aquelles, a partir del programa presentat: fins a tres i mig (3,50) punts.

  Per a assignar la puntuació corresponent a aquest primer criteri s'efectuarà una valoració motivada dels següents paràmetres:

  - L'estructura i fonamentació del pla aportat, calibrant tant la connexió entre les diferents actuacions proposades com la vinculació de cadascuna i del conjunt amb l'objecte de la convocatòria.

  - El caràcter innovador i nou del projecte presentat per l'entitat relacionat amb el foment i divulgació de la responsabilitat social. Així mateix, es valorarà, si escau, que l'entitat pose en marxa per primera vegada un projecte relacionat amb la responsabilitat social.

  - La relació entre els mitjans personals i materials destinats a l'execució de les activitats i els objectius perseguits amb la seua realització, així com el cost total del conjunt d'actuacions planificades, avaluat en xifres globals i en atenció a l'import i al desglossament de despeses que es faça respecte a cadascuna.

  b) Repercussió del pla d'actuacions a realitzar: fins a dos i mig (2,50) punts.

  Per a assignar la puntuació corresponent a aquest segon criteri s'efectuarà una valoració motivada dels paràmetres següents:

  - Els beneficis que puguen reportar les actuacions programades per a la ciutadania en general i, si escau, per a determinats sectors empresarials.

  - La projecció de futur de les actuacions subvencionables, entesa com la capacitat per a impulsar noves activitats similars a curt, mitjà i llarg termini.

  - La diversificació de la implantació en el territori de les activitats programades.

  c) Experiència, trajectòria i especialització de les entitats i associacions: fins a dos i mig (2,50) punts.

  Per a assignar la puntuació corresponent a aquest tercer criteri s'efectuarà una valoració motivada dels paràmetres següents:

  - Compromís de les entitats participants en els projectes amb la igualtat de gènere, a aquest efecte seran tingudes en compte pràctiques de l'entitat a favor de la igualtat que puguen demostrar-se adequadament .

  - Compromís de les entitats participants en els projectes amb actuacions per a la millora de l'eficiència energètica i la protecció del medi ambient. Per a això seran tingudes en compte pràctiques de l'entitat que puguen demostrar-se adequadament així com l'aportació de la corresponent certificació ISO, EMAS o equivalent.

  - Compromís de les entitats participants en els projectes amb actuacions que integren el comerç just. Per a això seran tingudes en compte pràctiques de l'entitat que puguen demostrar-se adequadament.

  -Compromís de les entitats participants amb la igualtat en la diversitat. A aquest efecte seran tingudes en compte pràctiques de l'entitat en favor de la igualtat i la no discriminació per motiu d'orientació sexual, identitat de gènere, étnia, cultura, procedència, religió, creença, llengua, situació de pobresa o diversitat funcional.

  - Disposar l'entitat sol·licitant d'un codi ètic i d'òrgans específics responsables per a vetlar per l'adopció i aplicació efectiva de programes en matèria de responsabilitat social.

  - Realització per part de l'entitat sol·licitant d'un pla d'acció i implantació de mesures de responsabilitat social en la seua gestió, així com la realització de memòries de responsabilitat social. En relació amb les entitats locals es valorarà si forma part d'una xarxa de territoris socialment responsables.

  d) Ús del valencià: fins a un punt i mig (1,50).

  Ús del valencià durant el desenvolupament de l'activitat i/o en les diferents publicacions que, si escau, es generen amb motiu de la seua organització i per a la difusió i divulgació dels seus resultats, així com la posada a la disposició de les persones participants d'instruments, eines i materials que permeten la comunicació en valencià durant el seu desenvolupament o l'aprofitament dels seus resultats amb posterioritat.

  Obligacions

  1. Són obligacions de cada entitat beneficiària:

  a) Dur a terme l'actuació o les actuacions que fonamenten la concessió de la subvenció en el període establit en cada convocatòria.
  b) Justificar davant de l'òrgan que concedeix, l'execució de l'actuació o les actuacions subvencionades, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
  c) La submissió a actuacions de comprovació que ha de fer l'òrgan que concedeix, així com qualsevol altra de comprovació i control financer que puguen fer els òrgans de control competents.
  d) Comunicar a l'òrgan que concedeix, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, amb la indicació expressa de l'import de les subvencions aconseguides, a quins conceptes es destinaran i si cobreixen el cent per cent (100 %) del cost total real de l'actuació o les actuacions.
  La comunicació s'ha de fer tan prompte com es conega l'obtenció de la subvenció i, en qualsevol cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
  e) Acreditar que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de la manera que es determine reglamentàriament.
  f) No alterar la finalitat de les subvencions i complir les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics.
  g) Facilitar l'exercici de les funcions d'inspecció i control per part de l'òrgan que concedeix, a fi de conéixer qualsevol aspecte de l'actuació o les actuacions objecte de la subvenció.
  h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, perquè poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control previstes en la normativa aplicable.
  i) Deixar constància expressa del finançament obtingut des de la conselleria amb competències en matèria de responsabilitat social, tant en qualsevol acte o mitjà que s'empre per a difondre i promocionar l'actuació o les actuacions subvencionades, com en qualsevol publicació o relació amb tercers la fi dels quals siga divulgar-les.
  Així mateix, s'han d'incloure, en qualsevol tipus de publicació vinculada amb l'actuació o les actuacions subvencionades, el logotip de la Generalitat amb la denominació de la conselleria mencionada i les altres marques identificatives o commemoratives que puga establir la Generalitat, que es comunicaran oportunament a les entitats beneficiàries des de la direcció general amb competències en matèria de responsabilitat social.
  j) Justificar les subvencions concedides en el termini màxim establit en aquesta convocatòria i d'acord amb les instruccions que es dictaran a aquest efecte des de la direcció general amb competències en matèria de responsabilitat social.
  k) Presentar una memòria justificativa de les actuacions que s'han dut a terme efectivament, signada degudament pel representant legal de l'entitat o l'organització interessada, que expresse els resultats obtinguts pel que fa als objectius plantejats en el programa inicial i en el pla d'actuacions, aportats al costat de la sol·licitud de la subvenció.
  l) Efectuar el reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  m) De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si el beneficiari rep una ajuda durant el període d'un any, per un import superior a 10.000 euros, n'ha de donar la publicitat adequada, i indicar-hi almenys l'entitat pública que concedeix, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació que s'han subvencionat.
  La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web on fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.
  n) Facilitar totes les dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca l'òrgan gestor de les ajudes, així com comunicar a aquest les incidències i variacions que es produïsquen en relació amb aquelles.

  2. L'incompliment de les obligacions anteriors produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció atorgada, deixarà aquesta sense efecte i donarà lloc, si escau, a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen d'acord amb la legislació vigent i, de manera especial, atenent el que disposa la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 3/2019, de 21 de febrero, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social.
  - RESOLUCIÓ de 28 de març de 2019, de la Conselleria deTransparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoca la concessió de subvencions
  destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions
  en matèria de responsabilitat social durant l'exercici 2019.

  Llista de normativa

  Ordre de bases

  Resolució de convocatòria

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.