Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense ànim de lucre, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social, durant l'exercici 2023.

Codi SIA: 223748
Codi GUC: 18436
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: TANCAT
(16-01-2023
15-02-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La concessió de subvencions a associacions i organitzacions sense ànim de lucre així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en l'Ordre 3/2019, de 21 de febrer, les associacions i organitzacions sense ànim de lucre amb domicili social a la Comunitat Autònoma Valenciana, legalment constituïdes i inscrites a la data de publicació de la present convocatòria en el registre que corresponga en funció del tipus d'entitat o organització de què es tracte, així com que disposen d'una seu central o delegació permanent en el territori de la Comunitat Valenciana. Així mateix, podran obtindre la condició de beneficiaris els municipis, les mancomunitats de municipis, les entitats locals menors, les àrees metropolitanes i els consorcis de la Comunitat Valenciana.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes convocades mitjançant la present convocatòria s'iniciarà el 16 de gener de 2023 i finalitzarà el 15 de febrer de 2023, tots dos inclusivament. L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a la inadmissió a tràmit de la sol·licitud. (DOGV núm. 9498 de 27/12/2022).

Documentació

La sol·licitud formalitzada en tots els seus apartats i signada pel representant legal degudament autoritzat ha d'anar acompanyada dels documents següents: 1. Un programa detallat del pla d'actuació o actuacions que es realitzaran, degudament signat per la persona que tinga la representació legal de l'associació o organització sense ànim de lucre, i per a les entitats locals per la persona titular de la presidència de la corresponent entitat local o de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament, que ha de detallar com a mínim: a) Els objectius que es volen aconseguir amb el desenvolupament de cada una de les activitats incloses en el programa, en què es vincule la transcendència i la repercussió social que tenen amb el tipus de beneficiaris a què estiguen destinades. b) El calendari precís de compliment i els terminis d'execució previstos, tant per al programa d'activitats en el seu conjunt com per a cada una de les activitats proposades en particular. c) El nom i nivell de responsabilitat de les persones que, des de l'entitat sol·licitant, es facen càrrec d'assegurar l'adequat compliment i la completa execució de l'activitat o les activitats que s'indiquen en el programa. d) L'impacte de gènere de l'actuació o actuacions a desenvolupar, entés en termes de repercussió sobre la igualtat entre dones i homes i calibrat, entre altres possibles paràmetres, en atenció a la previsió del percentatge i del nombre de dones participants, bé siga com a ponents, conferenciants o moderadores de taules redones, bé siga com a assistents a les activitats que s'organitzen. 2. Un document, degudament signat pel representant legal de l'associació o organització sense ànim de lucre sol·licitant o per la persona titular de la presidència de la corresponent entitat local o de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament, en el qual figure una descripció desglossada i detallada dels costos corresponents tant al pla d'actuacions, en el seu conjunt, com a cada una d'aquestes en particular. 3. Còpia dels estatuts de l'associació o organització sense ànim de lucre sol·licitant així com certificació de la inscripció en el registre corresponent, en funció del tipus d'entitat o organització de què es tracte. En el supòsit de variació de les dades de la persona que tinga la representació legal de l'entitat que conste en el registre, s'ha d'acreditar de manera fefaent la nova representació legal. 4. En el supòsit que el sol·licitant siga una associació o organització sense ànim lucratiu, s'haurà d'aportar declaració responsable del representant legal en la qual s'assumisca el compromís que aquesta entitat o organització aportarà la quantitat necessària per a sufragar la part del cost del pla d'actuació o actuacions que no quede coberta, ni amb la subvenció que puga atorgar-se en virtut de la convocatòria ni amb altres ajudes públiques o privades que puguen obtindre's, i el compromís de donar l'adequada publicitat al finançament que puga obtindre's en l'àmbit de la convocatòria, en qualsevol promoció que s'efectue de l'actuació o actuacions subvencionables. 5. En el supòsit que el sol·licitant siga una entitat local, s'haurà d'aportar certificat emplenat i signat electrònicament per la persona que exercisca les funcions de secretaria de l'entitat local, que acredite que l'òrgan competent de l'entitat local ha dictat resolució o adoptat acord per a presentar la sol·licitud de subvenció a l'empara d'aquesta convocatòria, per l' import que constarà expressament, i que l'entitat local ha assumit el compromís d'aportar la quantitat necessària per a sufragar la part del cost del pla d'actuació o actuacions que no quede coberta, ni amb la subvenció que puga atorgar-se en virtut de la convocatòria ni amb altres ajudes públiques o privades que puguen obtindre's, i el compromís de donar l'adequada publicitat al finançament que puga obtindre's en l'àmbit de la convocatòria, en qualsevol promoció que s'efectue de l'actuació o actuacions subvencionables. 6. En la sol·licitud es farà constar l'IBAN del compte bancari en la qual es pretén cobrar la subvenció. Si el compte no està donat d'alta per a relacionar-se econòmicament amb la Generalitat, haurà de tramitar-se l'alta d'aquesta mitjançant el tràmit automatitzat previst en l'article 5 de l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que s'indiquen econòmicament amb la Generalitat. El procediment d'alta, modificació o baixa de les domiciliacions bancàries es realitzarà mitjançant el tràmit automatitzat a través de l'enllaç següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648. 7. Qualsevol altra documentació acreditativa dels mèrits que s'hagen al·legat per a la valoració dels paràmetres de l'apartat c del resolc huité d'aquesta convocatòria.

Presentació

Telemàtica
La sol·licitud s'ha de presentar únicament per via telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a la seu de la Generalitat https://sede.gva.es o a la Guia Prop: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18436&version=amp Per a poder realitzar la presentació electrònicament, el sol·licitant ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general amb competències en matèria de responsabilitat social, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució. 2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta resolució, resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos en la legislació bàsica esmentada. 3. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració, la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de responsabilitat social dictarà la resolució que siga procedent. 4. La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb la indicació de les bases, la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció. En aquesta resolució constaran les entitats beneficiàries i la subvenció concedida, així com, si és el cas, les sol·licituds excloses i els motius de denegació. La publicació de l'esmentada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Criteris de valoració

Els criteris objectius d'atorgament que es tindran en compte per a la concessió de les subvencions són els següents: a) Pla d'actuacions previstes, la viabilitat i el cost total que tenen aquestes, a partir del programa presentat: fins a tres punts i mig (3,50). Per a assignar la puntuació corresponent a aquest primer criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels paràmetres següents: - L'estructura i fonamentació del pla aportat, per a la qual cosa es calibrarà tant la connexió entre les diferents actuacions proposades com la vinculació de cada una i del conjunt amb l'objecte de la convocatòria. - El caràcter innovador i nou del projecte presentat per l'entitat relacionat amb el foment i la divulgació de la responsabilitat social. Així mateix, es valorarà, si escau, que l'entitat pose en marxa per primera vegada un projecte relacionat amb la responsabilitat social. - La relació entre els mitjans personals i materials destinats a l'execució de les activitats i els objectius perseguits amb la seua realització, així com el cost total del conjunt d'actuacions planificades, avaluat en xifres globals i en d'acord amb l'import i el desglossament de despeses que es faça respecte de cada una. b) Repercussió del pla d'actuacions que es realitzaran: fins a dos punts i mig (2,50). Per a assignar la puntuació corresponent a aquest segon criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels paràmetres següents: - Els beneficis que puguen reportar les actuacions programades per a la ciutadania en general i, si escau, per a determinats sectors empresarials. - La projecció de futur de les actuacions subvencionables, entesa com la capacitat per a impulsar noves activitats similars a curt termini, mitjà i llarg. - La diversificació de la implantació en el territori de les activitats programades. c) Experiència, trajectòria i especialització de les entitats i associacions: fins a dos punts i mig (2,50). Per a assignar la puntuació corresponent a aquest tercer criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels paràmetres següents: - Compromís de les entitats participants en els projectes amb la igualtat de gènere; a aquest efecte, es tindran en compte pràctiques de l'entitat a favor de la igualtat que puguen demostrar-se adequadament. - Compromís de les entitats participants en els projectes amb actuacions per a la millora de l'eficiència energètica i la protecció del medi ambient. A aquest efecte, es tindran en compte pràctiques de l'entitat que puguen demostrar-se adequadament, així com l'aportació de la corresponent certificació ISO, EMAS o equivalent. - Compromís de les entitats participants en els projectes amb actuacions que integren el comerç just. A aquest efecte, es tindran en compte pràctiques de l'entitat que puguen demostrar-se adequadament. - Compromís de les entitats participants amb la igualtat en la diversitat. A aquest efecte, es tindran en compte pràctiques de l'entitat en favor de la igualtat i la no-discriminació per motiu d'orientació sexual, identitat de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, llengua, situació de pobresa o diversitat funcional. - Disposar l'entitat sol·licitant d'un codi ètic i d'òrgans específics responsables per a vetlar per l'adopció i l'aplicació efectiva de programes en matèria de responsabilitat social. - Realització, per part de l'entitat sol·licitant, d'un pla d'acció i implantació de mesures de responsabilitat social en la seua gestió, així com la realització de memòries de responsabilitat social. En relació amb les entitats locals, es valorarà si forma part d'una xarxa de territoris socialment responsables. d) Ús del valencià: fins a un punt i mig (1,50). Ús del valencià durant el desenvolupament de l'activitat i/o en les diferents publicacions que, si escau, es generen amb motiu de la seua organització i per a la difusió i divulgació dels seus resultats, així com la posada a la disposició de les persones participants d'instruments, eines i materials que permeten la comunicació en valencià durant el seu desenvolupament o l'aprofitament dels seus resultats amb posterioritat.

òrgans de tramitació

Obligacions

1. Són obligacions de cada entitat beneficiària: a) Realitzar, l'actuació o les actuacions que fonamenten la concessió de la subvenció en el període establit en cada convocatòria. b) Justificar davant de l'òrgan concedent la realització de l'actuació o les actuacions subvencionades, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Sotmetre's a actuacions de comprovació que efectuarà l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents. d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, amb la indicació expressa de l'import de les subvencions obtingudes, a quins conceptes es destinaran i si cobreixen el cent per cent (100 %) del cost total real de l'actuació o les actuacions. La comunicació s'ha d'efectuar tan prompte com es tinga coneixement de l'obtenció de la subvenció i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha donat als fons percebuts. e) Acreditar que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de seguretat social, en la forma que es determine reglamentàriament. f) No alterar la finalitat de les subvencions i complir les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics. g) Facilitar l'exercici de les funcions d'inspecció i control per part de l'òrgan concedent a fi de conéixer qualsevol aspecte de l'actuació o les actuacions objecte de la subvenció. h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control que preveu la normativa aplicable. i) Deixar constància expressa del finançament obtingut des de la Conselleria amb competències en matèria de responsabilitat social, tant en qualsevol acte o mitjà que s'empre per a difondre i promocionar l'actuació o les actuacions subvencionades com en tota publicació o relació amb tercers que tinguen com a finalitat divulgar-les. Així mateix, s'ha d'incloure, en qualsevol tipus de publicació vinculada amb l'actuació o les actuacions subvencionades, el logotip de la Generalitat amb la denominació de la conselleria esmentada i les altres marques identificatives o commemoratives que puga establir la Generalitat, que es comunicaran oportunament a les entitats beneficiàries des de la direcció general amb competències en matèria de responsabilitat social. j) Justificar les subvencions concedides en el termini màxim establit en la present convocatòria i d'acord amb les instruccions que es dictaran a aquest efecte des de la direcció general amb competències en matèria de responsabilitat social. k) Presentar una memòria justificativa de les actuacions efectivament realitzades, degudament signada pel representant legal de l'entitat o organització interessada, que indique els resultats obtinguts respecte dels objectius plantejats en el programa inicial i en el pla d'actuacions que s'aporten amb la sol·licitud de la subvenció. l) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. m) De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si el beneficiari rebera una ajuda, durant el període d'un any, per un import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, per a la qual cosa s'ha d'indicar, com a mínim, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat. n) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca l'òrgan gestor de les ajudes, així com comunicar a aquest les incidències i variacions que es produïsquen en relació amb aquestes. 2. L'incompliment de les obligacions anteriors produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció atorgada, la deixarà sense efecte i donarà lloc, si és el cas, a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen d'acord amb la legislació vigent i, de manera especial, atenent el que disposa la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Observacions

Les resolucions que es dicten esgoten la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

CRITERIS PER A la DETERMINACIÓ DE LA QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LA SUBVENCIÓ 1. La quantia màxima d'ajuda a percebre per cada entitat beneficiària serà de 5.000 euros, sense que en cap cas les subvencions que es concedisquen puguen superar la quantitat sol·licitada. 2. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada. 3. Les subvencions seran de quantia variable, determinada proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda en virtut dels criteris de valoració i distribució establits en l'article 6 de l'Ordre 3/2019, de 21 de febrer. 4. Si l'import total de les subvencions calculades de conformitat amb el que es disposa en el paràgraf anterior, fora superior a l'import global màxim destinat a finançar la respectiva convocatòria, la subvenció a concedir a cada entitat sol·licitant es determinarà conformement al següent procediment: a) En primer lloc, s'assignarà a cada entitat la puntuació que corresponga per aplicació de cadascun dels criteris de baremació ressenyats en l'article 6 de l'Ordre 3/2019, de 21 de febrer, de manera que s'obtinga, com a suma dels quatre criteris, una valoració xifrada fins a un màxim de deu punts. b) En segon lloc, l'import total de les actuacions subvencionables de cada entitat es multiplicarà pel percentatge que representa la puntuació assignada per a obtindre la xifra equivalent a aquesta puntuació. c) En tercer lloc, se sumaran les quantitats reeixides per totes les entitats per a aconseguir una xifra global. d) En quart lloc, es dividirà la dotació de la línia pressupostària amb càrrec a la qual es finança la convocatòria entre la xifra global obtinguda de conformitat amb el que es disposa en l'apartat anterior. e) En cinqué i últim lloc, per a determinar la quantitat precisa que ha de concedir-se a cada entitat beneficiària, es multiplicarà el quocient obtingut de la realització de l'operació descrita en l'apartat anterior per la xifra equivalent a la puntuació atorgada a cada entitat sol·licitant determinada segons el que es disposa en la lletra b) d'aquest apartat 4. PAGAMENT 1. El pagament de les subvencions, es realitzarà en pagament únic, després de la justificació de la despesa realitzada, mitjançant transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud. 2. El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció finalitzarà el 25 d'octubre de 2023, no sent aquest termini ampliable.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar les sol·licituds i resoldre i notificar les resolucions serà de sis mesos a comptar des de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, les entitats i organitzacions interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa