Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques per a l'alumnat que es dispose a realitzar estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Ampliar l'abast de les beques i ajudes perquè arriben a una majoria d'estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana, i així afavorir la competència, la igualtat d'oportunitats i l'excel·lència en el rendiment acadèmic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podrà sol·licitar beca l'alumnat que no haja complit 55 anys en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda a l'estudi i que curse estudis universitaris en els centres associats de la UNED sitis a la Comunitat Valenciana.

  EXCLUSIONS:
  No s'inclou en esta orde el curs d'accés a majors de 25 anys, ni exempcions ni ajudes per a la realització d'estudis de màster ni els corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de la UNED.

  Requeriments

  GENERALS:
  a) Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea, no sent exigible la condició de residents permanents o l'acreditació de treballar per compte propi o alié, per a l'obtenció de beca de matrícula, segons l'apartat 1 de l'article 4 del Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'establix el sistema de beques i altres ajudes a l'estudi personalitzades (BOE 15, 17.01.2008), modificat pel Reial Decret 472/2014, de 13 de juny.
  D'altra banda, de conformitat amb el que disposa la Llei 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la seua condició de residents permanents o ser treballadors per compte propi o aliena, quedant exclosos de concórrer a estes beques els que es troben en situació d'estada.
  b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
  c) Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials de grau en centres associats de la UNED sitis a la Comunitat Valenciana.
  d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol d'este o superior nivell al corresponent al dels estudis per als que se sol·licita la beca. A estos efectes, no podran ser beneficiaris de beca aquells estudiants als quals únicament els reste, per a l'obtenció del títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'un idioma estranger.
  e) No tindre complida l'edat de 55 anys en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda a l'estudi.
  f) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'establixen en esta orde.


  ECONÒMICS:
  1. La renda familiar als efectes d'esta beca s'obtindrà per agregació de les rendes de l'exercici establit en la convocatòria de cada un dels membres computables de la família calculada segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que presenten declaració per l'Impost sobre la Renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:
  Primer. Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi. Del resultat de la suma es podran excloure tots els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials i el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi, corresponents a exercicis anteriors.
  Segon. D'este resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.
  3. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguen ingressos propis i no hagen presentat declaració per l'Impost sobre la Renda de les persones físiques se seguirà el procediment descrit en el punt primer de l'apartat anterior i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

  ACADÈMICS
  Per a obtindre aquesta beca l'alumnat sol·licitant haurà d'acreditar estar matriculat de, almenys, una assignatura en primera matrícula en el curs que determine la corresponent convocatòria.

   A excepció dels que es matriculen per primera vegada de primer curs d'estudis de grau, la resta d'alumnat haurà d'haver superat en l'últim curs realitzat els següents percentatges dels crèdits en què hagueren estat matriculats:
  Branca de coneixement Percentatge de crèdits que cal superar
  Arts i Humanitats 80%
  Ciències 60%
  Ciències Socials i Jurídiques 80%
  Ciències de la Salut 70%
  Enginyeria i Arquitectura 60%

  - La resta de requisits econòmics i acadèmics vindran determinats en cada convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats per l'estudiant en primera matrícula. El dit import serà l'establit en la corresponent orde del ministeri competent en matèria d'educació per la qual es fixen els preus públics pels servicis acadèmics universitaris en la Universitat Nacional d'Educació a Distància per al curs acadèmic establit en la corresponent convocatòria.

  2. S'entendran excloses de l'import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament dels mencionats preus públics a què tinguera dret el beneficiari o beneficiària.

  3. Tant les exempcions dels preus públics com les ajudes per al pagament dels gastos de matrícula aconseguiran únicament a les assignatures o crèdits que s'haja matriculat el sol·licitant en el curs corresponent en una única titulació i especialitat.

  4. No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació que es tracte.
  Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es meriten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d'estudis, assignatures o crèdits.

  5. S'entendran excloses de l'import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament dels mencionats preus públics a què tinguera dret el beneficiari.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm 8824 de 1-06-2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA mitjançant certificat electrònic o sistema cl@ve.

  En cas de dubte pot consultar el manual publicat en la web:http://innova.gva.es/va/web/universidad/becas-uned

  Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es.

  Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant el correu electrònic: becauned@gva.es.

  Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, serà signada per la persona interessada, que emprarà qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica i enviada pel procediment telemàtic establit, i es considerarà presentada amb caràcter general, i obtindrà el resguard de la sol·licitud que haurà de ser conservat per la persona sol·licitant per a acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma establits.

  No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds emplenades per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit.

  En el supòsit de presentar la persona sol·licitant més d'una sol·licitud es considerarà vàlida l'última presentada.

  Així mateix, la persona sol·licitant i els altres membres computables de la unitat familiar podran autoritzar la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb la seua signatura en la sol·licitud electrònica, per a obtindre d'altres administracions públiques la informació que resulte precisa per a la determinació, coneixement i comprovació de totes les dades acreditatives d'identificació, de residència, acadèmiques, de renda i patrimoni i altres circumstàncies familiars i personals necessàries per a la resolució de la sol·licitud de beca.

  Als efectes establits en els apartats anteriors i en els termes legalment previstos, l'autorització telemàtica dels membres computables de la unitat familiar s'efectuarà d'acord amb el que es preveu en els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les persones sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 8é, hauran d'emplenar les dades corresponents del model de sol·licitud.

  Les persones sol·licitants que al·leguen alguna de les circumstàncies següents annexaran a la sol·licitud telemàtica la documentació que a continuació es relaciona. Així mateix, acreditaran que aquestes situacions concorrien a 31 de desembre de 2018:

  - En cas d'orfandat absoluta de l'alumnat menor de 25 anys s'aportarà document que acredite la situació d'orfandat.

  - Quan siguen dos o més els fills estudiants menors de 25 anys amb residència fora del domicili familiar per raó d'estudis universitaris hauran d'aportar document que acredite que cursen estudis universitaris i resideixen fora del domicili familiar.

  - Quan s'incloga com a únic membre de la unitat familiar haurà d'aportar la documentació que justifique que compta amb mitjans econòmics propis suficients, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. Tots dos documents seran necessaris per a acreditar fefaentment la seua independència econòmica i familiar.

  - En cas de viduïtat, separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència de les mares/pares de la persona sol·licitant s'aportarà segons siga procedent: certificat de defunció, sentència judicial de separació o de divorci i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació dels fills.

  En qualsevol moment del procediment es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.

  Amb la presentació telemàtica de la sol·licitud la persona sol·licitant i el pare, mare, tutor/a o persona encarregada de la guàrdia i protecció de la persona sol·licitant en el cas de ser aquesta menor d'edat no emancipada, declaren sota responsabilitat solidària el següent:
  a) Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita la beca.
  b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.
  c) Que queden assabentats i assabentades que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de la beca.
  d) Que tenen coneixement de la incompatibilitat d'aquestes beques amb qualsevol altra ajuda o beca per a aquesta activitat o similar.
  e) Que la persona sol·licitant no es troba incurs en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Els membres computables de la família inclosos en la sol·licitud telemàtica podran atorgar el seu consentiment a la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a obtindre les dades següents:
  a) Dades necessàries per a determinar el seu rendiment acadèmic.
  b) Dades necessaris de renda i patrimoni familiars a l'efecte d'aquesta beca, a través de les corresponents administracions públiques.
  c) El consentiment per a la verificació de les seues dades personals en el Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat i del servei de consulta de dades de residència legal.
  d) La condició de família nombrosa general o especial.
  e) La condició de família monoparental general o especial.
  f) La consulta del grau de discapacitat.
  g) La condició de becat pel ministeri competent en matèria d'educació.
  h) La consulta d'estar en possessió d'un títol universitari oficial.

  Així mateix, les persones sol·licitants podran atorgar aquest consentiment per a consultar, a les corresponents administracions públiques, les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat, amb l'Administració de la Generalitat i amb la Seguretat Social.

  En el cas de no atorgar aquest consentiment, els sol·licitants adjuntaran a la sol·licitud telemàtica, la documentació següent:
  a) Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant, dins del termini de presentació de sol·licituds.
  b) Certificat de renda de l'exercici 2018, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de tots els membres computables.
  c) Certificat, a nom de la persona sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat.
  d) Certificat, a nom de la persona sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat.
  e) Certificat, a nom de la persona sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
  f) Certificat de béns immobles expedit per la Gerència del Cadastre, de tots els membres computables.
  g) Document nacional d'identitat (DNI) o, si escau, número d'identitat d'estranger (NIE), de tots els membres computables majors de 14 anys.
  h) En cas de ser família nombrosa, s'aportarà còpia del títol en vigor, expedit per l'administració corresponent.
  i) En cas de diversitat funcional, s'aportarà certificat oficial de discapacitat del membre o membres de la unitat familiar relacionats en l'article nové 1.c) d'aquesta convocatòria.
  j) En cas de ser família monoparental, s'aportarà còpia del títol en vigor, expedit per l'administració corresponent.
  k) La documentació que acredite la concurrència d'alguna o algunes de les circumstàncies que s'estableixen en els punts quart i cinqué anteriors, si en el seu cas procedeix.

  Si la documentació que, si escau, s'haja d'adjuntar a la sol·licitud i/o la informació subministrada per les administracions públiques a la qual fa referència el punt 8 anterior, fóra incompleta o insuficient, es requerirà la persona sol·licitant per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per la persona interessada, perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertiment que si no ho fa, se la tindrà per desistida de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de la llei esmentada. La persona sol·licitant de la beca podrà indicar en la sol·licitud que desitja rebre aquestes notificacions, de manera exclusiva, per mitjans electrònics.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la Subdirecció General d'Universitats.

  2. L'estudi de les sol·licituds presentades i selecció de possibles beneficiaris d'estes beques es realitzarà per una comissió la composició de la qual es respectarà el principi de presència equilibrada d'hòmens i dones, composta pels membres següents:
  President: el subdirector/a general d'Universitats o persona en qui delegue.
  Vocals: tres funcionaris/as de la Direcció General d'Universitats.
  Secretària: el cap/la Cap del Servici de Gestió Economicopressupostària de les Universitats.
  De les reunions que realitze la dita comissió s'alçarà acta i serà remesa a la Direcció General d'Universitats.

  3. La UNED, d'acord amb les instruccions facilitades per l'òrgan instructor, remetrà a la comissió les dades acadèmiques necessàries per a la valoració de les sol·licituds.

  4. La Direcció General d'Universitats, a la vista de la proposta de la comissió, resoldrà motivadament el procediment, per delegació de la consellera, i ordenarà la publicació de les relacions de sol·licitants a qui se'ls concedix o denega la subvenció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Esta resolució, que posarà fi a la via administrativa, haurà de ser dictada en el termini màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

  5. Així mateix, la relació de sol·licituds de beca estimades i desestimades es publicarà en la pàgina web de la Conselleria de Innovació, Universitats, Ciencia i Sociedad Digital.

  6. La resolució del procediment es notificarà als interessats d'acord amb el que disposa l'article 40 de la de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La pràctica de la notificació s'ajustarà a les disposicions contingudes en l'article 45.1.b de l'esmentada llei, i es publicarà en la pàgina web de la Conselleria de Innovació, Universitats, Ciencia i Sociedad Digital, indicada en la corresponent convocatòria.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI-UNED&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18458

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva. En el cas que l'import de les ajudes proposades per a concessió superara l'import global màxim previst en la corresponent convocatòria estes ajudes s'adjudicaran, en orde descendent, d'acord amb la nota mitjana obtinguda pels alumnes proposats per a concessió, en el curs acadèmic anterior o últim realitzat. En este supòsit les ajudes s'adjudicaran fins que s'esgote l'import global màxim abans citat, quedant exclosos de la beca els alumnes la nota mitja dels quals siga inferior a la de l'alumne o alumnes on s'esgote el dit import global màxim. En cas d'empat entre diversos alumnes tindrà preferència el sexe infrarepresentat en la titulació en què estiguen matriculats.

  2. Per als alumnes de batxillerat que accedisquen a la universitat per mitjà de prova d'accés, que es matriculen per primera vegada de primer curs d'estudis de grau i que no hagen iniciat anteriorment altres estudis universitaris, la nota mitjana a què fa referència el punt 1 anterior serà la nota d'accés a la universitat. La dita nota d'accés a la universitat no inclourà, en cap cas, la qualificació de les matèries de la fase específica a què fa referència el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE 283, 24.11.2008). En les altres vies d'accés a la universitat, la nota mitjana a què es fa referència en este apartat serà la de la prova o ensenyança que permeta l'accés a la universitat.

  3. Per als alumnes de segon i posteriors cursos, o de 1r curs de grau que ja hagen iniciat estudis universitaris en cursos anteriors, la nota mitjana a què fa referència el punt 1 anterior s'obtindrà aplicant les regles següents:
  3.1. La nota mitjana requerida serà la qualificació numèrica obtinguda en l'escala 0 a 10 en el curs anterior o últim realitzat, incloent-hi, si és el cas, els complements formatius cursats.
  3.2. Quan no existisquen qualificacions numèriques, les qualificacions obtingudes es computaran segons el barem següent:
  a) Matrícula d'honor = 10 punts.
  b) Excel·lent = 9 punts.
  c) Notable = 7,5 punts.
  d) Aprovat o apte = 5,5 punts.
  e) Suspens o no apte = 2,5 punts.
  f) No presentat = 2,5 punts.
  3.3. Quan es tracte de plans d'estudi organitzats per assignatures, la nota mitjana es calcularà dividint el total de punts obtinguts entre el nombre total d'assignatures.
  3.4. Quan es tracte de plans d'estudis organitzats per crèdits, la puntuació de cada assignatura es ponderarà en funció del nombre de crèdits que la integren, d'acord amb la fórmula següent:
  P x NCa
  V= -----------------
  NCt
  V = valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura.
  P = puntuació de cada assignatura segons el barem de l'apartat anterior.
  NCa = nombre de crèdits que integren l'assignatura.
  NCt = nombre de crèdits cursats i que tenen la consideració de computables en esta orde.
  Els valors resultants de l'aplicació de la dita fórmula se sumaran, i el resultat serà la nota mitjana final.
  3.5. Les assignatures i crèdits reconeguts, convalidats, adaptats i transferits no es tindran en compte, en el cas dels alumnes indicats en este punt, per a l'obtenció de la nota mitjana a què fa referència el punt 1 anterior.
  3.6. Així mateix, a les notes mitges obtingudes d'acord al procediment establit en este article, procedents d'estudis universitaris d'ensenyances tècniques o enginyeria i arquitectura, se'ls aplicarà un coeficient de 1,17.

  Obligacions

  Són obligacions dels beneficiaris d'estes ajudes les següents:
  a) Formalitzar la matrícula i mantindre durant el curs acadèmic corresponent a la convocatòria que es tracte.
  b) Complir els requisits i les condicions establits per a la concessió i gaudi de la beca.
  c) Cooperar amb l'Administració en les actuacions de comprovació que siga necessari per a verificar, si és procedent, el compliment i l'efectivitat de les condicions o els determinants de la concessió de la beca.
  d) Comunicar a l'entitat concedent l'obtenció de subvencions o beques per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional.
  e) Informar de l'entitat concedent l'anul·lació de matrícula així com qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la beca.
  g) Destinar la beca per a la finalitat per a la qual es concedix o, en cas contrari, procedir al reintegrament.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 74/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a l'alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7926, de 28/11/2016).
  - Resolució de 16 de gener de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018 (DOGV núm. 8218, de 23/01/2018).
  - RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual s'adjudiquen i es deneguen les beques per a l'alumnat que realitzarà estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual s'adjudiquen i deneguen les beques per a l'alumnat que realitzarà estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.
  - RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància en la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2018-2019
  - RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'adjudiquen i deneguen les beques per a l'alumnat que vaja a realitzar estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància en la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2018-2019
  - RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que realitza estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància en la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2019-2020

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 74/2016, de 23 de novembre (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 16 de gener de 2018 (convocatòria)

  Veure RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018 (Resolució de concessió)

  Veure CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2018 (concessió)

  RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància en la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2018-2019

  RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'adjudiquen i deneguen les beques per a l'alumnat que vaja a realitzar estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància en la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2018-2019

  RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que realitza estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància en la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2019-2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.